Лекции.Орг
 

Категории:


Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...


Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...


Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...

Розрахунок зваженої оцінки критеріїв за методом SPАСЕ(у форматі довірчих інтервалів)

Критерії Оцінка, балів Вага Зважена оцінка, балів
Фінансова сила підприємства - ФС 4,0-5,3
рентабельність вкладеного капіталу 4-5 0,4 1,6-2,0
стабільність отримання прибутку 3-5 0,3 0,9-1,5
ліквідність 5-6 0,3 1,5-1,8
Конкурентоздатність підприємства - КП 1,9-3,1
частка підприємства на ринку 1-2 0,5 0,5-1,0
можливості активного впливу на рівень цін і витрат 2-3 0,3 0,6-0,9
рентабельність продажу 4-6 0,2 0,8-1,2
Привабливість галузі - ПС 6,0-7,6
характеристика конкурентної ситуації 7-9 0,3 2,1-2,7
стадія життєвого циклу галузі 6-7 0,4 2,4-2,8
залежність розвитку галузі від кон’юнктури 5-6 0,3 1,5-2,1
Стабільність галузі - СГ 3,0-5,0
тривалість життєвого циклу галузі 5-7 0,4 2,0-2,8
ступінь іноваційності галузі 1-3 0,4 0,4-1,2
маркетингові та рекламні можливості 3-5 0,2 0,6-1,0

 

Щоб визначити рекомендовану стратегію (або діапазон стратегій) в обраній системі координат замість вектора побудуємо трикутник, вершинами якого буде початок координат і точки Р1(х1, у2,),Р2 21,).

Трансформуємо вище наведену формулу для довірчих інтервалів:

1,, Х2] - [ПС1, ПС2] (-) (КП1 КП2];

[У1У2] = [ФС1, ФС2] (-) [СТ1 СТ2]

Отже, використовуючи дані, взяті з табл. П 1, розраховуємо значення координат точок Р1 і Р2.

[Х1, Х2] = [6.0; 7.6] (-) [1.9; 3.1] = [4.1; 5.7]

ІУ1,У2] = [4.0; 5.3] (-) [3.0; 5.0] = [-1.0; 2.3]

Тепер маємо точки Р1 (5,7; -1,0) і Р2(4,1; 2,3), які позначаємо на системі координат (рис. П.1) і малюємо трикутник, з'єднуючи ці точки і початок координат. Точка Р1 потрапила у правий нижній квадрант, а точка Р2у правий верхній. Це означає, що підприємство має розробляти "про запас" окремі сценарії як для агресивної, так і для конкурентної стратегій.

 

 

Умовні позначення:

Ф Ф С – фінансова сила підприємства;

Агресивна стратегія
Консервативна стратегія
К КП - конкурентоздатність

ПС - привабливість сектора (галузі);

СТ - стабільність сектора (галузі)

Захисна стратегія

Конкурентна стратегія

 

Рис. П 1. Трикутник рекомендованих стратегій

(метод SPАСЕ з використанням довірчих інтервалів)

 

Якби точки Р1 і Р2 потрапили у один і той же квадрант , це дозволило б зосередитися на визначеній стратегії, оскільки довірчі інтервали зводять до мінімуму помилки.

Отже, в умовах невизначеності числові дані у методиці SРАСЕ можна перетворювати у формат довірчих інтервалів і проводити аналіз, оперуючи діапазонами чисел. Це дає змогу впевненіше окреслювати стратегічний трикутник і завчасно готувати різні сценарії стратегічної поведінки залежно від змін у зовнішньому середовищі, які очікують підприємство у майбутньому.

Приклад застосування методу SPACE

Для того, щоб визначити характер базових стратегій підприємства проведемо аналіз за допомогою SPACE-методу (табл. П.2 та рис. П.2).

Для визначення характеру стратегій в системі координат побудуємо трикутник, вершинами якого будуть початок координат, точки Р1(х1;у2) та Р2(х2;у1). Визначення координат точок здійснюється за формулами:

Р1(х1;у2)=[ПГ1;ПГ2]-[КП1;КП2] та Р2(х2;у1)=[ФС1;ФС2]-[СГ1;СГ2]

Таблиця П.2

Визначення характеру поведінки ВАТ «ДБКК» на ринку

Критерії Оцінка в балах Вага Зважена оцінка в балах
Фінансова сила підприємства 5,8-7,1
Рентабельність вкладеного капіталу 4-6 0,3 1,2-1,8
Стабільність отримання прибутку 7-8 0,4 2,8-3,2
Ліквідність 6-7 0,3 1,8-2,1
Конкурентоспроможність підприємства 4,2-5,4
Частка підприємства на ринку 8-9 0,3 2,4-2,7
Можливість активного впливу на рівень цін і витрат 2-3 0,5 1,0-1,5
Рентабельність продажу 4-6 0,2 0,8-1,2
Привабливість галузі 6,7-8,0
Характеристика конкурентної ситуації 7-8 0,4 2,8-3,2
Стадія життєвого циклу галузі 6-8 0,3 1,8-2,4
Залежність розвитку галузі від кон’юнктури 7-8 0,3 2,1-2,4
Стабільність галузі 4,9-6,3
Тривалість життєвого циклу галузі 7-8 0,3 2,1-2,4
Ступінь інноваційності галузі 4-5 0,3 1,2-1,5
Маркетингові та рекламні можливості 4-6 0,4 1,6-2,4

 

Використавши дані з табл. П.1 розрахуємо значення координат точок Р1 та Р2:

Р1(х1;у2)=[6,7;8,0]-[4,2;5,4]=[2,5;2,6] та Р2(х2;у1)=[5,8;7,1]-[4,9;6,3]=[0,9;0,8]

 

 


Рис. П.2. Визначення характеру стратегії ВАТ «ДБКК» методом SPACE

Отже, відповідно з розрахованими координатами вершин трикутник потрапив до квадранту «агресивна стратегія», що є свідченням того, що підприємство на даний момент використовує агресивну стратегію.

Додаток Р

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 508 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. I. Что следует понимать под методом обучения? Из пред-1 ложенных ответов выберите правильный, доказав не­полноту или ошибочность остальных
 2. А) яким методом його зафіксувати?
 3. Алгоритм уравнивания ОВР методом полуреакций
 4. Анализ производственного травматизма методом стандартизованных показателей
 5. Анализ трудоемкости рекурсивных алгоритмов методом подсчета вершин дерева рекурсии
 6. Аналіз рівня факторів виходу продукції рослинництва з 1 га сільськогосподарських угідь методом аналітичного групування
 7. Аналітичний розрахунок параметрів пускових газліфтних клапанів
 8. Аппроксимация функций методом наименьших квадратов
 9. Важливість часткових критеріїв і використання додаткової інформації для прийняття рішення
 10. Вибір і розрахунок калориферів
 11. Вибір і розрахунок потреби у транспортних засобах
 12. Вивчення динаміки валової і товарної продукції, розрахунок базисних і ланцюгових темпів зростання і приросту


Поиск на сайте:


© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.