Лекции.Орг

Поиск:


ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ
 

Важливою умовою успішного проходження переддипломної практики і виконання студентом-практикантом своїх обов’язків є правильна і чітка її організація на основі графіків, своєчасний і постійний контроль з боку керівників від кафедри бізнес-адміністрування та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Студенти, які мають академічну заборгованість, не допускаються до переддипломної практики. Підсумком переддипломної практики є підсумкова оцінка, яка виставляється керівником практики від кафедри за результатами захисту звіту та індивідуальних завдань на підставі спостережень за самостійною роботою студента-практиканта. Оцінка з переддипломної практики прирівнюється до оцінок теоретичного навчання і враховується при підведенні підсумків загальної успішності студента.

Студенти, які не виконали вимог переддипломної практики або отримали негативний відгук на практику чи незадовільну оцінку при захисті звіту повторно на практику не направляються і в окремих випадках ректор може розглядати питання щодо подальшого перебування студента у вищому навчальному закладі.

Під час проходження практики студент веде щоденник і разом з керівником практики від підприємства (організації) складає і затверджує конкретний графік її проходження. Щоденник є документом у якому фіксується студентом виконання програми практики і який вручається йому перед від'їздом на практику керівником виробничої практики кафедри менеджменту і адміністрування Полтавського національного технічного університету ім.. Ю. Кондратюка. Щоденник повинен включати такі розділи: загальні відомості (титул), графік проходження практики, календарно-тематичний план практики, короткий зміст виконаної роботи за кожен день тижня з відміткою про перевірку записів і підписом керівника від бази практики. В ньому вміщуються також зауваження щодо перевірки виконання програми практики керівником практики від навчального закладу.

Окрім записів змісту виконаної роботи в щоденнику, студент у процесі практики накопичує відповідно до завдань програми практики організаційно-правові документи, оперативну інформацію, бухгалтерські й статистичні звіти, основні показники діяльності бази практики, інші матеріали і додає їх до загального звіту із практики.

На підставі записів у щоденнику про виконання роботи, а також накопичених у процесі практики організаційно-правових, оперативних, обліково-звітних і аналітичних матеріалів студент складає письмовий звіт про виконання програми практики.

Письмовий звіт про проходження практики, разом із щоденником, за один-два дні до закінчення практики (або в інший, затверджений термін) подається студентом керівникові від бази практики для перевірки. Перевірений керівником практики письмовий звіт і щоденник підписуються ним і звіряються печаткою підприємства (організації) - бази практики.

За результатами виконання програми практики, на підставі щоденника і письмового звіту студента-практиканта, керівник практики від підприємства (організації) складає відгук щодо наслідків проходження студентом практики, у якому дається оцінка роботи практиканта щодо виконання програми практики, визначаються вміння студента-практиканта застосовувати теоретичні знання на практиці, недоліки в теоретичній підготовці студентів-практикантів, виявлені під час практики, вносяться пропозиції на якій роботі він може бути використаний після закінчення навчального закладу.

Відгук про проходження студентом практики затверджується керівником від бази практики і засвідчуються печаткою бази практики (додаток А).

За результатами виконання програми практики, на підставі графіків і письмового звіту студента-практиканта, керівник практики від кафедри бізнес-адміністрування та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності перевіряє звіт та щоденник та надає рецензію на звіт з проходження студентом практики (додаток Б), у якій дається оцінка роботи практиканта щодо виконання програми практики, визначаються вміння студента-практиканта застосовувати теоретичні знання на практиці, недоліки в теоретичній підготовці студента-практиканта, виявлені під час практики. У рецензії відзначаються позитивні сторони та недоліки виконаної роботи. На підставі їх узагальнення, рецензентом робиться висновок щодо відповідності звіту вимогам програми практики, наданої вищим навчальним закладом. Якщо порушенні вимоги щодо звіту, його повертають студенту для доопрацювання. У рецензії робиться запис стосовно можливості допуску звіту до захисту. До звіту, поданого на перевірку вдруге обов’язково додається попередня рецензія.

 

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 397 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.