Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—≥йних захворювань ≥ авар≥й
–озсл≥дуванн€ та обл≥к нещасних випадк≥в, профес≥йних захворювань ≥ авар≥й

на виробництв≥ зд≥йснюЇтьс€ зг≥дно з ѕор€дком, затвердженим ѕостановою

 аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 25.08.04 р. є 1112. –озсл≥дуванню п≥дл€гають


раптов≥ пог≥ршенн€ стану здоров'€, травми, теплов≥ удари, оп≥ки, обморожен- н€, утопленн€, ураженн€ електричним струмом, блискавкою, ≥нш≥ ушкоджен- н€, отриман≥ внасл≥док авар≥њ, пожеж≥, стих≥йного лиха, контакту з тваринами, комахами, гостр≥ профес≥йн≥ та ≥нш≥ отруЇнн€ ≥ т.п., що призвели до втрати прац≥вником працездатност≥ на один робочий день чи б≥льше або до необх≥д- ност≥ переведенн€ потерп≥лого на ≥ншу (легшу) роботу терм≥ном не менше €к на один робочий день, а також випадки смерт≥ на п≥дприЇмств≥, зникненн€ прац≥вника п≥д час виконанн€ ним трудових обовТ€зк≥в.

–озсл≥дуванн€ проводитьс€ ком≥с≥Їю, €ка визначаЇ, чи пов'€заний

нещасний випадок ≥з виробництвом ≥ чи ставс€ в≥н ≥з прац≥вником п≥д час виконанн€ ним трудових (посадових) обов'€зк≥в, а також п≥д час:

перебуванн€ у в≥др€дженн≥;

перебуванн€ на робочому м≥сц≥, на територ≥њ п≥дприЇмства або в ≥ншому м≥сц≥ роботи прот€гом робочого часу, починаючи з моменту при- ходу прац≥вника на п≥дприЇмство до його виходу, що маЇ ф≥ксуватис€ в≥дпов≥дно до правил внутр≥шнього розпор€дку, або за дорученн€м робо- тодавц€ в неробочий час, п≥д час в≥дпуски, у вих≥дн≥ та св€тков≥ дн≥;

приведенн€ в пор€док знар€дь виробництва, засоб≥в захисту, од€гу перед початком роботи ≥ п≥сл€ њњ зак≥нченн€, виконанн€ процедур особис- тоњ г≥г≥Їни;

проњзду на роботу чи з роботи на транспортному засоб≥ п≥дприЇмст- ва або на транспортному засоб≥ ≥ншого п≥дприЇмства, €ке надало його зг≥д- но з договором (за€вою), за на€вност≥ розпор€дженн€ роботодавц€;

використанн€ власного транспортного засобу в ≥нтересах п≥дпри-

Їмства з дозволу або за дорученн€м роботодавц€;

виконанн€ д≥й в ≥нтересах п≥дприЇмства, на €кому працюЇ потер- п≥лий (попередженн€ можливих авар≥й або р€туванн€ людей та майна п≥дприЇмства, наданн€ необх≥дноњ допомоги ≥ншому прац≥внику тощо);

л≥кв≥дац≥њ авар≥й, пожеж та насл≥дк≥в стих≥йного лиха на виробничих об'Їктах ≥ транспортних засобах, що використовуютьс€ п≥дприЇмством;

≥нших випадк≥в, наприклад, нещасних випадк≥в, що сталис€ з пра- ц≥вником на територ≥њ п≥дприЇмства або в ≥ншому м≥сц≥ роботи п≥д час перерви дл€ в≥дпочинку та харчуванн€, отриманн€ зароб≥тноњ плати, обо- в'€зкового проходженн€ медичного огл€ду тощо, а також у випадк≥в, пе- редбачених колективним договором (угодою).

¬изначаютьс€ повТ€заними з виробництвом також випадки:

раптового пог≥ршенн€ стану здоровТ€ прац≥вника або його смерт≥ внасл≥док гостроњ серцево-судинноњ недостатност≥ п≥д час перебуванн€ на п≥дземних роботах;

скоЇнн€ самогубства прац≥вником плавскладу на суднах морсько-

го, р≥чкового та рибопромислового флоту в раз≥ перевищень обумовлено-


го колективним договором строку перебуванн€ у рейс≥ або його смерт≥ п≥д час перебуванн€ у рейс≥ внасл≥док впливу психоф≥з≥олог≥чних, небез- печних чи шк≥дливих виробничих фактор≥в;

завданн€ т≥лесних ушкоджень ≥ншою особою або вбивство пра- ц≥вника п≥д час виконанн€ чи у звТ€зку з виконанн€м ним трудових (поса- дових) обовТ€зк≥в чи д≥й в ≥нтересах п≥дприЇмства;

нещасн≥ випадки, що сталис€ з прац≥вниками п≥д час виконанн€ трудових (посадових) обовТ€зк≥в ≥ повТ€зан≥ з д≥Їю небезпечних чи шк≥д- ливих виробничих фактор≥в, що призвело до пог≥ршенн€ стану здоровТ€, або €кщо потерп≥лий не проходив медичного огл€ду, передбаченого за- конодавством, а робота, що виконувалас€, протипоказана потерп≥лому в≥дпов≥дно до медичного висновку про стан його здоровТ€.

”с≥ ц≥ нещасн≥ випадки ком≥с≥€ в≥дносить до таких, що пов'€зан≥ з ви-

робництвом, ≥ про них складаЇ акт за формою Ќ-1.

≤снують випадки, коли травму завдано не на робочому м≥сц≥ або на

робочому м≥сц≥, але вона не Ї виробничою травмою. ƒо таких в≥днос€ть травми, отриман≥:

за м≥сцем пост≥йного проживанн€ на територ≥њ польових ≥ вахто-

вих селищ;

при використанн≥ прац≥вником в особистих ц≥л€х транспортних засоб≥в, машин, механ≥зм≥в ≥ т.п., що належать або використовуютьс€ п≥д- приЇмством (кр≥м випадк≥в, що сталис€ внасл≥док њх несправност≥);

унасл≥док отруЇнн€ алкоголем, наркотичними засобами, токсич- ними чи отруйними речовинами, а також внасл≥док њх д≥њ (асф≥кс≥€, ≥н- сульт тощо), за на€вн≥стю в≥дпов≥дного медичного висновку, €кщо це не повТ€зане ≥з застосуванн€м таких речовин у виробничих процесах чи по- рушенн€м вимог безпеки щодо њх збер≥ганн€ ≥ транспортуванн€ або €кщо потерп≥лий, €кий перебував у стан≥ алкогольного, наркотичного чи ток- сичного спТ€н≥нн€, до нещасного випадку був в≥дсторонений в≥д роботи;

у раз≥ п≥дтвердженн€ в≥дпов≥дним медичним висновком алкоголь- ного, токсичного чи наркотичного спТ€н≥нн€, не зумовленого виробничим процесом, €ке стало основною причиною нещасного випадку, за в≥дсут- ност≥ техн≥чних та орган≥зац≥йних причин його настанн€;

п≥д час скоЇнн€ прац≥вником злочину, що встановлено в судовому пор€дку;

у раз≥ природноњ смерт≥ або самогубства без будь-€ких на те при-

чин, повТ€заних з виробництвом.

” випадку, €кщо травму зазначено невиробничою, складаЇтьс€ акт за формою Ќѕ¬ (не повТ€заний з виробництвом).

ѕроцедура проведенн€ розсл≥дуванн€ та веденн€ обл≥ку нещасних


випадк≥в, профес≥йних захворювань ≥ авар≥й, що сталис€ на п≥дприЇмст- вах, установах та орган≥зац≥€х, Ї Їдиною дл€ вс≥х ≥ не залежить в≥д форм власност≥, виду економ≥чноњ д≥€льност≥, а також дл€ ф≥зичних ос≥б Ц п≥д- приЇмц≥в, €к≥ в≥дпов≥дно до законодавства використовують найману пра- цю, дл€ ос≥б, €к≥ забезпечують себе роботою самост≥йно, за умови добро- в≥льноњ сплати ними внеск≥в на державне соц≥альне страхуванн€ в≥д нещасного випадку на виробництв≥ та профес≥йного захворюванн€, дл€ ос≥б без громад€нства, €к≥ в≥дпов≥дно до законодавства уклали з робото- давцем трудовий догов≥р або забезпечують себе роботою самост≥йно, дл€ прац≥вник≥в, €к≥ працюють за трудовим договором (контрактом) у в≥йсь- кових частинах або на п≥дприЇмствах, в установах та орган≥зац≥€х, що на- лежать до сфери управл≥нн€ ћ≥ноборони, ћ¬—, —Ѕ”, јдм≥н≥страц≥њ ƒержприкордонслужби, ћЌ—, ƒержавного департаменту з питань вико- нанн€ покарань.

ѕор€док розсл≥дуванн€ та веденн€ обл≥ку нещасних випадк≥в, що

стались з вихованц€ми, учн€ми, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, асп≥рантами, докторантами п≥д час навчально-виховного процесу, у тому числ≥ п≥д час виробничого навчанн€, практики на вид≥ле- н≥й д≥льниц≥ п≥дприЇмства п≥д кер≥вництвом уповноважених представни- к≥в навчального закладу, визначаЇтьс€ ћќЌ за погодженн€м з ƒержпро- мг≥рнагл€дом, в≥дпов≥дним профсп≥лковим органом ≥ виконавчою дирекц≥Їю ‘онду соц≥ального страхуванн€ в≥д нещасного випадку на ви- робництв≥ та профес≥йних захворювань (дал≥ Ц ‘онду соц≥ального стра- хуванн€).

ѕроведенн€ розсл≥дуванн€ та веденн€ обл≥ку нещасних випадк≥в, що сталис€ з прац≥вниками п≥д час пр€муванн€ на роботу чи з роботи п≥шки, на громадському, власному або ≥ншому транспортному засоб≥, що не на- лежить п≥дприЇмству ≥ не використовуЇтьс€ в ≥нтересах п≥дприЇмства, зд≥йснюЇтьс€ зг≥дно з ѕор€дком розсл≥дуванн€ та обл≥ку нещасних випа- дк≥в невиробничого характеру, затвердженим постановою  аб≥нету ћ≥н≥- стр≥в ”крањни в≥д 22 березн€ 2001 р. є 270.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 462 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаука Ч это организованные знани€, мудрость Ч это организованна€ жизнь. © »ммануил  ант
==> читать все изречени€...

1400 - | 1253 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.