Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Динаміка основних показників господарської діяльності ..... (назва підприємства) за 20_ - 20_ рр
Показники Одиниці виміру Звітні роки Відхилення 20__ р (+;-) від
20_ 20_ 20_ 20_ р. 20_р.
Виручка від реалізації продукції тис.грн.          
Середньооблікова чисельність працівників осіб          
Оплата праці та відрахування на соціальні тис.грн.          
Матеріальні витрати тис.грн.          
Основні засоби тис.грн.          
Амортизація тис.грн.          
Оборотні активи тис.грн.          
Продуктивність праці тис.грн.          
Матеріаловіддача грн.          
Фондовіддача основних засобів грн.          
Фондоємність продукції коп.          

 

Завдання 3. Дайте оцінку фінансових результатів господарської діяльності підприємства з метою виявлення основних чинників впливу на кінцевий фінансовий результат господарської діяльності. Охарактеризуйте динаміку зміни виручки від реалізації продукції (товарообороту), собівартості реалізованої продукції, прямих і непрямих податків, позареалізаційних доходів і витрат. Результати оформіть у таблицю 3.

Таблиця .3

Динаміка фінансових результатів господарської діяльності ….. (назва підприємства) за 20_ - 20_ рр.

  Показники Одиниці виміру Звітні роки Відхилення (+,-) 20_ р. від
20_ 20_ 20_ 20_ р. 20_ р.
1. Виручка від реалізації тис. грн.          
2. ПДВ, АЗ та інші відрахування з виручки тис. грн.          
3. Витрати виробництва і реалізації тис. грн.          
4. Прибуток від реалізації тис. грн.          
5. Збиток від реалізації тис. грн.          
6. Інші доходи (операційні, позареалізаційні, фінансові) тис. грн.          
7. Інші витрати (операційні, фінансові) тис. грн.          
8. Прибуток до оподаткування тис. грн.          
9. Збиток до оподаткування тис. грн.          
10. Податок на прибуток тис. грн.          
11. Чистий: прибуток тис. грн.          
збиток тис. грн.          

 

Завдання 4. З метою визначення можливості підприємства вчасно погашати свої боргові зобов’язання розрахуйте та дайте економічне обґрунтування показників платоспроможності (ліквідності). Результати оформіть у таблицю 4.

Таблиця.4

Динаміка показників платоспроможності ….. (назва підприємства) за 20_ - 20_ рр.

Показники Одини ця виміру Звітні роки Норма- тивне значення Відхилення від нормативу (+; -)
20_ 20_ 20_ 20_ р. 20_ р. 20_ р.
Грошові кошти та їх еквіваленти           Х   Х   Х   Х
Дебіторська заборгованість           Х   Х   Х   Х
Оборотні активи всього           Х   Х   Х   Х
Необоротні активи всього           Х   Х   Х   Х
Власний капітал         Х Х Х Х
Поточні зобов’язання         Х Х Х Х
Коефіцієнт абсолютної плато-спроможності                
Коефіцієнт проміжної плато-спроможності                
Коефіцієнт поточної плато-спроможності                
Коефіцієнт забезпеченості власними коштами                

 

Завдання 5. З метою визначення рівня незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування майна здійсніть розрахунок та дайте економічне обґрунтування показників фінансової стійкості. Результати оформіть у таблицю 5.

Таблиця 5


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 473 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.