Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕовноваженн€  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни щодо охорони прац≥
 

 аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни:

забезпечуЇ реал≥зац≥ю державноњ пол≥тики в галуз≥ охорони прац≥;

визначаЇ функц≥њ м≥н≥стерств, ≥нших центральних орган≥в держав- ноњ виконавчоњ влади щодо створенн€ безпечних ≥ нешк≥дливих умов пра- ц≥ та нагл€ду за охороною прац≥;

подаЇ на затвердженн€ ¬ерховною –адою ”крањни загальнодержа- вну програму пол≥пшенн€ стану безпеки, г≥г≥Їни прац≥ та виробничого се- редовища;

встановлюЇ Їдину державну статистичну зв≥тн≥сть з питань охоро-

ни прац≥.

ƒл€ розробки ≥ реал≥зац≥њ ц≥л≥сноњ системи державного управл≥нн€ охороною прац≥ при  аб≥нет≥ ћ≥н≥стр≥в ”крањни створюЇтьс€ Ќац≥ональ- на рада з питань безпечноњ життЇд≥€льност≥ населенн€, €ку очолюЇ в≥це- прем`Їр-м≥н≥стр ”крањни.

Ќац≥ональна рада виконуЇ так≥ функц≥њ:

створюЇ Їдину систему державного управл≥нн€ охороною прац≥;

вносить до розгл€ду  абм≥ну пропозиц≥њ щодо вдосконаленн€ ц≥Їњ системи;

орган≥зовуЇ ≥ забезпечуЇ контроль за виконанн€м загальнодержав-

них акт≥в та р≥шень ур€ду з питань охорони прац≥;

розробл€Ї загальнодержавну програму ≥ законопроекти з питань охорони прац≥, вносить пропозиц≥њ щодо вдосконаленн€ законодавства з цих питань;

координуЇ д≥€льн≥сть центральних ≥ м≥сцевих орган≥в державноњ виконавчоњ влади з питань охорони прац≥, орган≥зовуЇ перев≥рки д≥€льно- ст≥ њх у сфер≥ прац≥;

бере участь у м≥жнародн≥й сп≥впрац≥ з питань безпеки життЇд≥€ль-

ност≥ та охорони прац≥, спри€Ї вивченню, узагальненню ≥ поширенню до-


св≥ду з охорони прац≥, зд≥йснюЇ контроль за виконанн€м укладених дого-

вор≥в.

 

 

2.2.2.2.ѕовноваженн€ ƒержавного ком≥тету ”крањни з промисловоњ безпеки, охорони прац≥ та г≥рничого нагл€ду (ƒержг≥рпромнагл€д)

 

 

ƒержавний ком≥тет ”краъни з промисловоњ безпеки, охорони прац≥ та г≥рничого нагл€ду(до 2005 року ƒержнагл€дохоронпрац≥) Ї ур€довим органом державного управл≥нн€, €кий д≥Ї у своњй д≥€льност≥ керуЇтьс€  онституц≥Їю та законами ”крањни, актами ѕрезидента ”крањни ≥  аб≥не- ту ћ≥н≥стр≥в ”крањни, ѕоложенн€м, затвердженим ѕостановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 15 листопада 2005 р. є 1090.

«г≥дно з повноваженн€ми у сфер≥ управл≥нн€ охороною прац≥ ƒерж-

г≥рпромнагл€д:

зд≥йснюЇ комплексне управл≥нн€ охороною прац≥ та контролюЇ виконанн€ функц≥й державного управл≥нн€ охороною прац≥ м≥н≥стерст- вами, ≥ншими центральними органами виконавчоњ влади, –адою ћ≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцевими держадм≥н≥страц≥€ми та орга- нами м≥сцевого самовр€дуванн€;

бере участь у формуванн≥ державноњ пол≥тики у сфер≥ охорони прац≥ та забезпечуЇ њњ реал≥зац≥ю у ц≥й галуз≥;

координуЇ роботу м≥н≥стерств, ≥нших центральних орган≥в виконав- чоњ влади, –ади ћ≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцевих держад- м≥н≥страц≥й, орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€, п≥дприЇмств, ≥нших субТЇкт≥в господарюванн€ у сфер≥ безпеки, г≥г≥Їни прац≥ та виробничого середовища, промисловоњ безпеки, поводженн€ з вибуховими матер≥алами промислового призначенн€ та обТЇктами п≥двищеноњ небезпеки;

розробл€Ї разом з м≥н≥стерствами, ≥ншими центральними органами виконавчоњ влади, ‘ондом соц≥ального страхуванн€ в≥д нещасних випад- к≥в на виробництв≥ та профес≥йних захворювань, всеукрањнськими обТЇднанн€ми роботодавц≥в та профсп≥лок проект загальнодержавноњ програми пол≥пшенн€ стану безпеки, г≥г≥Їни прац≥ та виробничого сере- довища ≥ контролюЇ њњ виконанн€;

проводить державну реЇстрац≥ю великотоннажних автомоб≥л≥в та ≥нших технолог≥чних транспортних засоб≥в, що не п≥дл€гають експлуата- ц≥њ у вулично-дорожн≥й мереж≥ загального користуванн€, та реЇструЇ п≥- д≥ймальн≥ споруди, паров≥ ≥ водогр≥йн≥ котли, посудини, що працюють п≥д тиском, трубопроводи пари та гар€чоњ води, обТЇкти нафтогазового ком-


плексу та ≥нш≥ обТЇкти;

визначаЇ пор€док проведенн€ навчанн€ ≥ перев≥рки знань посадо- вих ос≥б з питань охорони прац≥, погоджуЇ навчальн≥ плани ≥ програми п≥дготовки, переп≥дготовки та п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ спец≥ал≥ст≥в з охорони прац≥, видаЇ дозволи на проведенн€ навчанн€ посадових ос≥б та прац≥вник≥в з питань охорони прац≥;

проводить у межах своњх повноважень розсл≥дуванн€ авар≥й, гру- пових нещасних випадк≥в, нещасних випадк≥в з т€жкими та смертельни- ми насл≥дками на виробництв≥;

веде обл≥к авар≥й та оперативний обл≥к потерп≥лих внасл≥док не- щасних випадк≥в, €к≥ п≥дл€гають спец≥альному розсл≥дуванню, анал≥зуЇ њх причини, готуЇ пропозиц≥њ щодо запоб≥ганн€ таким випадкам;

орган≥зовуЇ роботу з сертиф≥кац≥њ засоб≥в ≥ндив≥дуального захисту прац≥вник≥в, п≥дготовки, атестац≥њ та сертиф≥кац≥њ фах≥вц≥в з державного контролю та систем управл≥нн€ охороню прац≥, приймаЇ участь у прове- денн≥ аудиту з питань охорони прац≥;

бере участь у прийн€тт≥ в експлуатац≥ю виробничих обТЇкт≥в та обТЇкт≥в соц≥ально-культурного призначенн€;

веде державний реЇстр нормативно-правових акт≥в з охорони прац≥ та промисловоњ безпеки;

бере участь у проведенн≥ експертизи проект≥в буд≥вництва (рекон- струкц≥њ, техн≥чного переоснащенн€) п≥дприЇмств ≥ виробничих обТЇкт≥в, засоб≥в виробництва, засоб≥в колективного та ≥ндив≥дуального захисту прац≥вник≥в на њх в≥дпов≥дн≥сть нормативно-правовим актам з охорони прац≥ та промисловоњ безпеки;

готуЇ пропозиц≥њ щодо вдосконаленн€ системи обл≥ку, зв≥тност≥ та державноњ статистики з питань охорони прац≥, промисловоњ безпеки;

бере участь у п≥дготовц≥ проект≥в м≥жнародних договор≥в ”крањни, готуЇ в межах своЇњ компетенц≥њ пропозиц≥њ щодо укладанн€, денонсац≥њ таких договор≥в;

виконуЇ ≥нш≥ функц≥њ в≥дпов≥дно до покладених на нього завдань.

–≥шенн€ ƒержг≥рпромнагл€ду з питань охорони прац≥, що належать

до його компетенц≥њ, Ї обовТ€зковими дл€ виконанн€ вс≥ма м≥н≥стерства- ми, ≥ншими центральними органами державноњ виконавчоњ влади, м≥сце- вими державними адм≥н≥страц≥€ми, м≥сцевими радами народних депута- т≥в та п≥дприЇмствами.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 665 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получитс€ - вы тоже правы. © √енри ‘орд
==> читать все изречени€...

2030 - | 1992 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.