Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Зразок титульного аркуша
ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

 

 

Кафедра менеджменту і адміністрування

 

ЗВІТ

з проходження переддипломної практики студентом(-кою) спеціальності

8.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування»

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

 

_________________________________________________

(ПІБ)

 

з «_______»_________20__ р. до «______»________20__ р.

 

База практики: _________________________________________________

(назва підприємства – бази практики)

 

Керівник наукової практики від кафедри:

 

_________________________________________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)

 

________________ «___» ____________ 20__ р.

(підпис практиканта)

 

 

Дата здачі на кафедру «____»_________ р. ______________ (підпис лаборанта)   Звіт оцінений ___________________________ (підсумкова кількість балів та оцінка за національною шкалою ESTS) Дата захисту «____»_________ р. ______________ (підпис наукового керівника)  

 

 

Полтава

20___


Додаток Д

ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ ЗВІТУ

з проходження переддипломної практики студентом(-кою) спеціальності

8.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування»

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» гр.__________________

___________________________________________________________

(ПІБ)

№ з/п Критерії оцінювання Бали
керівник комісія
  Зміст (до 60 балів)    
1. Повнота розкриття тем переддипломної практики (до 50 балів)    
1.1 тема 1 (до 10 балів)    
1.2 тема 2 (до 20 балів)    
1.3 тема 3 (до 15 балів)    
2. Використання новітніх інформаційних джерел, чинних нормативних та законодавчих документів (до 5 балів)    
3. Обґрунтованість висновків (до 5 балів)    
4. Обґрунтованість пропозицій (до 5 балів)    
  Оформлення та організація виконання (до 20 балів)    
5. Дотримання графіка виконання звіту (до 5 балів)    
6. Відповідність чинним стандартам щодо оформлення звіту в цілому (до 10 балів)    
7. Відповідність чинним вимогам щодо оформлення літературних та інших інформаційних джерел (до 5 балів)    
  Захист (до 20 балів)    
8. Повнота та лаконічність висвітлення у доповіді ключових аспектів роботи (до 10 балів)    
9. Аргументованість та повнота відповідей на додаткові питання (до 10 балів)    
10. Всього балів    
  Підсумкова оцінка за національною шкалою    
  Підсумкова оцінка за шкалою ECTS    
  Підпис членів комісії    
 
 

 

"_____________"______________________ 20__ р.

 

 


 

ЗМІСТ  
Вступ  
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
Цілі і завдання переддипломної практики  
Характеристика й основні вимоги до баз переддипломної практики  
Організація та керівництво переддипломною практикою  
Організація проходження переддипломної практики  
ЗМІСТ, ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ  
Перелік тем переддипломної практики та методичні рекомендації щодо виконання завдань  
ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ  
ВИМОГИ ДО ЗВІТУ ……………………………………………  
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПІДСУМКІВ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ  
Критерії оцінювання переддипломної практики  
Перелік рекомендованої літератури  
Додатки  

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 323 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.