Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Кафедра менеджменту і адміністрування

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.03060101 «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ» ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МАГІСТР»

 

Полтава


Методичні вказівки для виконання переддипломної практики студентами спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 39 с.

 

 

Укладачі: МаркінаІ.А.д.е.н., професор

Біловол Р.І.,к.е.н., доцент

Бакало Н.В.к.е.н., доцент

 

Відповідальний за випуск: Маркіна І.А., завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, доктор економічних наук, професор.

 

 

Рецензент: Гунченко М.В., к.е.н., доцент.

Голобородько О.П. к.е.н., доцент

 

 

  Затверджено науково-методичною радою університету від ________20_ р., протокол № __     Коректор _______________  

20.25.05.03

 

ЗМІСТ   Стор.
Вступ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Цілі і завдання переддипломної практики
Характеристика й основні вимоги до баз переддипломної практики
Організація та керівництво переддипломною практикою
Організація проходження переддипломної практики
ЗМІСТ, ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ
Перелік тем переддипломної практики та методичні рекомендації щодо виконання завдань
ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ
ВИМОГИ ДО ЗВІТУ ……………………………………………
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПІДСУМКІВ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ
Критерії оцінювання переддипломної практики
Перелік рекомендованої літератури
Додатки

ВСТУП

 

Умови економічного розвитку сьогодення вимагають формування конкурентоспроможної генерації фахівців, здатних адаптуватися до ринкового середовища за допомогою набутих теоретичних знань і практичних навиків і вмінь. Досягнення цієї мети передбачає перегляд підходів до проходження переддипломної практики студентів в межах діючих навчальних планів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» та впорядкування її змісту відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування».

Переддипломна практика є логічним завершенням усіх видів практики. Це підсумковий етап підготовки студента до виконання дипломної магістерської роботи та наступної самостійної діяльності з фаху. Переддипломна практика відбувається у десятому семестрі і є складовою навчального процесу за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», що реалізується у Полтавському національному технічному університеті ім. Ю. Кондратюка.

Переддипломна практика має комплексний характер і покликана завершити формування у студентів-випускників системи спеціальних знань, умінь та навичок для підготовки дипломної магістерської роботи, у наступному достатніх для виконання професійних обов'язків та завдань, які передбачені для посад спеціалістів на підприємствах.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти «Освітньо-професійна програма підготовки магістра спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», його професійна діяльність на первинних посадах полягає у: реалізації загальних функцій управління шляхом здійснення переважно евристичних та адміністраторських і частково операторських процедур праці; прийнятті тактичних і стратегічних рішень в межах своєї компетенції; тактичному (з елементами стратегії) управлінні первинними підрозділами – лінійними (основна діяльність) або функціональними (персонал, постачання та збут, виробництво, логістика, зберігання, господарське забезпечення), а також самостійними організаціями, що здійснюють економічну діяльність на всіх стадіях їх життєвого циклу переважно без або з мінімумом апарата управління (заступник, бухгалтерія); керівництві підлеглими, компетенція яких не вища за бакалаврів.

Основними напрямами професійної діяльності магістра з менеджменту є організаційно-управлінська, адміністративно-господарська та інформаційно-аналітична, зовнішньоекономічна. Крім того, магістр з менеджменту, за умов набуття відповідного досвіду, може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: фінансово-економічна, маркетингова, обліково-контрольна, освітня, науково-дослідницька.

Види й терміни проведення практичної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» встановлюються вищим навчальним закладом з урахуванням навчальних планів за обраним професійним спрямуванням і не повинні перевищувати обсяги часу, передбачені вимогами Галузевих стандартів вищої освіти. Залежно від обраного професійного спрямування практичною підготовкою фахівців освітньо-професійного рівня «магістр» передбачається проведення переддипломної практики.

Методичні вказівки розроблено відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти «Освітньо-професійна програма підготовки магістра спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 8 квітня 1993 р. № 93.

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 325 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.