Лекции.Орг


Поиск:
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАНЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
 

1. Предмет і завдання геодезії, її зв'язок з іншими дисциплінами аграрного профілю.

2. Історія розвитку геодезії. Поняття про форму та розміри землі.

3. Сучасне уявлення про землю, як геометричну фігуру. Поняття про геоїд та еліпсоїд.

4. Елементи вимірювань на місцевості. Одиниці мір.

5. Географічні координати, визначення географічної широти і довготи. Основні лінії і точки земної поверхні.

6. Висоти точок місцевості. Перевищення між точками.

7. Види геодезичних знімань. План, карта, профіль.

8. Масштаби, види масштабів. Точність масштабів.

9. Вимірювання довжин ліній землемірною стрічкою, рулеткою. Внесення поправок в результати вимірювань.

10. Провішування. Види провішування.

11. Поняття про точність (похибки) геодезичних вимірювань (абсолютні, відносні, гранично допустимі похибки).

12. Види екліметрів. Розрахунок поправки за нахил лінії.

13. Найпростіші способи зйомки місцевості за допомогою землемірної стрічки, екліметра і екера.

14. Орієнтування ліній на місцевості та на плані (карті).

15. Азимути, румби і зв'язок між ними.

16. Поняття про дирекційні кути, схилення.

17. Поняття про системи координат, що застосовують у геодезії.

18. Системи визначення координат точок земної поверхні. Система глобального позиціонування (GPS).

19. Знімання місцевості за допомогою бусолі та мірної стрічки.

20. Бусоль. її призначення, устрій. Способи знімання за допомогою бусолі.

21. План бусольної зйомки, його побудова і розподіл нев'язки.

22. Вимірювання горизонтальних кутів за допомогою бусолі.

23. Оформлення топографічних карт, їх класифікація та призначення.

24. Розграфлення і номенклатура топографічних карт.

25. Зображення об'єктів місцевості на топографічних картах і планах умовними знаками.

26. Поняття про прямокутні координати на топографічних картах, їх визначення. Координатна сітка.

27. Рельєф земної поверхні та способи його відображення на планах і картах.

28. Поняття про типи і форми рельєфу.

29. Зображення рельєфу на планах і картах горизонталями.

30. Читання рельєфу по топографічній карті. Основні властивості горизонталей.

31. Визначення географічних координат точки на топографічній

32. карті.

33. Визначення прямокутних координат точки на топографічній

34. карті.

35. Визначення дирекційних кутів, істинних та магнітних азимутів і румбів ліній на топографічній карті.

36. Визначення на топографічній карті висоти перерізу рельєфу, висот горизонталей і висот точок місцевостей за горизонталями.

37. Визначення на топографічній карті ухилів та кутів нахилу ліній місцевості, проведення ліній заданого ухилу.

38. Побудова графіка закладень для даної топографічної карти. Визначення стрімкості схилу з його допомогою.

39. Побудова профілю за заданим напрямом на топографічній карті.

40. Загальні поняття про теодолітне знімання місцевості. Теодолітний хід.

41. Випробування і перевірки теодолітів.

42. Теодоліти, призначення та їх будова.

43. Вимірювання горизонтальних кутів способом прийомів. Приведення теодоліта у робоче положення.

44. Віддалеміри. Нитковий віддалемір теодоліта.

45. Польові роботи під час теодолітного знімання.

46. Обчислювальна обробка результатів теодолітного знімання.

47. Побудова планів за результатами теодолітних знімань.

48. Способи обчислення площ земельних ділянок.

49. Види палеток, їх будова. Відлікові шкали.

50. Графічний спосіб обчислення площі земельної ділянки на плані (карті).

51. Механічний спосіб визначення площ земельних ділянок на планах (картах).

52. Поняття про нівелювання. Види та способи нівелювання.

53. Геометричне нівелювання. Класи нівелювання.

54. Нівеліри. Призначення і устрій. Нівелірні рейки.

55. Ходи нівелювання: замкнуті, розімкнуті і висячі. Прив'язка нівелірних ходів до реперів.

56. Трасування лінійних споруд. Розмічування пікетажу.

57. Нівелювання траси.

58. Обробка журналу нівелювання.

59. Визначення ухилу лінії, відміток нульових робіт, проектних та робочих відміток.

60. Побудова повздовжнього профілю траси та проектування на ньому.

61. Нівелювання поверхні ділянок по квадратах. Інтерполяція горизонталей.

62. Поняття про мензульне знімання. Прилади для мензульного знімання.

63. Довжина лінії на місцевості 137 метрів. Знайти її довжину на плані у масштабі М 1:5000. Вказати точність масштабу.

64. Довжина лінії на плані М 1:2000 - 3,3 сантиметри. Знайти довжину лінії на місцевості. Вказати точність масштабу.

65. Точність масштабу 2 метри. Вказати величину масштабу. Назвати масштаб в 2 рази дрібніший.

66. Масштаб М 1:25000 - вказати його точність і назвати масштаб у 5 разів крупніший.

67. На топографічній карті визначити географічні координати точки А (широту і довготу).

68. На топографічній карті визначити прямокутні координати точки А.

69. Розрахувати магнітний азимут лінії АВ, якщо азимут істинний цієї лінії 318 градусів, а схилення західне 11 градусів.

70. Розрахувати істинний румб лінії АВ, якщо магнітний азимут лінії В А 157 градусів, схилення східне - 8 градусів.

71. Визначте горизонтальну проекцію лінії, яка складається з двох відрізків від 0 до 100 метрів з кутом нахилу +4 градуса і від 100 до 250 метрів з кутом нахилу -3 градуса.

72. Визначте фактичну довжину лінії АВ на місцевості, якщо виміряна довжина за допомогою 20 метрової стрічки склала 218 метрів. Наша стрічка коротша за еталонну на 1,5 сантиметри.

73. Визначити горизонтальну проекцію лінії сі, якщо її довжина на місцевості 118 метрів, а кут нахилу 3 градуси.

74. При проведенні бусольної зйомки замкнутого полігону периметр становив 428 метрів, абсолютна нев'язка становить 3 міліметра, масштаб плану М 1:5000. Чи є отримана нев'язка допустимою?

75. Розрахувати висоту точки А, що лежить між горизонталями на топографічній карті.

76. Визначити ухил лінії АВ на топографічній карті з горизонталями (як безрозмірну величину, у градусах і відсотках).

77. Через точку А на топографічній карті з горизонталями провести лінію під заданим ухилом.

78. Побудувати масштаб закладень для заданої топографічної карти.

79. Горизонтальна проекція лінії 110,18 метра, її румб - ПдС: 36 градусів. Визначити прирости координат цієї лінії.

80. Кутова нев'язка полігону з 6 вершин - 0 градусів 6 хвилин. Визначте, чи є вона допустимою, якщо кути вимірювали теодолітом Т30.

81. Координати точки 5 по осі X 150 метрів, по осі У 182 метра. Прирости координат лінії 5-6 по осі X +30 метрів по осі У -72 метри. Обчислити координати точки 6.

82. Висота початкового пікету 164,000 метри, середнє ув'язане перевищення на точку наступного пікету -2,048 міліметра. Визначте висоту наступного пікету.

83. Висота другого пікету 196,180 метра. Відлік по чорній стороні рейки, що стоїть на цій точці, дорівнює 1720 міліметрів, відлік по рейці на проміжній точці пікет 2 + 30 дорівнює 1080 міліметрів. Визначте висоту проміжної точки.

84. Проектні позначки першого та сьомого пікетів відповідно дорівнюють 162,320 метрів та 165,440 метрів. Визначте ухил проектної лінії профілю між цими пікетами.

85. Визначте відстань до точки нульових робіт між пікетами 3 та 4, якщо робочі висоти цих пікетів дорівнюють, відповідно, 1,28 метра та 2,34 метра.

86. Визначте проектну висоту точки пікету 6 + ЗО, якщо проектна висота пікету 0 дорівнює 120,200 метрів, а ухил проектної лінії + 0,025.

87. Сторона квадрата палетки дорівнює 0,5 см. Масштаб плану 1:2000. У контурі, земельної ділянки помістилося 27,5 квадрата. Яка площа земельної ділянки в гектарах?

88. При визначенні площі ділянки на плані масштабу 1:10000 палеткою з паралельними лініями, відстань між якими 2 мм, сума ліній в межах контуру дорівнювала 17,4 см. Визначте площу цієї ділянки в квадратних метрах та в гектарах.

89. При проведенні теодолітної зйомки шестикутного полігону сума виміряних кутів склала 720 градусів і 5 хвилин. Знайти кутову нев'язку теодолітного полігону і визначити, чи є вона допустимою.

90. Обчислені прирости координат по осі X склали +0,18 м, по осі У --0,24м, периметр теодолітного полігону - 2124 м. З'ясувати, чи є відносна нев'язка допустимою?

91. Перевищення між точками А і В на місцевості склало 2,25 м, горизонтальна проекція даної лінії дорівнює 211,7 м. Розрахувати ухил лінії у градусах і відсотках.

92. Визначити перевищення між точками А і В на місцевості, якщо відліки по чорній стороні рейки в названих точках, відповідно, 2,056 мм і 1,732 мм.

93. Розрахунок точності площ земельних ділянок , що визначаються графічним способом.

94. Планово-картографічні матеріали, що забезпечують земельно-кадастровий процес.

95. Розрахунок точності площ земельних ділянок , що визначаються аналітичним методом.

96. Забезпечувальні роботи та їх роль у земельно-кадастровому процесі.

97. Які матеріали складають базову основу кадастрової справи і який їх зміст?

98. Точність розмічування проектних точок способами полярних та прямокутних координат.

99. Вимоги до точності планово-картографічних матеріалів (згідно з “Основними положеннями щодо створення планово-картографічної основи”).

100. Аерофототопографічний метод зйомки для цілей земельно-кадастрової інвентаризації.

101. Коректування планово-картографічного матеріалу для цілей земельно-кадастрової інвентаризації.

102. Точність визначення площ і геодезичних вимірювань з урахуванням економічних факторів.

103. Цифрові і електронні топографічні плани.

104. Геодезична розмічувальна основа для перенесення в натуру проектів землеустрою.

105. Елементи розмічувальних робіт та методи їх підготовки.

106. Розмічувальне креслення.

107. Точність визначення площ земельних ділянок механічними способами : палетки, планіметром.

108. Розрахунок точності зйомочного обґрунтування у вигляді теодолітних ходів.

109. Перенесення проектів землеустрою в натуру.

110. Проектування земельних ділянок прямою лінією заданого напрямку (трапецією).

111. Способи розмічування проектних точок об’єктів землеустрою.

112. Проектування земельних ділянок лінією, що проходить через задану точку (трикутником).

113. Точність розмічування проектних точок способами кутової та лінійної засічок.

114. Наземні методи зйомки для цілей земельно-кадастрової інвентаризації.

115. Розрахунок очікуваних середніх квадратичних похибок mβ, ms побудови на місцевості проектного кута й проектного відрізка.

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 786 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Человек, которым вам суждено стать – это только тот человек, которым вы сами решите стать. © Ральф Уолдо Эмерсон
==> читать все изречения...

238 - | 253 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.016 с.