Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ћ≥зинг €к р≥зновид ф≥нансових послуг
“ерм≥н Ђл≥зингї походить в≥д англ≥йського д≥Їслова Ђto ieaseї ≥ означаЇ Ђздавати ≥ брати майно в наймиї. ѕроцес л≥зингу виражаЇ комплекс майнових ≥ грошових в≥дносин, що виникають м≥ж учас≠никами л≥зинговоњ операц≥њ. Ћ≥зинг, €к економ≥ко-правова кате≠гор≥€, €вл€Ї собою особливий вид п≥дприЇмництва в област≥ ≥нвес≠тиц≥йноњ д≥€льност≥. —уть л≥зингу пол€гаЇ в ≥нвестуванн≥ тимчасово в≥льних чи залучених ф≥нансових засоб≥в, коли л≥зингодавець прид≠баЇ у власн≥сть обумовлене договором майно у визначеного про≠давц€ ≥ надаЇ це майно л≥зингоотримувачу за плату в тимчасове ко≠ристуванн€ ≥ дл€ п≥дприЇмницьких ц≥лей.

“аким чином, сутн≥сть л≥зингових в≥дносин не зводитьс€ т≥льки до в≥дносин стор≥н, визначених рамками л≥зингового договору.  омплексн≥сть л≥зинговоњ угоди визначаЇтьс€ тим, що вона може бути обумовлена кр≥м договору л≥зингу ≥ договором куп≥вл≥-прода≠жу, ≥ кредитним договором, ≥ договором страхуванн€, ≥ договором застави, ≥ договором постачанн€ продукц≥њ, виготовленоњ на л≥зин≠говому устаткуванн≥. Ћ≥зинг маЇ певну схож≥сть з кредитом, нада≠ним на куп≥влю устаткуванн€. ƒ≥йсно, виход€чи з приведеного виз≠наченн€, л≥зинг можна розгл€дати €к майнов≥ в≥дносини на основ≥ наданн€ кредиту л≥зинговою компан≥Їю л≥зингоотримувачу на умовах терм≥новост≥, поверненост≥ ≥ платност≥. ќднак це т≥льки од≠на з характеристик л≥зингу. ≤нша основна характеристика ба≠зуЇтьс€ на в≥дносинах власност≥.

ѕри л≥зингу власн≥сть на предмет оренди збер≥гаЇтьс€ за л≥зингодавцем, а л≥зингоотримувач одержуЇ його лише в тимчасове ко≠ристуванн€, тобто право користуванн€ майном в≥докремлюЇтьс€ в≥д права волод≥нн€ ≥м. «а волод≥нн€ цим правом л≥зингоотримувач сплачуЇ л≥зингов≥й компан≥њ в≥дпов≥дн≥ суми Ч л≥зингов≥ платеж≥, розм≥р, вид ≥ граф≥к перерахуванн€ €ких визначаютьс€ умовами двостороннього л≥зингового договору.

ѕ≥сл€ зак≥нченн€ терм≥ну л≥зингового договору л≥зингоотриму≠вач може в залежност≥ в≥д того, €к домовл€тьс€ сторони, придбати об'Їкт угоди за узгодженою ц≥ною (залишковоњ вартост≥ майна); продовжити л≥зинговий догов≥р на колишн≥х або скоректованих

умовах; повернути устаткуванн€ власнику п≥сл€ зак≥нченн€ терм≥ну договору. ¬ид≥л€ють наступн≥ види л≥зингу:

qрейтинг Ч короткострокова оренда майна на терм≥н в≥д одного дн€ до одного року, що €вл€Ї собою оренду машин, устаткуван≠н€, транспортних засоб≥в ≥ ≥нших вид≥в техн≥ки без права њх на≠ступного придбанн€ орендарем:

qхайринг Ч середньострокова оренда майна на терм≥н в≥д одного до трьох рок≥в;

qл≥зинг Ч довгострокова оренда майна на терм≥н в≥д трьох рок≥в ≥ б≥льше.

” класичн≥й л≥зингов≥й угод≥ в≥дносини м≥ж суб'Їктами л≥зингу будуютьс€ за наступною схемою: потенц≥йний (майбутн≥й) л≥зингоотримувач, зац≥кавлений в одержанн≥ конкретних ≥ визначених вид≥в майна (устаткуванн€, техн≥ки ≥ т.д.), самост≥йно на основ≥ на≠€вноњ в нього ≥нформац≥њ, досв≥ду, рекомендац≥й, результат≥в попе≠редньо дос€гнутих угод п≥дбираЇ постачальника, €кий волод≥Ї цим майном. „ерез недостатн≥сть власних засоб≥в ≥ обмеженого доступу до кредитних ресурс≥в дл€ придбанн€ майна у власн≥сть або через в≥дсутн≥сть необх≥дност≥ в обов'€зков≥й покупц≥ майна в≥н (л≥зингоотримувач) звертаЇтьс€ до потенц≥йного л≥зингодавц€, що маЇ не≠обх≥дн≥ засоби, ≥з проханн€м про участь його в угод≥. ÷€ участь л≥зингодавц€ виражаЇтьс€ в тому, що л≥зингова компан≥€:

Ј перев≥р€Ї в≥дпов≥дн≥сть ц≥ни, €ку узгодив л≥зингоотрнмувач, по≠точному ринковому р≥вню;

Ј купуЇ необх≥дне л≥зингоотрнмувачу майно в постачальника або виробника на основ≥ договору куп≥вл≥-продажу у власн≥сть л≥≠зинговоњ компан≥њ;

Ј передаЇ куплене майно л≥зингоотримувачу в тимчасове користу≠ванн€ на обговорених у договор≥ л≥зингу умовах.

ƒо пр€мих учасник≥в л≥зинговоњ угоди тобто до суб'Їкт≥в л≥зингу, в≥днос€тьс€ л≥зингоотримувач≥, постачальники (продавц≥) л≥зингового майна. Ќепр€мими учасниками л≥зинговоњ угоди вважають комерц≥йн≥ та ≥нвестиц≥йн≥ банки, що кредитують л≥зингодавц€ гаранта л≥зингових угод, страхов≥ компан≥њ, посередники, л≥зингов≥ брокери.

Ќеобх≥дно зазначити вузькоспец≥ал≥зован≥ л≥зингов≥ компан≥њ зазвичай мають справу з одним видом товару (легков≥ автомоб≥л≥, контейнери) чи з товарами одн≥Їњ групи стандартних вид≥в (буд≥вельне устаткуванн€, устаткуванн€ дл€ текстильних п≥дприЇмств)

÷≥ ф≥рми, €к правило, мають у своЇму розпор€дженн≥ власний парк машин або запас устаткуванн€ ≥ надають њх л≥зингоотримувачу за за€вкою кл≥Їнта. ѕри цьому л≥зингодавц≥ сам≥ зд≥йсню≠ють техн≥чне обслуговуванн€ ≥ стежать за п≥дтримкою товару в нормальному експлуатац≥йному стан≥.

” св≥тов≥й практиц≥ при вид≥ленн≥ вид≥в л≥зингу виход€ть насампе≠ред з ознак њхньоњ класиф≥кац≥њ, що характеризують: в≥дношенн€ до орендованого майна; тип ф≥нансуванн€ л≥зинговоњ операц≥њ; тип л≥зингового майна; склад учасник≥в л≥зинговоњ угоди; тип переда≠ного в л≥зинг манна; ступ≥нь окупност≥ л≥зингового майна; сектор ринку, де провод€тьс€ л≥зингов≥ операц≥њ; в≥дношенн€ до податко≠вих, митних ≥ амортизац≥йних п≥льг ≥ преференц≥й; пор€док л≥зинго≠вих платеж≥в; ступ≥нь ризику дл€ л≥зингодавц€.

1. ѕо в≥дношенню до орендованого майна (або за обс€гом обслуго≠вуванн€) л≥зинг под≥л€Їтьс€ на:

Х чистий Ч ус≥ витрати по обслуговуванню майна приймаЇ на се≠бе л≥зингоотримувач. ѕри цьому в≥н переводить л≥зингодавцю чист≥ (нетто) платеж≥.

Х повний Ч (з повним набором послуг, або Ђмокрийї л≥зинг) л≥зингодавець приймаЇ на себе вс≥ витрати по обслуговуванню майна. …ого використовують, €к правило, виробники устаткуванн€. –≥зновидом Ђмокрогої л≥зингу можна назвати л≥зинг Ђп≥д ключї.

Х частковий (з частковим набором послуг) Ч на л≥зингодавц€ по≠кладаютьс€ лише окрем≥ функц≥њ по обслуговуванню майна.

2. «а типом ф≥нансуванн€ л≥зинг под≥л€Їтьс€ на:

Х терм≥новий, коли маЇ м≥сце одноразова оренда майна;

Х поновлюваний (револьверний), при €кому п≥сл€ зак≥нченн€ першо≠го терм≥ну догов≥р л≥зингу продовжуЇтьс€ на наступний пер≥од. –≥зновидом поновлюваного л≥зингу виступаЇ генеральний л≥зинг, що дозвол€Ї л≥зингоотримувачу доповнити список орендованого устаткуванн€ без укладанн€ нових контракт≥в. ÷е дуже важливо дл€ п≥дприЇмств з безупинним виробничим циклом ≥ при жорстк≥й контрактн≥й кооперац≥њ з партнерами, насамперед закордонними. «а умовою угоди в режим≥ генерального л≥зингу л≥зингоотримува≠чу у випадку виникненн€ терм≥новоњ непередбаченоњ необх≥дност≥ в одержанн≥ додаткового устаткуванн€ достатньо направити л≥зин≠годавцю запит на постачанн€ необх≥дного устаткуванн€ з посилан≠н€м на узгоджений перел≥к або каталог. Ќаприк≥нц≥ пер≥оду, на €кий укладена угода, зд≥йснюЇтьс€ перерахунок л≥зингових пла≠теж≥в з урахуванн€м р≥зночасност≥ витрат л≥зингодавц€ ≥ укла≠даЇтьс€ нова угода.

3. ¬ залежност≥ в≥д складу учасник≥в (суб'Їкт≥в) угоди розр≥зн€ють наступн≥ види л≥зингу: Х

Х пр€мий л≥зинг, при €кому власник майна (постачальник) са≠мост≥йно здаЇ об'Їкт у л≥зинг (двосторонн€ угода). Ћ≥зинг за уча≠стю двох стор≥н, по оц≥нках пров≥дних зах≥дних експерт≥в, зай≠маЇ в≥дносно скромне положенн€ в загальному числ≥ л≥зингових угод, що укладаютьс€. …ого частка не перевищуЇ 5-7%. ѕо сут≥, цю угоду не можна назвати класичною, тому що в н≥й не бере участь л≥зингова компан≥€.

Х непр€мий л≥зинг, коли передача майна в л≥зинг в≥дбуваЇтьс€ через посередника. “акого роду угода схожа з класичною л≥зинговою операц≥Їю, тому що в н≥й беруть участь постачальник, л≥зингодавець ≥ л≥зннгоотримувач.  ожний з них виступаЇ розд≥льно ≥ самост≥йно;

Х л≥зинг за участю безл≥ч≥ стор≥н, або розд≥льний л≥зинг. ÷ей вид л≥≠зингу розповсюджений €к форма ф≥нансуванн€ складних, велико≠масштабних об'Їкт≥в, таких, €к ав≥атехн≥ка, морськ≥ ≥ р≥чков≥ суд≠на, комплектне устаткуванн€ п≥дприЇмств, зал≥зничний ≥ рухомий склад, буров≥ платформи ≥ т.п. “акий л≥зинг називаЇтьс€ ще групо≠вим чи акц≥онерим, тобто л≥зингом за участю дек≥лькох компан≥й постачальник≥в, л≥зицгодавц≥в ≥ залученн€м кредитних засоб≥в у банк≥в, а також ≥з страхуванн€м л≥зингового майна ≥ поверненн€м л≥зингових платеж≥в за допомогою страхових пул≥в. ќдн≥Їю з форм пр€мого л≥зингу варто визнати поворотний л≥зинг, що пред≠ставл€Ї собою систему взаЇмозалежних угод, при €к≥й ф≥рма Ч власник земл≥, будинк≥в, споруд чи устаткуванн€ продаЇ цю влас≠н≥сть ф≥нансовому ≥нституту й одночасно оформлюЇ угоду про до≠вгострокову оренду своЇњ колишньоњ власност≥ на умовах л≥зингу.

4. «а типом майна розр≥зн€ють:

Ј л≥зинг рухомост≥ (устаткуванн€, техн≥ка, автомоб≥л≥ ≥ т.п.), у то≠му числ≥ новоњ та т≥Їњ, що вже використовувалас€;

Ј л≥зинг нерухомост≥ (будинки, споруди, судна, л≥таки).

5.«а ступенем окупност≥ майна л≥зинг п≥дрозд≥л€Їтьс€ на:

Ј л≥зинг з повною (чи близькою до повноњ) окупн≥стю, коли прот€гом терм≥ну д≥њ л≥зингового договору в≥дбуваЇтьс€ повна чи близька ƒо повноњ амортизац≥€ майна ≥, в≥дпов≥дно, виплата л≥зингодавцю вартост≥ майна;

Ј л≥зинг з неповною окупн≥стю, при €кому прот€гом терм≥ну д≥њ од≠ного л≥зингового у в≥дбуваЇтьс€ часткова амортизац≥€ майна покупаЇтьс€ т≥льки частина його.

6. ¬≥дпов≥дно до ознак окупност≥ (умовами амортизац≥њ) майна вид≥≠л€ють:

Х ф≥нансовий л≥зинг €вл€Ї собою взаЇмини партнер≥в, що передба≠чають прот€гом пер≥оду д≥њ угоди м≥ж ними виплату л≥зингових платеж≥в, що покривають повну варт≥сть амортизац≥њ або устат≠куванн€ велику його частину, додатков≥ витрати ≥ прибуток л≥зингодавц€.

Х оперативний чи серв≥сний, л≥зинг €вл€Ї собою орендн≥ в≥дносини, при €ких витрати л≥зннтодавц€, пов'€зан≥ з придбанн€м ≥ зм≥с≠том предмет≥в, що здаютьс€ в оренду, не покриваютьс€ орендни≠ми платежами прот€гом одного л≥зингового контракту. ¬≥н ук≠ладаЇтьс€ найчаст≥ше на терм≥н в≥д дек≥лькох м≥с€ц≥в/до трьох рок≥в.

7. ¬ залежност≥ в≥д сектора ринку, де провод€тьс€ л≥зингов≥ опе≠рац≥њ, розд≥л€ють:

Х внутр≥шн≥й л≥зинг, коли. вс≥ учасники угоди представл€ють одну крањну;

Х зовн≥шн≥й (м≥жнародний) л≥зинг. ƒо зовн≥шнього л≥зингу в≥дно≠с€тьс€ угоди, у €ких хоча б одна ≥з стор≥н належить до р≥зних крањн. ƒо цього ж виду л≥зингу в≥днос€ть ≥ угоди, укладен≥ л≥зингодавцем ≥ л≥зингоотримувачем одн≥Їњ крањни, €кщо хоча б одна ≥з стор≥н Ї сп≥льним п≥дприЇмством.

8. « урахуванн€м податкових, амортизац≥йних п≥льг розр≥зн€ють л≥зинг:

Х з використанн€м п≥льг по оподатковуванню майна, прибутку, ѕƒ¬, р≥зних збор≥в, прискореноњ амортизац≥њ ≥ т.п.

Х без використанн€ п≥льг.


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 649 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

2092 - | 1832 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.