Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќсобливост≥ наданн€ транспортних послуг
“орг≥вл€ товарами ≥ торг≥вл€ послугами т≥сно пов'€зан≥ м≥ж собою. ѕри посгачанн≥ за гл≥рдоч ≥'ивар≥в иа-дасгьс€ все б≥льше послуњ, починаюч≥њ з анал≥зу ринк≥в ≥ зак≥нчуючи транспортуванн€м товар≥в. ћ≥жнародна статистика падас обмежен' в≥домост≥ про структуру св≥товоњ торг≥вл≥ послугами. ћ≥жнародний ¬алютний ‘онд п≥дрозд≥л€Ї що торг≥влю т≥льки на чо≥нрн види -фрахт, ≥нш≥ транспортн≥ послуги, туризм га ≥нш≥ послуги, питома вага €ких складаЇ близько 50%. —ьогодн≥ транспортн≥ послу, на галузь економ≥ки, €ка динам≥чно розвиваЇтьс€.

ћ≥жнародний транспорт Ч послуги ус≥х вид≥в транспоргу (морського, трубопров≥дного, пов≥тр€ного, наземного, р≥чковою ≥ косм≥чно≠го). що робл€тьс€ резнденгамн одн≥Їњ крањни

“ранспортн≥ послуги р≥зн€тьс€ в залежност≥ в≥д:

Ј виду транспорту: водний (морський, р≥чковий): наземний:

Ј (зал≥зничний ≥ автомоб≥льний пов≥тр€ний, трубопров≥дний)

Ј предмета транспортноњ операц≥њ

Ј транспортноњ характеристики товар≥в сухоњ, насипноњ (зерно, цемент)

Ј пер≥одичност≥ перевезенн€ (регул€рн≥ ≥ нерегул€рн≥,):

Ј пор€дку проходженн€ кордону (перевантажувальн≥ ≥ безвантажн≥):

Ј виду транспортно-технолог≥чноњ системи (контейнерна, пором≠на, л≥хтерна та ≥н.):

Ј виду пов≥домленн€ (пр€ме, непр€ме та ≥н.).

«азвичай, процес доставки говару в м≥жнародн≥й гор≥ њв.и вклю≠чаЇ: його перевезенн€ в≥д внутр≥шнього пункт виробництва до прикордонного пункту (порту) крањни-експортера; м≥жнародне транзитне або морське перевезенн€ в≥д пунк≥у крањни-сксноргера ƒо прикордонною пункту (порту) крањни-≥мпортера (€кщо м≥ж да≠ними крањнами не встановлена за≥ альна суходольна межа): транс-пор≥уванн€ в≥д прикордонною пункту крањни - ≥мпортера до внутр≥шньоњ до пункту споживанн€ товару.

“ранспортн≥ операц≥њ вважаютьс€ м≥жнародними, €кщо вони пов€занн≥ з перем≥щенн€м зовн≥шньо торг≥вельних вантаж≥в на зовн≥шн≥х, в≥дносно крањни-продавц€ ≥ крањни-покупц€, д≥л€нках мар≠шруту перевезенн€.

ѕитанн€ транспортних операц≥й потребуЇ розгл€ду ще одного важливого аспекту, що стосуЇтьс€ д≥€льност≥ транспортних орган≥≠зац≥й, а саме транспортних витрат. “ранспортн≥ витрати Ч ус≥ вит≠рати доставки товару в≥д продавц€ до покупц€, що включають варт≥сть фрахту, страхуванн€, навантаженн€/розвантаженн€, упа-ковку/розпаковку та ≥нш≥ супутн≥ витрати.

¬плив транспортних витрат на м≥жнародну торг≥влю ви€в≠л€Їтьс€ в наступному:

> вони призвод€ть до зниженн€ обс€г≥в торг≥вл≥ (€к експорту, так ≥ ≥мпорту), р≥вн€ спец≥ал≥зац≥њ крањн а, отже, розм≥р≥в виграшу в≥д торг≥вл≥;

> вони перешкоджають повному вир≥внюванню вартост≥ чинник≥в виробництва м≥ж торгуючими крањнами в≥дпов≥дно до теореми ’екшера Ч ќл≥на Ч —амуельсона;

> вони обумовлюють зм≥ни в територ≥альному под≥л≥ прац≥, у розм≥щенн≥ п≥дприЇмств ≥ галузей;

> розпод≥л транспортних витрат м≥ж торгуючими крањнами зале≠жить в≥д еластичност≥ попиту ≥ пропозиц≥њ товару по ц≥нах: чим нижче еластичн≥сть попиту в крањн≥, €ка ≥мпортуЇ, тим б≥льшу частку транспортних витрат вона сплачуЇ; чим менше елас≠тичн≥сть пропозиц≥њ товару в крањн≥, що експортуЇ, тим б≥льшу частку транспортних витрат вона сплачуЇ. –озрахунки транспортних витрат безпосередньо впливають на прийн€тт€ р≥шень про територ≥альне розм≥щенн€ виробництв. ќск≥льки транспортн≥ витрати вход€ть у витрати виробництва, во≠ни враховуютьс€ €к експортерами, так ≥ ≥мпортерами при прий≠н€тт≥ р≥шень про те, де створювати т≥ чи ≥нш≥ п≥дприЇмства або нав≥ть галузь.

« погл€ду територ≥ального под≥лу пра≥ц≥ вид≥л€ють:

> галуз≥, ор≥Їнтован≥ на ресурси Ч в основному видобувн≥ галуз≥, у €ких транспортн≥ витрати на перевезенн€ готовоњ продукц≥њ значно нижч≥, н≥ж на перевезенн€ сировини, ≥з €коњ вона виго≠товл€Їтьс€. ќск≥льки к≥нцева продукц≥€ значно легше ≥ дорожче сировини, так≥ галуз≥ розташовуютьс€ в м≥сц€х знаходженн€ природних ресурс≥в. ÷е головним чином г≥рничорудна, алюм≥≠н≥Їва ≥ х≥м≥чна промислов≥сть.

> галуз≥, ор≥Їнтован≥ на ринок Ч галуз≥, у €ких транспортн≥ витра≠ти на перевезенн€ готовоњ продукц≥њ вищ≥, н≥ж на перевезенн€ си≠ровини, з €коњ вона виробл€Їтьс€. ѕродукц≥ю таких галузей називають Ђнабираючою вагуї. ¬ основному це обробн≥ галуз≥, що мають у своЇму розпор€дженн≥ п≥дприЇмства, €к≥ займають≠с€ зборкою поблизу ринк≥в збуту, оск≥льки варт≥сть перевезенн€ частин дл€ зборки нижча, н≥ж варт≥сть перевезенн€ готовоњ про≠дукц≥њ (автомоб≥лебудуванн€).

> в≥льно ор≥Їнтован≥ галуз≥ Ч територ≥альне моб≥льн≥ галуз≥, що не т€ж≥ють н≥ до джерел ресурс≥в, н≥ до ринк≥в збуту. «азвичай, це галуз≥, що виготовл€ють дуже дорогу, але легку к≥нцеву про≠дукц≥ю, дл€ €коњ варт≥сть транспортуванн€ складаЇ незначну ча≠стку в≥д ц≥ни (електронн≥ компоненти, коштовност≥). ѕри вибор≥ м≥сц€- розташуванн€ цих галузей головну роль в≥д≥граЇ м≥н≥м≥зац≥€ витрат виробництва, а не транспортних витрат. Ќаприклад, американськ≥ компан≥њ, що продають комп'ютери, виго≠товл€ють њх коњмпоненти, в≥дправл€ють њх у ћексику, де комп'ютери збираютьс€ за допомогою дешевоњ мексиканськоњ робочоњ сили, пот≥м вони реекспортуютьс€ у —Ўј ≥ продаютьс€ споживачам.

ќтже, транспорт включаЇ послуги ус≥х вид≥в транспорту, що надаютьс€ резидентами одн≥Їњ крањни резидентам ≥ншоњ крањни. “ранспортн≥ витрати включають ус≥ витрати по до≠ставц≥ товару в≥д продавц€ до покупц€. ¬они призвод€ть до зни≠женн€ обс€г≥в торг≥вл≥, р≥вн€ спец≥ал≥зац≥њ крањн ≥ розм≥р≥в виграшу в≥д торг≥вл≥; перешкоджають повному вир≥внюванню вартост≥ чин≠ник≥в виробництва м≥ж торгуючими крањнами; обумовлюють зсуви в територ≥альному под≥л≥ прац≥ Ч вид≥л€ютьс€ галуз≥, ор≥Їнтован≥ на ресурси, на ринок, ≥ в≥льно ор≥Їнтован≥ галуз≥. –озпод≥л транс≠портних витрат м≥ж торгуючими крањнами залежить в≥д еластич≠ност≥ попиту ≥ пропозиц≥њ товару за ц≥нами.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 731 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

2018 - | 1983 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.