Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—алыстырмалы диагностикасы. ≈ресек адамдарда гипоталамус-гипофиз жетк≥л≥кс≥зд≥г≥н дене салмағының айқын төмендеу≥менсипатталатын б≥рқатар аурулармен
≈ресек адамдарда гипоталамус-гипофиз жетк≥л≥кс≥зд≥г≥н дене салмағының айқын төмендеу≥мен сипатталатын б≥рқатар аурулармен (қатерл≥ ≥с≥ктер, туберкулез, энтероколиттер,спру мен спрусек≥лд≥ синдромдар, порфири€ ауруы және т.б.), сонымен қатар жүйкел≥к анорекси€мен салыстырмалы диагностикалау қажет (11.4 бөл≥мд≥ қараңыз). Ѕ≥рнеше эндокринд≥ бездер жетк≥л≥кс≥зд≥г≥н≥ң т≥ркесу≥ аутоиммунды полигландул€рды синдромдар шеңбер≥нде кездесед≥ (9.1 бөл≥мд≥ қараңыз).

»диопати€лық гипофизарлы нанизмд≥ басқа да өсу кем≥ст≥г≥не әкелет≥н аурулармен ажыратады: туа б≥ткен гипотиреоз, ерте жыныстық жет≥лу, бүйрек үст≥ без≥ қыртысының туа б≥ткен дисфункци€сы, қант диабет≥ (ћориак, Ќобекур синдромдары), ауыр соматикалық аурулар салдары, генетикалық остеоартропати€лар, сонымен қатар отбасылық өсу кем≥ст≥г≥ (конституциональды бой өсу≥н≥ң тежелу≥). —оңғы жағдайда ата-аналардың б≥реу≥нде бойдың қысқалығын анықтауға болады.

√ипофизарлы нанизмд≥ б≥рқатар генетикалық синдромдармен ажырату қажет: прогери€ (√етчинсон-√илфорд синдромы), Ћарон синдромы (рецепторлар ген≥ндег≥ ақаудың нәтижес≥нде өсу гормонына перифери€лық сез≥мталдықтың болмауы), –ассел-—ильвер синдромы (дене асимметри€сымен құрсақ≥ш≥л≥к бой өсуд≥ң тежелу≥), —еккель синдромы (құстың басы си€қты ергежейл≥), ѕрадер-¬илли синдромы (туылғаннан бастап бой өсуд≥ң тежелу≥, сем≥зд≥к, крипторхизм, гипоспади€, олигофрени€), Ћоуренс-ћунЧЅард-Ѕидль синдромы (ергежейл≥к, торлы қабықтың пигментт≥ дегенераци€сы, көру жүйкес≥н≥ң диск≥лер≥н≥ң атрофи€сы, гипогонадизм, ақыл ойының тежелу≥), ахондроплази€ (а€қ-қолдың диспропорционалды қысқаруынан бой өсуд≥ң тежелу≥).

 

≈м≥

1. јурудың себеб≥н мүмк≥н болғанша жою (гипофиз және

гипоталамус ≥с≥г≥н алып тастау).

2. ќрын басушы гормональды терапи€ кортикостероид

дәр≥лер≥мен ек≥нш≥л≥к гипокортицизмд≥ компенсаци€лаумен басталады (4.5 бөл≥мд≥ қараңыз). √ипокортицизмд≥ компенсаци€ламай тиреоидты гормондарды тағайындау жедел бүйрек үст≥ без≥ жетк≥л≥кс≥зд≥г≥н≥ң дамуына әкелед≥. ∆ыныс бездер≥н≥ң жетк≥л≥кс≥зд≥л≥г≥ эстроген, прогестин және тестостерон дәр≥лер≥мен компенсаци€ланады. √ипотиреоз левотироксин дәр≥лер≥мен компенсаци€ланады.

3. √ипофизарлы нанизмн≥ң патогенетикалық терапи€сының

нег≥з≥нде генд≥к-инженерл≥ адамның Ө√ дәр≥лер≥мен орынбасушы терапи€ жатыр (0,07Ц0,1 Ѕ–/кг дене салмағына, күндел≥кт≥ тер≥ астына 20.00Ц22.00 сағат аралығында). ≈ресек адамдарда Ө√ тапшылығы кез≥нде дәр≥ мөлшер≥н 0,125Ц0,25 Ѕ–/кг дей≥н арттыруға болады.

4. √ипопитуитарлы команы емдеу жедел бүйрек үст≥ без≥

жетк≥л≥кс≥зд≥г≥н емдеу сек≥лд≥ жүрг≥зед≥ (4.5.3 бөл≥мд≥ қараңыз).

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 748 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаглость Ц это ругатьс€ с преподавателем по поводу четверки, хот€ перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2296 - | 1911 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.