Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«асада мови, €кою зд≥йснюЇтьс€ крим≥нальне провадженн€
«асада мови, €кою зд≥йснюЇтьс€ провадженн€, Ї ви€вом високоњ поваги до

людини, њњ прав ≥ свобод. ¬она повн≥стю в≥дпов≥даЇ правов≥й держав≥. јле кр≥м ц≥Їњ

пол≥тико-етичноњ норми, вона маЇ значенн€ п≥дірунт€ дл€ додержанн€ ≥нших засад

судочинства, оск≥льки забезпечуЇ р≥вн≥сть громад€н перед законом ≥ судом, право на

захист, належну реал≥зац≥ю суб'Їктами крим≥нального провадженн€ своњх прав ≥

виконанн€ ними процесуальних обов'€зк≥в, що загалом спри€Ї встановленню ≥стини

в справ≥. —л≥д зазначити, що таким чином забезпечуЇтьс€ б≥льш ефективне

зд≥йсненн€ виховноњ функц≥њ судочинства.

«акр≥плена у ст. 29  ѕ  ”крањни засада в≥дпов≥даЇ  онституц≥њ ”крањни (ст.

10), м≥жнародним документам, до €ких у встановленому пор€дку приЇдналас€

”крањна, зокрема ћ≥жнародному пакту про громад€нськ≥ та пол≥тичн≥ права 1966 р.

(ст. 14) та  онвенц≥њ про захист прав людини та основних свобод 1950 р. (ст. 6), а

також «акону ”крањни Ђѕро __________мови в ”крањнськ≥й PCPї в≥д 28 жовтн€ 1989 р.

«асада мови, €кою зд≥йснюЇтьс€ крим≥нальне провадженн€, ірунтуЇтьс€ на

таких положенн€х:

Х крим≥нальне провадженн€ в ”крањн≥ провадитьс€ державною украњнською

мовою;

Х сторона обвинуваченн€, сл≥дчий судд€ та суд складають процесуальн≥

документи державною мовою;

Х особ≥ пов≥домл€Їтьс€ про п≥дозру у вчиненн≥ крим≥нального правопорушенн€

державною мовою або будь-€кою ≥ншою мовою, €кою вона достатньо волод≥Ї дл€

розум≥нн€ сут≥ п≥дозри у вчиненн≥ крим≥нального правопорушенн€;

Х сл≥дчий судд€, суд, прокурор, сл≥дчий забезпечують учасникам

крим≥нального провадженн€, €к≥ не волод≥ють чи недостатньо волод≥ють державною

мовою, право давати показанн€, за€вл€ти клопотанн€ ≥ подавати скарги, виступати в

суд≥ р≥дною або ≥ншою мовою, €кою вони волод≥ють, користуючись при цьому в раз≥

необх≥дност≥ послугами перекладача в пор€дку, передбаченому  ѕ ;

Х судов≥ р≥шенн€, €кими суд зак≥нчуЇ судовий розгл€д по сут≥, надаютьс€

сторонам крим≥нального провадженн€ або особ≥, стосовно €коњ вир≥шено питанн€

щодо застосуванн€ примусових заход≥в виховного або медичного характеру, у

переклад≥ на њх р≥дну або ≥ншу мову, €кою вони волод≥ють. ѕереклад ≥нших

процесуальних документ≥в крим≥нального провадженн€, наданн€ коп≥й €ких

передбачено  ѕ , зд≥йснюЇтьс€ лише за клопотанн€м зазначених ос≥б. ѕереклад

судових р≥шень та ≥нших процесуальних документ≥в крим≥нального провадженн€

засв≥дчуЇтьс€ п≥дписом перекладача.

ќсоба п≥дпадаЇ п≥д визначенн€ такоњ, що не волод≥Ї мовою, €кою провадитьс€

судочинство, €кщо вона не може добре розум≥ти цю мову ≥ в≥льно сп≥лкуватис€ нею.

—лужбов≥ особи державних орган≥в ≥ установ, зокрема суд, прокуратура,

правоохоронн≥ органи, повинн≥ волод≥ти украњнською мовою в обс€з≥, необх≥дному

дл€ виконанн€ службових обов'€зк≥в. ≤накше вони не мають права виконувати своњ

службов≥ обов'€зки, у нашому випадку - зд≥йснювати правосудд€. ƒо таких ос≥б сл≥д

в≥днести суддю, сл≥дчого __________суддю, секретар€ судового зас≥данн€, прокурора ≥ сл≥дчого.

¬≥дпов≥дно до ст. 3, 18 «акону Ђѕро мови в ”крањнськ≥й PCPї, судочинство в

”крањн≥ зд≥йснюЇтьс€ украњнською мовою. ѕроте у м≥сц€х проживанн€ б≥льшост≥

громад€н ≥нших нац≥ональностей (м≥ста, райони, селища, с≥льськ≥ населен≥ пункти та

њх сукупн≥сть) можуть використовуватис€ пор€д з украњнською ≥ њхн≥ нац≥ональн≥

мови. ” раз≥ коли громад€ни ≥ншоњ нац≥ональност≥, що становл€ть б≥льш≥сть

населенн€ зазначених адм≥н≥стративно-територ≥альних одиниць, населених пункт≥в,

не волод≥ють у належному обс€з≥ нац≥ональною мовою або коли в межах цих

адм≥н≥стративно-територ≥альних одиниць компактно проживаЇ к≥лька нац≥о-

нальностей, жодна з €ких не становить б≥льшост≥ населенн€ даноњ м≥сцевост≥,

судочинство зд≥йснюЇтьс€ мовою, прийн€тною дл€ населенн€ даноњ м≥сцевост≥.

” раз≥ необх≥дност≥ у крим≥нальному провадженн≥ перекладу по€снень,

показань або документ≥в сторони крим≥нального провадженн€ чи суд залучають

в≥дпов≥дного перекладача (сурдоперекладача) (ст. 68  ѕ ).

ёридична допомога громад€нам ≥ орган≥зац≥€м у зв'€зку ≥з судочинством

надаЇтьс€ украњнською мовою або мовою, прийн€тною дл€ стор≥н.

«асада р≥вност≥ ус≥х учасник≥в судового процесу перед законом ≥ судом.

статт≥ 1 «агальноњ декларац≥њ прав людини проголошено, що вс≥ люди народжуютьс€

в≥льними й Ї р≥вними за своЇю г≥дн≥стю та правами. ¬они над≥лен≥ розумом ≥ сов≥стю

та повинн≥ д≥€ти один щодо одного в дус≥ братерства.  ожна людина маЇ вс≥ права ≥

вс≥ свободи, проголошен≥ ц≥Їю ƒекларац≥Їю, незалежно в≥д раси, кольору шк≥ри,

стат≥, мови, рел≥г≥њ, пол≥тичних або ≥нших переконань, нац≥онального чи соц≥ального

походженн€, майнового, станового або ≥ншого становища (ст. 2).

«г≥дно з≥ статтею 14 ћ≥жнародного пакту про громад€нськ≥ та пол≥тичн≥ права,

вс≥ особи Ї р≥вними передсудами ≥ трибуналами. ÷е - основоположн≥ м≥жнародн≥

правов≥ норми з питань р≥вност≥ прав людини, на €к≥ ор≥Їнтуютьс€ вс≥ правов≥

держави св≥ту.

 онституц≥€ ”крањни закр≥плюЇ основн≥ засади правового статусу людини ≥

громад€нина в ”крањн≥, тобто т≥ пров≥дн≥ ≥дењ, що покладен≥ в основу зм≥сту й умов

реал≥зац≥њ прав та обов'€зк≥в людини ≥ громад€нина в наш≥й держав≥. ѕередус≥м це

стосуЇтьс€ частин 1, 2 ст. 24  онституц≥њ ”крањни, в≥дпов≥дно до €ких: Ђ√ромад€ни

мають р≥вн≥ конституц≥йн≥ права ≥ свободи та Ї р≥вними перед законом. Ќе може

бути прив≥лењв чи обмежень за ознаками раси, кольору шк≥ри, пол≥тичних,

рел≥г≥йних та ≥нших переконань, стат≥, етн≥чного та соц≥ального походженн€,

майнового стану, м≥сц€ проживанн€, за мовними або ≥ншими ознакамиї.  р≥м того,

ч. 2 ст. 21  онституц≥њ ”крањни закр≥плюЇ засаду нев≥дчужуваност≥ та непорушност≥

прав ≥ свобод людини. ¬≥дпов≥дно до ц≥Їњ засади не допускаЇтьс€ не т≥льки

в≥дчуженн€ прав ≥ свобод, €кими людина волод≥Ї, а й обмеженн€ њхнього зм≥сту,

створенн€ перешкод дл€ њх реал≥зац≥њ тощо. ƒан≥ положенн€ повною м≥рою

поширюютьс€ ≥ на передбачен≥ крим≥нально-процесуальним законом права суб'Їкт≥в

крим≥нального провадженн€.

” загальному розум≥нн≥ р≥вн≥сть перед законом означаЇ обов'€зок вс≥х

додержуватис€ припис≥в закону, а також те, що юридична в≥дпов≥дальн≥сть перед

законом за його порушенн€ Ї р≥вною дл€ вс≥х громад€н. «акр≥пленн€ р≥вност≥ перед

законом €к засади зд≥йсненн€ правосудд€ в крим≥нальних справах означаЇ, що

жодна обставина не може стати п≥дставою дл€ наданн€ будь-€ких прив≥лењв або

запровадженн€ будь-€ких обмежень, що суперечать приписам крим≥нально-

процесуального закону щодо прав ≥ обов'€зк≥в вс≥х суб'Їкт≥в провадженн€.

ѕитанн€ р≥вност≥ громад€н перед законом ≥ судом врегульовано статт€ми 10

 ѕ  ”крањни. «окрема, в≥дпов≥дно до ст. 10 не може бути прив≥лењв чи обмежень у

процесуальних правах, передбачених  ѕ , за ознаками раси, кольору шк≥ри,

пол≥тичних, рел≥г≥йних чи ≥нших переконань, стат≥, етн≥чного та соц≥ального

походженн€, майнового стану, м≥сц€ проживанн€, громад€нства, осв≥ти, роду зан€ть,

а також за мовними або ≥ншими ознаками. ” випадках ≥ пор€дку, передбаченому

 ѕ , певн≥ категор≥њ ос≥б (неповнол≥тн≥, ≥ноземц≥, особи з розумовими ≥ ф≥зичними

вадами тощо) п≥д час крим≥нального провадженн€ користуютьс€ додатковими

гарант≥€ми. “аким чином,  онституц≥€ та  ≤≤  передбачають р≥вн≥сть громад€н

перед законом, р≥вн≥сть њх перед судом, а також р≥вн≥сть прав у судочинств≥.

ѕерел≥к наведених у ст. 10  ѕ  ”крањни обставин, що не можуть бути

п≥дставою дл€ порушенн€ р≥вност≥ громад€н перед законом ≥ судом, не Ї вичерпним,

оск≥льки в статт≥ Ї посиланн€ на Ђ≥нш≥ ознакиї, тобто на будь-€к≥ ≥нш≥, кр≥м тих, що

перел≥чен≥. “аким чином, жодна обставина не може бути законною п≥дставою дл€

порушенн€ р≥вност≥ суб'Їкт≥в крим≥нального провадженн€ перед законом ≥ судом.

ѕленум ¬ерховного —уду ”крањни в постанов≥ в≥д 1.10.1996р. Ђѕро

застосуванн€  онституц≥њ ”крањни при зд≥йсненн≥ правосудд€ї роз'€снив, що

конституц≥йн≥ положенн€ про законн≥сть судочинства та р≥вн≥сть ус≥х учасник≥в

процесу перед законом ≥ судом зобов'€зують суд забезпечити вс≥м њм р≥вн≥

можливост≥ щодо наданн€ прав на досл≥дженн€ доказ≥в, за€вленн€ клопотань та

зд≥йсненн€ ≥нших процесуальних прав (п.10).

–≥вн≥сть громад€н перед законом ≥ р≥вн≥сть њх перед судом - це положенн€, €к≥

нев≥д'Їмно пов'€зан≥ одне з одним. ѕроте вони мають самост≥йний зм≥ст. –≥вн≥сть

громад€н перед законом треба розгл€дати €к на€вн≥сть однакових матер≥альних ≥

процесуальних закон≥в, €к≥ не створюють њм переваг чи обмежень залежно в≥д тих

обставин, €к≥ передбачен≥ ст. 24  онституц≥њ. –≥вн≥сть громад€н перед законом

також означаЇ, що при розсл≥дуванн≥ та судовому розгл€д≥ крим≥нальних справ до

вс≥х застосовуЇтьс€ одне й те саме крим≥нальне ≥ крим≥нально-процесуальне

законодавство, н≥хто не маЇ при цьому н≥€ких переваг ≥ обмежень у правах. –≥вн≥сть

перед законом передбачаЇ р≥вну, однакову юридичну в≥дпов≥дальн≥сть громад€н

перед законом за його порушенн€.  рим≥нальна в≥дпов≥дальн≥сть за вчиненн€

злочину повинна бути нев≥дворотною дл€ кожного, вона не може залежати в≥д

заслуг особи, њњ соц≥ального статусу чи ≥нших €костей.  вал≥ф≥кац≥€ д≥€нн€ за

статт€ми    ”крањни також не може залежати в≥д кольору шк≥ри, переконань,

майнового стану та ≥нших обставин, передбачених ст. 24  онституц≥њ.

Ќеобх≥дно зазначити, що р≥вн≥сть суб'Їкт≥в крим≥нального провадженн€ перед

законом зовс≥м не означаЇ, що вс≥ вони мають однаков≥ м≥ж собою права. ÷ю

р≥вн≥сть сл≥д розум≥ти €к р≥вн≥сть прав однопор€дкових суб'Їкт≥в, передбачених гл.3

 ѕ  ”крањни та положенн€ми низки ≥нших закон≥в ”крањни (наприклад, Ђѕро

прокуратуруї, Ђѕро адвокатуруї). “аким чином, наприклад, вс≥ обвинувачен≥ мають

однаков≥ м≥ж собою права, але ц≥ права не зб≥гаютьс€ з правами цив≥льного позивача

або захисника.

ѕорушенн€ вимоги р≥вност≥ суб'Їкт≥в крим≥нального провадженн€ перед

законом по сут≥ Ї порушенн€м прав суб'Їкт≥в провадженн€ ≥ Ї п≥дставою дл€

прит€гненн€ винних у цьому до юридичноњ в≥дпов≥дальност≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 797 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ѕобеда - это еще не все, все - это посто€нное желание побеждать. © ¬инс Ћомбарди
==> читать все изречени€...

2025 - | 1888 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.