Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬огнест≥йк≥сть буд≥вель, споруд та шл€хи њњ п≥двищенн€
 

 

—истема пожежного захисту включаЇ вогнест≥йк≥сть конструкц≥й, њх здатн≥сть збер≥гати несучу й охоронну функц≥њ. ѕоказником вогнест≥йко- ст≥ буд≥вельних конструкц≥й Ї межа вогнест≥йкост≥ Ц час (у годинах, хви- линах) в≥д початку випробуванн€ (пожеж≥) конструкц≥й до по€ви одн≥Їњ з таких ознак:

а) по€ва тр≥щин;

б) зростанн€ температури на протилежн≥й сторон≥ конструкц≥й в се-

редньому до 140 ∞—;

в) втрата несучоњ здатност≥.

ћежа вогнест≥йкост≥ буд≥вельних конструкц≥й визначаЇтьс€ досл≥- дженн€м у спец≥альних печах за в≥дпов≥дною методикою зг≥дно з ƒ—“”Ѕ ¬.1.1-4-98 ЂЅуд≥вельн≥ конструкц≥њ. ћетоди випробувань на вогнест≥й- к≥стьї.

¬огнест≥йк≥сть конструкц≥й залежить в≥д њх товщини та ф≥зико- х≥м≥чних властивостей матер≥ал≥в, з €ких вони виготовлен≥. Ќаприклад, межа вогнест≥йкост≥ ст≥н з червоноњ цегли товщиною 38 см становить


близько 11 годин, а з натурального камен€ т≥Їњ ж товщини Ц 7 годин.

ѕ≥двищенн€ вогнест≥йкост≥ буд≥вельних конструкц≥й можна дос€гти:

обмазуванн€м ≥ штукатуренн€м конструкц≥й (дерево, метал, зал≥-

зобетон, пластмаса). “овщина штукатурки 20-25 мм;

облицюванн€м конструкц≥й плитами ≥ цеглою. ѕри облицюванн≥ колон г≥псовими плитами товщиною 60-80 мм њх вогнест≥йк≥сть зростаЇ до 3,3-4,8 годин, а при використанн≥ звичайноњ цегли товщиною 60 мм Ц до 2-х годин;

тепло≥зол€ц≥йним екрануванн€м Ц п≥дв≥сн≥ стел≥ з негорючих або важкозаймистих матер≥ал≥в Ї над≥йним екраном дл€ металевих несучих конструкц≥й. ≈крани можуть бути переносними ≥ стац≥онарними, а за конструктивним р≥шенн€м Ц теплов≥дв≥дними ≥ поглинаючими променеву енерг≥ю. ¬од€н≥ екрани застосовуютьс€ дуже часто €к ≥ вод€н≥ зав≥си, що створюютьс€ дренчерними установками;

охолодженн€м металевих конструкц≥й водою €к ззовн≥, так ≥ зсе-

редини конструкц≥њ;

обробкою горючих матер≥ал≥в антип≥ренами, спец≥альними вогне-

захистними покритт€ми.

ќск≥льки буд≥вл≥ ≥ споруди Ц це сукупн≥сть конструкц≥й та елемент≥в з р≥зними ступен€ми ≥ р≥вн€ми вогнест≥йкост≥, м≥н≥мальна межа њх вогне- ст≥йкост≥ визначаЇтьс€ вогнест≥йк≥стю основних буд≥вельних конструк- ц≥й.

”с≥ прим≥щенн€ за вогнест≥йк≥стю класиф≥куютьс€ за 5 ступен€ми.

ƒо першого ступен€ вогнест≥йкост≥ належать буд≥вл≥, €к≥ мають ме- жу вогнест≥йкост≥ 2,5 години ≥ б≥льше. ƒо другого ≥ третього ступен≥в Ц буд≥вл≥, що мають м≥н≥мальний час вогнест≥йкост≥ 2 години. Ѕуд≥вл≥ чет- вертого ступен€ вогнест≥йкост≥ побудован≥ ≥з важкозгор€ючих матер≥ал≥в ≥ мають м≥н≥мальний час вогнест≥йкост≥ 0,5 години, а буд≥вл≥ пТ€того сту- пен€ вогнест≥йкост≥ побудован≥ ≥з легкозгор€ючих матер≥ал≥в (дерево та ≥н.).

ƒл€ зменшенн€ меж≥ поширенн€ вогню у прим≥щенн€х при проекту- ванн≥ та побудов≥ промислових п≥дприЇмств передбачаЇтьс€ под≥л буд≥вл≥ протипожежними ст≥нами, перегородками, перекритт€ми на в≥дс≥ки, сек- ц≥њ та влаштуванн€ протипожежних перешкод дл€ обмеженн€ поширенн€ вогню по поверхн€х конструкц≥й, розлит≥й р≥дин≥ та ≥нших горючих ма- тер≥алах.

ѕротипожежн≥ ст≥ни повинн≥ опиратись на власн≥ фундаменти, зво- дитись на всю висоту буд≥вл≥ ≥ розд≥л€ти буд≥влю по вс≥й висот≥ та шири- н≥. як правило, вони вищ≥ за покр≥влю на 30-60 см, €кщо елементи по- критт€ виконан≥ з горючих або важкогорючих матер≥ал≥в, або не п≥д≥ймаютьс€ над покр≥влею, €кщо вс≥ елементи покритт€ виконан≥ з не-


горючих матер≥ал≥в.

ќтвори у протипожежних ст≥нах, перегородках повинн≥ бути облад- нанн≥ захисними пристро€ми (вогнест≥йк≥ двер≥, засуви тощо), що буде перешкодою дл€ поширенн€ вогню та диму.

ѕродукти гор≥нн€ та дим при пожеж≥ становл€ть велику небезпеку. ƒл€ њх видаленн€ передбачають димов≥ люки та шахти, €к≥ забезпечують спр€- моване видаленн€ цих речовин, не допускають задимленн€ сум≥жних при- м≥щень ≥ зменшують концентрац≥ю диму в нижн≥й зон≥ прим≥щенн€.

¬≥дкритт€ димових люк≥в створюЇ б≥льш над≥йн≥ умови дл€ евакуац≥њ людей з прим≥щенн€, €ке горить, полегшуЇ роботу пожежних п≥дрозд≥л≥в з гас≥нн€ пожеж≥.

ƒл€ видаленн€ диму з п≥двального прим≥щенн€ у раз≥ пожеж≥ норми передбачають влаштуванн€ в≥кон розм≥ром 0,9×1,2 м на кожн≥ 1000 м2 площ≥ п≥двального прим≥щенн€.

” прим≥щенн€х, де ≥снуЇ ймов≥рн≥сть вибуху, встановлюють легко-

скидн≥ конструкц≥њ, €к≥ руйнуютьс€ при вибуху ≥, таким чином, зменшу- ють тиск всередин≥ буд≥вл≥ ≥ збер≥гають несуч≥ та огороджувальн≥ конс- трукц≥њ.

Ћегкоскидн≥ конструкц≥њ можуть бути наст≥нними та покр≥вельними. ќстанн≥ використовуютьс€ лише тод≥, коли у прим≥щенн≥ в≥дсутн≥ в≥конн≥ отвори або наст≥нн≥ панел≥ Ї дуже легкими, а њх площа Ц недостатньою.

ѕожежна безпека ірунтуЇтьс€ також на дотриманн≥ в≥дпов≥дноњ про-

типожежноњ в≥дстан≥ м≥ж буд≥вл€ми та спорудами (протипожежн≥ розри- ви). ÷≥ в≥дстан≥ залежать в≥д ступен€ вогнест≥йкост≥ буд≥вель ≥ споруд, а також в≥д њх категор≥њ за вибухопожежною небезпекою (—Ќиѕ ≤≤-89-80; ƒЌЅ Ѕ.2.4-3-95). ѕротипожежн≥ в≥дстан≥ м≥ж буд≥вл€ми ≥ спорудами ма- ють виключати загор€нн€ сус≥дн≥х буд≥вель ≥ споруд прот€гом часу, €кий необх≥дний дл€ приведенн€ в д≥ю засоб≥в пожежегас≥нн€. ÷≥ в≥дстан≥ но- рмуютьс€ дл€ буд≥вель ≥ споруд 1-5-го р≥вн≥в вогнест≥йкост≥, вибухонебе- зпечних (ј, Ѕ) та пожежонебезпечних (¬) категор≥й виробництв ≥ не нор- муютьс€ дл€ виробництва категор≥й ƒ.

¬≥дстань м≥ж буд≥вл€ми ≥ спорудами 1-2-го р≥вн≥в вогнест≥йкост≥, в €ких розташоване виробництво категор≥й ј, Ѕ, ¬, становить 9 м, при на- €вност≥ стац≥онарних автоматичних систем пожежегас≥нн€ Ц 6 м; м≥ж бу- д≥вл€ми ≥ спорудами 3-го р≥вн€ вогнест≥йкост≥ Ц 12 м; м≥ж буд≥вл€ми ≥ спорудами 4-5-го р≥вн≥в вогнест≥йкост≥ Ц 18 м.

«алежно в≥д ступен€ вогнест≥йкост≥ житлових ≥ громадських буд≥вель в≥ддаль в≥д них маЇ становити: дл€ складу камТ€ного вуг≥лл€ Ц 6-15 м; дров ≥ л≥соматер≥ал≥в Ц 12-30 м; легкозаймистих р≥дин Ц 18-36 м; горючих р≥дин Ц 18-36 м; в≥дкритих майданчик≥в дл€ збер≥ганн€ с≥льськогосподар- ськоњ техн≥ки Ц 15-20 м.


ƒо ус≥х буд≥вель ≥ споруд по вс≥й њх довжин≥ мають бути влаштован≥ п≥дТњзди дл€ пожежних автомоб≥л≥в: з одного боку Ц €кщо ширина будин- ку до 18 м; з двох бок≥в Ц €кщо ширина будинку понад 18 м.

¬нутр≥шньогосподарськ≥ дороги, вТњзди ≥ п≥дТњзди взимку необх≥дно очищувати в≥д сн≥гу ≥ пост≥йно утримувати у належному стан≥.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 964 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕольшинство людей упускают по€вившуюс€ возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © “омас Ёдисон
==> читать все изречени€...

673 - | 521 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.