Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤≤. ћовленнЇва зм≥стова л≥н≥€
«м≥ст навчального матер≥алу ƒержавн≥ вимоги до р≥вн€ загальноосв≥тньоњ п≥дготовки учн≥в
1. јуд≥юванн€ Ц слуханн€-розум≥нн€ усного мовленн€ (прот€гом року) —прийманн€ на слух матер≥алу, що складаЇтьс€ з дек≥лькох звук≥в, склад≥в, сл≥в, словосполучень, ви€вленн€ серед них тих, €к≥ в≥дпов≥дають зазначеним прикметам.   —прийманн€ на слух, розум≥нн€, запамТ€товуванн€ з 1-2 прослуховувань зм≥сту невеликих (за складн≥стю под≥бних до букварних) текст≥в, що належать до художнього й розмовного стил≥в (казка, розпов≥дь, в≥рш).   —прийманн€ на слух ≥нструкц≥й, що стосуютьс€ виконанн€ навчальних д≥й чи ≥грових завдань.   2. √овор≥нн€ (прот€гом року) ‘ормуванн€ вм≥нн€ регулювати диханн€, силу голосу, темп мовленн€. „итанн€ напамТ€ть в≥рш≥в, загадуванн€ загадок, промовл€нн€ скоромовок тощо.     ¬≥дтворенн€ (за рол€ми) д≥алог≥в ≥з прослуханих казок, розпов≥дей. ѕобудова запитань ≥ в≥дпов≥дей на них за прослуханим чи прочитаним текстом, малюнком, д≥аф≥льмом, навчальною ситуац≥Їю у клас≥ та ≥н.   —кладанн€, роз≥груванн€ д≥алог≥в за темами, близькими до життЇвого досв≥ду д≥тей, п≥сл€ попередньоњ п≥дготовки (обговоренн€ зм≥сту, робота з≥ словом, словосполученн€м, етикетними мовленнЇвими формулами, що використовуютьс€ у д≥алогах). ѕовторенн€ зразка звТ€зного висловлюванн€, пропонованого вчителем.   ѕереказуванн€ невеликого прослуханого тексту з опорою на подан≥ словосполученн€, запитанн€, план (на початку року вчитель пропонуЇ зазначену вище допомогу усно, а в к≥нц≥ року Ц ≥ в письмов≥й форм≥). ѕобудова звТ€зного висловлюванн€ за поданим початком ≥ малюнком (сер≥Їю малюнк≥в), на основ≥ прослуханого тексту, випадку з житт€.   3. „итанн€(прот€гом року) –оль ум≥нн€ читати в житт≥ школ€р≥в ≥ дорослих людей.   ”св≥домлене читанн€ доступних текст≥в.   ѕравильне ≥нтонуванн€ речень, у к≥нц≥ €ких сто€ть р≥зн≥ розд≥лов≥ знаки. –обота з дит€чою книжкою ѕрактичне ознайомленн€ учн≥в з≥ зм≥стом пон€ть: письменник, його пр≥звище, назва (заголовок) книжки (твору), малюнок (≥люстрац≥€), обкладинка, написи на н≥й, кор≥нець, стор≥нка.     ‘ормуванн€ ум≥нь правильно називати книжку (тв≥р): спочатку пр≥звище письменника, пот≥м назву. ‘ормуванн€ початкових ум≥нь читати-розгл€дати дит€чу книжку.   ќзнайомленн€ школ€р≥в ≥з пер≥одичними виданн€ми (дит€ча газета, журнал).     ѕрактичне ознайомленн€ учн≥в ≥з пон€тт€ми: б≥бл≥отека, б≥бл≥отекар, читальна зала.   ќзнайомленн€ школ€р≥в з основними правилами г≥г≥Їни читанн€-розгл€данн€, ≥з правилами збереженн€ книжки, правилами повед≥нки в б≥бл≥отец≥.   4. ѕисьмо(прот€гом року) ”€вленн€ про те, що письмо Ї важливим винаходом, €кий даЇ змогу передавати ≥нформац≥ю на в≥дстан≥, збер≥гати њњ тривалий час. ѕереваги письма над ≥ншими засобами передач≥ ≥нформац≥њ (жести, умовн≥ знаки, звуков≥ сигнали та ≥н.). –оль ум≥нн€ писати в житт≥ людей. ѕереваги грамотноњ людини над неграмотною. ƒоб≥р ≥ записуванн€ назви малюнк≥в.   —кладанн€ ≥ записуванн€ речень за ≥люстрац≥€ми, навчальною ситуац≥Їю, под≥€ми з житт€ тощо ”чень (учениц€): розр≥знюЇ сприйн€т≥ на слух мовн≥ одиниц≥: звуки, склади, слова, словосполученн€; встановлюЇ к≥льк≥сть почутих звук≥в, склад≥в у словах, сл≥в у реченн€х; ви€вл€Ї серед звук≥в, склад≥в, сл≥в т≥, €к≥ Ї Ђзайвимиї, в≥дпов≥дають зазначеним прикметам, наприклад, починаютьс€ певним звуком ≥ под.; слухаЇрозум≥Ї усне висловлюванн€ (сюжетний текст), звучанн€ €кого триваЇ до 1 хвилини (80-100 сл≥в); виокремлюЇ в почутому слова ≥з заданими ознаками (на початку року Цп≥сл€ к≥лькох прослуховувань, у к≥нц≥ Ц п≥сл€ одного-двох); ф≥ксуЇ початок ≥ к≥нець тексту; визначаЇ на слух к≥льк≥сть речень (2-4) у текст≥; к≥льк≥сть сл≥в у реченн≥ (до 4 сл≥в); в≥дпов≥даЇ на запитанн€ за зм≥стомпрослуханого (хто? що? де? коли? €к?); розпов≥даЇ, про що мовитьс€ у текст≥, €кий прослуховуЇтьс€; висловлюЇ сп≥впереживанн€ з д≥ючими особами у процес≥ слуханн€ тексту; виконуЇ навчальн≥ та ≥гров≥ д≥њ в≥дпов≥дно до прослуханоњ ≥нструкц≥њ.   ”чень (учениц€): регулюЇ диханн€,силу голосу ≥ темп мовленн€ у процес≥ виконанн€ навчальних завдань; читаЇ напамТ€ть до 5 в≥рш≥в (з Ѕуквар€ або ≥нших джерел); в≥дтворюЇ за зразком ≥нтонац≥ю речень, р≥зних за метою висловлюванн€; в≥дтворюЇ в особах (з ≥ншим учнем або вчителем) прослуханий д≥алог; формулюЇ запитанн€ за зм≥стом прослуханого тексту чи ≥ншим джерелом ≥нформац≥њ; в≥дпов≥даЇ на поставлене запитанн€; уважно слухаЇ сп≥врозмовника й адекватно в≥дпов≥даЇ на його запитанн€, самост≥йно формулюЇ репл≥ки (запитанн€) до сп≥вбес≥дника за зм≥стом попередньо п≥дготовленоњ короткоњ розмови на добре знайому тему; повторюЇ усл≥д за вчителемзразок звТ€зного висловлюванн€ з≥ збереженн€м зм≥сту та ≥нтонац≥йних особливостей висловлюванн€; переказуЇ сюжетний текст букварного типу; самост≥йно будуЇ звТ€зне висловлюванн€ за поданим початком ≥ малюнком (≥люстрац≥Їю, сер≥Їю малюнк≥в), на основ≥ прослуханого тексту або випадку з житт€.   ”чень (учениц€): висловлюЇтьс€ про значенн€ вм≥нн€ читати в житт≥ людини ≥ прагне опанувати його; читаЇ вголос у темп≥ 20-30 сл≥в за хвилинудоступн≥ тексти ц≥лими словами (окрем≥ слова ускладненоњ структури Ц за одиниц€ми читанн€); розум≥Ї зм≥ст прочитаного; правильно ≥нтонуЇ реченн€, р≥зн≥ за метою висловлюванн€ та ≥нтонац≥Їю, в≥дпов≥дно до розд≥лових знак≥в; практично розр≥зн€Ї, називаЇ структурн≥ елементи дит€чоњ книжки: обкладинка, кор≥нець, стор≥нка; вид≥л€Ї, показуЇ на обкладинц≥ та в середин≥ книжки назву (заголовок) твору, пр≥звище письменника, ≥люстрац≥њ; правильно називаЇ книжку (тв≥р): спочатку пр≥звище письменника, пот≥м назву (заголовок); розгл€даЇ дит€чу книжку (≥люстрац≥њ, назву, пр≥звище письменника); висловлюЇ припущенн€ (к≥лька сл≥в), про що може розпов≥сти ц€ книжка; практично розр≥зн€Ї дит€ч≥ пер≥одичн≥ виданн€: газету, журнал; правильно називаЇ 1-2 дит€ч≥ журнали (наприклад, Ђћал€ткої, Ђѕ≥знайкої); по€снюЇ, дл€ чого ≥снують б≥бл≥отека, читальна зала, книжкова виставка, хто допомагаЇ вибрати книжку в б≥бл≥отец≥; дотримуЇтьс€ (п≥д кер≥вництвом учител€) правил збереженн€ дит€чоњ книжки, г≥г≥Їни читанн€-розгл€данн€, елементарних правил повед≥нки в б≥бл≥отец≥. ”чень (учениц€): розр≥знюЇ види письма: друкованого, рукописного, малюнкового; розум≥Ї њх значенн€ дл€ сп≥лкуванн€ м≥ж людьми на в≥дстан≥ й у час≥; добираЇзаписуЇ (за допомогою вчител€) назву малюнка; складаЇ, записуЇ (самост≥йно та з допомогою вчител€) реченн€за ≥люстрац≥€ми, навчальною ситуац≥Їю, створеною вчителем

≤≤≤. ћовна зм≥стова л≥н≥€

«м≥ст навчального матер≥алу ƒержавн≥ вимоги до р≥вн€ загальноосв≥тньоњ п≥дготовки учн≥в
1. “екст. –еченн€. —лово(прот€гом року) ”сн≥ й письмов≥ висловлюванн€, текст. «м≥ст, заголовок тексту; в≥дпов≥дн≥сть заголовка зм≥сту тексту. ѕод≥л звТ€зного висловлюванн€ на реченн€; встановленн€ меж реченн€ на слух ≥ за граф≥чними ознаками (велика л≥тера у першому слов≥, розд≥лов≥ знаки в к≥нц≥). —постереженн€ за ≥нтонац≥Їю розпов≥дних, питальних, спонукальних речень, а також окличних речень (без уживанн€ терм≥н≥в) ≥ виконанн€ з ними навчальних завдань, що потребують читанн€ й письма.   ѕод≥л реченн€ на слова, розп≥знаванн€ в усному мовленн≥ ≥ на письм≥ прийменник≥в, сполучник≥в, часток €к окремих сл≥в (без терм≥н≥в). ѕобудова граф≥чних схем речень, €к≥ складаютьс€ з 1-5 сл≥в.   ќзнайомленн€ з≥ словами Ц назвами предмет≥в, ознак, €вищ д≥йсност≥.   –обота над усв≥домленн€м учн€ми лексичного значенн€ слова.   ѕоширенн€ речень ≥ншими словами за зм≥стом.   2. «вуки ≥ букви. —клад. Ќаголос(прот€гом року) «вуки мовленн€ у з≥ставленн≥ з немовними звуками. ”€вленн€ про те, що слова складаютьс€ з≥ звук≥в.   ѕрактичне ознайомленн€ з≥ смислорозр≥знювальною роллю звук≥в; спостереженн€ за тим, €к вставл€нн€, пропуск, зам≥на одного з≥ звук≥в слова може призвести до по€ви ≥ншого слова (сон Ц слон, танк Ц так, сини Ц сани та ≥н.). ѕосл≥довний р€д звук≥в слова. ¬ид≥ленн€ (усл≥д за вчителем ≥ самост≥йно) окремих звук≥в слова (перший, наступний, той, що ≥де п≥сл€ такого-то звука, останн≥й), правильно вимовл€ючи њх. ”творенн€ склад≥в р≥зноњ структури (на, нам, тра, трам) з розр≥знених звук≥в. ќзнайомленн€ з голосними ≥ приголосними звуками; дзв≥нкими ≥ глухими; твердими ≥ мТ€кими приголосними. ќзнайомленн€ з артикул€ц≥йними органами, спостереженн€ за њх роботою п≥д час вимовл€нн€ р≥зних звук≥в. ”досконаленн€ вимови окремих звук≥в, €к≥ мають певн≥ вимовн≥ труднощ≥: [г], [і], [дж], [дз], [дз'], [ц], [ц'], [ч ] та ≥н. ѕод≥л слова на склади. ѕовторенн€ за вчителем сл≥в ≥з наступним под≥лом њх на склади (слово вимовл€Їтьс€ за правилами вимови). –озр≥зненн€ одно-, дво-, трискладових сл≥в. Ќаголос у слов≥. ѕовторенн€ за вчителем сл≥в так, щоб було ч≥тко чути склад п≥д наголосом (вимовл€ють складами; наголошений голосний трохи розт€гують, начебто перепитують ≥з подивом). –обота з≥ словами, вимовл€нн€ ≥ наголошуванн€ €ких програма вимагаЇ запамТ€тати. ѕозначенн€ звук≥в буквами. јбетков≥ (алфав≥тн≥) назви букв. 3. ѕравопис(прот€гом року) ѕозначенн€ звук≥в буквами у тих випадках, коли написанн€ в≥дпов≥даЇ вимов≥. ¬икористанн€ ь ≥ букв €, ю Ї, ≥ дл€ позначенн€ мТ€кост≥ приголосних звук≥в. ”живанн€ великоњ л≥тери на початку реченн€. ”живанн€ розд≥лових знак≥в у к≥нц≥ реченн€.     —писуванн€ навчальних друкованих ≥ рукописних текст≥в.     ѕисьмо п≥д диктуванн€. Ќавчальн≥ диктанти, матер≥алом дл€ €ких Ї слова, реченн€, тексти.     —лова, значенн€, вимову ≥ написанн€ €ких учн≥ повинн≥ засвоњти: бабýс€, бджолá, вирáзно, влíтку, ворóта, гроно, гýмка, іáнок, ірунт, іýдзик, джм≥ль, дзúіа, дзьоб, д≥дýсь, зáгадказагáдка, зозýл€, ≥м'€́, њжáк, кватúрка,  úњв, лелéка, л≥нíйка, л€́лька, новúй, óлень, ол≥вéць, папíр, парасóлька, пóдруга, посерéдин≥, ”крањ́на, украњ́нська, фартýх, цукéрка, цýкор, ́€к≥р (35сл≥в). ”чень (учениц€): розр≥знюЇ усн≥ ≥ письмов≥ висловлюванн€, текст; вибираЇ з поданих або добираЇ самост≥йно заголовок до тексту букварного типу; визначаЇ к≥льк≥сть речень у текст≥ (з 2-4 речень); ви€вл€Ї њх меж≥ за граф≥чними ор≥Їнтирами; ≥нтонац≥йно правильно вимовл€Ї (читаЇ) реченн€, р≥зн≥ за метою висловлюванн€, ≥ в≥дпов≥дно оформл€Ї њх на письм≥; уп≥знаЇ реченн€ за певною комун≥кативною ознакою (м≥стить запитанн€, проханн€, побажанн€ та ≥н.); визначаЇ к≥льк≥сть сл≥в у реченн≥, €ке складаЇтьс€ з 1-4 сл≥в (на слух п≥д час читанн€); складаЇ граф≥чн≥ схеми простих речень (до 5 сл≥в), у тому числ≥ з≥ службовими частинами мови; складаЇ реченн€, €к≥ в≥дпов≥дають заданим граф≥чним схемам; уп≥знаЇрозр≥знюЇ слова Ц назви предмет≥в, ознак, д≥й; ставить до сл≥в питанн€ хто? що? €кий? €ка? €ке? €к≥? що робить? що робл€ть?; сп≥вв≥дносить слово ≥ зображенн€ в≥дпов≥дного предмета, д≥њ, ознаки; вибираЇ з-пом≥ж 2-3 сл≥в те, €кому в≥дпов≥даЇ тлумаченн€, пропоноване вчителем; доповнюЇ реченн€ 1-2 словами за зм≥стом, добираючи њх самост≥йно або вибираючи ≥з запропонованих у п≥дручнику, вчителем; ”чень (учениц€): розр≥знюЇ мовн≥ ≥ немовн≥ звуки; знаЇ, що слова складаютьс€ з≥ звук≥в, що звуки на письм≥ позначаютьс€ буквами; по€снюЇ сп≥вв≥дношенн€ м≥ж звуками ≥ буквами у склад≥, слов≥; по€снюЇ зм≥ну значенн€ слова у результат≥ зам≥ни одного з≥ звук≥в; правильно в≥дтворюЇ ланцюжок звук≥в у почутому слов≥ з 2-5 звук≥в(без €вищ асим≥л€ц≥њ); вид≥л€Ї перший ≥ останн≥й звуки у будь-€кому слов≥ букварного тексту; поЇднуЇ окрем≥ звуки (2-4) у склад в≥дпов≥дноњ структури; розр≥знюЇ голосн≥ ≥ приголосн≥ звуки за звучанн€м та способом вимовл€нн€; правильно вимовл€Ї приголосн≥ звуки [дж], [дз], [дз'], [ц], [ц'], [ч], щ≥линний звук [г] та проривний [і]; под≥л€Ї на склади слова з двох Ц трьох склад≥в; визначаЇ наголос у дво-, трискладових словах; знаЇ абетков≥ (алфав≥тн≥) назви букв. ”чень (учениц€): правильно записуЇ слова, вимова ≥ написанн€ €ких зб≥гаютьс€; правильно позначаЇ на письм≥ мТ€к≥сть приголосних звук≥в; дотримуЇтьс€ правила вживанн€ великоњ л≥тери на початку реченн€; правильно вживаЇ розд≥лов≥ знаки (крапка, знак питанн€, знак оклику) п≥д час списуванн€ та запису на слух речень; списуЇ текст (20-30 сл≥в), дотримуючись правил кал≥граф≥њ; перев≥р€Ї написане; виправл€Ї допущен≥ помилки; пише п≥д диктуванн€ слова, реченн€ з 3-4 сл≥в, звТ€зний текст обс€гом 20-30 сл≥в, написанн€ €ких зд≥йснюЇтьс€ за фонетичним принципом; правильно вимовл€Ї, наголошуЇпише загальновживан≥ слова, передбачен≥ програмою дл€ запамТ€товуванн€
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 626 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒаже страх см€гчаетс€ привычкой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2236 - | 1960 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.