Лекции.Орг


Поиск:
Навчання з питань охорони праці
 

Навчання з питань охорони праці – це навчання працівників, учнів, курсантів, студентів, слухачів з метою отримання необхідних знань і на- вичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт.

 

Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників під час підготовки, перепідготовки, здобуття нової професії, підвищення кваліфікації на виробництві здійснює служба охорони праці або інші спеціалісти, яким доручена ця робота. У відповідних навчальних програмах має передбачатися теоретичне та практичне навчання.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні проходити попереднє спеці- альне навчання і не рідше ніж один раз на рік – перевірку знань відповід- них нормативних актів про охорону праці. Перелік таких робіт затвер- джується Держгірпромнаглядом.

Підготовка працівників для робіт з підвищеною небезпекою та праців- ників, зайнятих на роботах, що потребують професійного добору згідно з Переліком, затвердженим спільним Наказом МОЗ України та Держнагля- дохоронпраці від 23 вересня 1994 р. № 263/121, включаючи і роботи щодо обслуговування електроустановок, вантажопідіймальних кранів та посудин, що працюють під тиском, газового господарства, проведення підривних ро- біт тощо, проводиться тільки у навчальних закладах.

У подальшому на виробництві працівники мають проходити попере- днє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці залеж- но від специфіки виробництва й з урахуванням вимог норм та правил безпеки праці для конкретних робіт з підвищеною небезпекою, але не рі- дше одного разу на рік. Такому навчанню і перевірці знань підлягають усі працівники, включаючи інженерно-технічних працівників, зайнятих на вищезазначених роботах. Працівник, який має перерву в роботі за профе- сією більше одного року, проходить навчання і перевірку знань заново.

Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожеж- ною безпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожеж- но - технічний мінімум). Працівники зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань відпо- відних нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до почат- ку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) прохо- дять навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Посадові особи відповідно до Переліку посад, затвердженого Нака-


зом Держнаглядохоронпраці, до початку виконання своїх обов’язків і пе- ріодично, один раз на три роки, проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Перевірка знань працівників з правил безпеки та інших питань охо- рони праці проводяться за тими нормативними актами, що регламенту- ють безпеку, забезпечення та додержання вимог, які входять до їх служ- бових або трудових обов’язків. При цьому керівний склад центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, об’єднань підприємств, ке- рівники структурних підрозділів, які організовують виробничий процес, спеціалісти служби охорони праці, члени комісій з перевірки знань цих органів, а також викладачі охорони праці вищих навчальних закладів проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці у Науко- во-інформаційному та навчальному центрі Держгірпромнагляду.

Для перевірки знань працівників з питань охорони праці на підпри- ємстві створюється постійно діюча комісія під головуванням керівника або заступника керівника підприємства. До складу комісії входять спеці- алісти служб охорони праці, юридичної служби та інших виробничо- технічних підрозділів, а також представники органів Держгірпромнагля- ду і керівного органу профспілкової організації, уповноважені наймани- ми працівниками особи, страхові експерти з охорони праці, Фонду соціа- льного страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України. Усі члени комісії у порядку, установленому Типовим положен- ням, повинні пройти навчання та перевірку знань з питань хрони праці.

Працівникам, які при перевірці знань показали задовільні результати, видаються посвідчення. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктажі і перевірку знань з охорони праці, забороняється. У разі не- задовільної атестації протягом місяця проводиться повторна перевірка знань. Термін збереження протоколів перевірки знань з питань охорони праці не менше 5 років.

Позачергове навчання і перевірка знань посадових осіб, а також фа-

хівців з питань охорони праці проводяться при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду, що потребує додатко- вих знань з питань охорони праці.

Посадові особи, у тому числі фахівці з питань охорони праці підпри- ємств, де стався нещасний випадок(професійне отруєння) груповий або із смертельним наслідком, повинні протягом місяця пройти позачергове на- вчання і перевірку знань з питань охорони праці в порядку, встановлено- му Типовим положенням, якщо комісією з розслідування встановлено факт порушення ними вимог нормативно - правових актів з охорони пра- ці.


Позачергове навчання з метою ознайомлення з новими нормативно-

правовими актами з охорони праці може проводитися у формі семінарів.

Навчання з охорони праці здійснюється на всіх підприємствах, в установах, навчальних закладах незалежно від форми власності (ст. 18

Закону).

Вивчення нормативних дисциплін з охорони праці в усіх вищих на- вчальних закладах здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти від 02.12.98 № 420 „Про вдосконалення навчання з охорони праці й без- пеки життєдіяльності у вищих закладах освіти України”, а саме: предмета

„охорона праці”(професійно-технічні навчальні заклади), навчальних ди- сциплін „основи охорони праці” (вищі навчальні заклади), „охорона праці в галузі” (вищі навчальні заклади), проводиться за типовими навчальни- ми планами і програмами з цього предмета і навчальних дисциплін, які затверджуються спеціально вповноваженим центральним органом вико- навчої влади в галузі освіти і науки за погодженням із спеціально впов- новаженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охоро- ною праці. Окремі питання (розділи) з охорони праці мають передбачатися у навчальних програмах загально технічних і спеціальних дисциплін.

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 590 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Люди избавились бы от половины своих неприятностей, если бы договорились о значении слов. © Рене Декарт
==> читать все изречения...

488 - | 373 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.