Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒ≥€льн≥сна зм≥стова л≥н≥€ї
Ќова редакц≥€ навчальноњ програми дл€ 1-3 клас≥в

”крањнська мова

(мова навчанн€)

ѕо€снювальна записка

 урс украњнськоњ мови Ц важлива складова загального зм≥сту початковоњ осв≥ти, оск≥льки мова Ї не т≥льки окремим навчальним предметом, а й основним засобом опануванн€ вс≥х ≥нших шк≥льних дисципл≥н.

ќсновна мета цього курсу пол€гаЇ у формуванн≥ ключовоњ комун≥кативноњ компетентност≥ молодшого школ€ра,€ка ви€вл€Їтьс€ у здатност≥ усп≥шно користуватис€ мовою (вс≥ма видами мовленнЇвоњ д≥€льност≥) в процес≥ сп≥лкуванн€, п≥знанн€ навколишнього св≥ту, вир≥шенн€ життЇво важливих завдань.

Ќавчанн€ украњнськоњ мови маЇ бути спр€моване також на формуванн€ соц≥окультурноњ компетентност≥, €ка охоплюЇ загальнокультурний розвиток учн≥в, адаптац≥ю њх до житт€ в певному соц≥альному середовищ≥, громад€нське, патр≥отичне, морально-етичне, естетичне вихованн€.

” процес≥ початкового навчанн€ украњнськоњ мови пост≥йно проводитьс€ робота над формуванн€м компетентност≥ ум≥нн€ вчитис€. ¬ажливо навчити молодших школ€р≥в орган≥зовувати свою навчальну д≥€льн≥сть, сформувати в них почутт€ в≥дпов≥дальност≥ за виконуване завданн€, готовн≥сть самост≥йно працювати з новим, доступним за складн≥стю навчальним матер≥алом, мати власну думку з приводу обговорюваних питань, обірунтовувати њњ.

ƒос€гненн€ поставленоњ мети передбачаЇ виконанн€ таких завдань:

Ц виробленн€ в учн≥в мотивац≥њ навчанн€ украњнськоњ мови;

Ц формуванн€ комун≥кативних ум≥нь;

Ц гармон≥йний розвиток ус≥х вид≥в мовленнЇвоњ д≥€льност≥ (слуханн€-розум≥нн€, говор≥нн€, читанн€ ≥ письма);

Ц опануванн€ найважлив≥ших функц≥ональних складник≥в мовноњ системи;

Ц соц≥окультурний розвиток особистост≥;

Ц формуванн€ в учн≥в ум≥нн€ вчитис€.

¬≥дпов≥дно до осв≥тньоњ галуз≥ Ђћови ≥ л≥тературиї ƒержавного стандарту початковоњ загальноњ осв≥ти навчальний предмет Ђ”крањнська моваї будуЇтьс€ за такими зм≥стовими л≥н≥€ми: мовленнЇвою, мовною, соц≥окультурною, д≥€льн≥сною.

ћовленнЇва зм≥стова л≥н≥€, €ка Ї основною, передбачаЇ розвиток усного ≥ писемного мовленн€ учн≥в, њхнЇ вм≥нн€ користуватис€ мовою €к засобом сп≥лкуванн€, п≥знанн€, впливу. « ц≥Їю метою розвиваютьс€, удосконалюютьс€ усн≥ види мовленнЇвоњ д≥€льност≥, €кими учн≥ певною м≥рою оволод≥ли у дошк≥льному в≥ц≥ (слуханн€-розум≥нн€; говор≥нн€), а також формуютьс€, вдосконалюютьс€ види мовленнЇвоњ д≥€льност≥, повТ€зан≥ з писемним мовленн€м (читанн€ вголос ≥ мовчки, робота з дит€чою книжкою, письмов≥ види роб≥т).

ћовна зм≥стова л≥н≥€, маючи спр€мован≥сть на засвоЇнн€ школ€рами знань про мову, мовн≥ вм≥нн€, розробл€Їтьс€ з урахуванн€м того, що в початковому курс≥ формуванн€ в учн≥в знань про мову, ум≥нь виконувати певн≥ види мовного анал≥зу Ї пропедевтичним. ÷ю роботу сл≥д п≥дпор€дковувати розвитку в учн≥в орфоеп≥чних, лексичних, граматичних, правописних, стил≥стичних ум≥нь.

—оц≥окультурна зм≥стова л≥н≥€ передбачаЇ формуванн€ в учн≥в у€вленн€ про мову €к форму ви€ву культури украњнського народу, €к зас≥б створенн€ твор≥в мистецтва (художньоњ л≥тератури); розширенн€ у€влень школ€р≥в про свою державу Ц ”крањну, культуру украњнського народу, про њњ особливост≥ в р≥зних рег≥онах; засвоЇнн€ малих украњнських фольклорних форм, нац≥ональних формул мовленнЇвого етикету, етикетних правил сп≥лкуванн€; використанн€ набутих знань ≥ вм≥нь п≥д час виконанн€ соц≥альних ролей, сп≥лкуванн€ з представниками р≥зних в≥кових груп ≥ статус≥в, вир≥шенн€ навчальних ≥ життЇвих проблем. ÷€ робота маЇ орган≥чно поЇднуватис€ з ≥ншими аспектами навчанн€ ≥ реал≥зовуватис€ за допомогою д≥браних навчальних текст≥в, тем дл€ побудови д≥алог≥в ≥ монолог≥чних звТ€зних висловлювань р≥зних вид≥в, використанн€ тематичних груп сл≥в, ст≥йких вислов≥в, у €ких в≥дображаютьс€ особливост≥ матер≥альноњ ≥ духовноњ культури народу, його нац≥онального характеру.

ƒ≥€льн≥сна зм≥стова л≥н≥€ спр€мована на формуванн€ в молодших школ€р≥в ум≥нн€ вчитис€, €ке даЇ њм змогу орган≥зовувати ≥ контролювати свою навчальну д≥€льн≥сть ≥ забезпечуЇтьс€ посл≥довною мотивац≥Їю навчанн€, здатн≥стю докладати власних зусиль дл€ дос€гненн€ результату, виконувати мисленнЇв≥ операц≥њ ≥ практичн≥ д≥њ, волод≥ти ум≥нн€ми й навичками самоконтролю та самооц≥нки.

ѕрограму структуровано за такими розд≥лами:

● ЂЌавчанн€ грамотиї;

● ЂћовленнЇва зм≥стова л≥н≥€ї;

● Ђћовна зм≥стова л≥н≥€ї;

● Ђ—оц≥окультурна зм≥стова л≥н≥€ї;

ƒ≥€льн≥сна зм≥стова л≥н≥€ї.

 

I. Ќавчанн€ грамоти

ќсновним методом навчанн€ грамоти, €кий усталивс€ у в≥тчизн€н≥й школ≥, Ї анал≥тико-синтетичний. ¬≥н передбачаЇ реал≥зац≥ю принципу Ђв≥д звука до буквиї. ÷е означаЇ, що учн≥ повинн≥ спочатку навчатись виконувати р≥зн≥ анал≥тико-синтетичн≥ д≥њ з≥ звуками мовленн€, що Ї базовим ум≥нн€м дл€ формуванн€ навичок читанн€ ≥ письма.

ќдночасно з анал≥тико-синтетичним методом можуть частково використовуватис€ й ≥нш≥ методи, зокрема метод ц≥лих сл≥в. ƒоц≥льн≥сть його принаг≥дного застосуванн€ по€снюЇтьс€ необх≥дн≥стю навчати школ€р≥в (п≥сл€ того, €к вони засвоњли читанн€ по складах) сприймати граф≥чн≥ образи багатьох добре знайомих сл≥в ц≥л≥сно, швидко вп≥знавати њх на основ≥ попереднього досв≥ду. “аке ум≥нн€ Ї обовТ€зковою умовою ц≥лковито сформованоњ навички читанн€.

” навчанн≥ письма необх≥дно формувати координац≥ю д≥й рухового ≥ зорового анал≥затор≥в, граф≥чн≥ навички письма (правильне, ч≥тке зображенн€ букв, њх поЇднань, плавне письмо склад≥в, сл≥в, невеликих речень у темп≥, в≥дпов≥дному ≥ндив≥дуальним можливост€м учн≥в); дбати про засвоЇнн€ г≥г≥Їн≥чних правил, €ких сл≥д дотримуватис€ п≥д час письма.

¬раховуючи в≥ков≥ особливост≥ розвитку шестир≥чних учн≥в (слабк≥сть др≥бних мТ€з≥в руки, недостатн€ регул€ц≥€ рух≥в п≥д час письма, значна стомлюван≥сть за тривалого напруженн€, недостатн€ сформован≥сть зорового сприйн€тт€ граф≥чного образу букви), програма не рекомендуЇ форсувати навчанн€ письма. «окрема, опануванн€ письма великих л≥тер складноњ конф≥гурац≥њ може в≥дбуватис€ не одночасно з навчанн€м в≥дпов≥дних р€дкових (малих) букв, а з певним ≥нтервалом. ќднак за умови належноњ п≥дготовленост≥ учн≥в до опануванн€ граф≥ки письма вчитель може планувати вивченн€ малоњ ≥ великоњ л≥тер синхронно. ќсобливо так≥ можливост≥ зТ€вл€ютьс€ у ≤≤ семестр≥.

ѕрограма не передбачаЇ обовТ€зкового навчанн€ першокласник≥в безв≥дривного письма Ц за вин€тком таких випадк≥в, де безв≥дривн≥ поЇднанн€ букв Ї природними (ми, пе) ≥ не потребують повторного проведенн€ по одн≥й ≥ т≥й сам≥й л≥н≥њ чи руху руки у зворотному напр€мку по ц≥й сам≥й л≥н≥њ (ол, по, оо). ѕоЇднанн€ з овальними та п≥вовальними елементами в≥дбуваЇтьс€ за допомогою коротких пр€мих чи дугопод≥бних л≥н≥й.

«а на€вност≥ в клас≥ д≥тей, у €ких переважають д≥њ л≥вою рукою (визнаних л≥вшами п≥сл€ в≥дпов≥дноњ консультац≥њ з л≥карем), учитель маЇ корегувати методику навчанн€ таких учн≥в, не напол€гаючи на переучуванн≥ њх на письмо правою рукою.

” процес≥ навчанн€ грамоти важливо враховувати вм≥нн€, набут≥ д≥тьми в дошк≥льному в≥ц≥. ”читель маЇ забезпечити посильне навчальне навантаженн€ тим учн€м, €к≥ певною м≥рою вм≥ють читати й писати, та надати ≥ндив≥дуальну допомогу менш п≥дготовленим.

¬ажливим завданн€м читанн€ в 1 клас≥ Ї пробудженн€ у школ€р≥в ≥нтересу до дит€чоњ книжки, формуванн€ початкових ум≥нь самост≥йно з нею працювати.

” добукварний ≥ букварний пер≥оди навчанн€, коли учн≥ ще недостатньо опанували грамоту, вони з допомогою вчител€ вчатьс€ сприймати текст на слух (ауд≥юванн€). ѕоступово педагог залучаЇ школ€р≥в до самост≥йного прочитуванн€ знайомих склад≥в, сл≥в на обкладинц≥ книжки, в к≥нц≥ букварного та в п≥сл€букварний пер≥од Ц до самост≥йного читанн€.

ѕершокласники засвоюють також найпрост≥ш≥ структурн≥ елементи дит€чоњ книжки, основн≥ правила г≥г≥Їни читанн€ ≥ розгл€данн€ книжки, накопичують досв≥д сп≥лкуванн€ з однол≥тками та дорослими на основ≥ прослуханого (прочитаного). Ќавчальним матер≥алом на таких зан€тт€х слугують дит€ч≥ книжки, €к≥ добираютьс€ з урахуванн€м в≥кових особливостей учн≥в, њхн≥х читацьких ≥нтерес≥в, уподобань, видо-жанрового, тематичного, авторського розмањтт€, сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних вимог до видань дл€ 6-р≥чних першокласник≥в. ÷е доступн≥ дит€ч≥ книжки у типовому оформленн≥ Ц основн≥ написи (пр≥звище автора, назва книжки) розташован≥ на звичних м≥сц€х, виконан≥ шрифтом, що легко прочитуЇтьс€, зм≥ст ≥люстрац≥њ на обкладинц≥ в≥дпов≥даЇ назв≥ книжки.

Ѕажано, щоб до кожного зан€тт€ добиралас€ нова книжка, ≥ до к≥нц€ навчанн€ в 1 клас≥ учн≥ здобули у€вленн€ про те, що книжковий св≥т багатий ≥ розмањтий, у ньому кожна дитина може задовольнити своњ п≥знавальн≥ ≥нтереси, з книжкою можна ц≥каво проводити дозв≥лл€.

” процес≥ навчанн€ в≥дбуваЇтьс€ поступове ускладненн€ навчального матер≥алу за такими показниками: к≥льк≥сть ум≥щених у книжц≥ твор≥в (в≥д одного до трьох ≥ б≥льше), тип виданн€ (книжка-тв≥р, книжка-зб≥рка; авторська, тематична, зб≥рка народних казок тощо), обс€г текст≥в, що опрацьовуютьс€ на одному зан€тт≥ (в≥д 1 до 2 стор≥нок).

” 1 клас≥ на роботу з дит€чою книжкою рекомендуЇтьс€ в≥дводити до 20 хвилин уроку навчанн€ грамоти (один раз на 2 тижн≥). якщо учн≥ класу мають достатн≥й р≥вень розвитку навички читанн€, учитель може проводити зан€тт€ з дит€чою книжкою прот€гом усього уроку.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1273 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—ложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © јмели€ Ёрхарт
==> читать все изречени€...

1982 - | 1890 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.