Лекции.Орг


Поиск:
Стажування, дублювання і допуск працівників до роботи
 

 

Стажування – набуття особою практичного досвіду виконання виро- бничих завдань і обов’язків на робочому місці підприємства після теоре- тичної підготовки до початку самостійної роботи під безпосереднім кері- вництвом досвідченого фахівця.

Дублювання – самостійне виконання працівником(дублером) профе- сійних обов’язків на робочому місці під наглядом досвідченого праців- ника з обов’язковим проходженням протиаварійного і протипожежного тренувань.

Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажу- вання(дублювання), а також тривалість стажування(дублювання) визна- чаються керівником підприємства відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. Тривалість стажування (дублювання) залежить від стажу і характеру роботи, а також від кваліфікації працівника.

Новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструк- тажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керів- ництвом досвідчених, кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін. Стажування або дублювання проводиться, як правило, під час про- фесійної підготовки на право виконання робіт з підвищеною небезпекою у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з охорони пра- ці.

Допуск до стажування (дублювання) оформлюється наказом. У наказі визначається тривалість стажування (дублювання) та вказується прізвище працівника, відповідального за проведення стажування (дублювання).

Керівнику надається право своїм наказом звільняти від проходження стажування (дублювання) працівника, який має стаж роботи за відповід- ною професією не менше 3 років або проводиться з одного підрозділу до іншого, де характер роботи та тип обладнання, на якому він працювати- ме, не змінюються.


Стажування (дублювання) проводиться за програмами для конкрет- ної професії, які розробляються на підприємстві відповідно до функціо- нальних обов’язків працівника, і затверджуються керівником підприємс- тва(структурного підрозділу). Воно здійснюється на робочих місцях свого або іншого подібного за технологією підприємства. У процесі ста- жування працівники повинні виконувати роботи, які за складністю, хара- ктером, вимогами безпеки відповідають роботам, що передбачаються фу- нкціональними обов’язками цих працівників.

У процесі стажування (дублювання) працівник повинен: закріпити знання щодо правил безпечної експлуатації технологічного обладнання, технологічних і посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці;

Оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях у норма-

льних і аварійних умовах;

Засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси і обладнання та методи безаварійного керування ними з метою забезпечення вимог безпе- ки праці.

Після закінчення стажування (дублювання) та при задовільних ре- зультатах перевірки знань з питань охорони праці нака- зом(розпорядженням) керівника підприємства або керівника структурно- го підрозділу працівник допускається до самостійної роботи, про що робиться запис у журналі реєстрації інструктажів, у протилежному випа- дку, якщо працівник не оволодів необхідними виробничими навичками чи отримав незадовільну оцінку з проти аварійних та протипожежних тренувань, то стажування(дублювання) новим наказом може бути продо- вжено на термін не більше двох змін.

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 503 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Бутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Неизвестно
==> читать все изречения...

436 - | 442 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.