Лекции.Орг

Поиск:




Громадян щодо забезпечення пожежної безпеки




 

 

Згідно зі ст. 5 Закону України «Про пожежну безпеку» власники під- приємств, установ та організацій або уповноважені ними органи (далі – власники), а також орендарі зобов’язані:

розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної без- пеки, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний досвід у практику протипожежного захисту;

відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, що діють у межах підприємства, установи та організації, здійснювати постійний кон- троль за їх додержанням;

забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів дер- жавного пожежного нагляду;

організовувати навчання працівників правил пожежної безпеки та пропаганду заходів щодо їх забезпечення;

у разі відсутності в нормативних актах вимог, необхідних для за- безпечення пожежної безпеки, вживати відповідних заходів, погоджуючи їх з органами державного пожежного нагляду;

утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх вико- ристання не за призначенням;

створювати у разі потреби відповідно до встановленого порядку підрозділи пожежної охорони та необхідну для їх функціонування мате- ріально-технічну базу;

подавати на вимогу державної пожежної охорони відомості та до- кументи про стан пожежної безпеки об’єктів і продукції, що ними вироб- ляється;


здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів ви- явлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої авто- матики;

своєчасно інформувати органи пожежної охорони про несправ- ність пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачан- ня, а також про закриття доріг і проїздів на своїй території;

проводити службове розслідування випадків пожеж.

Чинне законодавство передбачає конкретні обов’язки підприємств, установ та організацій з надання допомоги пожежній охороні в процесі гасіння пожежі. Так, згідно зі ст. 34 Закону України «Про пожежну без- пеку» для участі у гасінні пожежі місцеві органи державної виконавчої влади, підприємства, установи та організації на вимогу керівника гасіння пожежі зобов’язані надавати безкоштовно в його розпорядження вогнега- сні речовини, техніку, паливно-мастильні матеріали, людські ресурси, обладнання, засоби зв’язку тощо, а під час пожежі, що триває понад три години, – харчування, приміщення для відпочинку і реабілітації особово- го складу та осіб, залучених до гасіння пожежі.

Згідно зі ст. 6 Закону України «Про пожежну безпеку» громадяни

України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території України, зобов’язані:

виконувати правила пожежної безпеки: забезпечувати будівлі, які їм належать на праві особистої власності, первинними засобами гасіння пожеж і протипожежним інвентарем, виховувати у дітей обережність у поводженні з вогнем;

повідомляти пожежну охорону про виникнення пожежі та вжива-

ти заходів до її ліквідації, рятування людей і майна.

Ця стаття Закону є юридичною підставою для будь-якого керівни- ка, щоб вимагати від своїх підлеглих, відвідувачів виконувати правила пожежної безпеки.

 

 






Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 464 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Начинать всегда стоит с того, что сеет сомнения. © Борис Стругацкий
==> читать все изречения...

151 - | 140 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.