Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤нструктаж≥ з питань охорони прац≥
 

≤нструктаж≥ з питань охорони прац≥ за характером ≥ часом проведен- н€ под≥л€ютьс€ на вступний, первинний, повторний, позаплановий та ц≥- льовий. Ќа проханн€ прац≥вника може бути проведений додатковий ≥н- структаж.

¬ступний ≥нструктаж проводитьс€:

- з ус≥ма прац≥вниками, €к≥ приймаютьс€ на пост≥йну або тимчасову роботу, незалежно в≥д њх осв≥ти, стажу роботи та посади;

- з прац≥вниками ≥нших орган≥зац≥й, €к≥ прибули на п≥дприЇмство ≥ беруть безпосередню участь у виробничому процес≥ або виконують ≥нш≥ роботи дл€ п≥дприЇмства;

- з учн€ми та студентами, €к≥ прибули на п≥дприЇмство дл€ прохо-

дженн€ трудового або профес≥йного навчанн€;

- з екскурсантами у раз≥ екскурс≥њ на п≥дприЇмство.

¬ступний ≥нструктаж проводитьс€ спец≥ал≥стом служби охорони прац≥ або ≥ншим фах≥вцем в≥дпов≥дно до наказу(розпор€дженн€) по п≥д- приЇмству, €кий в установленому “иповим положенн€м пор€дку прой- шов навчанн€ ≥ перев≥рку знань з питань охорони прац≥.

¬ступний ≥нструктаж проводитьс€ в каб≥нет≥ охорони прац≥ або в прим≥щенн≥, що спец≥ально дл€ цього обладнано, з використанн€м сучас- них техн≥чних засоб≥в навчанн€, навчальних та наочних пос≥бник≥в за


програмою, розробленою службою охорони прац≥ з урахуванн€м особли- востей виробництва. ѕрограма та тривал≥сть ≥нструктажу затверджуютьс€ кер≥вником п≥дприЇмства.

«апис про проведенн€ вступного ≥нструктажу робитьс€ в журнал≥ ре- Їстрац≥њ вступного ≥нструктажу з питань охорони прац≥, €кий збер≥гаЇтьс€ службою охорони прац≥ або прац≥вником, що в≥дпов≥даЇ за проведенн€ вступного ≥нструктажу, а також у наказ≥ про прийн€тт€ прац≥вника на ро- боту.

ѕервинний ≥нструктаж проводитьс€ до початку роботи безпосеред-

ньо на робочому м≥сц≥ з прац≥вником:

- новоприйн€тим (пост≥йно чи тимчасово) на п≥дприЇмство або до ф≥-

зичноњ особи, €ка використовуЇ найману працю;

- €кий переводитьс€ з одного структурного п≥дрозд≥лу п≥дприЇмства до ≥ншого;

- €кий виконуватиме нову дл€ нього роботу;

- в≥др€дженим прац≥вником ≥ншого п≥дприЇмства, €кий бере безпосе-

редню участь у виробничому процес≥ на п≥дприЇмств≥.

ѕервинний ≥нструктаж на робочому м≥сц≥ проводитьс€ ≥ндив≥дуально або з групою ос≥б одного фаху за д≥ючими на п≥дприЇмств≥ ≥нструкц≥€ми з охорони прац≥ в≥дпов≥дно до виконуваних роб≥т.

ѕовторний ≥нструктаж проводитьс€ на робочому м≥сц≥ ≥ндив≥дуа- льно з окремим прац≥вником або групою прац≥вник≥в, €к≥ виконують од- нотипн≥ роботи, за обс€гом ≥ зм≥стом перел≥ку питань первинного ≥нстру- ктажу.

ѕовторний ≥нструктаж проводитьс€ в терм≥ни, визначен≥ нормативно- правовими актами з охорони прац≥, €к≥ д≥ють у галуз≥, або роботодавцем (ф≥зичною особою, €ка використовуЇ найману працю) з урахуванн€м кон- кретних умов прац≥, але не р≥дше:

на роботах з п≥двищеною небезпекою Ц 1 раз на 3 м≥с€ц≥;

дл€ решти роб≥т Ц 1 раз на 6 м≥с€ц≥в.

ѕозаплановий ≥нструктаж проводитьс€ з прац≥вниками на робочому м≥сц≥ або в каб≥нет≥ охорони прац≥:

- при введенн≥ в д≥ю нових або перегл€нутих нормативно-правових акт≥в з охорони прац≥, а також при внесенн≥ зм≥н та доповнень до них;

- при зм≥н≥ технолог≥чного процесу, зам≥н≥ або модерн≥зац≥њ устатку- ванн€, прилад≥в та ≥нструмент≥в, вих≥дноњ сировини, матер≥ал≥в та ≥нших фактор≥в, що впливають на стан охорони прац≥;

- при порушенн€х прац≥вниками вимог нормативно-правових акт≥в з

охорони прац≥, що призвели до травм, авар≥й, пожеж тощо;


- при перерв≥ в робот≥ виконавц€ роб≥т б≥льш н≥ж на 30 календарних дн≥в Ц дл€ роб≥т з п≥двищеною небезпекою, а дл€ решти роб≥т Ц понад 60 дн≥в.

ѕозаплановий ≥нструктаж з учн€ми, студентами, курсантами, слуха- чами проводитьс€ п≥д час проведенн€ трудового ≥ профес≥йного навчанн€ при порушенн€х ними вимог нормативно-правових акт≥в з охорони прац≥, що можуть призвести або призвели до травм, авар≥й, пожеж тощо.

ѕозаплановий ≥нструктаж може проводитись ≥ндив≥дуально з окремим прац≥вником або з групою прац≥вник≥в одного фаху. ќбс€г ≥ зм≥ст позапла- нового ≥нструктажу визначаютьс€ в кожному окремому випадку залежно в≥д причин ≥ обставин, що спричинили потребу його проведенн€.

÷≥льовий ≥нструктаж проводитьс€ з прац≥вниками:

- при л≥кв≥дац≥њ авар≥њ або стих≥йного лиха;

- при проведенн≥ роб≥т, на €к≥ в≥дпов≥дно до законодавства, оформ-

люютьс€ нар€д-допуск, наказ або розпор€дженн€.

÷≥льовий ≥нструктаж проводитьс€ ≥ндив≥дуально з окремим прац≥в- ником або з групою прац≥вник≥в. ќбс€г ≥ зм≥ст ц≥льового ≥нструктажу ви- значаютьс€ залежно в≥д виду роб≥т, що виконуватимутьс€.

ѕервинний, повторний, позаплановий ≥ ц≥льовий ≥нструктаж≥ прово- дить безпосередн≥й кер≥вник роб≥т(начальник структурного п≥дрозд≥лу) або ф≥зична особа, €ка використовуЇ найману працю. ¬они завершуютьс€ перев≥ркою знань у вигл€д≥ усного опитуванн€ або за допомогою техн≥ч- них засоб≥в, а також перев≥ркою набутих навичок безпечних метод≥в пра- ц≥, особою, €ка проводила ≥нструктаж.

ѕри незадов≥льних результатах перев≥рки знань, ум≥нь ≥ навичок що- до безпечного виконанн€ роб≥т п≥сл€ первинного, повторного чи позапла- нового ≥нструктаж≥в, прот€гом 10 дн≥в додатково провод€тьс€ ≥нструктаж ≥ повторна перев≥рка знань.

ѕри незадов≥льних результатах перев≥рки знань п≥сл€ ц≥льового ≥н- структажу допуск до виконанн€ роб≥т не надаЇтьс€. ѕовторна перев≥рка знань при цьому не дозвол€Їтьс€.

ѕро проведенн€ первинного, повторного, позапланового ≥ ц≥льового ≥нструктаж≥в та њх допуск до роботи, особа, €ка проводила ≥нструктаж, уносить запис до журналу реЇстрац≥њ ≥нструктаж≥в з питань охорони прац≥ на робочому м≥сц≥. —тор≥нки журналу реЇстрац≥њ ≥нструктаж≥в повинн≥ бу- ти пронумерован≥, прошнурован≥ ≥ скр≥плен≥ печаткою.

” раз≥ виконанн€ роб≥т, що потребують оформленн€ нар€ду-допуску, ц≥льовий ≥нструктаж реЇструЇтьс€ в цьому нар€д≥-допуску, а в журнал≥ реЇстрац≥њ ≥нструктаж≥в Ц не обовТ€зково.

ѕерел≥к профес≥й та посад прац≥вник≥в, €к≥ зв≥льн€ютьс€ в≥д повтор-

ного ≥нструктажу, затверджуЇтьс€ роботодавцем. ƒо цього перел≥ку мо-


жуть бути зарахован≥ прац≥вники, участь у виробничому процес≥ €ких не повТ€зана з безпосередн≥м обслуговуванн€м обТЇкт≥в, машин, механ≥зм≥в, устаткуванн€, застосуванн€м прилад≥в та ≥нструмент≥в, збереженн€м або переробкою сировини, матер≥ал≥в тощо.

“ематика та пор€док проведенн€ ≥нструктаж≥в з питань охорони пра- ц≥ дл€ учн≥в, курсант≥в, слухач≥в, студент≥в п≥д час трудового ≥ профес≥й- ного навчанн€ у навчальних закладах визначаютьс€ нормативно- правовими актами в галуз≥ осв≥ти.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 667 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒва самых важных дн€ в твоей жизни: день, когда ты по€вилс€ на свет, и день, когда пон€л, зачем. © ћарк “вен
==> читать все изречени€...

2048 - | 1894 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.