Лекции.Орг


Поиск:
Ііі. правильне узгодження підмета з присудком у ділових та наукових текстах як показник логічності висловлювання
Присудок, як правило, узгоджується з підметом у спільних для них граматичних значеннях. Але у мовленні, зокрема діловому, спостерігаються певні види типових помилок у виборі форми присудка:

1. Іменник + прикладка – присудок узгоджується з іменником: Школа-інтернат заснована в 1987 році.

2. Загальна назва + власна - присудок узгоджується з загальною: Танцювальний колектив «Сонечко» гастролював у нашому місті; Острів Хортиця – завжди був перлиною Запорізького краю; Місто Київ почало підготовку до виборів мера.

3. Абревіатура - присудок узгоджується з головним словом: ДДУВС оголосив результати вступної кампанії.

4. Власна назва іншомовного походження - присудок узгоджується з родовою назвою: Гостинний Баку зустрів гостей.

5. Кількісний, неозначено-кількісний (багато, мало, кілька) числівник; кількісний іменник (більшість, меншість) + іменники у Р.в. мн.

5.1 форма числа присудка - однина:

а) акцент на кількості видавців дії: 230 осіб взяло участь у маніфестації; б) присудок стоїть перед підметом: Надійшло до організації три телеграми; в) підмет називає неістоту: Кілька давніх споруд стояло біля зруйнованого будинку; г)підмет означає часовий відрізок: Вісім років минуло з того часу, як було засноване наше підприємство; ґ) до складеного підмета входить неозначено-кількісний числівник або іменники типу більшість. меншість: Багато конкурентів зазнало збитків через банківську реформу; Більшість громадян України визнають наркоманію як одну з найбільших проблем держави;

5. 2 форма числа присудка - множина: а) акцент на назві виконавців: П’ять депутатів прийшли на відкриття фірми; б) присудок означає активну дію: Три дівчини працювали за комп’ютером; в) у реченні однорідні присудки або іменники: Багато акторів, відомих політичних діячів прийшли привітати ювіляра.

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ

Для укладання фахового тексту різної тематики, жанру, структури залежить від правильної побудови речень, з яких він складається. Узгодження підмета і присудка залежить від ситуативних потреб висловлювання, мети мовця, логіки змісту та граматичних показників чистин мови, які виступають підметом і присудком.

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ

На відміну від лексики й фразеології синтаксис не має чітких щодо стильового забарвлення одиниць, прикріплених до певних сфер мовлення. Типи речень, конструкцій, звороти належать, як правило, до загальномовних засобів, використовуються в різних сферах ділового мовлення. Ідеться лише про певні обмеження у вживання окремих конструкцій чи зворотів.

Головні вимоги синтаксичних норм: логічність, чіткість, послідовність, граматична узгодженість.

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ:

Готуючись до теми необхідно

а) опрацювати навчальну і наукову літературу, що зазначена в лекції;

б) визначити:

- сутність основних понять теми;

- особливості конструювання речень з ОЧР.

ТЕМА №6: Стилістичні норми та етикетні формули у професійному мовленні юриста

(2 години)

План ЛЕКЦІЇ

1. Умови логічності на рівні зв'язного тесту. Засоби організації зв'язного тексту. Причини порушення логічності у викладі текстів……... 55

2. Специфіка цитування в науковому тексті. Коректність та культура використання цитат…………………………………………………………... 58

3. Процес спілкування: інтеракція, перцепція й обмін інформацією. Механізми взаєморозуміння, роль етики в їх застосуванні………………. 59

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення / Надія Денисівна Бабич.- Львів: Світ, 232 с.

2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк, 2004.

3. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: підручник для вищ. та середніх спец. навч. закладів / М. Г. Зубков. – 9-те вид., випр. і доп. - Х., 2009.

4. Кацавець Р.С. Культура мови у професійному спілкуванні юристів: Навчальний посібник.-К, 2007.

5. Кацавець Р.С., Кацавець Г.М. Мова у професії юриста: Підручник.-К., 2007.

6. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови. Навч. посібник.-К.,2007.

7. Мацько Л.І. Стилістика ділового мовлення і редагування ділових документів: Навч. посібник для дистанц. Навчання / Л.І. Мацько, Л.В.Кравець, О.В. Солдаткіна. – К.: Університет «Україна», 2004. – 281с. – ISBN 966-7979-68-7

8. Нелюба А. Професійна мова юриста. - Х., 2002.

9. Пащук Р.І., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця: Навчальний посібник. - Луганськ, 2004.

10. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник / Олександр Пономарів. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2000. – 248с. – ISBN 966-7520-8-3

11. Сербенська О.А. Культура усного мовлення. Практикум: Навчальний посібник.-К., 2004.

МЕТА ЛЕКЦІЇ

ознайомлення з новою навчальною дисципліною, її основними поняттями та термінами, формами реалізації культури професійного мовлення і методами їх застосування на практиці; набуття студентами додаткових теоретичних знань лінгвістичного змісту.

Вступ

Правильне мовлення – це не просто лад слів, а й лад думок і почуттів. Тому, прагнучи до такого мовлення, необхідно враховувати як суто мовні його особливості (ступінь оволодіння нормами, які діють в конкретну епоху), так і позамовні (знання законів мислення, практичний досвід).

Боротьба за чистоту й високу мовну культуру – це боротьба за культуру взагалі. Однією й тією ж мовою, незважаючи на красу її чи немилозвучність, можна і полову віяти, і святий вогонь викрешувати. Усе залежить від того, як хто вміє володіти цим чарівним інструментом, що ним є мова.

Поняття “логічність висловлювання” містить чимало вимог, як-от: багатство словника, уміння говорити точно, уживаючи слова у властивому їм значенні, здатність говорити просто, доступно, логічно, не порушуючи змістових зв’язків між частинами висловлювання, вміле використання виражальних і зображувальних засобів, емоційність, вміння впливати на почуття, доречність, добирання засобів залежно від мети і сфери спілкування. Але, зрештою, усі ці комунікативні якості мовлення визначаються відповідністю до норм - лексичних, граматичних, стилістичних та ін.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 853 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Не будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаются великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Никола Тесла
==> читать все изречения...

846 - | 657 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.