Лекции.Орг


Поиск:
Безпека при виробництві, транспортування, зберіганні та використанні піротехнічних виробів
 

Виробництво побутових піротехнічних виробів здійснюється на ос- нові розробленої нормативної документації, яка повинна відповідати ви- могам ДСТУ 4105-2002, ДСТУ 1.3-93 та ГОСТ 2.102-68, а також за наяв- ності дозволу на початок роботи, виданого органом Держпромгірнагляду та органом Державного пожежного нагляду України. Усі працівники, безпосередньо пов'язані з виробництвом побутових піротехнічних виро- бів, повинні допускатися до робіт тільки після проходження спеціального навчання, інструктажу та перевірки знань з питань пожежної безпеки.

Усі роботи з виробництва побутових піротехнічних виробів мають проводитись на атестованому та справному обладнанні і відповідати ви- могам інструкції на безпечне проведення відповідних видів робіт, а самі вироби підлягають обов'язковій сертифікації на відповідність до вимог безпеки ДСТУ. Це ж стосується і побутових піротехнічних виробів, вве- зених на територію України для реалізації в торговельній мережі насе- ленню.

Побутові піротехнічні вироби, які не пройшли сертифікаційні випро-

бування, для використання на території України заборонено.

Перевезення побутових піротехнічних виробів територією України

має здійснюватись відповідно до вимог Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів», Правил перевезення небезпечних вантажів згідно


з вимогами Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення не-

безпечних вантажів (ДОПНВ) та Правил дорожнього руху.

Приватні особи мають право перевозити побутові піротехнічні виро- би на технічно справному автотранспорті, якщо ці вироби упаковані для роздрібної торгівлі та призначені для їх особистого використання в побу- ті, на дозвіллі або у спорті, у кількості до 50 кг виробів класу 1.4 G та ви- робів класу 1.4 S.

Під час проведення робіт з вантажами, які містять побутові піротех- нічні вироби, забороняється використання відкритого вогню, а також па- ління.

Місця навантаження і розвантаження пакувань з побутовими піротех- нічними виробами мають бути обладнані спеціальними пристосуваннями, що забезпечують безпечні умови роботи, первинними засобами пожежега- сіння (два і більше порошкових вогнегасників з масою заряду не менше 5 кг), стаціонарним або тимчасовим освітленням. До місця розвантаження або навантаження допускається лише одна машина, її під΄їзд до будинку схо- вища здійснюється на відстані не ближче 5 м.

При розміщенні побутових піротехнічних виробів на складах необ- хідно враховувати їх сумісність відповідно до вимог пожежної безпеки та безпеки при вибухових роботах.

Максимальна місткість складів для зберігання піротехнічних виробів має становити:

склади постійного зберігання – не більше 200 т; склади тимчасового зберігання – не більше 100 т; видаткові склади – не більше 2 т.

У складах постійного та тимчасового зберігання незалежно від пло-

щі, а також у видаткових складах площею понад 50 м² слід влаштовувати автоматичні установки пожежегасіння.

Будинки складів мають бути одноповерховими, не мати горищних,

цокольних чи підвальних поверхів, відповідати вимогам ДБН.В. 1.1-7-

2002 до будинків І або ІІ ступеня вогнестійкості, розділятися на пожежні відсіки площею не більше 500 м ².

Електричне освітлення складів з піротехнічними виробами слід здій- снювати через віконні прорізи від світильників, установлених ззовні бу- динку, а самі будівлі мають бути забезпечені блискавкозахистом за пер- шою категорією, в них заборонено палити і користуватись відкритим вогнем.

Використання відкритого вогню та паління на території складів збе-

рігання піротехнічних виробів забороняється.

Використання побутових піротехнічних виробів для демонстрації феєрверків професійними піротехніками має проводитись відповідно до


вимог нормативних актів України, які регулюють професійне викорис- тання цих виробів. Для уникнення небезпеки травмування людей заборо- няється застосування споживачем побутових піротехнічних виробів у за- боронений рішеннями місцевого самоврядування час, за винятком святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня, а також проведення масових заходів.

Державний контроль за діяльністю, пов’язаною з обігом піротехніч-

них виробів, проводять відповідні служби МВС України, МНС України та інших центральних органів виконавчої влади у межах своєї компетен- ції.


 

 

Питання до розділу 5 «Пожежна безпека»

1. Поняття про пожежу. Основні причини пожеж.

2. Негативні наслідки пожеж.

3. Обставини, які сприяють виникненню та розповсюдженню пожеж.

4. Горіння та його характеристика.

5. Різновиди горіння.

6. Здатність речовин і матеріалів до загорання.

7. Нижня та верхня концентраційні межі поширення полум`я.

8. Гомогенне та гетерогенне горіння.

9. Ламінарне та турбулентне горіння.

10. Стадії розвитку пожежі.

11. Небезпечні та шкідливі фактори пожежі.

12. Поділ речовин за горючістю. Їх характеристика.

13. Категорії виробництв за вибухопожежною характеристикою.

14. Пожежовибухонебезпечні зони.

15. Пожежна безпека і пожежна профілактика.

16. Система попередження пожеж.

17. Установки автоматичної пожежної сигналізації та їх характерис-

тика.

18. Протипожежний захист.

19. Засоби пожежегасіння.

20. Вогнегасники.

21. Вогнестійкість будівель, споруд та шляхи її підвищення.

22. Евакуація людей з приміщень.

23. Забезпечення пожежної безпеки підприємств з наявністю піроте-

хнічних виробів.

24. Піротехнічні вироби спеціального призначення, їх характеристи-

ка та правила безпеки при їх використанні.

25. Вимоги до піротехнічних виробів, їх транспортування, складу-

вання та зберігання.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 612 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Слабые люди всю жизнь стараются быть не хуже других. Сильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Борис Акунин
==> читать все изречения...

562 - | 522 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.