Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќсновн≥ принципи державного нагл€ду (контролю) у сфер≥ господарськоњ д≥€льност≥
ƒержавний нагл€д (контроль) зд≥йснюЇтьс€ за принципами:

Ј пр≥оритетност≥ безпеки у питанн€х житт€ ≥ здоров'€ людини, функц≥онуванн€ ≥ розвитку сусп≥льства, середовища проживанн€ ≥ життЇд≥€льност≥ перед будь-€кими ≥ншими ≥нтересами ≥ ц≥л€ми у сфер≥ господарськоњ д≥€льност≥;

Ј п≥дконтрольност≥ ≥ п≥дзв≥тност≥ органу державного нагл€ду (контролю) в≥дпов≥дним органам державноњ влади;

Ј р≥вност≥ прав ≥ законних ≥нтерес≥в ус≥х суб'Їкт≥в господарюванн€;

Ј гарантуванн€ прав суб'Їкту господарюванн€;

Ј об'Їктивност≥ та неупередженост≥ зд≥йсненн€ державного нагл€ду (контролю);

Ј на€вност≥ п≥дстав, визначених законом, дл€ зд≥йсненн€ державного нагл€ду (контролю);

Ј в≥дкритост≥, прозорост≥, плановост≥ й системност≥ державного нагл€ду (контролю);

Ј неприпустимост≥ дублюванн€ повноважень орган≥в державного нагл€ду (контролю);

Ј невтручанн€ органу державного нагл€ду (контролю) у статутну д≥€льн≥сть суб'Їкта господарюванн€, €кщо вона зд≥йснюЇтьс€ в межах закону;

Ј в≥дпов≥дальност≥ органу державного нагл€ду (контролю) та його посадових ос≥б за виконанн€ покладених на них обовТ€зк≥в;

Ј дотриманн€ умов м≥жнародних договор≥в ”крањни;

Ј незалежност≥ орган≥в державного нагл€ду в≥д пол≥тичних парт≥й та будь-€ких ≥нших об'Їднань громад€н;

Ј на€вност≥ одного органу державного нагл€ду у склад≥ центрального органу виконавчоњ влади.

 

3.ƒержавна служба г≥рничого нагл€ду та промисловоњ безпеки ”крањни (ƒержг≥рпромнагл€д)

ƒержавна служба г≥рничого нагл€ду та промисловоњ безпеки ”крањни (ƒержг≥рпромнагл€д) Ї центральним органом виконавчоњ влади, д≥€льн≥сть €кого спр€мовуЇтьс€ ≥ координуЇтьс€  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни через ћ≥н≥стра надзвичайних ситуац≥й ”крањни.

ƒержг≥рпромнагл€д ”крањни входить до системи орган≥в виконавчоњ влади та забезпечуЇ реал≥зац≥ю державноњ пол≥тики з промисловоњ безпеки, охорони прац≥, державного г≥рничого нагл€ду, охорони надр та державного регулюванн€ у сфер≥ безпечного поводженн€ з вибуховими матер≥алами промислового призначенн€.

ќрган≥зац≥€ роботи ƒержг≥рпромнагл€ду зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дно до ѕоложенн€ про державну службу г≥рничого нагл€ду та промисловоњ безпеки ”крањни, €ке затверджено указом ѕрезидента ”крањни в≥д 6 кв≥тн€ 2011 року N 408/2011.

ќдним ≥з головних завдань ƒержг≥рпромнагл€ду Ї:

- зд≥йсненн€ комплексного управл≥нн€ у сфер≥ промисловоњ безпеки, охорони прац≥, а також контролю за виконанн€м функц≥й державного управл≥нн€ охороною прац≥ м≥н≥стерствами, ≥ншими центральними органами виконавчоњ влади, –адою м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцевими державними адм≥н≥страц≥€ми та органами м≥сцевого самовр€дуванн€;

- орган≥зац≥€ та зд≥йсненн€ державного нагл€ду (контролю) за додержанн€м закон≥в та ≥нших нормативно-правових акт≥в з питань: промисловоњ безпеки, охорони прац≥, безпечного веденн€ роб≥т юридичними та ф≥зичними особами, €к≥ в≥дпов≥дно до законодавства використовують найману працю.

ѕосадов≥ особи спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з нагл€ду за охороною прац≥ ƒержг≥рпромнагл€ду мають право:

Ј безперешкодно в≥дв≥дувати п≥дконтрольн≥ п≥дприЇмства (об'Їкти), виробництва ф≥зичних ос≥б, €к≥ в≥дпов≥дно до законодавства викори≠стовують найману працю, та зд≥йснювати в присутност≥ роботодавц€ або його представника перев≥рку додержанн€ законодавства з питань, в≥днесених до њх компетенц≥њ;

Ј одержувати в≥д роботодавц€ ≥ посадових ос≥б письмов≥ чи усн≥ по€сненн€, висновки експертних обстежень, аудит≥в, матер≥али та ≥нформац≥ю з в≥дпов≥дних питань, зв≥ти про р≥вень ≥ стан проф≥ла≠ктичноњ роботи, причини порушень законодавства та вжит≥ заходи щодо њх усуненн€;

Ј видавати в установленому пор€дку роботодавц€м, кер≥вникам та ≥ншим посадовим особам юридичних та ф≥зичних ос≥б, €к≥ в≥дпов≥дно до законодавства використовують найману працю, м≥н≥стерствам та ≥ншим центральним органам виконавчоњ влади, –ад≥ м≥н≥стр≥в јвто≠номноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцевим державним адм≥н≥страц≥€м та органам м≥сцевого самовр€дуванн€ обов'€зков≥ дл€ виконанн€ приписи (розпор€дженн€) про усуненн€ порушень ≥ недол≥к≥в в галуз≥ охорони прац≥, охорони надр, безпечноњ експлуатац≥њ об'Їкт≥в п≥двищеноњ небезпеки;

Ј заборон€ти, зупин€ти, припин€ти, обмежувати експлуатац≥ю п≥дпри≠Їмств, окремих виробництв, цех≥в, д≥льниць, робочих м≥сць, буд≥вель, споруд, прим≥щень, випуск та експлуатац≥ю машин, механ≥зм≥в, устаткуванн€, транспортних та ≥нших засоб≥в прац≥, виконанн€ певних роб≥т, застосуванн€ нових небезпечних речовин, реал≥зац≥ю продукц≥њ, а також скасовувати або припин€ти д≥ю виданих ними дозвол≥в ≥ л≥ценз≥й до усуненн€ порушень, €к≥ створюють загрозу життю працюючих;

Ј прит€гати до адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ прац≥вник≥в, винних у порушенн≥ законодавства про охорону прац≥;

Ј надсилати роботодавц€м поданн€ про нев≥дпов≥дн≥сть окремих посадових ос≥б займан≥й посад≥, передавати матер≥али органам проку≠ратури дл€ прит€гненн€ цих ос≥б до в≥дпов≥дальност≥ зг≥дно ≥з законом.

найману працю.

4. ѕерел≥к питань дл€ зд≥йсненн€ планових заход≥в державного нагл€ду у сфер≥ промисловоњ безпеки та охорони прац≥

«г≥дно ≥з наказом ƒержавного ком≥тету ”крањни з промисловоњ безпеки охорони прац≥ та г≥рничого нагл€ду в≥д 25.12.07р. на суб'Їктах господарюванн€ вс≥х ступен≥в ризику незалежно в≥д галуз≥, до €коњ вони в≥днос€тьс€ перев≥р€Їтьс€:

Ќа суб'Їктах господарюванн€ вс≥х ступен≥в ризику незалежно в≥д галуз≥, до €коњ вони в≥днос€тьс€ перев≥р€Їтьс€:
  Ќа€вн≥сть установчих документ≥в та державна реЇстрац≥€
  ¬провадженн€ та функц≥онуванн€ системи управл≥нн€ охороною прац≥
  Ќа€вн≥сть та функц≥онуванн€ служби охорони прац≥ та ≥нших служб техн≥чноњ п≥дтримки виробництва (€кщо це визначено в≥дпов≥дними нормативно-правовими актами з охорони прац≥)
  ¬≥дпов≥дн≥сть проведенн€ ≥нструктаж≥в, навчанн€ та перев≥рки знань з охорони прац≥ вимогам чинних нормативно-правових акт≥в, п≥дготовка кадр≥в, проходженн€ стажуванн€ новоприйн€тих на роботу прац≥вник≥в, в≥дпов≥дн≥сть осв≥ти кер≥вного складу, профес≥йного добору тощо
  Ќа€вн≥сть уповноважених найманими прац≥вниками ос≥б з питань охорони прац≥ (у випадку в≥дсутност≥ профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ)
  ¬≥дсоток витрат на охорону прац≥ в≥д суми реал≥зованоњ продукц≥њ (фонду оплати прац≥)
  Ќа€вн≥сть у колективному договор≥ комплексних заход≥в дл€ дос€гненн€ встановлених норматив≥в ≥ п≥двищенн€ ≥снуючого р≥вн€ охорони прац≥
  ѕравильн≥сть ≥ повнота розсл≥дуванн€ нещасних випадк≥в ¬еденн€ обл≥ку нещасних випадк≥в, профес≥йних захворювань та авар≥й
  —воЇчасн≥сть усуненн€ причин, що призвод€ть до нещасних випадк≥в, профес≥йних захворювань, зд≥йсненн€ заход≥в, визначених ком≥с≥€ми за п≥дсумками розсл≥дуванн€ цих причин
  Ќа€вн≥сть документ≥в дозв≥льного характеру ¬≥дпов≥дн≥сть фактичного стану виробництва умовам дозволу
  ѕроведенн€ ≥дентиф≥кац≥њ та декларуванн€ об'Їкт≥в п≥двищеноњ небезпеки (у раз≥ необх≥дност≥)
  Ќа€вн≥сть ѕЋј— (ѕЋј), в≥дпов≥дн≥сть њх розробки та погодженн€ встановленому пор€дку, на€вн≥сть в≥дпов≥дноњ експертизи, проведенн€ навчань та тренувань персоналу
  «абезпечен≥сть прац≥вник≥в суб'Їкт≥в господарюванн€ засобами ≥ндив≥дуального ≥ колективного захисту та спецод€гом
  «абезпечен≥сть прац≥вник≥в сан≥тарно-побутовими прим≥щенн€ми
  Ќа€вн≥сть систем контролю технолог≥чних процес≥в
  Ќа€вн≥сть необх≥дноњ проектноњ та техн≥чноњ документац≥њ, розроблених спец≥альних заход≥в, паспорт≥в, технолог≥чних карт, схем, регламент≥в, маршрут≥в тощо
  ƒодержанн€ вимог правил безпеки, нормативно-правових акт≥в з охорони прац≥, ≥нструкц≥й з безпечного веденн€ роб≥т, буд≥вельних норм ≥ правил, правил техн≥чноњ експлуатац≥њ, граф≥к≥в планово-попереджувальних ремонт≥в, ≥нших галузевих норм ≥ правил, технолог≥й тощо
  ƒотриманн€ передбачених технолог≥чними регламентами та ≥нструкц≥€ми безпечних параметр≥в процесу виробництва
  ¬≥дпов≥дн≥сть технолог≥чного обладнанн€ та трубопровод≥в правилам безпеки та правильн≥сть њх експлуатац≥њ
  Ќа€вн≥сть висновк≥в експертизи про в≥дпов≥дн≥сть обладнанн€, виготовленого за кордоном, вимогам нормативно-правових акт≥в з охорони прац≥, чинним в ”крањн≥
  Ќа€вн≥сть паспорт≥в (сертиф≥кат≥в) на обладнанн€, машини, механ≥зми, устаткуванн€ та ≥нструмент
  ѕор€док прийому до експлуатац≥њ п≥сл€ монтажу ≥ кап≥тального ремонту технолог≥чного обладнанн€
  Ќа€вн≥сть ≥ стан контрольно-вим≥рювальних прилад≥в, засоб≥в автоматичного попередженн€ та локал≥зац≥њ авар≥й, а також ≥нших засоб≥в проти авар≥йного захисту, €к≥ забезпечують безпеку виробництва
  ¬≥дпов≥дн≥сть електрообладнанн€ класу прим≥щенн€, де воно експлуатуЇтьс€
  Ќа€вн≥сть блискавкозахисту буд≥вель, споруд та обладнанн€, а також захисту обладнанн€, резервуар≥в та трубопровод≥в в≥д статичноњ електрики
  ¬≥дпов≥дн≥сть вимогам безпеки виконанн€ вогневих та газонебезпечних роб≥т
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 510 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—лабые люди всю жизнь стараютс€ быть не хуже других. —ильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Ѕорис јкунин
==> читать все изречени€...

1967 - | 1879 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.