Лекции.Орг

Поиск:
ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ
Лабораторно-ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

Лаборторно-практичні роботи виконуються в аудиторії під керівництвом викладача, що проводить заняття.

Питання мають бути записані, а відповіді розгорнуті в тих межах, які вимагає те чи інше видання.

Табличний матеріал та рисунки виконуються чітко та акуратно чорним або кольоровими олівцями в робочому зошиті.

Від студента вимагається розуміння матеріалу, що подається на лабораторно-практичних заняттях, вміти пояснити табличний та текстовий матеріал. Своєчасно проводити розрахунки за індивідуальним завданням.

При оцінці якості виконання практичних робіт викладач враховує акуратність, чіткість роботи, відсутність помилок, а також за відповідністю вимогам конкретних лабораторно-практичних робіт.

КРИТЕРІЇ оцінки знань студентів на етапах проміжного та підсумкового їх контролю з дисципліни

Оцінки Проміжний контроль Підсумкоий контроль
Відмінно Повне і глибоке знання навчального матеріалу з окремих розділів, які підлягають контролю, творче застосування знань для вирішення проблемних завдань Систематичне виконання програми протягом семестру, різнобічні і глибокі знання 100% навчальної інформації, вільно виконує завдання, освоїв основну і додаткову літературу, творче використання знань для вирішення професійних завдань
Добре Повне знання навчального матеріалу, контролюємих розділів з допуском незначних непринципових помилок Повне, 100 % знання навчального матеріалу, здатність до поновлення знань, допускає незначні непринципові помилки при творчому застосуванні знань для вирішення конкретних завдань
Задовільно Знання навчального матеріалу в обсязі 70% заданої в контрольних запитаннях інформації з окремих розділів Знання основного навчального матеріалу в обсязі 70% програми, необхідного для наступного завдання і роботи за професією, володіє знаннями для подолання допущених помилок.
Незадовільно Недостатнє знання навчального матеріалу менше 70% обсягу інформації в контрольних запитаннях з розділів Знання основного навчального матеріалу недостатнє, менше 70% обсягу, передбаченого программою допускає принципові помилки, не може застосувати знання у вирішенні професійних завдань, не володіє навичками самостійної роботи

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІН

 

Теоретичний курс (12 тем згрупованих у 20 лекцій (40 годин) денна та 4 лекції (8 годин) заочна форма навчання)

Змістовий модуль 1

Загальні питання геодезії


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 590 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду. © Христофор Колумб
==> читать все изречения...

76 - | 42 -


© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.