Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ёпидемиологи€сы. √ипопитуитаризмн≥ң әр түрлер≥н≥ң таралуы жөн≥ндег≥ нақты мәл≥меттер жоқ
√ипопитуитаризмн≥ң әр түрлер≥н≥ң таралуы жөн≥ндег≥ нақты мәл≥меттер жоқ. Ў—— қаз≥рг≥ таңда өте сирек ауру рет≥нде қарастырған жөн. Ў—— 20Ц40 жас аралығындағы әйел адамдарда жи≥ суреттелген. √ипофизарлы нанизм 1:15000 жи≥л≥кте кездесед≥, ал ересек жаста алғаш дамыған өсу гормонының тапшылығы 1:10000 жи≥л≥кте дамиды.

 

 линикалық көр≥н≥стер≥

1. ѕарциальды гипопитуитаризм клиникалық түрл≥ үйлес≥мде

ек≥нш≥л≥к гипотиреозбен, гипогонадизммен, гипокортицизммен және Ө√ тапшылығының бейспецификалық симптоматикасымен көр≥нед≥ (2.7кесте).

2. ѕангипопитуитаризм Ўиен-—иммондс (Ў——) синдромының

классикалық ағымында б≥рнеше жылдарда дамиды. јуыр жағдайларда науқастың дене массасы 25Ц30 кг-ға дей≥н үдемел≥ төмендейд≥.Ќауқас б≥ркелк≥ арықтайды, бұлшықеттер≥ атрофи€ланады, ≥шк≥ ағзаларының көлем≥ к≥ш≥рейед≥. “ер≥ жабындыларына арнайы өзгер≥стер тән: тер≥н≥ң жұқарып, құрғауы оған папирус қағазына ұқсас сипат беред≥, тер≥с≥ әж≥мден≥п, қабыршақтанып, балауыз сек≥лд≥ ақшыл-сары реңге ие болады.

 

2.7 кесте. √ипопитуитаризмн≥ң клиникалық көр≥н≥стер≥

 

“апшылықты гормон атауы  линикалық көр≥н≥стер≥
Ө√ ≈ңбекке қаб≥лет≥н≥ң және физикалық жүктемелерге толеранттылығының төмендеу≥, дене массасының төмендеу≥, сем≥зд≥к, атеросклероз, жүрек-қантамыр жүйес≥ ауруларының қауп≥н≥ң артуы, депрессивт≥ бұзылыстар
Ћ√/‘—√ Әйелдерде: ановул€ци€, аменоре€, диспареуни€. ≈р адамдарда: эректильд≥ дисфункци€, аталық без атрофи€сы. ≈к≥ жыныста да: либидоның төмендеу≥, жыныстық түктенуд≥ң жоғалуы, бедеул≥к
ј “√ Ѕ≥р≥нш≥л≥к гипокортицизм сек≥лд≥ (4.5 бөл≥мд≥ қараңыз), тек гиперпигментаци€ және альдостерон тапшылығының көр≥н≥стер≥ (гиперкалиеми€, гипотони€) дамымайды
““√ Ѕ≥р≥нш≥л≥к гипотиреоз сек≥лд≥ (3.6. бөл≥мд≥ қараңыз)
ѕролактин јгалакти€

 

Қолтық астындағы және қасағадағы түктену жоғалады, ареолалар және шат аймағы депигментаци€ланады. јменоре€, либидоның төмендеу≥, эректильд≥ дисфункци€, жыныс мүшелер≥ мен сүт бездер≥н≥ң ба€у атрофи€сы көр≥н≥с беред≥. Ѕосанудан кей≥н дамыған ауруға агалакти€ тән. “ән жағдайда Ђ7јї синдромы анықталады (јменоре€, јгалакти€, јксилл€рлы түктенуд≥ң жоғалуы, јреола депигментаци€сы, Ђјлебастрл≥ї тер≥ бозғылттығы мен гипотрофи€сы, јпати€, јдинами€).  еш сатыларына кенет дамитын жалпы әлс≥зд≥к, апати€, адинами€, т≥пт≥ толық қимылдың болмауына дей≥н, гипотерми€, ортостатикалық коллапс, коматозды жағдай тән, егер емд≥к шараларды дер кез≥нде қолданбаса өл≥ммен а€қталады. ∆едел аденогипофизарлы жетк≥л≥кс≥зд≥к (гипофизарлы кома)- жедел бүйрек үст≥ без≥н≥ң жетк≥л≥кс≥зд≥г≥ мен гипотиреоидты команың ұштасуы.

3. √ипофизарлы нанизм науқастың бойы мен физикалық дамуының

кенеттен артта қалуымен сипатталады. √ипофизарлы нанизммен сырқаттанған ер адамдардың бойы 130 см-ден төмен, ал әйелдерд≥ң бойы 120 см-ден төмен болады. ≈ң к≥ш≥ бойлы суреттелген ергежейл≥ адамның бойы 38 см болған.  лассикалық соматотропты жетк≥л≥кс≥зд≥кпен ауыратын балалар қалыпты дене массасы және дене ұзындығымен туылады, кей≥н 2Ц4-жасынан бастап дамуы жағынан артта қала бастайды. ќрганикалық генезд≥ Ө√ тапшылығы бар балаларда (краниофарингиома, бассүйек-ми жарақаттары және т.б.) бой өсуд≥ң артта қалуы 5-6-жастан кей≥н байқалады. »диопати€лық гипофизарлы нанизммен ауыратын баланың бой ұзындығының артта қалуына қарамастан, дене пропорци€лары қалыпты болады. ƒер кез≥нде емделмеген ересек адамдарда дене пропорци€лары балалар сек≥лд≥ болады. Ѕет-әлпет≥ к≥шкентай (Ђқуыршақ бетї), мұрынның ек≥ көз арасындағы қыры түс≥ңк≥ (пұшық мұрын) келед≥. “ер≥ жабындысы бозғылт, сарғыш реңд≥, құрғақ, кейде цианоз, тер≥н≥ң мрамор тәр≥здес болуы байқалады. ≈м қабылдамаған науқастарда ерте қартаю байқалады, тер≥с≥ жұқарып, әж≥мденед≥ (геродерма), бұл Ө√ анаболикалық әсер≥н≥ң жетк≥л≥кс≥зд≥г≥мен және жасушалық регенераци€ның ба€улауымен түс≥нд≥р≥лед≥. “ер≥ асты шелмай қабатының таралуы арықтаудан сем≥зд≥кке дей≥н ауытқиды, науқастарға жоғарғы немесе Ђкушингоидтыї (висцеральды) май жиналу тән. Ўаштары қалыпты немесе құрғақ, жұқа, сыңғыш болуы мүмк≥н. ∆и≥ ек≥нш≥л≥к түктену болмайды. Ѕұлшықет жүйес≥ нашар дамыған. ≈р балаларда әдетте - микропенис. ∆ыныстық жет≥лу кешеу≥лдеген және ол балалардың сүйект≥к жасы пубертаттық деңгейге жеткенде басталады. Ө√ жет≥мс≥зд≥г≥ көр≥н≥с берген балалардың басым көпш≥л≥г≥нде сәйкес гонадотропиндерд≥ң тапшылығы орын алады.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 895 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

752 - | 590 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.