Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 1. 4 в≥дб≥р д≥тей у спец≥альн≥ заклади
ѕлан

1. ѕринципи в≥дбору д≥тей у спец≥альн≥ заклади.

2- ќрган≥зац≥€ роботи психолого-медико-педагог≥чних консуль-

t тац≥й.

о. ”часть педагог≥в загальноосв≥тн≥х заклад≥в у розв'€занн≥ проблеми в≥дбору д≥тей.


Ћ≥тература

!ї¥,'

|.^јстапов ¬. ћ. ¬ведение в дефектологию с основами нейро- и

^патопсихологии / ¬. ћ. јстапов. Ч ћ.: ћеждународна€ ' педагогическа€ академи€, 1994. Ч 216 с.

2.  оррекционна€ педагогика в начальном образовании / под ред. √. ‘.  умариной. - ћ.: јкадеми€, 2001. - 320 с.

**$1апшин ¬. ј. ќсновы дефектологии: учеб. пособие дл€ *Ћ*?гуд. пед. ин-тов / ¬. ј. Ћапшин, Ѕ. ѕ. ѕузанов. - ћ.:

'^ѕросвещение, 1991. 143 с.

ЂХ ћиронова —. ѕ. ќл≥гофренопедагог≥ка.  омпактний на≠вчальний курс: навчальний пос≥бник / —. ѕ. ћиронова.

,ой£ам'€нець-ѕод≥льський:  ам'€нець-ѕод≥льський державний ”н≥верситет, редакц≥йно-видавничий в≥дд≥л, 2008. 204 сћодуль ≤

5 ѕоложенн€ про центральну та республ≥канську (јвтономна –еспубл≥ка  рим), обласн≥,  ињвську та —евастопольську м≥сь≠к≥, районн≥ (м≥ськ≥) психолого-медико-педагог≥чн≥ консультац≥њ // ≤нформац≥йний в≥сник. Ч 2004. Ч є 7. —. 28-36.

6. ѕсихолого-педагогическое консультирование и сопровождение
развити€ ребенка: пособие дл€ учител€-дефектолога / под
ред. Ћ. ћ. Ўипицыной. - ћ.: ¬Ћјƒќ—, 2003. - 528 с.

7. —иньов ¬. ћ. ќснови дефектолог≥њ: навчальний пос≥бник / ¬. ћ. —и-
ньов, √. ћ.  оберник. Ч  .: ¬ища школа, 1994. - 143 с

1. ѕринципи в≥дбору д≥тей у спец≥альн≥ заклади

 омплектуванн€ спец≥альних заклад≥в, подальша дол€ ди≠тини з психоф≥зичними вадами напр€му залежить в≥д правиль≠ност≥ зд≥йсненн€ в≥дбору, €кий маЇ зд≥йснюватись на основ≥ та≠ких принцип≥в:

■S  омплексн≥сть обстеженн€ дитини.

 вал≥ф≥кована постановка д≥агнозу ≥ визначенн€ закла≠ду дл€ дитини маЇ зд≥йснюватись на п≥дстав≥ сп≥льного ви≠сновку р≥зних спец≥ал≥ст≥в (корекц≥йних педагог≥в, л≥кар≥в, психолог≥в);

S ¬себ≥чн≥сть ≥ ц≥л≥сн≥сть.

¬ивчаютьс€ причини, що призвели до в≥дхилень у роз≠витку дитини; анал≥зуютьс€ особливост≥ вс≥х п≥знавальних процес≥в; встановлюЇтьс€ р≥вень розвитку мовленн€; досл≥≠джуютьс€: просторова ор≥Їнтац≥€, емоц≥йно-вольова сфера, ≥нтереси, критичн≥сть, самост≥йн≥сть, розумова працездат≠н≥сть, ф≥зичний розвиток, сформован≥сть знань, вм≥нь ≥ навичок. ¬становлюЇтьс€ не лише д≥агноз, а визначаЇтьс€ структура дефекту дитини ≥ збережен≥ особливост≥.

S ƒинам≥чн≥сть обстеженн€.

¬и€вл€ють на лише на€вн≥ знанн€ та зд≥бност≥ дитини, а й њњ потенц≥йн≥ можливост≥. “обто сл≥д встановити у про≠цес≥ обстеженн€ €к р≥вень актуального, так ≥ зону найближ≠чого розвитку дитини.

^ ≤ндив≥дуальний п≥дх≥д.

” процес≥ обстеженн€ сл≥д встановити контакт з дитиною, враховувати њњ стан, повед≥нку, ≥ндив≥дуальн≥ особливост≥.


«агальн≥

питанн€ корекцгйно≥ педагог≥ки, та спец≥альноњ психологи

” як≥сний анал≥з результат≥в обстеженн€.

ќц≥нюютьс€ не лише к≥нцев≥ результати виконанн€ ди≠тиною завдань, а й самост≥йн≥сть та використанн€ допомоги, прийоми роботи, повед≥нка п≥д час обстеженн€, ви€в ≥нтере≠су до роботи, ц≥леспр€мован≥сть, рац≥ональн≥сть, планом≥р≠н≥сть, тобто т≥ показники, €к≥ дають змогу точно встановити чи диференц≥ювати д≥агноз.


√.


ќрган≥зац≥€ роботи психо л ого-ме дико-педагог≥чних консультац≥й


' ¬ ”крањн≥ з 1993 року ≥снують психолого-медико-педагог≥чн≥ ^ивсультац≥њ (ѕћѕ ), створен≥ дл€ ви€вленн€, обл≥ку та д≥а-гчрстики д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в з проблемами у розвитку, в≥дбору њх до спец≥альних навчально-виховних ≥ л≥кувальних заклад≥в в≥дпо-в≥дного типу, консультуванн€ батьк≥в (ос≥б, що њх зам≥нюють), педагог≥в з питань наданн€ медико-психолог≥чноњ допомоги та≠ким д≥т€м. ѕсихолого-медико-педагог≥чн≥ консультац≥њ п≥дпо≠р€дковуютьс€ управл≥нн€м осв≥ти (обласним, районним, м≥сь- тЎ) ≥ керуютьс€ у своњй д≥€льност≥ "ѕоложенн€м про централь≠ну та республ≥канську (јвтономна –еспубл≥ка  рим), обласн≥,  ињвську та —евастопольську м≥ськ≥, районн≥ (м≥ськ≥) психолого-м≥^нкоч≥едагог≥чн≥ консультац≥њ" (прийн€то у 2004 p.).

психолого-медико-педагог≥чн≥ консультац≥њ направл€ють-з ≥н≥ц≥ативи батьк≥в; за рекомендац≥Їю осв≥тн≥х закла-слад≥в охорони здоров'€ чи соц≥ального захисту за згодою ≥. ќбстеженн€ дитини проводитьс€ в обов'€зков≥й присут-,батьк≥в (ос≥б, що њх зам≥нюють). якщо вир≥шуЇтьс€ питан-направленн€ дитини у спец≥альний заклад у психолого-)-педагог≥чну консультац≥ю мають бути представлен≥ на-документи:

ущтво про народженн€ дитини;їр≥€ розвитку (хвороби) дитини;

≥горнута психолого-педагог≥чна характеристика ≥з дит€чо-закладу, в €кому перебувала дитина, €ка в≥дображаЇ де≠нний анал≥з розвитку дитини, њњ навчанн€, зазначаЇ види ÷≥ƒагог≥чноњ допомоги ≥ њхню ефективн≥сть; ".^…сьмов≥ роботи, малюнки, €к≥ розкривають динам≥ку роз '" ¬итку дитини


ћодуль ≤

ƒо складу психолого-медико-педагог≥чноњ консуль≠тац≥њ вход€ть:

Х зав≥дувач ѕћѕ  (квал≥ф≥кований дефектолог);

Х дит€ч≥ л≥кар≥ (псих≥атр, невропатолог, пед≥атр);

Х психологи (≥з питань дев≥антноњ повед≥нки й ≥нтелектуального
розвитку);

Х педагоги-дефектологи (ол≥гофренопедагог, сурдопедагог,
тифлопедагог, логопед, дефектолог дошк≥льного закладу);

Х юрисконсульт;

Х секретар.

Ќа€вн≥сть таких спец≥ал≥ст≥в дозвол€Ї зд≥йснювати процес обстеженн€ д≥тей орган≥зовано, продуктивно, посл≥довно, комп≠лексно; надаЇ можлив≥сть проведенн€ ранньоњ д≥агностики, одер≠жанн€ точних результат≥в.

‘ункц≥њ ѕћѕ 

«г≥дно "ѕоложенн€ про центральну та республ≥канську (јвтономна –еспубл≥ка  рим), обласн≥,  ињвську та —евасто≠польську м≥ськ≥, районн≥ (м≥ськ≥) психолого-медико-педагог≥чн≥ консультац≥њ" њх д≥€льн≥сть спр€мовуЇтьс€ на:

- ви€вленн€, обл≥к, д≥агностичне обстеженн€ д≥тей, €к≥ потре≠
бують корекц≥њ ф≥зичного та (або) розумового розвитку в≥ком
до 18 рок≥в;

- рекомендац≥€ д≥т€м спец≥альних дошк≥льних та загальноос≠
в≥тн≥х навчальних заклад≥в, л≥кувальних заклад≥в в≥дпов≥д≠
ного типу, установ та заклад≥в системи прац≥ та соц≥ального
захисту населенн€;

- наданн€ ≥ндив≥дуальноњ корекц≥йноњ допомоги та доб≥р в≥д≠
пов≥дних програм навчанн€ д≥тей з вадами психоф≥зичного
розвитку;

- консультуванн€ батьк≥в (ос≥б, €к≥ њх зам≥нюють), педагог≥в,
психолог≥в, медичних прац≥вник≥в з питань навчанн€, вихо≠
ванн€, соц≥альноњ адаптац≥њ та ≥нтеграц≥њ у сусп≥льне житт€
д≥тей з в≥дхиленн€ми у психоф≥зичному розвитку;

- просв≥тницьку д≥€льн≥сть серед населенн€.

ќсновними завданн€ми районних та м≥ських пси-холого-медико-педагог≥чних консультац≥й t наступн≥:

Х зд≥йсненн€ психолого-медико-педагог≥чного обстеженн€ д≥тей
з метою ви€вленн€ особливостей њхнього розвитку; встанов≠
ленн€ д≥агнозу ≥ визначенн€ адекватних умов навчанн€, ви≠
хованн€, працевлаштуванн€;


л-^ттйм ≥ питанн€ корекц≥иног педагог≥ки та спец≥альноњ психологи

п≥дтвердженн€, уточненн€ ≥ зм≥на ран≥ше встановленого д≥агнозу Х ..дл€ визначенн€ в≥дпов≥дного типу навчально-виховного ≥ л≥ку-м tвального закладу та доц≥льност≥ перебуванн€ в ньому дитини;ї -своЇчасне ви€вленн€ й обл≥к д≥тей з вадами у розвитку р≥зних

Х ≤сатегор≥й;

к№нсультативно-методична допомога батькам (особам, що њх за-'*' м≥нюють), педагогам, л≥кар€м, прац≥вникам правоохоронних сч'орган≥в з питань навчанн€, вихованн€ ≥ л≥куванн€ д≥тей з вадами ■^'' розвитку, порушенн€ми повед≥нки, труднощами навчанн€;

Х проведенн€ роз'€снювальноњ роботи серед населенн€, прац≥в-
^'„≥йк≥в заклад≥в осв≥ти, охорони здоров'€, соц≥ального захис≠
ту про необх≥дн≥сть своЇчасного ви€вленн€ д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в

Х*!# проблемами розвитку з метою наданн€ њм квал≥ф≥кованоњ '©њфсихолого-медико-педагог≥чноњ допомоги; ≥'^^бртан≥зац≥€, координац≥€, консультативно-методична допомо≠га шк≥льним ѕћѕ  та контроль за њх роботою;

Х участь у розвитку мереж≥ спец≥альних навчально-виховних
f"4 заклад≥в;

%' направленн€ д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в до науково-досл≥дних центр≥в та '.л≥кувально-проф≥лактичних заклад≥в дл€ поглибленого ≥ дина≠м≥чного вивченн€ њх захворюванн€ чи проблеми у розвитку.


3. ”часть педагог≥в загальноосв≥тн≥х заклад≥вїї. -,<Х у розв'€занн≥ проблеми в≥дбору д≥тей

&ња".Ќайпершими, хто пом≥чаЇ проблеми ≥ труднощ≥ у розвитку ўў¬х€, Ї батьки, л≥кар≥-пед≥атри, педагоги. “ому дуже важливо, ■ё&вони не звол≥кали, не чекали на спонтанне усуненн€ вади, а етжрнулись до фах≥вц≥в.  онсультац≥ю щодо раннього розвитку;, створенн€ необх≥дних дл€ нењ умов, а по необх≥дност≥ й >гу можна одержати у ѕћѕ . ƒл€ цього батькам не потр≥б-[X направлень ≥ дозвол≥в. ¬они можуть в≥дв≥дати ѕћѕ :ноњ ≥н≥ц≥ативи. „им ран≥ше дитина одержить необх≥дну до-(педагог≥чну, психолог≥чну, медичну), тим легшим буде њњ дефекту, тим краще вона розвиватиметьс€, [иво, щоб ≥ виховател≥ дошк≥льних заклад≥в, ≥ вчител≥ вчасно пом≥чали проблеми повед≥нки д≥тей, труднощ≥ у на-≥ радили батькам в≥дв≥дати спец≥ал≥ст≥в ѕћѕ . —аме вони:уть визначити, що спричинило труднощ≥ чи вади у розви-≥ни, призвело до проблем шк≥льного навчанн€; порад€ть, њй створити в с≥м'њ, дит€чому садку, школ≥; нададуть ко допомогу або порад€ть спец≥альний заклад дл€ цього


ћодуль ≤

¬агомого значенн€ дл€ правильноњ постановки д≥агнозу, вибору форми орган≥зац≥њ навчанн€, реал≥зац≥њ ≥ндив≥дуального п≥дходу набуваЇ психолого-педагог≥чна характеристика на дити≠ну, написана педагогами закладу, у €кому вона перебувала (ди≠т€чий садок, школа). јдже у процес≥ систематичного навчанн€ ≥ вихованн€ дитини найб≥льш €скраво ви€вл€ютьс€ њњ зд≥бност≥, труднощ≥ й проблеми. ƒо складанн€ цього документу може бути залучений ≥ психолог, €кщо в≥н системно працював з дитиною «ауважимо, що дл€ дитини, €ка не була у систем≥ орган≥зовано≠го навчанн€ й вихованн€, характеристика не складаЇтьс€.

ѕсихолого-педагог≥чна характеристика маЇ в≥дпо≠в≥дати наступним вимогам:

п≥дсумок спостережень Ч характеристика маЇ бути результа≠
том ц≥леспр€мованих довготривалих спостережень, а не одно≠
моментного досл≥дженн€; необх≥дно показати €к позитивну,
так ≥ негативну динам≥ку перебуванн€ дитини у заклад≥;

доб≥р факт≥в Ч характеристика маЇ ірунтуватись на фак≠
тичному матер≥ал≥; сл≥д описувати найб≥льш €скрав≥ й типов≥
приклади повед≥нки дитини, њњ труднощ≥в, позитивного досв≥≠
ду; не зазначати випадков≥ факти; уникати суб'Їктивност≥ й
одноб≥чност≥ у добор≥ фактичного матер≥алу; не нагромаджу≠
вати одноман≥тних факт≥в;

систематизац≥€ факт≥в ≥ висновки педагога -- викладати
факти сл≥д посл≥довно, систематизовано; висновок маЇ бути
лог≥чним завершенн€м системи описаних факт≥в;

характер викладу Ч викладати сл≥д просто, зрозум≥ло, уникати
складних формулювань ≥ незрозум≥лих гром≥здких терм≥н≥в;

позитивн≥ сторони дитини Ч у характеристиц≥ сл≥д писати
не лише про труднощ≥ й проблеми дитини, а й, обов'€зково,
про њњ позитивн≥, збережен≥ можливост≥ (Ђпуди здоров'€ї за
Ћ. — ¬иготським);

≥ндив≥дуальна робота з дитиною - сл≥д зазначити, хто ≥з
фах≥вц≥в (вчитель, вихователь, логопед, психолог та ≥н.) пра≠
цював з дитиною ≥ндив≥дуально, €ка допомога надавалась, ≥
€кими Ї њњ результати;

обс€г характеристики Ч психолого-педагог≥чна характерис≠
тика маЇ бути короткою, але переконливою.

психолого-педагог≥чн≥й характеристиц≥ мають бути в≥дображен≥ наступн≥ в≥домост≥ про учн€- S загальн≥ в≥домост≥:

Х пр≥звище, ≥м'€, школа, клас;

Х ск≥льки рок≥в навчаЇтьс€ у цьому клас≥;

Х соц≥ально-побутов≥ умови в с≥м'њ;

Х у ск≥льки рок≥в вступив до школи ≥ €к був до нењ п≥дготовлений;


питанн€ корекц≥йноњ педагог≥ки та спец≥альноњ психологи

■/ стан шк≥льних знань ≥ навичок дитини:. усп≥шн≥сть з кожного предмета окремо, що саме утруднюЇ

дитину у засвоЇнн≥ того чи ≥ншого предмета;. ставленн€ дитини до невдач у навчанн≥;

Х види допомоги, €к≥ надавались дитин≥ у подоланн≥ прогалин
та труднощ≥в, ≥ €кими Ї насл≥дки ц≥Їњ допомоги;

■/ працездатн≥сть та повед≥нка дитини у клас≥:

Х розум≥нн€ дитиною вимог вчител€;

Х участь у робот≥ класу;

Х стан працездатност≥ дитини у клас≥ (ц≥леспр€мован≥сть, сту≠
п≥нь розвитку уваги, темп роботи, наполеглив≥сть, доведенн€
розпочатоњ роботи до завершенн€, що саме втомлюЇ дитину);

■S загальна характеристика особистост≥ дитини:

Х негативн≥ та позитивн≥ риси характеру дитини;

Х загальний р≥вень розвитку;

Х ≥нтереси та потреби;

Х взаЇмини з колективом (з ким товаришуЇ; €кщо конфл≥ктуЇ з
однол≥тками, то зазначити причини конфл≥кт≥в),

” п≥дсумку викладу вчитель може зауважити своњ припу≠щенн€ щодо причин, €к≥ обумовлюють в≥дставанн€ дитини у роз≠витку, труднощ≥ та прогалини у навчанн≥. ѕроте н≥€ких д≥агно≠з≥в, нав≥ть у €кост≥ припущенн€, педагог не формулюЇ, оск≥льки вада дитини, њњ конкретний кл≥н≥чний д≥агноз встановлюютьс€ колег≥ально прац≥вниками ѕћѕ , на п≥дстав≥ ірунтовного ви≠вченн€ матер≥ал≥в особовоњ справи, картки розвитку дитини, ме≠дичних документ≥в, продукт≥в навчальноњ д≥€льност≥, психолого- тдагог≥чноњ характеристики та результат≥в досл≥дженн€ дитини.

 онтрольн≥ запитанн€

њазв≥ть принципи в≥дбору д≥тей у заклади корекц≥йноњ осв≥ти?

Д документац≥ю сл≥д з≥брати батькам дл€ ѕћѕ ? it. ќхарактеризуйте функц≥њ ѕћѕ ?

я Ї роль виховател€ ƒЌ«, вчител€ та психолога загаль-св≥тньоњ школи у розв'€занн≥ проблеми в≥дбору д≥тей у.пальн≥ заклади?

≤ким вимогам маЇ в≥дпов≥дати психолого-педагог≥чна харак-ристика на дитину, що готуЇтьс€ на ѕћѕ ? зкрийте зм≥ст психолого-педагог≥чноњ характеристики на гину, що готуЇтьс€ на ѕћѕ ?ћодуль II

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 742 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

2027 - | 1987 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.032 с.