Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ
 

На остаточне оформлення звіту з практики студенту надається 1-2 дні, що повинно бути відображено в графіку проходження практики.

Оптимальний обсяг звіту - 35-44 сторінок друкованого тексту, виконаного на одній стороні окремих пронумерованих аркушів паперу у відповідності до стандарту на виконання документів із використанням друкуючих та графічних пристроїв приводу ПЕОМ.

Звіт друкують за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) з використанням шрифтів текстового редактора Word кегель 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Текст звіту необхідно друкувати, залишаючи береги (поля): лівий – 20 мм, правий – 10 мм, верхній – 20 мм, нижній – 20 мм.

Звіт друкується чорним кольором, без використання кольорових вставок, підкреслювань, виділень жирним шрифтом чи іншими шрифтами (стосується в т.ч. рисунків і таблиць), не допускається використання заливки. Шрифт має бути чітким, середньої жирності, однакової щільності.

Зміст повинен включати перелік всіх складових звіту із зазначенням сторінок, на яких розміщується початок відповідного тексту. Складовими звіту, назви яких відображаються у змісті є: вступ, основні розділи, висновки, пропозиції, перелік літератури, додатки.

Заголовки структурних частин звіту «ЗМІСТ», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «ПРОПОЗИЦІЇ», «ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 2 рядкам полуторним інтервалом.

Заголовки підрозділів, пунктів, підпунктів звіту слід починати з абзацного відступу, що дорівнює 5 знакам. Друкувати рядковими літерами, крім першої великої, не підкреслювати, без крапки в кінці. Якщо заголовок складається із двох речень, їх відокремлюють крапкою. Переноси слів у заголовках розділів не дозволяються. Між заголовком і наступним або попереднім текстом повинно бути не менше двох рядків. Не дозволяється розташовувати назву розділу, підрозділу у нижній частині сторінки, якщо після нього розташовано тільки один рядок тексту. Написання кожного розділу починається з нової сторінки, а підрозділів – продовжуючи її.

Сторінки звіту необхідно нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись нумерації протягом усього тексту. Номер сторінки проставляється у правому верхньому кутку сторінки без крапки на кінці. Титульний аркуш включається у загальну нумерацію сторінок роботи і вважається першою сторінкою, але номер сторінки на титульному аркуші не проставляється. Ілюстрації та таблиці, що розташовані на окремих сторінках, включають у загальну нумерацію сторінок звіту.

Теми звіту слід нумерувати арабськими цифрами (1, 2, 3 і т.д.). Завдання, що містяться в кожній темі, повинні мати порядкову нумерацію. Номер завдання складається з номера теми і порядкового номера завдання, відокремлених крапкою. Після номера завдання крапку не ставлять (1.1, 1.2, 2.3, і т.д.). Таблиці та ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми) слід розташовувати у звіті безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці та ілюстрації повинні бути дані посилання в тексті роботи. Якщо таблиці чи ілюстрації створені не автором роботи, необхідно при поданні їх у роботі дотримуватися вимог чинного законодавства про авторські права та робити посилання на них у переліку літератури.

Таблиці, так само як й ілюстрації, слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах теми за винятком таблиць (ілюстрацій), які наводяться у додатках. Номер таблиці (ілюстрації) складається з номера теми і порядкового номера таблиці (ілюстрації), відокремлених крапкою, наприклад, Таблиця 2.1 - перша таблиця другого розділу.

Слово «Таблиця» із зазначенням її номера пишеться справа над назвою таблиці. Назву таблиці друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують на окремій строчці безпосередньо над таблицею по центру. Якщо таблиця розміщується не на одній сторінці, то над іншими її частинами пишуть: «Продовження таблиці» із зазначенням номера таблиці.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці її головку та боковик. При поділі таблиці на частини допускається її головку або боковик заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці.

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовка з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять.

Ілюстрації повинні також мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. За необхідністю під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (текст під рисунком). Ілюстрація позначається словом «Рисунок», яке разом з номером і назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад:

Рисунок 2.1 - Загальна організаційна структура управління підприємства

У разі необхідності пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації в роботі використовують примітки. Примітка розташовується безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, яких вони стосуються. Одну примітку не нумерують. Слово «Примітка» друкують з великої літери з абзацного відступу, не підкреслюють, після слова «примітка» ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку подають текст примітки.

Матеріали в звіті розміщуються в такій послідовності: титульний аркуш (дод. В), зміст, рецензія керівника практики від кафедри (дод. Б), текстова частина звіту переддипломної практики, висновки, пропозиції, перелік літератури, додатки, матеріали індивідуального завдання.

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 308 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.