Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«асада права на оскарженн€ процесуальних р≥шень, д≥й чи безд≥€льност≥
«м≥ст даноњ засади закр≥плений в ст. 24  ѕ  ”крањни:

1.  ожному гарантуЇтьс€ право на оскарженн€ процесуальних р≥шень, д≥й чи

безд≥€льност≥ суду, сл≥дчого судд≥, прокурора, сл≥дчого в пор€дку, передбаченому

цим  одексом.

2. √арантуЇтьс€ право на перегл€д вироку, ухвали суду, що стосуЇтьс€ прав,

свобод чи ≥нтерес≥в особи, судом вищого р≥вн€ в пор€дку, передбаченому цим

 одексом, незалежно в≥д того, чи брала така особа участь у судовому розгл€д≥.

¬≥дпов≥дно до глави 26  ѕ  Ђќскарженн€ р≥шень, д≥й чи безд≥€льност≥ п≥д

час досудового розсл≥дуванн€ї, в ст. 303  ѕ  зазначено, що на досудовому

провадженн≥ можуть бути оскаржен≥ так≥ р≥шенн€, д≥њ чи безд≥€льн≥сть сл≥дчого чи

прокурора:

1) безд≥€льн≥сть сл≥дчого, прокурора, €ка пол€гаЇ у невнесенн≥ в≥домостей про

крим≥нальне правопорушенн€ до ™диного реЇстру досудових розсл≥дувань п≥сл€

отриманн€ за€ви чи пов≥домленн€ про крим≥нальне правопорушенн€,не поверненн≥

тимчасово вилученого майна зг≥дно з вимогами ст. 169  ѕ , а також у не зд≥йсненн≥

≥нших процесуальних д≥й, €к≥ в≥н зобов'€заний вчинити у визначений  ѕ  строк Ц

за€вником, потерп≥лим, п≥дозрюваним, волод≥льцем тимчасово вилученого майна;

2) р≥шенн€ сл≥дчого, прокурора про зупиненн€ досудового розсл≥дуванн€ Ц

потерп≥лим, п≥дозрюваним;

3) р≥шенн€ сл≥дчого про закритт€ крим≥нального провадженн€ Ц за€вником,

потерп≥лим;

4) р≥шенн€ прокурора про закритт€ крим≥нального провадженн€ Ц за€вником,

потерп≥лим, п≥дозрюваним;

5) р≥шенн€ прокурора, сл≥дчого про в≥дмову у визнанн≥ потерп≥лим Ц особою,

€к≥й в≥дмовлено у визнанн≥ потерп≥лою;

6) р≥шенн€, д≥њ чи безд≥€льн≥сть сл≥дчого чи прокурора при застосуванн≥

заход≥в безпеки Ц особами, до €ких можуть бути застосован≥ заходи безпеки,

передбачен≥ законом;

7) р≥шенн€ сл≥дчого, прокурора про в≥дмову в задоволенн≥ клопотанн€ про

проведенн€ сл≥дчих (розшукових) д≥й, негласних сл≥дчих (розшукових) Ц особою,

€к≥й в≥дмовлено у задоволенн≥ клопотанн€;

8) р≥шенн€ сл≥дчого, прокурора про зм≥ну пор€дку досудового розсл≥дуванн€

та продовженн€ його зг≥дно з правилами, передбаченими главою 39  ѕ  Ц

п≥дозрюваним.

≤нш≥ скарги на р≥шенн€, д≥њ чи безд≥€льн≥сть сл≥дчого чи прокурора не

розгл€даютьс€ п≥д час досудового розсл≥дуванн€ ≥ можуть бути предметом розгл€ду

п≥д час п≥дготовчого провадженн€ у суд≥ зг≥дно з правилами ст. 314 Ц 316  ѕ .

ѕ≥д час п≥дготовчого судового зас≥данн€ можуть бути оскаржен≥ р≥шенн€, д≥њ

чи безд≥€льн≥сть, передбачен≥ п. 5, 6 ч. 1 ст. 303  ѕ .

¬≥дпов≥дно до ст. 309  ѕ  п≥д час досудового розсл≥дуванн€ можуть бути

оскаржен≥ в апел€ц≥йному пор€дку ухвали сл≥дчого судд≥ про:

1) в≥дмову у наданн≥ дозволу на затриманн€;

2) застосуванн€ запоб≥жного заходу у вигл€д≥ триманн€ п≥д вартою або

в≥дмову в його застосуванн≥;

3) продовженн€ строку триманн€ п≥д вартою або в≥дмову в його продовженн≥;

4) застосуванн€ запоб≥жного заходу у вигл€д≥ домашнього арешту або в≥дмову

в його застосуванн≥;

5) продовженн€ строку домашнього арешту або в≥дмову в його продовженн≥;

6) пом≥щенн€ особи в приймальник-розпод≥льник дл€ д≥тей або в≥дмову в

такому пом≥щенн≥;

7) продовженн€ строку триманн€ особи в приймальнику-розпод≥льнику дл€

д≥тей або в≥дмову в його продовженн≥;

8) направленн€ особи до медичного закладу дл€ проведенн€ псих≥атричноњ

експертизи або в≥дмову у такому направленн≥;

9) арешт майна або в≥дмову у ньому;

10) тимчасовий доступ до речей ≥ документ≥в, €ким дозволено вилученн€

речей ≥ документ≥в, €к≥ посв≥дчують користуванн€ правом на зд≥йсненн€

п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥, або ≥нших, за в≥дсутност≥ €ких ф≥зична особа-

п≥дприЇмець чи юридична особа позбавл€ютьс€ можливостей зд≥йснювати свою

д≥€льн≥сть;

11) в≥дстороненн€ в≥д посади або в≥дмову у ньому.

ѕ≥д час досудового розсл≥дуванн€ також можуть бути оскаржен≥ в

апел€ц≥йному пор€дку ухвали сл≥дчого судд≥ про в≥дмову у задоволенн≥ скарги на

постанову про закритт€ крим≥нального провадженн€, поверненн€ скарги на р≥шенн€,

д≥њ чи безд≥€льн≥сть сл≥дчого, прокурора або в≥дмову у в≥дкритт≥ провадженн€ по н≥й.

—карги на ≥нш≥ ухвали сл≥дчого судд≥ оскарженню не п≥дл€гають ≥ запереченн€

проти них можуть бути подан≥ п≥д час п≥дготовчого провадженн€ в суд≥.

ќскарженн€ ухвал сл≥дчого судд≥ зд≥йснюЇтьс€ в апел€ц≥йному пор€дку.

«асада доступу до правосудд€ та обовТ€зков≥сть судових р≥шень. —таттею

21  ѕ  ”крањни закр≥плено засаду доступу до правосудд€, зм≥ст €кого пол€гаЇ в

тому, що:

1.  ожному гарантуЇтьс€ право на справедливий розгл€д та вир≥шенн€ справи

у розумн≥ строки незалежним ≥ неупередженим судом, створеним на п≥дстав≥ закону.

2. ¬ирок та ухвала суду, що набрали законноњ сили в пор€дку, визначеному

 ѕ , Ї обов'€зковими ≥ п≥дл€гають безумовному виконанню на вс≥й територ≥њ

”крањни.

3.  ожен маЇ право на участь у розгл€д≥ в суд≥ будь-€коњ ≥нстанц≥њ справи, що

стосуЇтьс€ його прав та обов'€зк≥в, у передбаченому  ѕ .

4. якщо ≥нше не передбачене  ѕ , зд≥йсненн€ крим≥нального провадженн€ не

може бути перешкодою дл€ доступу особи до ≥нших засоб≥в правового захисту у

випадку, €кщо п≥д час крим≥нального провадженн€ порушуютьс€ њњ права,

гарантован≥  онституц≥Їю ”крањни та м≥жнародними договорами ”крањни.

¬ ст. 6  онвенц≥њ про захист прав людини ≥ основоположних свобод кожен маЇ

право на справедливий ≥ публ≥чний розгл€д його справ упродовж розумного строку

незалежним ≥ безсторонн≥м судом, встановленим законом, €кий вир≥шить сп≥р щодо

його прав та обов'€зк≥в цив≥льного характеру або встановить обірунтован≥сть будь-

€кого висунуто проти нього крим≥нального обвинуваченн€. —удове р≥шенн€

проголошуЇтьс€ публ≥чно, але преса ≥ публ≥ка можуть бути не допущен≥ в зал

зас≥дань прот€гом усього судового розгл€ду або його частини в ≥нтересах морал≥,

громадського пор€дку чи нац≥ональноњ безпеки в демократичному сусп≥льств≥, €кщо

того вимагають ≥нтереси неповнол≥тн≥х або захист приватного житт€ стор≥н, або -

т≥Їю м≥рою, що визнана судом суворо необх≥дною, - коли за особливих обставин

публ≥чн≥сть розгл€ду може зашкодити ≥нтересам правосудд€.  ожен, кого

обвинувачено у вчиненн≥ крим≥нального правопорушенн€, вважаЇтьс€ невинуватим

доти, доки його вину не буде доведено в законному пор€дку.  ожний

обвинувачений у вчиненн≥ крим≥нального правопорушенн€ маЇ щонайменше так≥

права:

a) бути негайно ≥ детально по≥нформованим зрозум≥лою дл€ нього мовою про

характер ≥ причини обвинуваченн€, висунутого проти нього;

b) мати час ≥ можливост≥, необх≥дн≥ дл€ п≥дготовки свого захисту;

c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника,

вибраного на власний розсуд, або Ц за браком достатн≥х кошт≥в дл€ оплати

юридичноњ допомоги захисника Ц одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього

вимагають ≥нтереси правосудд€;

d) допитувати св≥дк≥в обвинуваченн€ або вимагати, щоб њх допитали, а також

вимагати виклику й допиту св≥дк≥в захисту на тих самих умовах, що й св≥дк≥в

обвинуваченн€;

e) €кщо в≥н не розум≥Ї мови, €ка використовуЇтьс€ в суд≥, або не розмовл€Ї

нею, - одержувати безоплатну допомогу перекладача.

 онституц≥€ ”крањни (ст. 124) проголошуЇ, що р≥шенн€ ухвалюютьс€ судами

≥менем ”крањни ≥ Ї обовТ€зковими на вс≥й територ≥њ ”крањни.

–≥шенн€ - найважлив≥ший акт зд≥йсненн€ правосудд€. ќбовТ€зков≥сть р≥шень

суду п≥дкреслюЇ авторитет судовоњ влади ≥ спри€Ї утворенню режиму законност≥ ≥

зм≥цненню правопор€дку в держав≥. —удов≥ р≥шенн€ ≥нших держав Ї обовТ€зковими

до виконанн€ на територ≥њ ”крањни за умов визначених законом ”крањни, в≥дпов≥дно

до м≥жнародних договор≥в, згода на обовТ€зков≥сть €ких надана ¬ерховною –адою

”крањни (ст. 13 «акону ”крањни Уѕро судоустр≥й ≥ статус судд≥вФ).

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 759 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћаской почти всегда добьешьс€ больше, чем грубой силой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

699 - | 644 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.