Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћ≥сце корекц≥йноњ педагог≥ки у систем≥ педагог≥чних наук, зв'€зок з ≥ншими науками
 л≥н≥чними основами корекц≥йноњ педагог≥ки слугують: ана≠том≥€, ф≥з≥олог≥€ ≥ патолог≥€ людини; психопатолог≥€; невропа≠толог≥€; генетика; кл≥н≥ка розумовоњ в≥дсталост≥. ¬икористанн€ знань цих галузей допомагаЇ у проведенн≥ психолого-педагог≥чноњ д≥агностики, розробц≥ корекц≥йних програм, добор≥ метод≥в робо≠ти з д≥тьми, що потребують корекц≥њ психоф≥зичного розвитку.

ƒосить т≥сно корекц≥йна педагог≥ка пов'€зана ≥з спец≥аль≠ною психолог≥Їю, €ка виконуЇ роль психолог≥чного фундаменту у навчанн≥, вихованн≥ д≥тей, корекц≥йн≥й робот≥ з ними.

 орекц≥йна педагог≥ка використовуЇ знанн€ в≥ковоњ ≥ педа≠гог≥чноњ психолог≥њ, соц≥альноњ педагог≥ки ≥ психолог≥њ.

—ама ж корекц≥йна педагог≥ка слугуЇ базою дл€ спец≥аль≠них методик навчанн€ та вихованн€ учн≥в з псих≥чними ≥ (або) ф≥зичними порушенн€ми.


«агальн≥ пшпанн€ корекцгйног педагог≥ки та спец≥альноњ психолог≥њ

3. ѕерспективи розвитку корекц≥йноњ педагог≥ки в ”крањн≥

¬ умовах удосконаленн€ системи осв≥ти, пов'€заного ≥з соц≥ально-економ≥чними процесами, не може бути незм≥н≠ною ≥ корекц≥йна осв≥та. –еформац≥€ останньоњ обумовлена €к об'Їктивними, так ≥ суб'Їктивними факторами, зокрема, такими: стр≥мке входженн€ ”крањни у ™вропейський осв≥тн≥й прост≥р; запозиченн€ закордонного досв≥ду з проблем наданн€ допомо≠ги д≥т€м з порушенн€ми психоф≥зичного розвитку; гуман≥зац≥€ украњнськоњ осв≥ти (€к загальноњ, так ≥ корекц≥йноњ) й ор≥Їнта≠ц≥€ њњ на розв'€занн€ особист≥сних проблем ≥ розвиток кожноњ людини; активн≥ м≥ждисципл≥нарн≥ зв'€зки з ≥ншими науковими галуз€ми, суб'Їктом €ких також виступаЇ особа з психоф≥зични≠ми порушенн€ми; переосмисленн€ дефектолог≥Їю окремих кон≠цептуальних положень. «м≥ни й оновленн€ у практичних сферах осв≥ти й вихованн€ д≥тей з порушенн€ми психоф≥зичного розви≠тку потребують передус≥м теоретико-методолог≥чного п≥дірунт€. ¬≥дпов≥дно перспективними напр€мками розвитку в≥тчизн€ноњ корекц≥йноњ педагог≥ки Ї наступн≥:

Х розробка концепц≥й та в≥дпов≥дного наукового забезпеченн€
щодо нов≥тн≥х осв≥тньо-виховних заклад≥в дл€ д≥тей з псих≥ч≠
ними ≥ (або) ф≥зичними порушенн€ми;

Х розробка нов≥тн≥х ≥нновац≥йних технолог≥й навчанн€ ≥ вихо≠
ванн€ д≥тей з псих≥чними ≥ (або) ф≥зичними порушенн€ми;

Х досл≥дженн€ шл€х≥в ефективноњ ≥нтеграц≥њ д≥тей з псих≥чними
≥ (або) ф≥зичними порушенн€ми у середовище здорових од≠
нол≥тк≥в та њх науково-методичне й дидактичне забезпеченн€;

Х розробка зм≥сту, форм ≥ метод≥в ранньоњ корекц≥йноњ допо≠
моги д≥т€м з в≥дхиленн€ми розвитку;

Х розробка шл€х≥в допомоги дорослим особам з псих≥чними ≥
(або) ф≥зичними порушенн€ми;

Х розробка шл€х≥в сп≥впрац≥ з с≥м'€ми д≥тей з псих≥чними ≥
(або) ф≥зичними порушенн€ми;

Х удосконаленн€ фаховоњ п≥дготовки спец≥ал≥ст≥в дл€ роботи з
р≥зними категор≥€ми ос≥б, що мають псих≥чн≥ ≥ (або) ф≥зичн≥
порушенн€ (дл€ р≥зних тип≥в заклад≥в; дл€ роботи з особами
р≥зного в≥ку; дл€ ≥нтегрованого навчанн€ та ≥н);

Х зм≥стове та науково-методичне забезпеченн€ системи профе≠
с≥йноњ реаб≥л≥тац≥њ неповносправних ос≥б;

Х вивченн€ та узагальненн€ ≥стор≥њ украњнськоњ корекц≥йноњ пе≠
дагог≥ки.


ћодуль I

 онтрольн≥ запитанн€

1. ƒайте визначенн€ корекц≥йноњ педагог≥ки.

2. Ќазв≥ть завданн€ корекц≥йноњ педагог≥ки.

3. Ќа €к≥ галуз≥ под≥л€Їтьс€ корекц≥йна педагог≥ка?

4. ќхарактеризуйте зв'€зок корекц≥йноњ педагог≥ки з ≥ншими
науками.

5. якими Ї перспективи розвитку в≥тчизн€ноњ корекц≥йноњ педа≠
гог≥ки?

6. –озкрийте сутн≥сть основних пон€ть корекц≥йноњ педагог≥ки.

7. ќбірунтуйте необх≥дн≥сть вивченн€ корекц≥йноњ педагог≥ки
майбутн≥ми вчител€ми загальноосв≥тн≥х шк≥л, виховател€ми
дошк≥льних заклад≥в, психологами системи осв≥ти.

“ема ≥.з

«ј√јЋ№Ќј ’ј–ј “≈–»—“» ј

—”„ј—Ќќѓ —»—“≈ћ» ќ—¬≤“Ќ№ќ-

 ќ–≈ ÷≤…Ќ»’ ѕќ—Ћ”√

ѕлан

1. ƒиференц≥ац≥€ системи заклад≥в дл€ д≥тей, що потребують
корекц≥њ психоф≥зичного розвитку.

2. ћожливост≥ ≥нтегрованоњ та ≥нклюзивноњ осв≥ти д≥тей, що по≠
требують корекц≥њ психоф≥зичного розвитку.

3. ≤ндив≥дуальне навчанн€ д≥тей з порушенн€ми психоф≥зично≠
го розвитку €к форма орган≥зац≥њ корекц≥йно-педагог≥чного
процесу.

4.  орекц≥йна спр€мован≥сть €к основний принцип орган≥зац≥њ
навчанн€ д≥тей з порушенн€ми психоф≥зичного розвитку.

Ћ≥тература

1. Ѕородулина —. ё.  оррекционна€ педагогика: психолого-
педагогическа€ коррекци€ отклонений в развитии и пове≠
дении школьников / —. ё. Ѕородулина. –остов н/ƒ:
‘еникс, 2004. - 352 с.

2.  олупаЇва ј. ј. ѕедагог≥чн≥ основи ≥нтегруванн€ школ€р≥в
з особливост€ми психоф≥зичного розвитку у загальноосв≥тн≥
навчальн≥ заклади: монограф≥€ ј ј  олупаЇва -   '
ѕедагог≥чна думка, 2007 458 с

«ќ


«агальн≥ питанн€ коре-нц≥йног педагог≥ки та спсц≥си≥ьно≥ психологи

« Ћапшин ¬. ј. ќсновы дефектологии: учеб пособие дл€ студ- пед. ин-тов / ¬. ј. Ћапшин, Ѕ. ѕ. ѕузанов. - ћ.: ѕросвещение, 1991. 143с.

4. ћиронова —. ѕ. ќл≥гофренопедагог≥ка.  омпактний на≠
вчальний курс: навчальний пос≥бник / —. ѕ. ћиронова. Ч
 ам'€нець-ѕод≥льський:  ам'€нець-ѕод≥льський державний
ун≥верситет, редакц≥йно-видавничий в≥дд≥л, 2008. - 204 с

5. ѕоложенн€ про ≥ндив≥дуальну форму навчанн€ в загально≠
осв≥тн≥х навчальних закладах / / ”правл≥нн€ осв≥тою. -
2003. - є 9(57). — 11.

6. ѕоложенн€ про навчально-реаб≥л≥тац≥йний центр // ≤нфор≠
мац≥йний в≥сник. Ч 1997. Ч є 11. Ч —. 27-30.

7. ѕоложенн€ (тимчасове) про орган≥зац≥ю ≥нтегрованого на≠
вчанн€ д≥тей з особливими потребами в загальноосв≥тн≥х (до≠
шк≥льних) навчальних закладах. Ч  . -- 2002. - 16 с

8. ѕоложенн€ про спец≥альну загальноосв≥тню школу (школу-
≥нтернат) дл€ д≥тей, €к≥ потребують корекц≥њ ф≥зичного та
(або) розумового розвитку. -  . Ч 2008. - 24 с

9. —иньов ¬. ћ. ќснови дефектолог≥њ: навчальний пос≥бник /
¬. ћ. —иньов, √. ћ.  оберник. Ч  .: ¬ища школа, 1994.
- 143с.

10.—иньов ¬. ћ.  орекц≥йна психопедагог≥ка. ќл≥гофреноие-дагот≥ка: п≥дручник / ¬. ћ. —иньов. Ч  .: ¬ид-во Ќѕ” ≥м. ћ. ѕ. ƒрагоманова, 2007. - „астина ≤. Ч 238с.

1 . —пециальна€ педагогика: учебное пособие / под ред. Ќ. ћ. Ќазаровой. Ч ћ.: јкадеми€, 2000. - 400 с.

1. ƒиференц≥ац≥€ системи заклад≥в дл€ д≥тей, що потребують корекц≥њ психоф≥зичного розвитку

—истема корекц≥йноњ осв≥ти це сукупн≥сть р≥зних тип≥в заклад≥в, €к≥ забезпечують в≥дпов≥дну осв≥ту, вихованн€, корек-ц≥йну роботу, соц≥альну допомогу д≥т€м з вадами психоф≥зично≠го розвитку.

ќрган≥зац≥€ спец≥альних заклад≥в грунтуЇтьс€ на певних принципах. ќкрем≥ з них Ї загальними дл€ побудови загально≠осв≥тн≥х заклад≥в ”крањни. ÷е, зокрема:

- державний характер осв≥ти;

- Їдина перспективна мета;

- наступн≥сть у ланках осв≥ти;


/ћодуль /

- загальн≥сть ≥ обов'€зков≥сть навчанн€;

- доступн≥сть заклад≥в;

- урахуванн€ в≥кових особливостей дитини;

- в≥докремленн€ заклад≥в в≥д пол≥тики, церкви.

ѕроте сл≥д враховувати ≥ спец≥альн≥ принципи, €к≥ стосу≠ютьс€ ос≥б з вадами психоф≥зичного розвитку, зокрема:

- диференц≥йован≥сть заклад≥в залежно в≥д категор≥њ пору≠
шенн€, ступен€ ≥нтелекту, можливост≥ самост≥йно пере≠
суватись, сформован ост≥ навичок самообслуговуванн€;

- поЇднанн€ загальноосв≥тнього ≥ профес≥йно-трудового
навчанн€;

- корекц≥йна спр€мован≥сть навчанн€ ≥ вихованн€.

Ѕ≥льша частина спец≥альних заклад≥в п≥дпор€дковуЇтьс€ ћ≥н≥стерству осв≥ти ≥ науки. ƒругу ланку складають заклади ћ≥н≥стерства прац≥ та соц≥альноњ пол≥тики; третю - заклади, п≥дпор€дкован≥ ћ≥н≥стерству охорони здоров'€. ” кожноњ лан≠ки сво€ мета, €ка передус≥м зор≥Їнтована на можливост≥ дитини та реал≥зац≥ю њњ потреб. «аклади системи ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки покликан≥ забезпечувати навчально-виховну ≥ корекц≥йну роботу. «аклади ћ≥н≥стерства прац≥ та соц≥альноњ пол≥тики про≠вод€ть соц≥альну роботу, зд≥йснюють догл€д. «аклади, п≥дпо≠р€дкован≥ ћ≥н≥стерству охорони здоров'€, передус≥м оздоровлю≠ють д≥тей, забезпечують л≥кувально-корекц≥йну роботу.

” вс≥х типах заклад≥в д≥ти одержують р≥зноб≥чну допомогу Ч педагог≥чну, психолог≥чну, медичну, соц≥альну тощо.

ѕри вибор≥ дл€ дитини закладу враховуютьс€ так≥ показ≠ники:

- в≥к дитини;

- категор≥€ аномального розвитку (нозолог≥€);

- конкретний кл≥н≥чний д≥агноз;

- ≥нтелектуальний ступ≥нь;

- особливост≥ психоф≥зичного розвитку;

- потреби ≥ можливост≥ дитини.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1096 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2277 - | 1951 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.