Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ќавчанн€ з питань охорони прац≥
 

Ќавчанн€ з питань охорони прац≥ Ц це навчанн€ прац≥вник≥в, учн≥в, курсант≥в, студент≥в, слухач≥в з метою отриманн€ необх≥дних знань ≥ на- вичок з питань охорони прац≥ або безпечного веденн€ роб≥т.

 

ќрган≥зац≥ю навчанн€ та перев≥рки знань з питань охорони прац≥ прац≥вник≥в п≥д час п≥дготовки, переп≥дготовки, здобутт€ новоњ профес≥њ, п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ на виробництв≥ зд≥йснюЇ служба охорони прац≥ або ≥нш≥ спец≥ал≥сти, €ким доручена ц€ робота. ” в≥дпов≥дних навчальних програмах маЇ передбачатис€ теоретичне та практичне навчанн€.

ѕрац≥вники, зайн€т≥ на роботах з п≥двищеною небезпекою або там, де Ї потреба у профес≥йному добор≥, повинн≥ проходити попереднЇ спец≥- альне навчанн€ ≥ не р≥дше н≥ж один раз на р≥к Ц перев≥рку знань в≥дпов≥д- них нормативних акт≥в про охорону прац≥. ѕерел≥к таких роб≥т затвер- джуЇтьс€ ƒержг≥рпромнагл€дом.

ѕ≥дготовка прац≥вник≥в дл€ роб≥т з п≥двищеною небезпекою та прац≥в- ник≥в, зайн€тих на роботах, що потребують профес≥йного добору зг≥дно з ѕерел≥ком, затвердженим сп≥льним Ќаказом ћќ« ”крањни та ƒержнагл€- дохоронпрац≥ в≥д 23 вересн€ 1994 р. є 263/121, включаючи ≥ роботи щодо обслуговуванн€ електроустановок, вантажоп≥д≥ймальних кран≥в та посудин, що працюють п≥д тиском, газового господарства, проведенн€ п≥дривних ро- б≥т тощо, проводитьс€ т≥льки у навчальних закладах.

” подальшому на виробництв≥ прац≥вники мають проходити попере- днЇ спец≥альне навчанн€ ≥ перев≥рку знань з питань охорони прац≥ залеж- но в≥д специф≥ки виробництва й з урахуванн€м вимог норм та правил безпеки прац≥ дл€ конкретних роб≥т з п≥двищеною небезпекою, але не р≥- дше одного разу на р≥к. “акому навчанню ≥ перев≥рц≥ знань п≥дл€гають ус≥ прац≥вники, включаючи ≥нженерно-техн≥чних прац≥вник≥в, зайн€тих на вищезазначених роботах. ѕрац≥вник, €кий маЇ перерву в робот≥ за профе- с≥Їю б≥льше одного року, проходить навчанн€ ≥ перев≥рку знань заново.

ќсоби, €ких приймають на роботу, повТ€зану з п≥двищеною пожеж- ною безпекою, повинн≥ попередньо пройти спец≥альне навчанн€ (пожеж- но - техн≥чний м≥н≥мум). ѕрац≥вники зайн€т≥ на роботах з п≥двищеною пожежною небезпекою, один раз на р≥к проход€ть перев≥рку знань в≥дпо- в≥дних нормативних акт≥в з пожежноњ безпеки, а посадов≥ особи до почат- ку виконанн€ своњх обовТ€зк≥в ≥ пер≥одично (один раз на три роки) прохо- д€ть навчанн€ ≥ перев≥рку знань з питань пожежноњ безпеки.

ѕосадов≥ особи в≥дпов≥дно до ѕерел≥ку посад, затвердженого Ќака-


зом ƒержнагл€дохоронпрац≥, до початку виконанн€ своњх обовТ€зк≥в ≥ пе- р≥одично, один раз на три роки, проход€ть навчанн€ ≥ перев≥рку знань з питань охорони прац≥.

ѕерев≥рка знань прац≥вник≥в з правил безпеки та ≥нших питань охо- рони прац≥ провод€тьс€ за тими нормативними актами, що регламенту- ють безпеку, забезпеченн€ та додержанн€ вимог, €к≥ вход€ть до њх служ- бових або трудових обовТ€зк≥в. ѕри цьому кер≥вний склад центральних ≥ м≥сцевих орган≥в державноњ виконавчоњ влади, обТЇднань п≥дприЇмств, ке- р≥вники структурних п≥дрозд≥л≥в, €к≥ орган≥зовують виробничий процес, спец≥ал≥сти служби охорони прац≥, члени ком≥с≥й з перев≥рки знань цих орган≥в, а також викладач≥ охорони прац≥ вищих навчальних заклад≥в проход€ть навчанн€ та перев≥рку знань з питань охорони прац≥ у Ќауко- во-≥нформац≥йному та навчальному центр≥ ƒержг≥рпромнагл€ду.

ƒл€ перев≥рки знань прац≥вник≥в з питань охорони прац≥ на п≥дпри- Їмств≥ створюЇтьс€ пост≥йно д≥юча ком≥с≥€ п≥д головуванн€м кер≥вника або заступника кер≥вника п≥дприЇмства. ƒо складу ком≥с≥њ вход€ть спец≥- ал≥сти служб охорони прац≥, юридичноњ служби та ≥нших виробничо- техн≥чних п≥дрозд≥л≥в, а також представники орган≥в ƒержг≥рпромнагл€- ду ≥ кер≥вного органу профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ, уповноважен≥ наймани- ми прац≥вниками особи, страхов≥ експерти з охорони прац≥, ‘онду соц≥а- льного страхуванн€ в≥д нещасних випадк≥в та профес≥йних захворювань ”крањни. ”с≥ члени ком≥с≥њ у пор€дку, установленому “иповим положен- н€м, повинн≥ пройти навчанн€ та перев≥рку знань з питань хрони прац≥.

ѕрац≥вникам, €к≥ при перев≥рц≥ знань показали задов≥льн≥ результати, видаютьс€ посв≥дченн€. ƒопуск до роботи ос≥б, €к≥ не пройшли навчанн€, ≥нструктаж≥ ≥ перев≥рку знань з охорони прац≥, заборон€Їтьс€. ” раз≥ не- задов≥льноњ атестац≥њ прот€гом м≥с€ц€ проводитьс€ повторна перев≥рка знань. “ерм≥н збереженн€ протокол≥в перев≥рки знань з питань охорони прац≥ не менше 5 рок≥в.

ѕозачергове навчанн€ ≥ перев≥рка знань посадових ос≥б, а також фа-

х≥вц≥в з питань охорони прац≥ провод€тьс€ при переведенн≥ прац≥вника на ≥ншу роботу або призначенн≥ його на ≥ншу посаду, що потребуЇ додатко- вих знань з питань охорони прац≥.

ѕосадов≥ особи, у тому числ≥ фах≥вц≥ з питань охорони прац≥ п≥дпри- Їмств, де ставс€ нещасний випадок(профес≥йне отруЇнн€) груповий або ≥з смертельним насл≥дком, повинн≥ прот€гом м≥с€ц€ пройти позачергове на- вчанн€ ≥ перев≥рку знань з питань охорони прац≥ в пор€дку, встановлено- му “иповим положенн€м, €кщо ком≥с≥Їю з розсл≥дуванн€ встановлено факт порушенн€ ними вимог нормативно - правових акт≥в з охорони пра- ц≥.


ѕозачергове навчанн€ з метою ознайомленн€ з новими нормативно-

правовими актами з охорони прац≥ може проводитис€ у форм≥ сем≥нар≥в.

Ќавчанн€ з охорони прац≥ зд≥йснюЇтьс€ на вс≥х п≥дприЇмствах, в установах, навчальних закладах незалежно в≥д форми власност≥ (ст. 18

«акону).

¬ивченн€ нормативних дисципл≥н з охорони прац≥ в ус≥х вищих на- вчальних закладах зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дно до наказу ћ≥н≥стерства осв≥ти в≥д 02.12.98 є 420 Дѕро вдосконаленн€ навчанн€ з охорони прац≥ й без- пеки життЇд≥€льност≥ у вищих закладах осв≥ти ”крањниФ, а саме: предмета

Дохорона прац≥Ф(профес≥йно-техн≥чн≥ навчальн≥ заклади), навчальних ди- сципл≥н Доснови охорони прац≥Ф (вищ≥ навчальн≥ заклади), Дохорона прац≥ в галуз≥Ф (вищ≥ навчальн≥ заклади), проводитьс€ за типовими навчальни- ми планами ≥ програмами з цього предмета ≥ навчальних дисципл≥н, €к≥ затверджуютьс€ спец≥ально вповноваженим центральним органом вико- навчоњ влади в галуз≥ осв≥ти ≥ науки за погодженн€м ≥з спец≥ально впов- новаженим центральним органом виконавчоњ влади з нагл€ду за охоро- ною прац≥. ќкрем≥ питанн€ (розд≥ли) з охорони прац≥ мають передбачатис€ у навчальних програмах загально техн≥чних ≥ спец≥альних дисципл≥н.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 614 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

∆изнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © ƒжон Ћеннон
==> читать все изречени€...

1898 - | 1690 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.