Лекции.Орг


Поиск:
Положення « Про Систему управління охороною праці на
підприємстві» (Приклад)

 

Це положення «Про Систему управління охороною праці на підприємстві» розроблено відповідно до вимог Рекомендацій щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затверджених 7 лютого 2008 року.

Загальні положення

Положення «Про Систему управління охороною праці на підприємстві (далі - СУОП) розроблено згідно з Кодексом законів про працю України, відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці» і іншими чинними нормативними актами про охорону праці та передбачає впровадження в практику виробничої діяльності підприємства основних принципів державної політики в галузі охорони праці.

В даному положенні керівництвом підприємства визначені і документально оформлені основні напрямки діяльності у сфері охорони праці. Також проголошується, що ця діяльність органічно поєднана з усіма елементами виробничого процесу на підприємстві, і є її частиною.

Іншими словами Система управління охороною праці (СУОП) це частина загальної системи управління виробництвом, яка сприяє запобіганню нещасним випадкам та професійним захворюванням на виробництві, а також небезпеці для третіх осіб, що виникають у процесі виробничої діяльності, і включає в себе комплекс взаємопов’язаних заходів на виконання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці в Видавництві «Вперед в Європу».

СУОП, яка створюється на підприємстві передбачає підготовку, прийняття та реалізацію завдань щодо здійснення організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя, здоров’я та працездатності найманих працівників у процесі їх трудової діяльності.

СУОП зорганізується на підприємстві із завданнями:- здійснення адекватного та постійного управління виробничим процесом з урахуванням усіх факторів, що впливають на його наслідки з урахуванням вимог щодо охорону праці, безпеки виробничого процесу, екологічної безпеки та виробничої санітарії, протипожежної безпеки тощо;

- проведення запобіжних дій, що унеможливлюють виникнення небезпечних ситуацій;

- у випадках виникнення небезпечних ситуацій (факторів) своєчасного реагування на них з метою усунення причин, які сприяють їх створенню.

Вимоги Положення «Про Систему управління охороною праці на підприємстві» є обов’язковими для виконання всіма найманими працівниками.

Терміни та визначення

Система управління охороною праці – частина загальної системи управління підприємством, яка сприяє запобіганню нещасним випадкам та професійним захворюванням на виробництві, а також небезпеки для третіх осіб, що виникають у процесі господарювання, і включає в себе комплекс взаємопов’язаних заходів на виконання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці.

Аудит охорони праці – це документально оформлене системне обстеження і аналіз стану умов та безпеки праці з метою визначення їх відповідності критеріям, встановленим законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці.

Ризик виникнення небезпечної ситуації – поєднання вірогідності та тяжкості наслідків та імовірності виникнення певної небезпечної ситуації при здійсненні виробничої діяльності;

Оцінка базового ризику – загальний процес оцінки ступеню ризику, при якому ігнорується існуюче управління ризиками.

Оцінка залишкового ризику – загальний процес оцінки ступеню ризику, при якому враховується ступінь ризику ситуації, що знаходиться під контролем;

Припустимий ризик – ризик, зменшений до ступеню, який може бути допущений, враховуючи вимоги законодавчих та інших нормативно - правових актів та існуюче на підприємстві управління ризиками у сфері охорони праці.

3. Порядок розробки і впровадження СУОП.

Алгоритм впровадження та організація взаємодії ланок та елементів Системи управління охороною праці на підприємстві складається із декілька етапів.

3.1. Прийняття керівництвом підприємства рішення про необхідність впровадження СУОП.

Основними підставами для прийняття рішення про необхідність впровадження СУОП є:

3.1.1. Вимоги чинного Законодавства України з цих питань:

- Закону України «Про охорону праці»;

- Кодексу законів про працю України;

- рекомендацій Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду щодо побудови СУОП на підприємстві;

- вимоги діючих на підприємстві нормативно-правових актів з промислової безпеки, охорони праці та виробничої санітарії.

3.1.2. Виробнича необхідність, яка складається із потреб:

- забезпечення належного стану виробничого обладнання і технології виробництва;

- потреби в персоналі, який пройшов навчання і має стійки навички безпечного виконання виробничих завдань;

- забезпечення безпеки виробничого середовища;

- забезпечення санітарно гігієнічних умов праці;

- соціального забезпечення працюючих тощо;

- необхідності поступового впровадження в практику діяльності підприємства вимог системи міжнародних стандартів таких як: SA 8000:2001 (Social Accountability 8000) – «Соціальна відповідальність», Директив Європейського Союзу, стандарту OHSAS 18001:2007 «Система стандартів безпеки праці. Ссистема управління охороною здоров’я та безпекою персоналу. Вимоги.» тощо.

3.1.3 Аналіз показав, що підприємство спроможне виконати всі вимоги діючих нормативних актів з охорони праці з напрямку виробничої діяльності.

Висновок:

Керівництвом підприємства на підставі ретельного аналізу вимог чинного законодавства України з питань охорони праці, існуючого рівня виробничого процесу, фінансових і матеріальних можливостей, наявних небезпечних та шкідливих виробничих факторів і відповідних ризиків, а також можливості інтеграції СУОП в загальну систему управління виробничим процесом прийняте наступне рішення - впровадити на підприємстві СУОП, як частину загальної системи управління виробництвом, із урахуванням специфіки підприємства

На підставі прийнятого рішення на підприємстві розроблено положення «Про Систему управління охороною праці», яке містить наступні розділи та підрозділи:

- основні принципи політики діяльності підприємства у сфері охорони праці;

- планування та фінансування заходів з охорони праці;

- обов’язки, повноваження та відповідальність посадових осіб та найманих працівників;

- основні функції та завдання служби охорони праці підприємства;

- повноваження комісії з питань охорони праці, координаційної ради і осіб, уповноважених найманими працівниками, та громадських органів;

- управління документацією;

- вимоги до компетентності персоналу та підготовки кадрів;

- моніторинг виконання рішень та оцінка результатів;

- організація інформаційної роботи;

- управління ресурсами;

- аналіз і попередження можливих загроз життю і здоров’ю працюючих;

- попереджувальні та коригувальні заходи;

- удосконалення СУОП.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1384 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Слабые люди всю жизнь стараются быть не хуже других. Сильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Борис Акунин
==> читать все изречения...

566 - | 528 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.