Лекции.Орг

Поиск:
Анотації дисциплін
Міністерство аграрної політики та продовольства України

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Агрономічний факультет

Кафедра землеробства,

Грунтознавства та агрохімії

Практикум

з дисциплін “Геодезія”,

“Геодезія та землевпорядкування”

Для студентів спеціальностей 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство” та 6.090101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання

 

 

Навчальний посібник

 

Вінниця 2015

 

Практикум з дисциплін “Геодезія”, “Геодезія та землевпорядкування” для студентів спеціальностей 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство” та 6.090101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання – Вінниця, 2015. – 302 с.

 

Укладач:к.с.-г.н., доцент Цицюра Я.Г.

 

Рецензенти:

 

Рекомендовано науково-методичною радою Вінницького національного аграрного університету (протокол №___ від «___»__________2015 р.)

 

 

Зміст

 

Анотації дисциплін
Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти бакалавр
Загальні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт
Критерії оцінки знань студентів на етапах проміжного та підсумкового їх контролю з дисципліни
Зміст дисциплін (теоретичний курс)
Лабораторно практичний курс
Лабораторна робота № 1. Загальна система геодезичних координат та основні засади геодезичних вимірювань
Лабораторна робота № 2. Методологія читання топографічних карт
Лабораторна робота № 3. Масштаби та геодезичні мірила
Лабораторна робота № 4. Вимірювання за картами довжин і площ
Лабораторна робота № 5. Географічні і прямокутні координати
Лабораторна робота № 6 – 8. Кути орієнтування. Зображення рельєфу
Лабораторна робота № 9. Побудова плану за результатами бусольного знімання
Лабораторна робота № 10. Будова та перевірка теодолітів
Лабораторна робота № 11 – 12. Хід теодолітної зйоми та камеральна обробка її результатів
Лабораторна робота № 13. Зйомка місцевості найпростішими методами. Вимірювання віддалей на місцевості
Лабораторна робота № 14. Будова та перевірки нівелірів. Нівелірні рейки
Лабораторна робота № 15. Обробка журналу нівелювання. Побудова профілю місцевості
Лабораторна робота № 16. Тахеометрична зйомка. Побудова плану місцевості в горизонталях
Лабораторна робота № 17. Основи мензульної топографічної зйомки
Лабораторна робота № 18. Топографічно-геодезичні вишукування та обстеження в землевпорядкуванні
Лабораторна робота № 19. Перенесення проектів землеустрою в натуру. Точність землевпоряних геодезичних робіт
Лабораторія № 20. Методологія сторення проектів землеустрою
Деталізація блоку самостійної роботи
Інформація про тестові завдання з дисципліни
Контрольні запитання і завдання для самоперевірки
Список рекомендованоїлтератури
Глосарій
Додатки

 


Анотації дисциплін

Геодезія має велике практичне значення в різноманітних галузях народного господарства країни. Геодезичні вимірювання потрібні при трасуванні доріг, каналів, підземних споруд (метро, трубопроводів, кабельних ліній і т, д.), повітряних мереж (ліній електропередач, зв'язку і т. п.), при розвідках родовищ корисних копалин (вугілля, нафти, торфу і т. п.). Зйомка територій, перенесення в натуру проектів будівель і споруд, різні виміри на окремих стадіях будівництва і, нарешті, визначення деформацій і зсувів споруд у процесі їх експлуатації здійснюються за допомогою геодезії.

Геодезичні роботи ведуться при плануванні, озелененні та благоустрої міст і робітничих селищ, проведенні лісорозведення, плануванні вирубок та інших лісотехнічних заходах. Організація та землеустрій колгоспів і радгоспів, осушення і зрошення земель, лісовпорядження вимагають застосування геодезії. Велика роль геодезії у справі оборони країни.


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 711 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

80% успеха - это появиться в нужном месте в нужное время. © Вуди Аллен
==> читать все изречения...

139 - | 141 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.