Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ётиологи€сы. јкромегали€ кез≥нде Ө√ секреци€лайтын гипофиз аденомасы, €ғни макроаденома 99% жағдайда анықталады
јкромегали€ кез≥нде Ө√ секреци€лайтын гипофиз аденомасы, €ғни макроаденома 99% жағдайда анықталады. »ммуногистохими€лық, шынайы соматотропты аденомалардан (шамамен 45% жағдайда) басқа аралас пролактосоматропиномалар (шамамен 30 %) ажыратылады. Қалған 25 % аденомалар басқа да аденогипофизарлы гормондар синтездейд≥: ““√, α-субъб≥рл≥к, Ћ√, ‘—√.

 

2.5 кесте. јкромегали€

 

Ётиологи€сы 99% жағдайда Ө√ синтездеуш≥ гипофиз аденомасы
ѕатогенез≥ ћезенхимальды т≥ндерд≥ң ұлғаюымен және келес≥ дистрофи€лық өзгер≥стермен сипатталатын ≥шк≥ ағзалардың гипертрофи€сы мен гиперплази€сы. Қаңқа сүйег≥н≥ң диспропорциональды периосталды өсу≥.  өм≥рсу алмасуының бұзылуы
Ёпидемиологи€сы “аралымы жылына млн. халыққа 40-60 жағдай, жылына жаңа т≥ркелген жағдайлар жи≥л≥г≥ млн. халыққа 3Ц4 жағдай. 40Ц60 жас аралығында ерлер мен әйелдерде б≥рдей жи≥л≥кте кездесед≥
Ѕасты клиникалық көр≥н≥стер≥ Ѕет-әлпет≥н≥ң сырқатқа тән өзгеру≥, тершеңд≥к, арталги€, ағза жет≥мс≥зд≥г≥мен спланхномегали€, бастың ауыруы, ұйқы кез≥ндег≥ апноэ синдромы, гипофизарлы жетк≥л≥кс≥зд≥к, хиазмалық синдром, қант диабет≥, қатерл≥ және қатерс≥з ≥с≥ктер (≥шек полипозы), көптүй≥нд≥ жемсау және т.б
ƒиагностикасы Ө√ базальды деңгей≥, оральды глюкозатолерантты сынама кез≥ндег≥ Ө√, »“‘-1 деңгей≥
—алыстырмалы диагностикасы јуыр гипотиреоз, ѕеджет ауруы, бет-әлпетт≥ң жекебасқа тән ерекшел≥ктер≥
≈м≥ ’ирурги€лық (аденомэктоми€), соматостатин туындылары, Ө√ рецепторларын бөгеуш≥лер, сәулел≥к терапи€
Ѕолжамы ∆алпы халықпен салыстырғанда акромегали€дан дамитын өл≥м көрсетк≥ш≥ 2Ц4 есе жоғары

 

ƒаму тег≥ бойынша соматотропинома соматотрофтардың соматикалық мутаци€сынан дамитын моноклональды ≥с≥ктер. 40% жағдайда соматотропиномаларда соматолиберин (өсу гормонының рилизинг гормоны Ц Ө√-–√) рецепторларының белсену≥не әкелет≥н G-ақуызының α- және β-субъб≥рл≥ктер≥н≥ң димеризаци€сын қамтамасыз етет≥н Gsp-ақуызының мутаци€сы анықталады. ћұндай ≥с≥ктер жи≥ микроаденомалар болып табылады. —оматотропинома көптеген эндокринд≥ неоплази€лар синдромының 1-тип≥н≥ң ( ЁЌ-1) (9.2.1 бөл≥мд≥ қараңыз) құрамдас бөл≥г≥ болуы мүмк≥н.

 

ѕатогенез≥

јкромегали€ кез≥нде ағзада дамитын өзгер≥стер мезензимальды т≥ндерд≥ң жайылып өсу≥ себеб≥нен шынайы гипертрофи€ мен гиперплази€ (спланхомегали€) болып табылады. Ѕарлық ≥шк≥ ағзалардың ұлпасы мен стромасы үлға€ды: өкпе, жүрек, бауыр, ұйқыбез≥, ≥шек, көкбауыр. јурудың үдеу≥мен барлық ағзаларда дәнекер т≥н≥н≥ң пролифераци€сы дамып, нәтижес≥нде ағза шамасыздығымен сипатталатын склеротикалық өзгер≥стер орын алады. ќсымен қатар, эндокринд≥ ≥с≥ктерд≥ қоса қатерл≥ және қатерс≥з ≥с≥ктерд≥ң даму қауп≥ жоғарылайды. Ѕалалар мен жасөсп≥р≥мдерд≥ң бойлай өсу≥не байланысты өсу гормонының созылмалы гиперпродукци€сы гигантизммен көр≥нед≥, €ғни физиологи€лық шеңберлерден асып кетет≥н салыстырмалы түрде пропорционалды сүйектерд≥ң эпифизарлы және периостальды өсу≥мен, жұмсақ т≥ндер мен ағзалардың ұлғаюымен сипатталады. ≈ресектерде эпифизарлы шем≥ршектерд≥ң сүйектену≥нен кей≥н өсу мүмк≥н болмағандықтан акромегали€ (akros Ч шетк≥, megas Ч үлкен) дамиды. јкромегали€ кез≥нде науқас денес≥ ұзындығына емес, ен≥не қарай жұмсақ т≥ндерд≥ң ұлғаюы есеб≥нен өсед≥, бұл қаңқа сүйектер≥н≥ң диспропорционалды периостальды өсу≥мен, ≥шк≥ ағзалар массасының жоғарылауымен, зат алмасудың бұзылуымен көр≥нед≥.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1135 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тремитесь не к успеху, а к ценност€м, которые он дает © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

1870 - | 1786 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.