Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«адач≥ управл≥нн€ охороною прац≥
Ќа будь-€кому р≥вн≥ управл≥нн€ охороною прац≥ вир≥шуютьс€ насту-

пн≥ основн≥ задач≥:

- навчанн€ безпечним методам прац≥;

- забезпеченн€ безпеки устаткуванн€ ≥ виробничих процес≥в;

- забезпеченн€ належного утриманн€ прим≥щень ≥ споруд;

- створенн€ належних сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних умов прац≥;

- забезпеченн€ прац≥вник≥в засобами ≥ндив≥дуального ≥ колективного за-

хисту;

- орган≥зац≥€ л≥кувально-проф≥лактичного обслуговуванн€ прац≥вник≥в;

- зд≥йсненн€ профес≥йного добору.

ƒл€ вир≥шенн€ зазначених задач необх≥дно:

- встановити Їдиний пор€док щодо плануванн€, орган≥зац≥њ та контролю за охороню прац≥ (умови прац≥, безпека прац≥, дотриманн€ технолог≥чних норм, правил експлуатац≥њ машин, механ≥зм≥в тощо);

- мати достов≥рну ≥нформац≥ю ≥ своЇчасно доводити њњ до пра- ц≥вник≥в п≥дприЇмств щодо стану умов прац≥, причин ≥ насл≥дк≥в ава- р≥й та нещасних випадк≥в на робочих м≥сц€х, ефективност≥ заход≥в проф≥лактики безпеки прац≥;

- використовувати економ≥чн≥ методи дл€ п≥двищенн€ зац≥кавленост≥ прац≥вник≥в щодо впровадженн€ у виробництво безпечноњ техн≥ки, технолог≥њ, в дотримуванн≥ вимог правил, норм та ≥нструкц≥й з охоро- ни прац≥;

- застосовувати заходи впливу, направлен≥ на п≥двищенн€ особистоњ в≥дпов≥дальност≥ прац≥вник≥в ≥ спец≥ал≥ст≥в щодо забезпеченн€ безпе-


ки прац≥, робочих Ц за дотриманн€м вимог ≥нструкц≥й при виконанн≥ тих чи ≥нших роб≥т.

Ќавчанн€, ≥нструктаж ≥ перев≥рка знань прац≥вник≥в з питань охоро-

ни прац≥ зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дно Ќѕјќѕ 0.00-4.12-05.

ѕропаганда охорони прац≥ передбачаЇ:

- створенн€ куточк≥в, каб≥нет≥в з охорони прац≥;

- проведенн€ дн≥в охорони прац≥;

- демонструванн€ навчальних ф≥льм≥в, плакат≥в, ≥нших в≥део ма-

тер≥ал≥в з охорони прац≥;

- проведенн€ огл€д≥в, круглих стол≥в, сем≥нар≥в з охорони прац≥ тощо.

ƒл€ забезпеченн€ безпеки прац≥вник≥в в≥д д≥њ технолог≥чного устат- куванн€, засоб≥в звТ€зку ≥ оргтехн≥ки, електротехн≥чних ≥ вентил€ц≥йних установок, систем тепло-, водо- ≥ газопостачанн€, буд≥вельноњ техн≥ки, транспортних засоб≥в, п≥д≥ймальних машин ≥ механ≥зм≥в, €к≥ використо- вуютьс€ або запроваджуютьс€ в експлуатац≥ю, зд≥йснюють:

- призначенн€ ос≥б, в≥дпов≥дальних за утриманн€ цього устатку-

ванн€ в належному стан≥;

- завчасний контроль устаткуванн€ на в≥дпов≥дн≥сть вимогам норм ≥ правил безпеки прац≥, за на€вн≥сть сертиф≥кат≥в;

- вивченн€ проектноњ та техн≥чноњ документац≥њ, визначенн€ за-

ход≥в безпечноњ експлуатац≥њ устаткуванн€ у в≥дпов≥дних ≥нструкц≥€х;

- встановленн€ пор€дку введенн€ в експлуатац≥ю нового устат- куванн€ або такого, що пройшло ремонт п≥сл€ в≥дпрацьованого амор- тизац≥йного терм≥ну;

- своЇчасне навчанн€ персоналу, €кий обслуговуЇ, використовуЇ устаткуванн€;

- орган≥зац≥ю своЇчасного проведенн€ ремонт≥в ≥ випробувань зг≥дно встановлених норматив≥в.

ƒл€ устаткуванн€ п≥двищеноњ небезпеки встановлюЇтьс€ пор€док

введенн€ в експлуатац≥ю, орган≥зац≥€ нагл€ду, п≥дтримки у справному ≥ безпечному стан≥.

¬иробниче устаткуванн€, транспортн≥ засоби, €к≥ ввод€тьс€ в екс- плуатац≥ю п≥сл€ реконструкц≥њ, повинн≥ в≥дпов≥дати вимогам норматив- них акт≥в з охорони прац≥.

Ѕезпека виробничих процес≥в забезпечуЇтьс€ при проектуванн≥, тех- н≥чному переоснащенн≥, шл€хом ц≥леспр€мованого вдосконаленн€ тех- нолог≥й.

ѕроекти на буд≥вництво, реконструкц≥ю в розд≥л≥ Уќхорона прац≥Ф

повинн≥ мати вимоги безпеки виробничих процес≥в ≥ передбачати усу-


ненн€ безпосереднього контакту прац≥вник≥в з шк≥дливими ≥ небезпеч-

ними виробничими факторами.

Ѕезпечн≥сть виробничих процес≥в забезпечуЇтьс€:

- вибором технолог≥чних процес≥в;

- вибором виробничих майданчик≥в, обТЇкт≥в виробничих при-

м≥щень;

- вибором матер≥ал≥в, способ≥в њх транспортуванн€ ≥ збер≥ганн€;

- вибором ≥ розм≥щенн€м виробничого устаткуванн€;

- навчанн€м персоналу;

- використанн€м «≤« ≥ « « («≤« Ц засоби ≥ндив≥дуального захис-

ту; « « Ц засоби колективного захисту).

- включенн€ вимог охорони прац≥ в ≥нструкц≥њ з експлуатац≥њ або технолог≥чн≥ карти.

¬иробнич≥ прим≥щенн€, ≥нженерн≥ мереж≥, €к≥ ввод€тьс€ в експлуа- тац≥ю п≥сл€ буд≥вництва або реконструкц≥њ, повинн≥ в≥дпов≥дати вимогам в≥дпов≥дних акт≥в з охорони прац≥.

ѕроектна документац≥€ на буд≥вництво ≥ реконструкц≥ю прим≥щень ≥ споруд повинн≥ проходити експертизу на в≥дпов≥дн≥сть њњ вимогам нор- мативних акт≥в з охорони прац≥ та пожежноњ безпеки (ƒЌјќѕ 0.00-4.20-

94).

Ѕезпечна експлуатац≥€ прим≥щень, споруд, ≥нженерних мереж забез-

печуЇтьс€:

- призначенн€м ос≥б, в≥дпов≥дальних за њх експлуатац≥ю та утри-

манн€ в справному ≥ безпечному стан≥;

- встановленн€ спостереженн€ за њх техн≥чним станом;

- орган≥зац≥Їю пер≥одичного обстеженн€ ≥ плановозапоб≥жного ремонту.

ќбТЇктами п≥двищеноњ небезпеки Ї: посудини, працююч≥ п≥д тис- ком; п≥д≥ймальн≥ засоби; електроустаткуванн€; обТЇкти газового госпо- дарства; транспорт тощо.

–обота з обТЇктами п≥двищеноњ небезпеки охоплюЇ:

- плануванн€ роб≥т з безпечноњ експлуатац≥њ цих обТЇкт≥в, њх своЇчасний ремонт ≥ опосв≥дченн€;

- призначенн€ навчанн€ й атестац≥€ персоналу в≥дпов≥дального за безпечний стан ≥ експлуатац≥ю обТЇкт≥в п≥двищеноњ небезпеки;

- призначенн€, навчанн€ й атестац≥€ виробничого персоналу,

обслуговуючого под≥бн≥ обТЇкти ≥ устаткуванн€;

- розробленн€ в≥дпов≥дних ≥нструкц≥й;

- контроль за станом обТЇкт≥в п≥двищеноњ небезпеки;

‘акторами, €к≥ визначають стан обТЇкт≥в п≥двищеноњ небезпеки, Ї:


- ступ≥нь безпеки конструкц≥й, буд≥вель, устаткуванн€ споруд,

прилад≥в;

- ступ≥нь безпеки розм≥щенн€ та експлуатац≥њ обТЇкт≥в;

- соц≥ально-технолог≥чний ≥ психоф≥з≥олог≥чний стан обслуго-

вуючого персоналу.

«абезпеченн€ сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних умов прац≥ на робочих м≥сц€х у в≥дпов≥дност≥ до норматив≥в, встановлених ћ≥н≥стерством охорони здо- ровТ€ ≥ ћ≥н≥стерством прац≥ ≥ соц≥альноњ пол≥тики ”крањни, зд≥йснюЇтьс€ за результатами атестац≥њ робочих м≥сць ≥ паспортизац≥њ њх сан≥тарно- техн≥чного стану.

ќц≥нка фактичного стану умов прац≥ за ступенем шк≥дливост≥ та безпеки проводитьс€ на основ≥ г≥г≥Їн≥чноњ класиф≥кац≥њ умов прац≥ за по- казниками вадливост≥ та безпечност≥ фактор≥в виробничого середовища, важкост≥ ≥ напруженост≥ виробничого процесу.

Ќормал≥зац≥€ сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних умов прац≥ дос€гаЇтьс€ усунен-

н€м причин виникненн€ ≥ використанн€ ефективних засоб≥в захисту; вдо- сконаленн€м устаткуванн€, механ≥зац≥Їю ≥ автоматизац≥Їю виробничих процес≥в; вентил€ц≥Їю, осв≥тленн€м виробничих прим≥щень, а також своЇчасним забезпеченн€м прац≥вник≥в засобами захисту, спец≥альним од€гом ≥ ≥ншими засобами ≥ндив≥дуального захисту, встановленн€ ч≥тко- го пор€дку њх видач≥, використанн€ та збер≥ганн€.

ќптимальний режим прац≥ ≥ в≥дпочинку дл€ прац≥вник≥в встановлю-

Їтьс€ з урахуванн€м специф≥ки њх роботи, ф≥зичного ≥ нервово-

емоц≥йного навантаженн€, психоф≥з≥олог≥чноњ характеристики прац≥.

Ќаданн€ прац≥вникам особливих режим≥в прац≥ та в≥дпочинку зг≥дно нормативами, встановленими ћ≥н≥стерством прац≥ та соц≥альноњ пол≥ти- ки, передбачаЇтьс€ колективним договором.

Ћ≥кувально-проф≥лактичне обслуговуванн€ прац≥вник≥в, зайн€тих на виконанн≥ роб≥т з використанн€м речовин 1-4 клас≥в небезпеки, прово- дитьс€ в≥дпов≥дно нормативним актам з охорони прац≥.

ќрган≥зац≥€ сан≥тарно-побутового обслуговуванн€ повинна перед- бачати забезпеченн€ прац≥вник≥в сан≥тарно-побутовими прим≥щенн€ми, њх улаштуванн€ у в≥дпов≥дност≥ з нормами дл€ тих чи ≥нших виробничих процес≥в.

ѕрофес≥ональний доб≥р встановлюЇ ф≥зичну ≥ психоф≥з≥олог≥чну придатн≥сть прац≥вник≥в окремих спец≥альностей (вод≥й транспортних засоб≥в, кран≥вник ≥ т.п.) до можливост≥ безпечного виконанн€ роб≥т.

 

 

2.2.3.3. ѕлануванн€ роб≥т з охорони прац≥ та контроль за њњ без-

ѕекою


–обота з охорони прац≥ зд≥йснюЇтьс€ у в≥дпов≥дност≥ з перспектив- ним ≥ поточним план≥в створенн€ безпечних ≥ нешк≥дливих умов прац≥, в €ких визначен≥ задач≥ п≥дприЇмству в ц≥лому ≥ окремим структурним п≥д- розд≥лам, а також кер≥вникам ≥ спец≥ал≥стам.

ѕлануванн€ роб≥т зд≥йснюЇтьс€ на основ≥:

- заход≥в, €к≥ забезпечують дос€гненн€ встановлених нормати-

в≥в безпеки прац≥, г≥г≥Їни прац≥ та виробничого середовища;

- заход≥в, передбачених колективним договором;

- заход≥в по усуненню недол≥к≥в, ви€влених при розсл≥дуванн≥ нещасних випадк≥в, профес≥йних захворювань ≥ авар≥й.

 онтроль за станом охорони прац≥ включаЇ:

- оц≥нку р≥вн€ небезпечних виробничих фактор≥в(Ќ¬‘) ≥ шк≥д-

ливих виробничих фактор≥в(Ў¬‘) на робочих м≥сц€х;

- ви€вленн€ порушенн€ вимог закон≥в ≥ нормативних акт≥в з охорони прац≥;

- перев≥рку усуненн€ ран≥ше ви€влених порушень;

- перев≥рку виконанн€ прац≥вником обовТ€зк≥в з охорони прац≥;

- перев≥рку виконанн€ план≥в роб≥т з охорони прац≥;

- перев≥рку забезпеченн€ прац≥вник≥в «≤« ≥ « «.

¬иди контролю:

- з≥ сторони орган≥в державного нагл€ду;

- з≥ сторони служби з охорони прац≥;

- оперативний контроль кер≥вниками ≥ ≥ншими посадовими осо-

бами п≥дприЇмства;

- громадський контроль;

- ком≥с≥€ п≥дприЇмства, уповноваженою прац≥вниками особою з питань охорони прац≥.

ќц≥нка стану охорони прац≥ ≥ результат≥в проф≥лактичноњ роботи зд≥йснюЇтьс€ за прийн€тими на п≥дприЇмств≥ показниками. як джерело вих≥дноњ ≥нформац≥њ використовуютьс€: акти про нещасн≥ випадки, зв≥ти про виробничий травматизм; матер≥али атестац≥њ робочих м≥сць, паспор- та сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чного стану умов прац≥; журнали оперативного конт- ролю за станом охорони прац≥ структурного п≥дрозд≥лу, акти ≥ приписи перев≥рок стану охорони прац≥.

”загальнен≥ дан≥ про стан охорони прац≥ ≥ результат≥в проф≥лактич- ноњ роботи п≥дготовлюютьс€ службою охорони прац≥ ≥ п≥дл€гають обовТ€зковому розгл€ду ≥ анал≥зу на вс≥х р≥вн€х управл≥нн€ п≥дприЇмст- ва.

—тимулюванн€ роботи з охорони прац≥, направлене на п≥двищенн€ зац≥кавленост≥ прац≥вник≥в у забезпеченн≥ безпечних умов прац≥, зд≥йс- нюЇтьс€ в≥дпов≥дно ѕоложенню, ≥снуючому на п≥дприЇмств≥, в €кому ви-


значен≥ конкретн≥ показники, умови, види ≥ форми заохоченн€ за активну участь ≥ ≥н≥ц≥ативу в реал≥зац≥њ заход≥в з п≥двищенн€ безпеки прац≥ ≥ за роботу без порушень правил безпеки, а також заходи впливу на поруш- ник≥в.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 715 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћюди избавились бы от половины своих непри€тностей, если бы договорились о значении слов. © –ене ƒекарт
==> читать все изречени€...

1563 - | 1365 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.