Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Критерії оцінювання переддипломної практики
Підсумкова оцінка за звіт складається з двох елементів і виставляється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням у 4-бальну.

Оцінюється звіт щодо якості виконання та оформлення звіту (від 0 до 80 балів), а також якості презентації результатів проходження практики в процесі співбесіди (від 0 до 20 балів).

Кількість балів при оцінюванні може бути зменшена за:

невідповідне оформлення (значне перевищення обсягу текстової частини роботи – більше 5 сторінок; шрифт та інтервал не відповідає встановленим нормам; відсутня або неправильна нумерація сторінок; неправильне оформлення графічного матеріалу тощо) – 5-15 балів;

несвоєчасну підготовку та подання до захисту звіту – 5 балів;

відсутність логічної послідовності і наукового стилю викладення – 5-10 балів;

відсутність табличного та ілюстративного матеріалу, його аналізу та прив’язки до змісту тексту – 5- 10 балів;

відсутність визначених проблем у вивченні теми, шляхів їх вирішення, відсутність власної точки зору та аргументації – 5-10 балів;

невідповідність висновків вимогам (відсутність зв’язку з результатами дослідження, підсумків з розглядуваних питань) – 5 балів.

неправильно оформлений перелік літератури – 5 балів.

Кількість балів за виконання звіту з переддипломної практики визначається науковим керівником у процесі перевірки. При захисті звіту з практики студентом кількість балів може бути змінена.

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовується у Полтавському національному технічному університеті ім. Ю. Кондратюка з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS.

 

Критерії оцінювання змісту розділів звіту: повнота (відповідно до програми практики); відповідність матеріалів звіту чинному законодавству та існуючій практиці; рівень систематизації та узагальнення інформації; логічна послідовність викладу матеріалів; стислість і конкретність викладу, відсутність «зайвої інформації».

 

Критерії оцінювання оформлення звіту: відповідність вимогам до оформлення звіту; таблиці і рисунки повинні бути: правильно оформленими, компактними, акуратними, містити всі необхідні реквізити; нумерація сторінок є обов’язковою; наявність заголовків тем звіту.

 

Критерії оцінювання захисту На захисті в ході співбесіди студент має підтвердити набуті практичні уміння щодо аналізу системи управління підприємством, що здійснює зовнішньоекономічної діяльності та знання змісту виконуваної роботи.

Комісія враховує регулярність роботи студента під час переддипломної практики, результати оцінювання і зауваження керівника від кафедри щодо сумлінності роботи студента.

Підсумкова оцінка виставляється комісією колегіально у листі оцінювання (дод. Д) за наступними критеріями:

Оцінка «відмінно» - студент при написанні звіту виконав основні завдання практики та індивідуальне завдання, зробив висновки з урахуванням причинно-наслідкових зв'язків перебігу явищ (процесів), при цьому при захисті показав вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, абстрагувати і конкретизувати, класифікувати і систематизувати матеріали.

Оцінка «добре» ‑ студент при написанні звіту виконав основні завдання практики та індивідуальне завдання, зробив висновки з урахування причинно-наслідкових зв'язків і механізмів (алгоритмів) перебігу явищ (процесів), при цьому на захисті достатньо проявив отримані вміння та навики.

Оцінка «задовільно» – студент при написанні звіту виконав основні завдання практики та індивідуальне завдання, але зроблені висновки без урахування причинно-наслідкових зв'язків і механізмів (алгоритмів) перебігу явищ (процесів), при цьому на захисті не достатньо проявив отримані вміння та навики.Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 316 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.