Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Тема 1. Кількісна та якісна оцінка елементів системи управління підприємства
На практиці студенти вивчають підприємство (організацію) як об’єкт управління; вказують його організаційно-правову форму та форму власності, адресу, основні види діяльності, визначають взаємозв’язок та взаємозалежність її внутрішніх елементів і факторів зовнішнього середовища, їх вплив на особливості проектування організації; визначають імідж організації; визначають склад та досліджують основні підсистеми організації: матеріально-технічну, технологічну, організаційно-управлінську, економічну, маркетингову соціально-психологічну, інформаційну; характеризують керуючу і керовану системи підприємства – бази практики.

Аналізуючи систему та організацію управління студенти на практиці повинні визначити основні елементи системи (досліджуваного підприємства), а саме:

місію та цілі: економічні, соціальні, виробничі, маркетингові, інноваційні;

тип організаційної структури управління, оцінюють її позитивні та негативні сторони виявляють рівні ієрархії управління;

аналізують персонал підприємства, як найважливіший елемент системи управління.

Визначають суб’єкт і об’єкти системи управління та їх функції відповідно до Статуту підприємства.

Для виконання завдань даної теми студенту необхідно ознайомитися зі Статутом, штатним розкладом підприємства, Посадовими інструкціями працівників апарату управління, Положеннями про структурні підрозділи підприємства тощо.

Джерелом інформації для проведення даного аналізу також можуть бути відомості, отримані під час інтерв’ю з керівником, або управлінським персоналом підприємства (організації); інформація про базу практики в засобах масової інформації.

Завдання 1. Охарактеризуйте район діяльності підприємства (організації), вкажіть його територіальне розміщення, форму власності, основні види діяльності. Охарактеризуйте основні документи згідно з якими воно здійснює свою діяльність. Додайте копії цих документів до звіту.

Завдання 2. Складіть схему системи управління підприємством (організацією); визначте вищі органи управління, виконавчо-розпорядчі та контролюючі органи організації; наведіть перелік їхніх функцій.

Обґрунтуйте місію та цілі діяльності організації (підприємства).

Визначте і дайте характеристику основних підсистеми підприємства: матеріально-технічну, технологічну, організаційно-управлінську, економічну, маркетингову соціально-психологічну, інформаційну.

Визначте чи простежуються відносини підприємства із зовнішнім середовищем; визначте фактори прямого і опосередкованого впливу на підприємство; чи простежується наявність процесу управління, який характерний для само управляючих систем.

Завдання 3. Складіть блок-схему загальної організаційної структури підприємства з урахуванням рівнів управління, його функціональних і виробничих підрозділів.

Визначте основні функції структурних підрозділів та їх відповідність цілям підприємства.

Проаналізуйте, до якого типу організацій (по взаємодії з зовнішнім середовищем, по взаємодії з людиною, по взаємодії структурних підрозділів) належить підприємство, що є базою практики.

Дайте оцінку ефективності існуючої на підприємстві організаційної структури управління і внесіть пропозиції щодо її удосконалення.

Завдання 4. Проаналізуйте загальну, вікову, освітню, статеву структуру персоналу підприємства на основі статистичної звітності по роботі з персоналом: форма 1-ПВ, 2-ПВ,3-ПВ і зробіть обґрунтовані висновки стосовно ефективності кадрової політики, яку проводить керівництво досліджуваного підприємства (таблиці 1- 4 ).

Таблиця 1


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 392 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.