Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—труктура ≥ динам≥ка превентивноњ педагог≥ки
як зазначалос€, в≥дпов≥дно до класиф≥кац≥њ ¬ќќ«, превентивн≥ заходи под≥л€ютьс€ на три р≥вн≥: первинний, вторинний ≥ третинний. ÷е даЇ можлив≥сть розум≥ти превентивно-педагог≥чний процес €к динам≥чну систему, розвиток €коњ обумовлено певною метою та складн≥стю завдань на кожному з них. ¬≥дпов≥дно кожен з р≥вн≥в маЇ певн≥ завданн€, зг≥дно з принципами €ких розробл€ютьс€ зм≥ст, форми та методи. ƒинам≥ка превентивноњ д≥€льност≥ передбачаЇ виробленн€ та застосуванн€ заход≥в у широкому контекст≥ соц≥альних ≥н≥ц≥атив.

ѕервинна превенц≥€ спр€мована на розвиток умов у систем≥ навчально-виховноњ шк≥льноњ та позашк≥льноњ роботи. ћетою њх Ї передус≥м - спри€нн€ здоров'ю, розвитку духовност≥ та морал≥, збереженню житт€ ≥ попередженн€ неспри€тливого впливу негативних €вищ. ¬она масова ≥ найб≥льш ефективна, базуЇтьс€ на комплексному системному вивченн≥ впливу умов ≥ чинник≥в соц≥ального ≥ природного середовища на здоров'€, навчанн€ ≥ вихованн€, розвиток дитини. ƒо первинноњ превенц≥њ належать соц≥альн≥ заходи з просв≥тницького, осв≥тньо-виховного та правозахисного процесу. ¬ сукупност≥ вони дають розум≥нн€ про самоц≥нн≥сть, впливають на розвиток духовност≥, ц≥нност≥ морал≥, самозбереженн€ псих≥ки та ф≥зичного здоров'€. ¬ ц≥лому це створюЇ умови дл€ п≥двищенн€ ст≥йкост≥ людини до неспри€тливих чинник≥в. як загальна превенц≥€, педагог≥чна спри€Ї розвитку духовних, моральних, правових, соц≥альних, еколог≥чних ор≥Їнтац≥й ≥ виступаЇ одним ≥з засоб≥в унормуванн€ правильноњ соц≥альноњ позиц≥њ.

якщо впливи первинноњ превенц≥њ не можуть зм≥нити ситуац≥њ соц≥ального розвитку, тод≥ в≥дбуваЇтьс€ перех≥д до наступних р≥вн≥в превентивноњ педагог≥ки. Ќижн€ в≥кова межа ранньоњ превенц≥њ в≥дносна, однак ранню проф≥лактику в≥дхилень у повед≥нц≥ доц≥льно розпочинати вже в старших групах дит€чого садка. «наченн€ ранньоњ превенц≥њ п≥дсилюЇтьс€ њњ гуманн≥стю - в систем≥ засоб≥в, що спри€ють корекц≥њ в≥дхилень у повед≥нц≥.

¬и€влена деформац≥€ вчинк≥в неповнол≥тн≥х показала перех≥д в≥д порушень шк≥льноњ дисципл≥ни до порушень культури повед≥нки учн≥в та вплив на статус дитини. «нанн€ взаЇмозв'€зку можливоњ негативноњ динам≥ки повед≥нки забезпечуЇ особливу увагу до кожного з р≥вн≥в превентивноњ педагог≥ки, докладанн€ зусиль до процесу ≥ результату.

¬торинний р≥вень у превентивн≥й педагог≥ц≥ розгл€даЇтьс€ €к система заход≥в з ви€вленн€ та усуненн€ конкретних недол≥к≥в с≥мейного, шк≥льного ≥ соц≥ального вихованн€ та ≥нших чинник≥в, що негативно впливають на розвиток дитини. ÷е також ц≥леспр€мована корекц≥йна робота з тими п≥дл≥тками, €к≥ ви€вл€ють в≥дхиленн€ в≥д моральних ≥ правових норм. ћетою Ї €комога раннЇ ви€вленн€ негативних зм≥н у повед≥нц≥ дитини, що даЇ можлив≥сть попередити њх подальший розвиток. ¬торинна превенц≥€ базуЇтьс€ на результатах соц≥олого-психолог≥чноњ та педагог≥чноњ д≥агностики р≥зноман≥тних аспект≥в життЇд≥€льност≥ учн≥в ≥ Ї ≥ндив≥дуально-груповою системою корекц≥њ особистост≥, умов проживанн€ в с≥м'њ, проблем навчально-виховноњ д≥€льност≥ та зм≥сту дозв≥ллЇвоњ д≥€льност≥.

ƒосв≥д переконуЇ, що 13 - 15% д≥тей молодшого та п≥дл≥ткового в≥ку педагоги в≥днос€ть до важковиховуваних, або груп з ризиковою повед≥нкою. ѕоказник включенн€ програм вторинноњ превенц≥њ - характер повед≥нки, що породжуЇ проблеми або завдаЇ шкоди самому п≥дл≥тку, оточуючим, сусп≥льству.

–еал≥зац≥€ нерозривного зв'€зку та Їдност≥ загального виховного процесу з попередженн€м антигромадських вчинк≥в Ї специф≥кою виховного зм≥сту вторинноњ превенц≥њ. њњ необх≥дн≥сть визначаЇтьс€ уже незначними в≥дхиленн€ми у повед≥нц≥ дитини.

“ретинна превенц≥€ - сукупн≥сть соц≥ально-педагог≥чних форм, метод≥в ≥ заход≥в, спр€мованих на попередженн€ переходу в≥дхилень у повед≥нц≥ в б≥льш важку стад≥ю та створенн€ умов дл€ ресоц≥ал≥зац≥њ. “ретинна превенц≥€ переважно вважаЇтьс€ €к ≥ндив≥дуальна робота з д≥тьми, €к≥ повернулис€ ≥з заклад≥в спец≥ального вихованн€, зокрема притулк≥в, шк≥л та училищ соц≥альноњ реаб≥л≥тац≥њ, спец≥ал≥зованих нарколог≥чних центр≥в, ≥нших спец≥ал≥зованих служб. –≥вень третинноњ превенц≥њ передбачаЇ в≥дновленн€ морально-псих≥чних засад розвитку здоров'€ дитини ≥ захисту њњ права на ресоц≥ал≥зац≥ю.

¬ажливо усв≥домлювати здатн≥сть морального почутт€, що виникаЇ в дитини, ≥ викликаЇ в≥дпов≥дальн≥сть за виб≥р своњх вчинк≥в. як системне €вище особистост≥ така здатн≥сть розвиваЇтьс€ в процес≥ становленн€ духовност≥, психолог≥чноњ ст≥йкост≥, ф≥зичного ≥ трудового загартуванн€, активноњ участ≥ у сусп≥льних соц≥альних процесах. јдже превентивна педагог≥ка - це орган≥зований вс≥Їю системою соц≥альних взаЇмод≥й, зокрема школою, комплекс систематичного ≥ ц≥леспр€мованого взаЇмовпливу на св≥дом≥сть, почутт€ ≥ волю дитини.

“ретинна педагог≥чна превенц≥€ може розгл€датись €к самост≥йний вид спец≥альноњ педагог≥чноњ д≥€льност≥ з≥ специф≥кою метод≥в вихованн€. њњ мета ≥ завданн€ Ї визначальними критер≥€ми ефективност≥ процесу ресоц≥ал≥зац≥њ, оск≥льки вона завжди пов'€зана з необх≥дн≥стю прогнозуванн€ оч≥куваних результат≥в. « ц≥Їњ точки зору пон€тт€ мети педагог≥чноњ превенц≥њ може вт≥люватись у вз≥рець, що пропонуЇтьс€ педагог≥чно занедбаному школ€рев≥ ≥ спр€мовувати процес ≥ технолог≥њ превентивного вихованн€ на запоб≥ганн€ рецидив≥в.

„инниками усп≥шноњ превентивноњ роботи з такими д≥тьми в школ≥ Ї ≥нтерактивн≥сть навчально-виховного процесу, включенн€ в його практику позитивного соц≥ального досв≥ду тощо. ѕрактика св≥дчить, що там, де ц≥Їњ умови дотримуютьс€, соц≥ал≥зац≥€ в≥дбуваЇтьс€ ≥нтенсивн≥ше, зменшуютьс€ рецидиви протиправноњ повед≥нки, блокуютьс€ умови, що породжують дезадаптац≥ю.

ѕсихолог≥чний аспект третинноњ педагог≥чноњ превенц≥њ пол€гаЇ у запоб≥ганн≥ руйнуванню структури особистост≥ через соц≥альний патронаж та педагог≥чну та психолог≥чну реаб≥л≥тац≥ю.

ѕсихолог≥чний аспект реал≥зуЇтьс€ в охорон≥ прав дитини на в≥дновленн€ позитивного статусу, розвитку у важковиховуваних п≥дл≥тк≥в потреби у рефлекс≥њ, самовизначенн≥, самоп≥знанн≥, самовдосконаленн≥..

ќтже, розкриваючи осв≥тн≥й, виховний, розвивальний зм≥ст педагог≥чноњ превенц≥њ на р≥зних њњ р≥вн€х, сл≥д в≥дзначити, що критер≥њ дос€гненн€ окремоњ мети - вихованн€ €костей особистост≥ Ї реал≥зац≥Їю загальноњ мети вихованн€ особистост≥ ≥, €к к≥нцевоњ мети - формуванн€ соц≥альноњ в≥дпов≥дальност≥ особистост≥, €ка реал≥зуЇтьс€ в систем≥ соц≥альних взаЇмод≥й, п≥д соц≥альним догл€дом та патронажем б≥льш широкоњ системи педагог≥чних вплив≥в, наприклад, соц≥альноњ педагог≥ки, €ка реал≥зуЇтьс€ через систему соц≥альних служб.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 768 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2241 - | 2092 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.