Лекции.Орг

Поиск:
Повноваження Кабінету Міністрів України щодо охорони праці
 

Кабінет Міністрів України:

забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони праці;

визначає функції міністерств, інших центральних органів держав- ної виконавчої влади щодо створення безпечних і нешкідливих умов пра- ці та нагляду за охороною праці;

подає на затвердження Верховною Радою України загальнодержа- вну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого се- редовища;

встановлює єдину державну статистичну звітність з питань охоро-

ни праці.

Для розробки і реалізації цілісної системи державного управління охороною праці при Кабінеті Міністрів України створюється Національ- на рада з питань безпечної життєдіяльності населення, яку очолює віце- прем`єр-міністр України.

Національна рада виконує такі функції:

створює єдину систему державного управління охороною праці;

вносить до розгляду Кабміну пропозиції щодо вдосконалення цієї системи;

організовує і забезпечує контроль за виконанням загальнодержав-

них актів та рішень уряду з питань охорони праці;

розробляє загальнодержавну програму і законопроекти з питань охорони праці, вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства з цих питань;

координує діяльність центральних і місцевих органів державної виконавчої влади з питань охорони праці, організовує перевірки діяльно- сті їх у сфері праці;

бере участь у міжнародній співпраці з питань безпеки життєдіяль-

ності та охорони праці, сприяє вивченню, узагальненню і поширенню до-


свіду з охорони праці, здійснює контроль за виконанням укладених дого-

ворів.

 

 

2.2.2.2.Повноваження Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ( Держгірпромнагляд )

 

 

Державний комітет Украъни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду(до 2005 року Держнаглядохоронпраці) є урядовим органом державного управління, який діє у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабіне- ту Міністрів України, Положенням, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2005 р. № 1090.

Згідно з повноваженнями у сфері управління охороною праці Держ-

гірпромнагляд:

здійснює комплексне управління охороною праці та контролює виконання функцій державного управління охороною праці міністерст- вами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями та орга- нами місцевого самоврядування;

бере участь у формуванні державної політики у сфері охорони праці та забезпечує її реалізацію у цій галузі;

координує роботу міністерств, інших центральних органів виконав- чої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держад- міністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, інших суб’єктів господарювання у сфері безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, промислової безпеки, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення та об’єктами підвищеної небезпеки;

розробляє разом з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Фондом соціального страхування від нещасних випад- ків на виробництві та професійних захворювань, всеукраїнськими об’єднаннями роботодавців та профспілок проект загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого сере- довища і контролює її виконання;

проводить державну реєстрацію великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуата- ції у вулично-дорожній мережі загального користування, та реєструє пі- діймальні споруди, парові і водогрійні котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари та гарячої води, об’єкти нафтогазового ком-


плексу та інші об’єкти;

визначає порядок проведення навчання і перевірки знань посадо- вих осіб з питань охорони праці, погоджує навчальні плани і програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці, видає дозволи на проведення навчання посадових осіб та працівників з питань охорони праці;

проводить у межах своїх повноважень розслідування аварій, гру- пових нещасних випадків, нещасних випадків з тяжкими та смертельни- ми наслідками на виробництві;

веде облік аварій та оперативний облік потерпілих внаслідок не- щасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, аналізує їх причини, готує пропозиції щодо запобігання таким випадкам;

організовує роботу з сертифікації засобів індивідуального захисту працівників, підготовки, атестації та сертифікації фахівців з державного контролю та систем управління охороню праці, приймає участь у прове- денні аудиту з питань охорони праці;

бере участь у прийнятті в експлуатацію виробничих об’єктів та об’єктів соціально-культурного призначення;

веде державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки;

бере участь у проведенні експертизи проектів будівництва (рекон- струкції, технічного переоснащення) підприємств і виробничих об’єктів, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працівників на їх відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки;

готує пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики з питань охорони праці, промислової безпеки;

бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів України, готує в межах своєї компетенції пропозиції щодо укладання, денонсації таких договорів;

виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

Рішення Держгірпромнагляду з питань охорони праці, що належать

до його компетенції, є обов’язковими для виконання всіма міністерства- ми, іншими центральними органами державної виконавчої влади, місце- вими державними адміністраціями, місцевими радами народних депута- тів та підприємствами.

 

 


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 616 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Велико ли, мало ли дело, его надо делать. © Неизвестно
==> читать все изречения...

369 - | 263 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.