Лекции.Орг


Поиск:
Сійних захворювань і аварій
Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій

на виробництві здійснюється згідно з Порядком, затвердженим Постановою

Кабінету Міністрів України від 25.08.04 р. № 1112. Розслідуванню підлягають


раптові погіршення стану здоров'я, травми, теплові удари, опіки, обморожен- ня, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, інші ушкоджен- ня, отримані внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха, контакту з тваринами, комахами, гострі професійні та інші отруєння і т.п., що призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхід- ності переведення потерпілого на іншу (легшу) роботу терміном не менше як на один робочий день, а також випадки смерті на підприємстві, зникнення працівника під час виконання ним трудових обов’язків.

Розслідування проводиться комісією, яка визначає, чи пов'язаний

нещасний випадок із виробництвом і чи стався він із працівником під час виконання ним трудових (посадових) обов'язків, а також під час:

перебування у відрядженні;

перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці роботи протягом робочого часу, починаючи з моменту при- ходу працівника на підприємство до його виходу, що має фіксуватися відповідно до правил внутрішнього розпорядку, або за дорученням робо- тодавця в неробочий час, під час відпуски, у вихідні та святкові дні;

приведення в порядок знарядь виробництва, засобів захисту, одягу перед початком роботи і після її закінчення, виконання процедур особис- тої гігієни;

проїзду на роботу чи з роботи на транспортному засобі підприємст- ва або на транспортному засобі іншого підприємства, яке надало його згід- но з договором (заявою), за наявності розпорядження роботодавця;

використання власного транспортного засобу в інтересах підпри-

ємства з дозволу або за дорученням роботодавця;

виконання дій в інтересах підприємства, на якому працює потер- пілий (попередження можливих аварій або рятування людей та майна підприємства, надання необхідної допомоги іншому працівнику тощо);

ліквідації аварій, пожеж та наслідків стихійного лиха на виробничих об'єктах і транспортних засобах, що використовуються підприємством;

інших випадків, наприклад, нещасних випадків, що сталися з пра- цівником на території підприємства або в іншому місці роботи під час перерви для відпочинку та харчування, отримання заробітної плати, обо- в'язкового проходження медичного огляду тощо, а також у випадків, пе- редбачених колективним договором (угодою).

Визначаються пов’язаними з виробництвом також випадки:

раптового погіршення стану здоров’я працівника або його смерті внаслідок гострої серцево-судинної недостатності під час перебування на підземних роботах;

скоєння самогубства працівником плавскладу на суднах морсько-

го, річкового та рибопромислового флоту в разі перевищень обумовлено-


го колективним договором строку перебування у рейсі або його смерті під час перебування у рейсі внаслідок впливу психофізіологічних, небез- печних чи шкідливих виробничих факторів;

завдання тілесних ушкоджень іншою особою або вбивство пра- цівника під час виконання чи у зв’язку з виконанням ним трудових (поса- дових) обов’язків чи дій в інтересах підприємства;

нещасні випадки, що сталися з працівниками під час виконання трудових (посадових) обов’язків і пов’язані з дією небезпечних чи шкід- ливих виробничих факторів, що призвело до погіршення стану здоров’я, або якщо потерпілий не проходив медичного огляду, передбаченого за- конодавством, а робота, що виконувалася, протипоказана потерпілому відповідно до медичного висновку про стан його здоров’я.

Усі ці нещасні випадки комісія відносить до таких, що пов'язані з ви-

робництвом, і про них складає акт за формою Н-1.

Існують випадки, коли травму завдано не на робочому місці або на

робочому місці, але вона не є виробничою травмою. До таких відносять травми, отримані:

за місцем постійного проживання на території польових і вахто-

вих селищ;

при використанні працівником в особистих цілях транспортних засобів, машин, механізмів і т.п., що належать або використовуються під- приємством (крім випадків, що сталися внаслідок їх несправності);

унаслідок отруєння алкоголем, наркотичними засобами, токсич- ними чи отруйними речовинами, а також внаслідок їх дії (асфіксія, ін- сульт тощо), за наявністю відповідного медичного висновку, якщо це не пов’язане із застосуванням таких речовин у виробничих процесах чи по- рушенням вимог безпеки щодо їх зберігання і транспортування або якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного, наркотичного чи ток- сичного сп’яніння, до нещасного випадку був відсторонений від роботи;

у разі підтвердження відповідним медичним висновком алкоголь- ного, токсичного чи наркотичного сп’яніння, не зумовленого виробничим процесом, яке стало основною причиною нещасного випадку, за відсут- ності технічних та організаційних причин його настання;

під час скоєння працівником злочину, що встановлено в судовому порядку;

у разі природної смерті або самогубства без будь-яких на те при-

чин, пов’язаних з виробництвом.

У випадку, якщо травму зазначено невиробничою, складається акт за формою НПВ (не пов’язаний з виробництвом).

Процедура проведення розслідування та ведення обліку нещасних


випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися на підприємст- вах, установах та організаціях, є єдиною для всіх і не залежить від форм власності, виду економічної діяльності, а також для фізичних осіб – під- приємців, які відповідно до законодавства використовують найману пра- цю, для осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, за умови добро- вільної сплати ними внесків на державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, для осіб без громадянства, які відповідно до законодавства уклали з робото- давцем трудовий договір або забезпечують себе роботою самостійно, для працівників, які працюють за трудовим договором (контрактом) у війсь- кових частинах або на підприємствах, в установах та організаціях, що на- лежать до сфери управління Міноборони, МВС, СБУ, Адміністрації Держприкордонслужби, МНС, Державного департаменту з питань вико- нання покарань.

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що

стались з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, аспірантами, докторантами під час навчально-виховного процесу, у тому числі під час виробничого навчання, практики на виділе- ній дільниці підприємства під керівництвом уповноважених представни- ків навчального закладу, визначається МОН за погодженням з Держпро- мгірнаглядом, відповідним профспілковим органом і виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування від нещасного випадку на ви- робництві та професійних захворювань (далі – Фонду соціального стра- хування).

Проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з працівниками під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не на- лежить підприємству і не використовується в інтересах підприємства, здійснюється згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випа- дків невиробничого характеру, затвердженим постановою Кабінету Міні- стрів України від 22 березня 2001 р. № 270.

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 440 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

В моем словаре нет слова «невозможно». © Наполеон Бонапарт
==> читать все изречения...

266 - | 241 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.