Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


S ¬изначенн€ оптимального темпу роботи з урахуванн€м динам≥ки наростанн€ втоми
ѕрацездатн≥сть залежить в≥д темпу, точност≥ роботи та динам≥ки втомлюваност≥. ƒ≥т€м з≥ спов≥льненим тем≠пом роботи або швидкою втомлюван≥стю сл≥д спочатку

м. зменшувати обс€г завдань, чергувати навантаженн€ з

в≥дпочинком, а згодом поступово прискорювати темп ≥

;\ зб≥льшувати ст≥йк≥сть нервовоњ системи до навантажень.

- ■. ¬ учн≥в, у €ких точн≥сть роботи страждаЇ через њњ при-

скорений темп, необх≥дно формувати навички самоконт≠ролю, ум≥нн€ пом≥чати ≥ виправл€ти власн≥ помилки.


ћодуль I

якщо дитина надто збудлива, швидка, сл≥д спец≥ально орган≥зувати њњ працю, упов≥льнити, давати њй не все за≠вданн€ одразу, а поетапно, перев≥р€ти при цьому ре≠зультат виконанн€ кожного елемента.

■S ”рахуванн€ ≥ндив≥дуальних особливостей п≥з≠навальних процес≥в. ≤ндив≥дуальне навчанн€ часто на≠даЇтьс€ д≥т€м, у €ких окр≥м основного порушенн€ на€вн≥ й специф≥чн≥ проблеми, зокрема: нест≥йка увага; знижена здатн≥сть до узагальненн€, абстрагуванн€, встановленн€ причино-насл≥дкових зв'€зк≥в; акалькул≥€ чи дискальку-л≥€, аграф≥€ чи дисграф≥€; недостатн≥сть рухових ум≥нь, груб≥ порушенн€ моторики; недостатн≥й розвиток про≠сторових у€влень; груб≥ порушенн€ пам'€т≥; порушенн€ зв'€зного мовленн€. ѕри ви€вленн≥ таких проблем вчите≠лю сл≥д узгодити своњ д≥њ з психологом, логопедом чи ≥н≠шим спец≥ал≥стом з метою добору правильних корекц≥й-них прийом≥в ≥ в≥дпов≥дного зм≥сту роботи. Ќаприклад, корекц≥€ недол≥к≥в уваги дос€гаЇтьс€ тренуванн€м уваги з допомогою спец≥альних вправ; розвитком регулюю≠чоњ функц≥њ мовленн€ та навичок самоконтролю. ƒ≥т€м з грубими порушенн€ми моторики варто дуже ретельно дозувати рухов≥ завданн€, вправи з письма.  оригувати вади письма можна шл€хом тренуванн€ пам'€т≥ з до≠помогою спец≥альних вправ та ≥гор; формуванн€ рац≥о≠нальних прийом≥в запам'€товуванн€; опосередкуванн€ пам'€т≥ процесами мисленн€ та мовленн€. ¬≥д учн≥в ≥з недорозвитком зв'€зного мовленн€ необх≥дно вимагати в≥дпов≥дей повними реченн€ми, стимулювати њх м≥ркува≠ти вголос, вголос планувати свою д≥€льн≥сть.

4.  орекц≥йна спр€мован≥сть €к основний принцип орган≥зац≥њ навчанн€ д≥тей з вадами психоф≥зичного розвитку

Ќайважлив≥ше завданн€ системи корекц≥йноњ осв≥ти - це п≥дготовка дитини з психоф≥зичними вадами до повноц≥нного житт€ у сучасних соц≥ально-економ≥чних умовах. ѕевн≥ в≥д≠хиленн€ у ф≥зичному та розумовому розвитку учн≥в спец≥аль≠ноњ школи створюють труднощ≥ у дос€гненн≥ загальноњ осв≥тньо-виховноњ мети, породжують суперечност≥ м≥ж прагненн€ми учн≥в


«ага€ьчг


питанн€ корекц≥йноњ педагог≥ки та спец≥альноњ психологи


≥ њхн≥ми можливост€ми. “ому процес навчанн€ ≥ вихованн€ д≥тей « психоф≥зичними вадами маЇ ч≥тку корекц≥йну спр€мован≥сть.  орекц≥€ дефект≥в психоф≥зичного розвитку учн≥в, розвиток њх-ньоњ особистост≥ зд≥йснюЇтьс€ у процес≥ вс≥Їњ роботи спец≥альноњ школи. ќкремоњ програми корекц≥њ не ≥снуЇ, вона проводитьс€ на навчальному матер≥ал≥ вс≥х предмет≥в, у повс€кденному жит≠т≥,. ѕедагог≥чн≥ прийоми корекц≥йноњ роботи стимулюють ком≠пенсаторн≥ процеси розвитку д≥тей з психоф≥зичними вадами ≥ дозвол€ють формувати у них нов≥ позитивн≥ €кост≥.

">v"  орекц≥йна спр€мован≥сть становить сутн≥сть навчально-виховного процесу у спец≥альн≥й школ≥ ≥ не розгл€даЇтьс€ €к окрема д≥л€нка або додаток до основного зм≥сту роботи школи, —получена з ним. Ќа€вне порушенн€ впливаЇ на особист≥сть дитини в ц≥лому, а це означаЇ, що дл€ њњ розвитку дитини на-≥чанн€, вихованн€, розвиток ≥ корекц≥€ повинн≥ бути Їдиним процесом, €кий включаЇ корекц≥йн≥ завданн€ €к ≥нтегровану складову частину.

Ќавчанн€ Ї основним шл€хом корекц≥њ недорозвитку псих≥≠ки д≥тей з психоф≥зичними вадами, оск≥льки знаходитьс€ у не≠розривн≥й Їдност≥ з вихованн€м ≥ розвитком ≥ може бути спр€мо≠ваним також на формуванн€ новоутворень особистост≥ дитини. ”сп≥шне виконанн€ завдань спец≥альноњ школи можливе лише тод≥, коли вс≥ педагог≥чн≥ заходи спр€мовуватимутьс€ на посла-биенн€ або подоланн€ псих≥чних та ф≥зичних недол≥к≥в учн≥в, на њхн≥й подальший ц≥л≥сний особист≥сний розвиток. —аме тому в теор≥њ та практиц≥ корекц≥йноњ педагог≥ки вживаЇтьс€ терм≥н щадекц≥йно-розвивальна робота або корекц≥йно-розвивальний вроцес навчанн€.

—истема корекц≥йних заход≥в на учн≥в маЇ впливати на осо≠бист≥сть в ц≥лому ≥ ви€вл€тис€ у Їдност≥ таких њњ компонент≥в, €к п≥знавальн≥ й емоц≥йно-вольов≥ псих≥чн≥ процеси; досв≥д (аианн€, вм≥нн€, навички); спр€мован≥сть; повед≥нка; а також ■ бути розрахована на тривалий час.

≈фективн≥сть корекц≥йноњ спр€мованост≥ навчанн€ можна

≤яити за такими критер≥€ми:

≥*1

~ €к≥сне ≥ к≥льк≥сне полегшенн€ структури дефекту;

**- "виправленн€ недол≥к≥в ≥ перех≥д скоригованоњ вади до пози-

' г!;“»¬них можливостей дитини;

** гƒ≥двищенн€ р≥вн€ актуального розвитку ≥, €к насл≥док, роз-

ўиренн€ зони найближчого розвитку; ~ св≥доме користуванн€ д≥тьми набутим досв≥дом; ~ накопиченн€ ≥ позитивна зм≥на властивостей особистост≥


ћодуль ≤

–озв'€занн€ корекц≥≥≥них завдань с функц≥Їю кожного пра ц≥вника спец≥альноњ школи, тому водночас ≥з навчальною ≥ ви≠ховною персонал проводить корекц≥йну роботу.

 орекц≥йна робота Ч це д≥€льн≥сть, спр€мована на пол≥п≠шенн€ процес≥в розвитку ≥ соц≥ал≥зац≥њ дитини, послабленн€ або подоланн€ психоф≥зичних вад учн≥в у процес≥ њх навчанн€ ≥ ви≠хованн€ з метою максимально можливого розвитку њхньоњ особис≠тост≥ та п≥дготовки до самост≥йного житт€ (—. ѕ. ћиронова).

 орекц≥йна робота проводитьс€ у систем≥, компонента≠ми €коњ Ї:

- Їдн≥сть педагог≥чних ≥ медичних вплив≥в на учн€;

- взаЇмод≥€ вчител≥в, виховател≥в, психолога, л≥кар≥в, батьк≥в
учн≥в;

- дотриманн€ посл≥довност≥ ≥ наступност≥ у корекц≥йно-виховн≥й
робот≥;

- суворе дотриманн€ Їдиного охоронно-педагог≥чного режиму
в школ≥ та с≥м'њ.

 орекц≥йн≥ завданн€ розв'€зуютьс€ залежно в≥д виду ано≠мал≥й, конкретного кл≥н≥чного д≥агнозу дитини, њњ потреб ≥ мож≠ливостей. « урахуванн€м специф≥ки кожноњ аномал≥њ у р≥зних типах шк≥л ц≥ завданн€ окр≥м вчител≥в розв'€зують на спец≥≠альних зан€тт€х ≥ вузьк≥ спец≥ал≥сти, зокрема, тифлопедагоги, сурдопедагоги, логопеди, психологи, л≥кар≥ Ћ‘  та ≥нш≥. ÷€ специф≥ка передбачена навчальними планами кожного типу спе≠ц≥альноњ школи.

≤ндив≥дуальне навчанн€ д≥тей з вадами психоф≥зичного розвитку ірунтуЇтьс€ на принципах спец≥альноњ дидактики, тому також обов'€зково Ї корекц≥йно спр€мованим.

 онтрольн≥ запитанн€

1. ќхарактеризуйте принципи, покладен≥ в основу орган≥зац≥њ
спец≥альних заклад≥в дл€ д≥тей, що потребують корекц≥њ пси≠
хоф≥зичного розвитку.

2. як≥ показники розвитку дитини покладаютьс€ в основу дифе≠
ренц≥йованоњ системи спец≥альних заклад≥в?

3. ¬изначить мету р≥зних тип≥в заклад≥в дл€ д≥тей, що потребу≠
ють корекц≥њ психоф≥зичного розвитку, ≥ шл€хи њњ реал≥зац≥њ.

4. ƒайте визначенн€ та назв≥ть завданн€ ≥нтегрованого навчанн€.
5 ” €ких формах може зд≥йснюватись ≥нтегроване навчанн€?

6. –озкрийте пон€тт€ ≥нклюз≥њ та ≥нклюзивноњ осв≥ти.

7. ўо сп≥льного ≥ в≥дм≥нного м≥ж ≥нтеграц≥Їю та ≥нклюз≥њ к–
52


g

10.

11.

12.


≥ питанн€ корек^≥йно≥ педагог≥ки та спец≥альноњ психологи

---- -Ч <-------------------------------------------------------------------------

як≥ умови сл≥д забезпечити дл€ реал≥зац≥њ ≥нтегрованого та ≥нклюзивного навчанн€?

яку користь дасть ≥нтегроване та ≥нклюзивне навчанн€ д≥т€м з психоф≥зичними порушенн€ми та њхн≥м здоровим однол≥ткам? якою Ї роль вчител€ масовоњ школи, психолога у реал≥зац≥њ ≥нтегрованого та ≥нклюзивного навчанн€? яку роботу сл≥д провести вихователю, вчителю ≥з батьками здорових д≥тей дл€ забезпеченн€ ≥нтеграц≥њ та ≥нклюз≥њ? –озкрийте сутн≥сть ≥ндив≥дуального навчанн€ д≥тей з пору≠шенн€ми психоф≥зичного розвитку.

„ому ≥ндив≥дуальне навчанн€ д≥тей з порушенн€ми психоф≥≠зичного розвитку маЇ зд≥йснювати вчитель-дефектолог? ќбірунтуйте взаЇмозв'€зок навчанн€, вихованн€, розвитку ≥ корекц≥њ стосовно д≥тей з психоф≥зичними порушенн€ми.


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 593 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒаже страх см€гчаетс€ привычкой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2236 - | 1958 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.