Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќсобливост≥ методики корекц≥иного навчанн€ р≥зних категор≥й д≥тей з психоф≥зичними вадами
ƒл€ усп≥шноњ орган≥зац≥њ ≥ндив≥дуального навчального про≠цесу д≥тей з психоф≥зичними вадами вчитель маЇ добре волод≥-“» знанн€ми особливостей њх психоф≥зичного розвитку, типових труднощ≥в, що виникають при оволод≥нн≥ навчальним матер≥алом ' Ї обумовленими характером захворюванн€. ѕедагог маь розум≥-


ћодуль /

ти, на €кому етап≥ й чому виникла та чи ≥нша проблема у навчан≠н≥, €к це в≥дображаЇтьс€ на засвоЇнн≥ навчальноњ програми.

ƒо початку навчально-корекц≥йноњ роботи вчитель маЇ де≠тально вивчити документац≥ю про дитину; провести детальну бе≠с≥ду з батьками про ≥нтереси дитини, њњ схильност≥, потреби й улюблен≥ зан€тт€; з'€сувати њњ характеролог≥чн≥ особливост≥ та особливост≥ повед≥нки; вивчити стосунки у родин≥.

ƒл€ навчанн€ д≥тей з психоф≥зичними вадами використову≠ютьс€ т≥ ж методи, що й дл€ навчанн€ д≥тей з непорушеним розви≠тком, проте особливост≥ психоф≥зичного розвитку учн≥в обумовлю≠ють ≥накш≥ способи застосуванн€ цих метод≥в. «окрема, методи навчанн€ повинн≥ бути корекц≥йно-розвивальними. ÷е найсуттЇв≥ша в≥дм≥нн≥сть спец≥альних дидактичних метод≥в, €ка означаЇ, що будь-€кий метод чи прийом окр≥м дидактичноњ мети маЇ розв'€зувати ≥ корекц≥йну, спр€мовану на розвиток учн≥в. ¬ орган≥зац≥њ навчальноњ д≥€льност≥ враховуЇтьс€ р≥вень знань, темп роботи, динам≥ка втомлюваност≥, обс€г пам'€т≥, ст≥йк≥сть уваги, дов≥льн≥сть псих≥чних процес≥в дитини, р≥вень розвитку њњ мов≠ленн€ та опорно-руховоњ системи. ÷е передбачаЇ, наприклад:

- в≥дб≥р дл€ кожного уроку певноњ невеликоњ за обс€гом к≥ль≠
кост≥ навчального матер≥алу;

- максимальну розгорнут≥сть ≥ под≥л складних пон€ть ≥ д≥й;

- упов≥льнен≥сть навчанн€;

- повторюван≥сть д≥й;

- на€вн≥сть пропедевтичних пер≥од≥в у навчанн≥;

- опору на чуттЇвий досв≥д учн≥в;

- кер≥вництво д≥€ми учн≥в;

- поступовий розвиток п≥знавальних процес≥в;

- оптим≥зац≥ю темпу роботи та динам≥ки втомлюваност≥;

- посиленн€ здатност≥ дитини до саморегул€ц≥њ;

- розвиток самост≥йност≥ дитини.

ћетоди сл≥д застосовувати у нерозривн≥й Їдност≥, гармо≠н≥йно. ÷е обумовлено характером процесу п≥знанн€, в €кому по≠Їднуютьс€ безпосереднЇ сприйманн€ об'Їкт≥в ≥ €вищ, розумова обробка результат≥в сприйманн€ ≥ практична д≥€льн≥сть. “ому жодна форма п≥знанн€ не може бути абсолютизована, оск≥ль≠ки це негативно вплине на реал≥зац≥ю корекц≥йних завдань. √армон≥йн≥сть у поЇднанн≥ метод≥в навчанн€ означаЇ не р≥вно≠м≥рний розпод≥л метод≥в на уроц≥, а поЇднанн€ њх у оптимальних пропорц≥€х в залежност≥ в≥д певного критер≥ю. “ак, за аспектом передач≥ та сприйманн€ навчальноњ ≥нформац≥њ узгоджуютьс€ словесн≥, наочн≥ та практичн≥ методи; за лог≥чним -- ≥ндуктивн≥ та дедуктивн≥; за аспектом мисленн€ ≥ розв'€занн€ корекц≥йних


«агальн≥ питанн€ корекц≥йноњ педагог≥ки та спец≥альноњ психологи

завдань - репродуктивн≥ та проблемно-пошуков≥; за аспектом керуванн€ навчанн€м Ч методи самост≥йноњ роботи ≥ роботи п≥д кер≥вництвом вчител€; за аспектом мотивац≥њ Ч методи стиму≠люванн€ ≥нтересу до навчанн€ ≥ в≥дпов≥дальност≥ за нього тощо.

” процес навчанн€ необх≥дно включати методи, €к≥ викли кають ≥нтерес до уч≥нн€. ÷е, зокрема, використанн€ р≥зних вид≥в ≥гор, створенн€ ≥грових момент≥в, моделюванн€ реальних ситуац≥й тощо. ÷€ особлив≥сть такого значенн€ у навчанн≥ д≥тей з нормальним розвитком не набуваЇ, а у навчанн≥ школ€р≥в з психоф≥зичними вадами вона пов'€зана ≥з пасивн≥стю д≥тей, зни≠женн€м њхнього ≥нтересу до навчанн€ ≥ часто нерозум≥нн€м його необх≥дност≥, на€вними труднощами й невдачами.

ћетоди мають в≥дпов≥дати принципам спец≥альноњ дидак≠тики. ј саме.

- :дидактичн≥ методи мають бути спр€мованими не лише на

формуванн€ знань, вм≥нь ≥ навичок учн≥в, корекц≥ю њх психо≠ф≥зичного розвитку, а й на њх моральне вихованн€;

- методи навчанн€ мають бути доступними дл€ учн≥в ≥ водночас
забезпечувати доц≥льний р≥вень труднощ≥в з метою стимулю≠
ванн€ учн≥в до розумових д≥й, докладанн€ вольових зусиль,
оптимального розвитку;

- методи сл≥д обирати так, щоб вони забезпечували св≥дом≥сть
м≥цн≥сть засвоЇнн€ знань д≥тьми, формували у них вм≥нн€
теоретичн≥ знанн€ застосовувати в практичн≥й д≥€льност≥ в
р≥зних умовах;

- поЇднувати методи необх≥дно так, щоб вони призводили до
оволод≥нн€ досв≥дом посл≥довно ≥ системно;

- методи повинн≥ стимулювати учн≥в до самост≥йноњ роботи,
..творчост≥, ≥н≥ц≥ативи;

- при вибор≥ метод≥в сл≥д враховувати не лише загальн≥ пси≠
х≥чн≥ законом≥рност≥, властив≥ дитин≥ з певною аномал≥Їю та
д≥агнозом, а й ≥ндив≥дуальн≥ особливост≥ кожноњ дитини.

–≥зн≥ категор≥њ д≥тей з психоф≥зичними вадами потребують специф≥ки у використанн≥ прийом≥в корекц≥йного навчанн€. ƒетальне оволод≥нн€ спец≥альними методиками можливе лише за умови коп≥ткого вивченн€ конкретних галузей дефектолог≥њ.

ќц≥нюванн€

ƒл€ кожного типу спец≥альноњ загальноосв≥тньоњ школи ћќЌ ”крањни рекомендовано в≥дпов≥дн≥ критер≥њ оц≥нюванн€ навчальних дос€гнень учн≥в з урахуванн€м особливостей њхнього психоф≥зичного розвитку та можливостей.


ћодуль /

ќсновними функц≥€ми перев≥рки ≥ оц≥нюванн€ на≠вчальних дос€гнень учн≥в ус≥х тип≥в шк≥л Ї: Х/ контролююча - визначенн€ р≥вн€ засвоЇнн€ навчальноњ програми, ви€вленн€ готовност≥ до засвоЇнн€ нового мате≠р≥алу;

S навчальна Ч стимулюванн€ зусиль учн≥в до подоланн€ труд≠нощ≥в, повторенн€, уточненн€, систематизац≥њ, застосуванн€ знань ≥ вм≥нь; формуванн€ в учн≥в адекватних критер≥њв оц≥≠нюванн€ €кост≥ своњх знань ≥ вм≥нь;

S д≥агностично-коригуюча - з'€суванн€ причин труднощ≥в, ви€вленн€ прогалин у знанн€х ≥ вм≥нн€х; внесенн€ коректив, спр€мованих на подоланн€ цих прогалин у д≥€льн≥сть учн≥в ≥ вчител€; наданн€ своЇчасноњ допомоги;

S стимулююча-мотивац≥йна Ч стимулюванн€ учн≥в пол≥пшу≠вати своњ дос€гненн€, формуванн€ позитивноњ мотивац≥њ до навчанн€",

S розвивально-виховна - формуванн€ вм≥нь ц≥леспр€мованоњ д≥€льност≥, розвиток в≥дпов≥дальност≥, працелюбност≥, актив≠ност≥, охайност≥, самост≥йност≥ та ≥нших особист≥сних €костей учн≥в;

S реал≥зац≥€ ≥ндив≥дуального п≥дходу Ч знаходженн€ в≥дпов≥д≠ного р≥вн€ навантаженн€ дл€ кожного учн€; вивченн€ став≠ленн€ учн€ до труднощ≥в, усп≥х≥в, оц≥нки.

ѕерев≥рка навчальних дос€гнень учн≥в зд≥йснюЇтьс€ у ме≠жах матер≥алу, визначеного навчальними програмами певного типу школи. ѕри цьому враховуютьс€ можливост≥ д≥тей та осо≠бливост≥ њхнього психоф≥зичного розвитку. ќц≥нюванн€ ірунту≠Їтьс€ на позитивному принцип≥, тобто передус≥м враховуютьс€ дос€гненн€ учн€, а не його невдач≥.

ќб'Їктами перев≥рки ≥ оц≥нюванн€ виступають структурн≥ компоненти навчальноњ д≥€льност≥, а саме:

1. «м≥стовий компонент Ч знанн€ д≥тей.

ѕри оц≥нюванн≥ враховуютьс€ так≥ характеристики знань:

- повнота (в≥д фрагментарного в≥дтворенн€ навчального
матер≥алу до в≥дтворенн€ у повному обс€з≥);

- правильн≥сть (в≥д не завжди точного до правильного в≥д≠
творенн€ навчального матер≥алу);

- усв≥домлен≥сть (в≥д розум≥нн€ в основному до вм≥нн€
по€снити, обгрунтувати);


«агальн≥

питанн€ корскщйно≥ педагог≥ки та специыъног психологи

- застосуванн€ знань (адекватн≥сть, самост≥йн≥сть, р≥зн≥
умови, використанн€ допомоги).

2. ќперац≥йно-орган≥зац≥йний компонент д≥њ, способи
д≥й, д≥€льн≥сть:

а) предметн≥ (в≥дпов≥дно до зм≥сту основних навчальних
предмет≥в);

б) розумов≥ (пор≥внювати, класиф≥кувати, абстрагувати,
Ђаагальнювати тощо) та загальнонавчальн≥ (анал≥зувати, пла≠
нувати,
орган≥зовувати, контролювати процес ≥ результати ви-
нонанн€ завданн€, вм≥нн€ користуватись п≥дручником тощо).

ќц≥нюютьс€ так≥ характеристики:

- правильн≥сть;

- швидк≥сть;

" Ч св≥дом≥сть д≥й;

■' - новизна умов (за зразком, аналог≥чне, нове);

- самост≥йн≥сть виконанн€;

- €к≥сть виконаноњ роботи;

- ц≥леспр€мован≥сть.

3. ≈моц≥йно-мотивац≥йний компонент - ставленн€ до на≠
вчанн€.

ќц≥нюютьс€ так≥ характеристики:

- характер ≥ сила (байдуже, недостатньо виразне позитив≠
не, зац≥кавлене, виразне позитивне);

. - д≥йов≥сть (в≥д пасивного до д≥йового);

- стал≥сть (в≥д еп≥зодичного до сталого).

Ќавчальн≥ дос€гненн€ учн≥в спец≥альноњ школи оц≥нюютьс€ р≥вн€ми ≥ в≥дпов≥дними њм балами:

1) перший р≥вень - початковий (1Ч3 бали);

2) другий р≥вень - середн≥й (4Ч6 бал≥в);

3) трет≥й р≥вень - достатн≥й (7 Ч9бал≥в);

4) четвертий р≥вень - високий (10Ч12 бал≥в).

як≥сн≥ критер≥њ цих р≥вн≥в розроблено у в≥дпов≥дност≥ з ти-1 спец≥альних шк≥л дл€ кожного предмета.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 874 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—туденческа€ общага - это место, где мен€ научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. ј майонез - это вообще десерт. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2160 - | 2075 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.