Лекции.Орг

Поиск:


Організація та керівництво переддипломною практикою
Перелік баз практики зі спеціальностей визначається вищим начальним закладом разом із замовниками, керівниками організацій, підприємств і установ різних організаційно-правових форм та форм власності на етапі укладання договорів на підготовку спеціалістів з урахуванням результатів паспортизації об'єктів, що рекомендуються ними для проведення практики студентів. Це мають бути підприємства, що здійснюють один чи декілька видів діяльності за Державним класифікатором видів діяльності ДК 003-2005. Це мають бути підприємства, які застосовують новітні форми і методи ведення господарства і управління.

Організацію практики та контроль за її проведенням та методичне керівництво здійснюється кафедрою менеджменту і адміністрування Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка.

Загальне керівництво практикантами на місцях покладається на керівника підприємства (організації) або його заступника, а з окремих розділів практики на провідних фахівців, які повинні забезпечити можливість сприяння студентам професійних умінь та навичок.

Безпосереднє керівництво практикою здійснюється керівником практики від кафедри менеджменту і адміністрування, що затверджується наказом ректора ПНТУ ім. Ю. Кондратюка.

 

Обов`язки кафедри менеджменту і адміністрування під час переддипломної практики:

призначати керівниками практики провідних викладачів і здійснювати її методичну підготовку;

організовувати підготовчі роботи, що пов`язані з проходженням практики (інструктаж тощо);

здійснювати безпосередньо контроль за проходженням практики;

оцінювати якість практичного навчання і підводити підсумки.

 

Обов`язки керівника практики від кафедри менеджменту і адміністрування:

тримати постійний зв’язок з базами практики;

здійснювати контроль щодо забезпечення нормальних умов праці і побуту практикантів;

видавати практикантам індивідуальні завдання та всі необхідні документи для проходження практики;

здійснювати керівництво науково-дослідною роботою практикантів, яка передбачена програмою практики та індивідуальними завданням;

забезпечувати написання відповідних розділів звіту із практики;

систематично інформувати кафедру про хід проходження практики студентами;

ставити питання перед ректоратом про зупинення проходження практики у випадках порушення трудової дисципліни;

перевіряти звіти практикантів, брати участь у роботі комісії з їх прийому й давати відгуки про роботу практикантів під час практики;

подавати завідувачу кафедри менеджменту і адміністрування письмовий звіт про якість проведення практики із зауваженнями та пропозиціями щодо її вдосконалення;

брати участь у засіданні кафедри з підведення підсумків за результатами переддипломної практики і оцінювати діяльність практикантів.

 

Обов`язки керівника від підприємств (організацій), що є базами практики:

створювати оптимальні умови для отримання практикантами відповідних знань і навичок з фаху;

відповідним розпорядженням оформити студента як такого, що прибув на практику;

в разі необхідності і можливості зараховувати практиканта на вакантну посаду;

закріпити за студентом робоче місце.

 

Обов’язки підприємства (організації), що є базою переддипломної практики:

організувати проходження переддипломної практики відповідно до її програми;

надавати практикантам необхідну інформацію відповідно до програми практики;

створити необхідні умови для виконання практикантами програми й завдань практики;

дотриматися графіка проходження практики;

проводити обов`язкові інструктажі з питань охорони праці та техніки безпеки з оформленням відповідної документації;

організовувати і проводити екскурсії на підприємстві (організації) з метою ознайомлення практикантів з досвідом господарсько-фінансової та управлінської діяльності;

забезпечити і контролювати дотримання практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених у даній організації, у тому числі часу початку і закінчення роботи;

нести повну відповідальність за безпеку діяльності студентів, які проходять переддипломну практику в організації.

 

Обов`язки студента-практиканта:

до початку переддипломної практики одержати від кафедри менеджменту і адміністрування консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

до початку проходження переддипломної практики уважно ознайомитись з її програмою та, у випадку виникнення будь-яких запитань вирішити їх на інструктивній нараді;

своєчасно приступити до виконання програми практики, виконати її та індивідуальне завдання в повному обсязі;

суворо дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, які діють на підприємстві (організації);

вивчити правила охорони праці і техніки безпеки на робочих місцях і дотримуватися їх у повсякденній роботі;

регулярно робити записи в щоденнику встановленої форми щодо видів самостійно виконаних робіт, щоденно подавати його керівнику практики для ознайомлення та підпису;

накопичувати необхідні практичні матеріали і здійснювати написання звіту відповідно до програми практики;

після закінчення практики щоденник разом зі звітом представити на розгляд керівникам практики (від підприємства та від кафедри), які, відповідно, складають відгук і рецензію;

не пізніше, ніж через три дні після закінчення практики подати керівнику практики від кафедри менеджменту і адміністрування письмовий звіт про результати проходження практики та оформлений щоденник;

захисти звіт з практики у встановлений кафедрою менеджменту і адміністрування термін.

 

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 333 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.