Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ёпидемиологи€сы. √√Ѕ≈ј барлық гипофиз аденомаларының 25%-ын құрайды (жи≥ кездесет≥н гипофиз аденомасы); супраселл€рлы локализаци€лы ≥с≥ктерд≥ң
√√Ѕ≈ј барлық гипофиз аденомаларының 25%-ын құрайды (жи≥ кездесет≥н гипофиз аденомасы); супраселл€рлы локализаци€лы ≥с≥ктерд≥ң 70%-ы √√Ѕ≈ј болып табылады. јутопси€ мәл≥меттер≥ бойынша гипофиз микроинсиденталомаларының таралуы 10Ц25 % жетед≥. ∆аңа анықталған клиникалық маңызды √√Ѕ≈ј жағдайы шамамен жылына 1 млн. халыққа 6 жағдайды құрайды.

 раниофарингиома сирек ауру болып табылады, дегенмен балаларда кездесет≥н ең жи≥ супраселл€рлы ≥с≥к (балалардағы бас миы ≥с≥ктер≥н≥ң 5Ц10%-ын құрайды).

√ипоталамус қоса зақымдалатын гемангиомалар перинатальды кезеңде немесе 2 жасқа дей≥н анықталады.

 

—урет 2.5. √ипофиз аденомасының экстраселл€рлы өсу≥ кез≥нде хиазмалық синдромның қалыптасуы (битемпоральды гемианопси€)

—урет 2.5. «рительные тракты-  өру жолдары јденома гипофиза- √ипофиз аденомасы ѕерекрест зрительных нервов-  өру нерв≥н≥ң қиылысы «рительный нерв-  өру нерв≥ √лаз-  өз Ѕитемпоральна€ гемианопси€- Ѕитемпоральды гемианопси€ Ќарушени€ полей зрени€-  өру кең≥ст≥г≥н≥ң бұзылуы  

 

 

ƒисгерминома және гамартрома әдетте 2 жастан 25 жасқа дей≥нг≥ аралықта анықталады. 10 жас пен 25 жас аралығында дермоидты ≥с≥ктер, липомалар, нейробластомалар дамуы мүмк≥н.

√лиоманың манифестаци€ кезең≥ өте кеңЧ жаңа туылған шақтан 50 жасқа дей≥н.

 

 линикалық көр≥н≥стер≥

 линикалық симптоматика жоғарыда айталған синдромдардың жиынтығымен және айқындылығымен анықталады.

Ј јденогипофизарлы жетк≥л≥кс≥зд≥к. Әйелдерде дамитын ең ерте және жи≥ кездесет≥н симптом менструальды циклд≥ң аменоре€ға дей≥н бұзылуы болып табылады. Ѕұл әйелдерд≥ гинекологқа баруға мәжбүр етед≥ де, эректильды дисфункци€ мазаласа да медициналық көмекке жүг≥нбейт≥н ер адамдармен салыстырғанда ≥с≥кт≥к үрд≥ст≥ң ерте сатыларында диагноздың анықталуына көмектесед≥. —ирек б≥р≥нш≥ орынға гипофизарлы жет≥спеуш≥л≥кт≥ң басқа көр≥н≥стер≥ шығады: ек≥нш≥л≥к гипокортицизм мен гипотиреоздың көр≥н≥стер≥ рет≥нде үдемел≥ жалпы әлс≥зд≥к және гипотони€. Ѕ≥рқатар жағдайларда пангипопитуитаризмн≥ң айқын клиникалық көр≥н≥с≥ дамиды (2.6 бөл≥мд≥ қараңыз). √ипоталамус-гипофизарлы аймақтың √√Ѕ≈ј, краниофарингиома немесе қандайда б≥р деструктивт≥ үрд≥стер балалық шақта дамыса, әдетте физикалық және жыныстық жет≥лу тежелед≥ (бой өсуд≥ң тежелу≥, пубертаттың болмауы).

Ј Қантсыз диабет.  линикалық айқын полиури€ (глюкозури€сыз) және полидипси€мен (2.7 бөл≥мд≥ қараңыз) сипатталады. —у алмасудың бұзылысы үш кезеңмен өтед≥: алғашында жедел түрде полиури€ дамиды, кей≥н 7Ц10 күн шамасында жас науқастарда су алмасу қалыптасқандай болады, соңында тұрақты қантсыз диабет дамиды. јталған үшт≥к алғашында гипофизд≥ң артқы бөл≥г≥не јƒ√ түсу≥н≥ң бұзылуымен, кей≥н ол аутолизге ұшырап, қанға гормондар бөл≥нед≥, одан кей≥н қанға јƒ√-ның түсу≥ мүлдем тоқтауымен түс≥нд≥р≥лед≥. ѕолиури€ дәрежес≥ кортизол мөлшер≥ төмендеген сайын төмендейд≥, €ғни кортизол деңгей≥не тура пропорционалды. ј “√ синтез≥н≥ң төмендеу≥не байланысты (үдемел≥ гипопитуитаризм шеңбер≥нде) полиури€ның айқындылығы да төмендейд≥ (’анн синдромы). Ѕұл кортизол мен јƒ√ арасында антогонист≥к әсер болуына байланысты.

Ј √иперпролактинеми€. Әдетте симптомсыз өтед≥, алайда кейб≥р көр≥н≥стер (аменоре€) пролактин өнд≥р≥лу≥н≥ң жоғарылауынан да, гипогонадотропты гипогонадизм кез≥нде де туындауы мүмк≥н.

Ј Ќеврологи€лық сиптоматика: хиазмалық синдром (√Ѕ≈√ј-ның 75% жағдайында Ч битемпоральды гемианопси€, 15 % жағдайда-квадрианопси€), бассүйек-ми жүйкелер≥н≥ң салдануы, бастың ауруы, лоқсу, құсу болуы мүмк≥н.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 888 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒаже страх см€гчаетс€ привычкой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2078 - | 1823 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.