Лекции.Орг

Поиск:
Загальне поняття про нормативно - правові акти з охорони праці. Система стандартів безпеки праці
Нормативно-правові акти з охорони праці – це правила, норми, рег-

ламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи з охорони праці. Вони є обов’язковими до виконання і дотримання усіма підприємс- твами, для яких вони розроблені.

Опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування чинних но- рмативно-правових актів з охорони праці проводяться спеціально упов- новаженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охоро- ною праці за участю професійних спілок і Фонду соціального страхування від нещасних випадків та за погодженням з органами держа- вного нагляду за охороною праці, а санітарні правила та норми затвер-


джуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я.

Нормативно - правові акти з охорони праці розглядаються в міру впровадження досягнень науки і техніки, але не рідше одного разу на де- сять років.

Розгляд та впровадження їх має за мету поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

У разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я умов праці роботодавець зобов’язаний повідомити про це відпо- відний орган державного нагляду за охороною праці, а також звернутись до нього при необхідності з клопотанням про встановлення строку для проведення умов праці згідно нормативних вимог. Отримавши згоду або інше рішення з цього приводу від органу державного нагляду, роботода- вець зобов’язаний невідкладно повідомити про це заінтересованих пра-

цівників (ст. 29 Закону „Про охорону праці”).

Державні стандарти Системи стандартів безпеки праці (ГОСТ ССБТ) колишнього СРСР застосовуються на території України до їх заміни ін- шими нормативними документами, якщо вони не суперечать чинному за- конодавству України. Відповідно до Угоди про співробітництво в галузі охорони праці, укладеної керівними органами урядів держав СНД, стан- дарти ССБТ надалі визнаються Україною як міждержавні стандарти за угодженим переліком, що переглядається в міру необхідності з урахуван- ням національного законодавства держав СНД та результатів спільної ро- боти, спрямованої на удосконалення Системи стандартів безпеки праці.

ГОСТ мають п’ять класифікаційних груп, яким надано шифр підсистем:

організаційно-методичні стандарти – 12.0;

стандарти вимог та норм за видами небезпечних і шкідливих ви-

робничих факторів – 12.1;

стандарти вимог безпеки до виробничого устаткування – 12.2; стандарти вимог безпеки до виробничих процесів – 12.3; стандарти вимог безпеки до засобів захисту працюючих – 12.4.

Вимоги щодо охорони праці регламентуються також Державними

стандартами України з питань безпеки праці, Будівельними нормами та

правилами, Санітарними нормами, Правилами улаштування електроуста- новок, нормами технічного проектування та іншими нормативними акта- ми.

 

 


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 596 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Студенческая общага - это место, где меня научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. А майонез - это вообще десерт. © Неизвестно
==> читать все изречения...

285 - | 182 -


© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.