Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—истема попередженн€ пожеж
—истема попередженн€ пожеж Ц це комплекс орган≥зац≥йних захо-

д≥в ≥ техн≥чних засоб≥в, спр€мованих на запоб≥ганн€ виникненню та роз- витку пожеж≥. ¬она передбачаЇ ви€вленн€ початковоњ стад≥њ пожеж≥, своЇчасну ≥нформац≥ю й, у раз≥ необх≥дност≥, включенн€ автоматичних


систем пожежегас≥нн€.

як в≥домо, основною умовою гор≥нн€ Ї на€вн≥сть трьох чинник≥в: го- рючоњ речовини, окислювача та джерела вогню. ƒл€ того щоб сталос€ го- р≥нн€, горюча речовина, окислювач та джерело запалюванн€ повинн≥ ма- ти певн≥ критичн≥ р≥вн≥ (температуру, концентрац≥ю, енерг≥ю).

ќск≥льки в умовах виробництва завжди Ї горюч≥ речовини, а у пов≥т- р≥ Ц достатн€ к≥льк≥сть кисню, то дл€ виникненн€ гор≥нн€ бракуЇ лише джерела займанн€.

ƒо джерела запалюванн€ належать в≥дкрите полумТ€, розжарен≥ предмети, ≥скри в≥д удар≥в та терт€, сон€чна рад≥ац≥€ та ≥н.

√орюча речовина з окислювачем утворюЇ так зване горюче середо- вище, €ке здатне гор≥ти при на€вност≥ джерела запалюванн€. “ому заходи системи попередженн€ пожеж≥ спр€мован≥ на дотриманн€ безпечноњ по- вед≥нки з джерелом запалюванн€ та запоб≥ганн€ утворенню горючого се- редовища.

«апоб≥ганн€ по€в≥ у горючому середовищ≥ джерела запалюванн€ мо- жна дос€гти дотриманн€м ѕравил пожежноњ безпеки, використанн€м еле- ктроустаткуванн€, що в≥дпов≥даЇ за вимогам класу пожежовибухонебез- печних прим≥щень та зон, л≥кв≥дац≥Їю умов дл€ самоспалахуванн€ речовин (матер≥ал≥в) тощо.

«апоб≥ганн€ утворенню горючого середовища дос€гаЇтьс€ дотриман- н€м наступних вимог: зам≥на, по можливост≥, у технолог≥чних процесах горючих речовин (матер≥ал≥в) на негорюч≥; ≥зол€ц≥€ горючого та вибухо- небезпечного середовища; використанн€м ≥нг≥б≥торних та флегматиза- ц≥йних добавок; застосуванн€м в установках з горючими речовинами пристроњв захисту в≥д пошкоджень та авар≥й; жорстким контролем за ста- ном пов≥тр€ в прим≥щенн€х та €к≥стю вентил€ц≥њ тощо.

—истема попередженн€ пожеж також передбачаЇ зниженн€ пального навантаженн€ в прим≥щенн€х, проведенн€ пожежотехн≥чних обстежень, використанн€ знак≥в безпеки, своЇчасне ви€вленн€ початковоњ стад≥њ по- жеж≥, передачу ≥нформац≥њ про м≥сце ≥ час њњ виникненн€ й, у раз≥ необх≥д- ност≥, включенн€ автоматичних засоб≥в пожежегас≥нн€. «асобами проти- пожежноњ автоматики забезпечуютьс€ виробнич≥ прим≥щенн€ категор≥й ј, Ѕ ≥ ¬.

”становки автоматичноњ електричноњ пожежноњ сигнал≥зац≥њ монту- ють на складах, базах та ≥нших пожежовибухонебезпечних обТЇктах. ќс- новними складовими частинами цих установок Ї: датчики (спов≥сники), що монтуютьс€ в буд≥вл€х або на територ≥њ обТЇкт≥в ≥ призначен≥ дл€ по- данн€ сигналу про пожежу; приймальн≥ апарати (станц≥њ), що забезпечу- ють прийманн€ сигнал≥в в≥д датчик≥в, а також автоматичн≥ системи по- жежегас≥нн€.


ƒатчики можуть бути тепловими, димовими, св≥тловими. ѕринципи роботи њх будуютьс€ на д≥њ тепла, продукт≥в згоранн€ й ультраф≥олетових промен≥в.

“еплов≥ датчики спрацьовують при температур≥ на 20-40 ∞— вище в≥д можливоњ максимальноњ температури при звичайних умовах. —еред них найб≥льш поширеними Ї б≥металев≥ датчики, принцип д≥њ €ких базуЇтьс€ на €вищ≥ термоелектрики. ” пров≥дниках, виконаних ≥з р≥знор≥дних мате- р≥ал≥в, виникаЇ термоелектроруш≥йна сила, €кщо м≥сц€ њх зТЇднанн€ три- мати при р≥зних температурах.

ƒл€ сигнал≥зац≥њ про пожежу у вибухонебезпечних прим≥щенн€х за- стосовують нап≥впров≥дников≥ датчики максимальноњ д≥њ ѕ“»ћ-1 ≥ ѕ“»ћ-2.

ƒимов≥ датчики працюють на принцип≥ д≥њ продукт≥в гор≥нн€ (диму) на електричний струм ≥он≥зац≥йноњ камери, що використовуЇтьс€ €к спо- в≥сник. ∆ивленн€ датчика зд≥йснюЇтьс€ пост≥йним струмом напругою

220 ¬.

—в≥тлов≥ датчики працюють на принцип≥ перетворенн€ електромаг-

н≥тного випром≥нюванн€ в≥дкритого полумТ€ в електричну енерг≥ю.

“еплов≥ датчики контролюють 10-25 м2 площ≥ прим≥щенн€, димов≥ Ц

30-100 м2, св≥тлов≥ Ц 400-600 м2. ѓх закр≥плюють на стел≥ або п≥дв≥шують на висот≥ 6-10 м.

¬ залежност≥ в≥д можливост≥ зазначити св≥й номер (адресу) спов≥щува-

ч≥ под≥л€ютьс€ на:

- адресован≥, €к≥ реагують на фактори, супров≥дн≥ пожежн≥, в м≥сц≥ њх встановленн€ ≥ пост≥йно або пер≥одично активно формують сигнал про стаж пожежонебезпечност≥ в захищуваному прим≥щенн≥ та власну праце- здатн≥сть ≥з зазначенн€м свого номера;

- не адресован≥, €к≥ реагують на фактори, супров≥дн≥ пожеж≥, в м≥сц≥ њх встановленн€ та формують сигнал про виникненн€ пожеж≥ в захище- ному прим≥щенн≥ без зазначенн€ свого номера.

¬иб≥р пожежних спов≥щувач≥в зд≥йснюЇтьс€ в залежност≥ в≥д характе- ристики виробництв, технолог≥чних процес≥в, прим≥щень в≥дпов≥дно до ƒодатку   до ƒЅЌ ¬.2.5-13-98 Ђѕожежна автоматика будинк≥в ≥ спорудї. Ќаприклад, пр≥оритетним у виробничих буд≥вл€х Ї автоматичний тепло- вий спов≥щувач, а у спец≥альних спорудах (прим≥щенн€ електронно- обчислювальноњ техн≥ки) Ц димовий.

ѕри вибор≥ димових датчик≥в не рекомендуЇтьс€ використовувати та- к≥, що працюють з рад≥о затоками, у прим≥щенн€х з довготривалим пере- буванн€м людей (л≥карн≥).

ќрганами чутт€ також можна ви€вити початок гор≥нн€ за такими по-

казниками, €к дим, його д≥€ на оч≥ та диханн€, специф≥чний запах горю-


чих речовин та газ≥в, €к≥ утворюютьс€ при гор≥нн≥ (фосген, окис азоту,

с≥рководень та ≥н.), св≥тло, €зики полумТ€ тощо.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1099 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

600 - | 643 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.