Лекции.Орг

Поиск:
Поняття управління охороною праці
Охорона праці – складна, багатофункціональна система, що має свою

специфічну мету, завдання та засоби їх вирішення. Вона покликана захи- щати працюючих на виробництві від його негативних факторів, зберігати їх здоров’я і високу працездатність. Тому основною метою управління охороною праці є вдосконалення організації роботи із забезпечення без- пеки праці, зниження травматизму та аварійності на основі вирішення комплексу завдань щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці на виробництві, надання лікувально-профілактичного і санітарно- побутового обслуговування працюючих.

Під управлінням охороною працірозуміють планомірний процес впливу на виробничу систему для отримання заданих показників, що ха- рактеризують здоровий стан умов праці. Управління охороною праці мо-

жна уявити як безперервний процес дій, що включає:

- оцінку параметрів умов праці;

- формування мети і постановку завдань;

- розробку програм з охорони праці;

- реалізація програм та оцінка їх ефективності;

- стимулювання виконавців.

Управління охороною праці можна охарактеризувати також як роз- робку, прийняття та реалізацію рішень, спрямованих на досягнення без- пеки на виробництві, у т.ч. створення здорових і безпечних умов праці.

Управління охороною праці має орган і об’єкт управління, вхідну і вихідну інформацію, прямий і зворотній зв’язок з виробництвом.


Об’єктом управління охороною праці є стан умов праці на робочих місцях. У ширшому розумінні об’єкт управління охороною праці – це ді- яльність функціональних служб і структурних підрозділів із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на робочих місцях, виробничих ді-

лянках і на підприємстві в цілому.

Принципову схему процесу управління охороною праці зображено на рис. 2.

 

Головна мета охорони праці

 

Безпечні умови праці

 

 

Організаційні Технічні
Економічні
Соціальні
Санітарно-гігієнічні
Психофізіологічні
Нормативно-правові

 

Інформація

 

 

Керівний орган

 

 

Керівні дії

 

 

Рис. 2. Принципова схема процесу управління охороною праці

 

У вирішенні різноманітних завдань у сфері управління охороною праці беруть участь як державні органи, так і безпосередньо керівники

підприємств, структурних підрозділів, профспілкових організацій.

В умовах роздержавлення, утворення великої кількості суб’єктів під- приємницької діяльності з різними формами власності роль держави у вирішенні завдань охорони праці суттєво зростає. Держава виступає га- рантом створення безпечних та нешкідливих умов праці для працівників

підприємств, установ, організацій усіх форм власності.

 


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 703 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Есть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © Аристотель
==> читать все изречения...

157 - | 123 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.