Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќсобливост≥ орган≥зац≥њ вивченн€ програмового матер≥алу
Ќова редакц≥€ програми дл€ 1-3 клас≥в загальноосв≥тн≥х навчальних заклад≥в

ѕриродознавство

ѕо€снювальна записка

«агальна характеристика навчального предмета

ѕрограма навчального предмета Ђѕриродознавствої розроблена на основ≥ ƒержавного стандарту початковоњ загальноњ осв≥ти ≥ передбачаЇ ознайомленн€ учн≥в з основами знань фундаментальних природничих наук, адаптованих до можливостей ≥ особливостей д≥тей молодшого шк≥льного в≥ку. Ѕазовим пон€тт€м предмета Ї природа €к ц≥л≥сний системний обТЇкт, €кий визначаЇ доб≥р зм≥сту, його розпод≥л ≥ способи орган≥зац≥њ навчанн€.

ќсновна мета навчального предмета "ѕриродознавство" в початков≥й школ≥ Ц спри€ти формуванню природознавчоњ компетентност≥ учн≥в шл€хом засвоЇнн€ системи ≥нтегрованих знань про неживу та живу природу, основ еколог≥чних знань, опануванн€ способами навчально-п≥знавальноњ ≥ природоохоронноњ д≥€льност≥, розвитку ц≥нн≥сних ставлень до природи, до самого себе.

ƒос€гненн€ зазначеноњ мети передбачаЇ вир≥шенн€ таких важливих завдань:

- формуванн€ ц≥л≥сноњ природничо-науковоњ картини св≥ту, €ка в≥дображаЇ основн≥ законом≥рност≥ у природ≥ та м≥сце в н≥й людини;

- формуванн€ елементарних у€влень ≥ пон€ть про обТЇкти ≥ €вища природи, њх взаЇмозвТ€зки та залежност≥ у систем≥ Ђнежива природа Ц жива природаї, Ђприрода Ц людинаї;

- формуванн€ способ≥в навчально-п≥знавальноњ й природоохоронноњ д≥€льност≥, €к≥ засвоюютьс€ молодшими школ€рами у форм≥ розумових ≥ практичних ум≥нь ≥ навичок;

- оволод≥нн€ початковими досл≥дницькими ум≥нн€ми п≥д час проведенн€ практичних роб≥т, спостережень, досл≥д≥в;

- набутт€ досв≥ду навчально-п≥знавальноњ й природоохоронноњ д≥€льност≥ Ц здатн≥сть учн€ застосовувати знанн€, ум≥нн€ ≥ навички дл€ розвТ€занн€ природознавчих задач та життЇвих ситуац≥й в конкретних умовах;

- засвоЇнн€ норм морального, етичного, естетичного ставленн€ до природи;

- ознайомленн€ з традиц≥€ми шанобливого ставленн€ украњнського народу до природи.

«м≥ст природознавства ≥ його структуруванн€ визначаютьс€ Їдн≥стю загальнодидактичних (гуман≥зац≥њ, науковост≥, наступност≥, доступност≥ тощо) ≥ природничих (еколог≥чний, планетарний, украњнознавчий, краЇзнавчий, фенолог≥чний) принцип≥в.

“акий п≥дх≥д до розробки зм≥сту забезпечуЇ активн≥сть навчально-п≥знавальноњ, природоохоронноњ д≥€льност≥ кожного школ€ра.

¬≥дпов≥дно до базового навчального плану предмет УѕриродознавствоФ вивчаЇтьс€ з 1 по 4 клас по дв≥ години на тиждень. «агальний обс€г навчального часу становить 270 годин.

 

ќсобливост≥ орган≥зац≥њ вивченн€ програмового матер≥алу

Ќавчально-п≥знавальний процес рекомендуЇтьс€ базувати на компетентн≥сно ор≥Їнтованих завданн€х з використанн€м сучасних осв≥тн≥х технолог≥й (розвиток критичного мисленн€ та креативност≥, проблемний п≥дх≥д, проектн≥ технолог≥њ). ” навчальних ц≥л€х варто використовувати м≥сцевий природознавчий та краЇзнавчий матер≥ал, проводити регул€рн≥ екскурс≥њ у природу, населеним пунктом, у краЇзнавчий або природничий музей, будинок природи. ¬ажливе значенн€ дл€ емоц≥йно-естетичного сприйн€тт€ природи в≥д≥грають спостереженн€ за природою, дидактичн≥ ≥гри, уроки, проведен≥ у форм≥ подорож≥, усного журналу, репортажу з м≥сц€ под≥й, св€ткуванн€ дн€ «емл≥, води, прильоту птах≥в ≥, власн≥ досл≥дженн€, творч≥ завданн€, еколог≥чн≥ акц≥њ тощо. “ак≥ форми проведенн€ навчальних зан€ть позитивно впливають на емоц≥йну сферу дитини, спри€ють розвитку у€ви, фантаз≥њ, мисленн€, уваги.

ѕор€д ≥з фронтальними та ≥ндив≥дуальними формами роботи необх≥дно залучати молодших школ€р≥в до колективноњ д≥€льност≥ (парна, групова робота) ≥з застосуванн€м ≥нновац≥йних методик, використанн€м ≥нформац≥йно-комун≥кац≥йних засоб≥в.

”р≥зноман≥тнюючи методи, прийоми ≥ засоби навчанн€, першор€дне значенн€ учитель надаЇ спостереженн€м у природ≥, власним досл≥дженн€м учн≥в, практичним роботам, демонстрац≥йним ≥ фронтальним досл≥дам, вир≥шенню ситуативних завдань, а також практичн≥й д≥€льност≥ з охорони природи.

«начна увага прид≥л€Їтьс€ проектн≥й технолог≥њ, впровадженн€ €коњ спр€моване на стимулюванн€ ≥нтересу учн≥в до нових знань, розвиток дитини шл€хом вир≥шенн€ проблем ≥ застосуванн€ здобутих знань у конкретн≥й практичн≥й д≥€льност≥ ”с≥ запропонован≥ проекти мають, €к правило, короткотерм≥новий характер та ≥нтегрований зм≥ст.

 лас

(68 год., 2 год. на тиждень)

«м≥ст навчального матер≥алу   ƒержавн≥ вимоги до р≥вн€ загальноосв≥тньоњ п≥дготовки учн≥в
¬—“”ѕ (1 год.)
ƒл€ чого ми вивчаЇмо природознавство ”чень/учениц€: знаЇ, що саме вивчаЇ природознавство
–ќ«ƒ≤Ћ ≤. Ќј¬ ќЋ»ЎЌ≤… —¬≤“(10 год.)
  ѕрирода ≥ навколишн≥й св≥т. ѕриродн≥ та рукотворн≥ обТЇкти. Ќежива ≥ жива природа. “≥ла неживоњ природи, њх ознаки. “≥ла живоњ природи - орган≥зми, њх ознаки. ”мови, необх≥дн≥ дл€ житт€. як людина п≥знаЇ св≥т. —постереженн€ та досл≥ди. «наченн€ природи дл€ житт€ людини. Ѕережливе ставленн€ до природи. ≈кскурс≥њ. І ќзнайомленн€ з обТЇктами неживоњ та живоњ природи. І —постереженн€ за ос≥нн≥ми зм≥нами в жив≥й ≥ нежив≥й природ≥. ѕрактична робота.ƒосл≥дженн€ др≥бних деталей предмет≥в за допомогою лупи. Ќавчальний проект. « чого виробл€ють пап≥р? ”чень/учениц€: маЇ у€вленн€ про природу ≥ навколишн≥й св≥т,обТЇкти неживоњ та живоњ природи,предмети створен≥ руками людини,природн≥ матер≥али, прилади, за допомогою €ких досл≥джують природу;   знаЇ органи чутт€ людини, ознаки орган≥зм≥в; розум≥Ї, €к≥ умови, необх≥дн≥ дл€ житт€, значенн€ природи дл€ житт€ людини, ум≥Ї групувати обТЇкти неживоњ, живоњ природи ≥ рукотворн≥ предмети за суттЇвими ознаками; застосовуЇ спостереженн€ та досл≥ди дл€ вивченн€ природи; правила повед≥нки в природ≥
–ќ«ƒ≤Ћ ≤≤. Ќ≈∆»¬ј ѕ–»–ќƒј (9 год.)
—онце та його значенн€ дл€ житт€ на «емл≥.   ѕов≥тр€ та його властивост≥ (≥снуЇ навколо нас, без запаху, прозоре, займаЇ весь доступний прост≥р). «наченн€ пов≥тр€ дл€ живоњ природи.   ¬ода та њњ властивост≥ (безбарвна, прозора, приймаЇ форму посудини, текуча). «наченн€ води в природ≥ та в житт≥ людини.   ”€вленн€ про п≥сок ≥ глину €к г≥рськ≥ породи, њх значенн€ дл€ людини.   •рунт. —клад ірунту. «наченн€ ірунту дл€ живоњ природи ≥ господарськоњ д≥€льност≥ людини. ѕрактичн≥ роботи. ќзнайомленн€ з властивост€ми пов≥тр€ ќзнайомленн€ з властивост€ми води ќзнайомленн€ з властивост€ми п≥ску, глини, гран≥ту.   Ќавчальний проект. як економно використовувати воду в повс€кденному житт≥?   ”чень/учениц€: маЇ у€вленн€ про значенн€ —онц€ дл€ житт€, г≥рськ≥ породи;   знаЇ властивост≥ пов≥тр€, води, п≥ску, глини, склад ірунту; розум≥Ї значенн€ пов≥тр€, води, ірунту дл€ житт€ рослин, тварин, людини; ум≥Ї досл≥джувативластивост≥ пов≥тр€, води, ірунту; застосовуЇ правила економного використанн€ води в побут≥  
–ќ«ƒ≤Ћ ≤≤≤. ∆»¬ј ѕ–»–ќƒј (20 год.)
–ослини, њх будова. ƒерева, кущ≥, травТ€нист≥ рослини. Ћист€н≥ та хвойн≥ рослини. ƒикоросл≥ ≥ культурн≥ рослини.  ≥мнатн≥ рослини. ƒогл€д за к≥мнатними рослинами.   “варини. ƒик≥ ≥ св≥йськ≥ тварини.  омахи. –иби. ѕтахи. «в≥р≥ “варини - домашн≥ улюбленц≥. ѕрактичн≥ роботи. Ј ¬ивченн€ будови рослин. Ј ƒогл€д за к≥мнатними рослинами. ≈кскурс≥њ: І ” сад (парк, л≥с). ѕравила повед≥нки у природ≥. І ” краЇзнавчий музей, зоопарк (на виб≥р).   Ќавчальн≥ проекти. І „им живл€тьс€ тварини? І «в≥дки беретьс€ ол≥€? І як живуть комахи (на приклад≥ мурах)? І як потр≥бно догл€дати домашн≥х улюбленц≥в Ц рослин ≥ тварин?   ”чень/учениц€: маЇ у€вленн€ про належн≥сть рослин ≥ тварин до живоњ природи, будову рослин ≥ тварин; знаЇ дикоросл≥ й культурн≥ рослини, њх под≥л за будовою на групи: дерева, кущ≥, травТ€нист≥, лист€н≥ та хвойн≥; дик≥ й св≥йськ≥ тварини, та ознаки, за €кими њх под≥л€ють на комах, риб, птах≥в ≥ зв≥р≥в;   розум≥Ї з чого виробл€ють ол≥ю; €к живуть комахи (на приклад≥ мурах), чим живл€тьс€ зв≥р≥ (на приклад≥ њжака);   ум≥Ї догл€дати за к≥мнатними рослинами; за тваринами Ц домашн≥ми улюбленц€ми; застосовуЇ правила повед≥нки у природ≥, п≥д час екскурс≥й.
–ќ«ƒ≤Ћ ≤V. –≤ƒЌ»…  –ј… (14 год.)
“в≥й р≥дний край. “во€ адреса. ѕрирода в м≥ст≥/сел≥ та њњ околиц€х. ‘орми земноњ поверхн≥ (р≥внини, гори) в твоЇму р≥дному крањ. ¬одойми р≥дного краю. ќхорона водойм.   –ослини. ƒикоросл≥ рослини р≥дного краю. Ћ≥карськ≥ рослини. ќхорона рослин. –ослини р≥дного краю з „ервоноњ книги ”крањни. ѕрац€ людей в м≥ст≥/сел≥ з вирощуванн€ рослин (культурних, декоративних).   “варини. ƒик≥ тварини р≥дного краю (комахи, риби, птахи, зв≥р≥). ќхорона тварин. “варини р≥дного краю з „ервоноњ книги ”крањни. ѕрац€ людей з розведенн€ св≥йських тварин.     ≈кскурс≥€до водойми (у л≥с, парк).ѕравила повед≥нки поблизу водойми (у л≥с≥).   Ќавчальн≥ проекти. Ј „им славитьс€ моЇ р≥дне м≥сто (село). Ј ћоЇ улюблене м≥сце в≥дпочинку на природ≥ в м≥ст≥ (сел≥). ”чень/учениц€: маЇ у€вленн€ про форми земноњ поверхн≥ в своЇму крањ; знаЇ назву свого м≥ста (села); домашню адресу, назви м≥сцевих водойм, р≥зних груп рослин, тварин; розум≥Ї необх≥дн≥сть охорони рослин ≥ тварин, створенн€ „ервоноњ книги ”крањни, значенн€ прац≥ людей своЇњ м≥сцевост≥;   ум≥Ї називати приклади дикорослих, зокрема л≥карських, ≥ культурних рослин та диких ≥ св≥йських тварин, €к≥ належать до р≥зних груп;   застосовуЇ в повс€кденному житт≥ знанн€ про памТ€тки природи та памТ€тн≥ м≥сц€ в р≥дному крањ, м≥сцевих представник≥в рослинного ≥ тваринного св≥ту
–ќ«ƒ≤Ћ V. ћќя  –јѓЌј Ц ” –јѓЌј (14 год.)
”крањна Ц мо€ Ѕатьк≥вщина.  арта ”крањни. ”мовн≥ позначенн€ на карт≥ (р≥внини, гори, водойми). –≥внини ≥ гори в ”крањн≥. √ори в ”крањн≥. ѕрирода ”крањнських  арпат. ѕрирода  римських г≥р. ¬одойми ”крањни. Ќайб≥льш≥ р≥чки. Ќайв≥дом≥ш≥ в ”крањн≥ озера. «наченн€ пр≥сних водойм дл€ людини. „орне та јзовське мор€. «наченн€ мор≥в. Ћуки. Ћ≥си Ц багатство ”крањни. Ќавчальн≥ проекти. Ј ƒн≥про Ц найб≥льша р≥чка ”крањни. Ј  ињв Ц столиц€ ”крањни.     ”чень/учениц€: маЇ у€вленн€ про карту ”крањни та умовн≥ позначенн€ на н≥й р≥внин, г≥р, р≥чок, мор≥в; знаЇ назву своЇњ крањни Ц ”крањни, њњ столиц≥, основн≥ форми земноњ поверхн≥ в ”крањн≥, назви найб≥льших р≥чок ≥ озер; розум≥Ї значенн€ л≥с≥в, лук≥в, пр≥сних водойм, мор≥в: „орного та јзовське, г≥р:  арпатських ≥  римських; ум≥Ї знаходити на карт≥  ињв, ƒн≥про;   застосовуЇ знанн€ про природу ”крањни дл€ розвТ€занн€ навчальних ≥ життЇвих ситуац≥й.  

 

 лас

(68 годин, 2 години на тиждень)

«м≥ст навчального матер≥алу   ƒержавн≥ вимоги до р≥вн€ загальноосв≥тньоњ п≥дготовки учн≥в
¬—“”ѕ (1година)
явища природи.   ”чень/ учениц€: маЇ у€вленн€ про природн≥ €вища в нежив≥й та жив≥й природ≥;
–озд≥л ≤. ¬ѕЋ»¬ —ќЌ÷я Ќј ѕ–»–ќƒ” ≤ ѕќ√ќƒ” Ќј «≈ћЋ≤ (13 годин)
«емл€ ≥ њњ форма. √лобус Ц модель «емл≥. √оризонт. ќсновн≥ сторони горизонту. ќбертанн€ «емл≥ навколо ос≥. ”творенн€ т≥н≥ в≥д непрозорих предмет≥в. ƒоба. –ух «емл≥ навколо —онц€. –≥к. –ух —онц€ по небосхилу. ¬плив —онц€ на сезонн≥ €вища в природ≥. √номон. “ермометр. ¬им≥рюванн€ температури. ¬ода в природ≥. «м≥ни стану води при нагр≥ванн≥ та охолодженн≥. ¬ипаровуванн€ води та перех≥д вод€ноњ пари в р≥дкий стан. Ћ≥д. ƒосл≥дженн€ замерзанн€ води, властивост≥ льоду. –≥зн≥ види опад≥в.  олооб≥г води у природ≥. ”творенн€ хмар.   ѕов≥тр€ та його властивост≥. ¬≥тер €к рух пов≥тр€. ѕогода та њњ складов≥. Ќародн≥ прикмети ≥ передбаченн€ погоди.   ѕрактичн≥ завданн€: Ј ¬изначенн€ показ≥в термометра за малюнками. Ј ¬им≥рюванн€ температури пов≥тр€ та води. Ј ¬им≥рюванн€ довжини т≥н≥ в≥д гномона. ƒемонстрац≥њ: Ј «м≥ни довжини т≥н≥ предмет≥в у залежност≥ в≥д висоти джерела св≥тла. Ќавчальн≥ проекти: Ј як≥ рослини ≥ тварини допомагають люд€м передбачати погоду? Ј як≥ рослини можуть слугувати годинником? ”чень/учениц€: маЇ у€вленн€ про форму «емл≥ та њњ добове обертанн€, рух «емл≥ навколо —онц€, сторони горизонту, колооб≥г води в природ≥;   знаЇ тривал≥сть доби ≥ року, призначенн€ гномона, складов≥ погоди, температуру, хмари, види опад≥в, в≥тер; розум≥Ї вплив —онц€ на сезонн≥ €вища в природ≥, зм≥ни стану води при нагр≥ванн≥ та охолодженн≥, утворенн€ т≥н≥ в≥д непрозорих предмет≥в; ум≥Ї користуватис€ термометром, вим≥рювати довжину т≥н≥ в≥д гномона, спостер≥гати за видимим рухом —онц€; застосовуЇ у повс€кденному житт≥ знанн€ про складов≥ погоди, види опад≥в, передбаченн€ погоди, полудневу висоту —онц€ та њњ вплив на зм≥ни температури й настанн€ п≥р року.    
–озд≥л ≤≤. ѕ–»–ќƒј ¬ќ—≈Ќ» (17 год.)
ќс≥нь. ќс≥нн≥ м≥с€ц≥. ѕлануванн€ спостережень за неживою ≥ живою природою восени. ќс≥нн≥й календар погоди ≥ природи. —постереженн€ за погодою. ќс≥нн≥ €вища в нежив≥й природ≥. ќс≥нн≥ €вища в житт≥ рослин. ќднор≥чн≥ та багатор≥чн≥ рослини. –озмноженн€ рослин. ѕоширенн€ плод≥в ≥ нас≥нн€ у природ≥. √риби: њст≥вн≥ та отруйн≥. ѕравила збиранн€ гриб≥в. ќс≥нн≥ €вища в житт≥ тварин.  омахи восени. –иби восени. ѕтахи восени: перел≥тн≥ ≥ ос≥л≥. «в≥р≥ восени: п≥дготовка до зими.¬заЇмозвТ€зки м≥ж неживою природою, рослинами ≥ тваринами восени. ѕрац€ людей восени.   ѕрактичн≥ завданн€: Ј –озп≥знаванн€ орган≥в травТ€нистих рослин. Ј –озп≥знаванн€ њст≥вних та отруйних гриб≥в за малюнками, фотограф≥€ми. ≈кскурс≥€: Ј —постереженн€ за природою восени. Ќавчальний проект: І як готуютьс€ до зими тварини? І як готуютьс€ до зими рослини? ”чень/ учениц€: маЇ у€вленн€ про перел≥тних й ос≥лих птах≥в своЇњ м≥сцевост≥, про п≥дготовку рослин ≥ тварин до зими, розмноженн€ рослин, житт€ бдж≥л;   знаЇ назви ос≥нн≥х м≥с€ц≥в, однор≥чних ≥ багатор≥чних рослин своЇњ м≥сцевост≥, правила збиранн€ гриб≥в, причини в≥дльоту перел≥тних птах≥в; розум≥Ї причини зм≥н, €к≥ в≥дбуваютьс€ в природ≥ восени, значенн€ плод≥в у розповсюдженн≥ нас≥нн€ в природ≥, взаЇмозвТ€зки м≥ж неживою ≥ живою природою восени,; ум≥Ї ц≥нувати красу природи восени ≥ працю людей восени, заповнювати с≥нн≥й календар погоди ≥ природи, розр≥зн€ти органи рослин, застосовуЇ знанн€ про отруйн≥ й њст≥вн≥ гриби своЇњ м≥сцевост≥, ознаки осен≥ в нежив≥й ≥ жив≥й природ≥, ос≥нн≥ спостереженн€ дл€ вивченн€ природи  
–озд≥л ≤≤≤. ѕ–»–ќƒј ¬«»ћ ” (10 год.)
«има. «имов≥ м≥с€ц≥. ќзнаки зими в нежив≥й природ≥. ѕлануванн€ спостережень за природою взимку. ѕогода взимку (зм≥на температури, хмарн≥сть, опади). ќжеледиц€, замет≥ль. «имовий календар погоди ≥ природи. Ќародн≥ прикмети про погоду взимку. «амерзанн€ водойм. ”творенн€ криги та льоду. –ослини взимку. ƒерева, кущ≥, травТ€нист≥ рослини взимку. “варини взимку. –иби взимку.  омахи взимку. «имуюч≥ й ос≥л≥ птахи. «в≥р≥ взимку. “урбота людей про тварин взимку. ѕрац€ людей взимку. ѕрактичн≥ завданн€.—постереженн€ за формою сн≥жинок з допомогою лупи. ≈кскурс≥њ. Ј —постереженн€ за природою взимку. Ј ¬≥дв≥данн€ будинку природи (в≥дд≥лу природи краЇзнавчого музею) Ќавчальний проект: Ј ѕташина њдальн€ ”чень/ учениц€: маЇ у€вленн€ про зимов≥ €вища в нежив≥й природ≥, зимове житт€ рослин ≥ тварин, зимуючих ≥ ос≥лих птах≥в своЇњ м≥сцевост≥;   знаЇ назви зимових м≥с€ц≥в, рослин ≥ зимуючих та ос≥лих птах≥в своЇњ м≥сцевост≥, ознаки зими в нежив≥й ≥ жив≥й природ≥; розум≥Ї причини настанн€ зими, замерзанн€ водойм, утворенн€ криги, особливост≥ зимового житт€ риб, комах, птах≥в ≥ зв≥р≥в; ум≥Ї характеризувати зимов≥ €вища в нежив≥й та жив≥й природ≥, ви€вл€ти турботу про тварин взимку, ц≥нувати красу природи ≥ працю людей взимку, заповнювати зимовий календар погоди ≥ природи; застосовуЇ знанн€ народних прикмет про погоду взимку, п≥дгодовуЇ птах≥в, знанн€ про природу взимку дл€ розвТ€занн€ навчальних ≥ життЇвих ситуац≥й.
–озд≥л ≤V. ѕ–»–ќƒј Ќј¬≈—Ќ≤ (14 год.)
¬есна та њњ ознаки. ¬есн€н≥ м≥с€ц≥. ѕлануванн€ спостережень за неживою ≥ живою природою навесн≥. ѕогода навесн≥. ¬есн€ний календар погоди ≥ природи. ќзнаки весни в нежив≥й природ≥. ѕ≥двищенн€ температури пов≥тр€. ¬≥длига. Ћьодох≥д. ѕов≥нь. ¬есн€н≥ €вища в житт≥ рослин. —окорух, розвитокбруньок, цв≥т≥нн€. –анньокв≥туч≥ травТ€нист≥ рослини. ѕрац€ людей на городах, пол€х та садах у р≥дному крањ. «м≥ни в житт≥ тварин навесн≥. ѕо€ва комах. ¬есн€не житт€ риб. ѕоверненн€ перел≥тних птах≥в. ¬лаштуванн€ гн≥зд, насиджуванн€ та виведенн€ пташен€т. ќхорона птах≥в. ¬есн€н≥ зм≥ни в житт≥ зв≥р≥в. –озмноженн€. ѕ≥клуванн€ про потомство. ≈кскурс≥€: Ј —постереженн€ за природою навесн≥. Ќавчальн≥ проекти: Ј ѕервоцв≥ти Ц в≥сники весни. Ј  оли л≥с д€куЇ, а коли ображаЇтьс€? ”чень/ учениц€: маЇ у€вленн€ про весн€н≥ €вища в нежив≥й природ≥, льодох≥д, весн€ну пов≥нь, весн€не житт€ рослин, сокорух у дерев, зм≥ни у повед≥нц≥ тварин;   знаЇ назви весн€них м≥с€ц≥в, ознаки весни в нежив≥й та жив≥й природ≥, причини настанн€ весн€них €вищ у житт≥ комах, риб, птах≥в ≥ зв≥р≥в; розум≥Ї значенн€весн€них роб≥т на городах, пол€х та садах у р≥дному крањ, необх≥дн≥сть охорони ранньокв≥тучих рослин, п≥клуванн€ птах≥в ≥ зв≥р≥в про своЇ потомство; ум≥Ї характеризувати весн€н≥ €вища в нежив≥й та жив≥й природ≥, розп≥знавати ранньокв≥туч≥ травТ€нист≥ рослини та перел≥тних птах≥в своЇњ м≥сцевост≥, ц≥нувати красу природи ≥ працю людей навесн≥, заповнювати весн€ний календар погоди ≥ природи; застосовуЇ народн≥ прикмети дл€ прогнозуванн€ погоди, знанн€ про способи охорони рослин ≥ тварин навесн≥, на практиц≥ застосовуЇ знанн€, отриман≥ п≥д час самост≥йного виконанн€ навчальних проект≥в.  
–озд≥л V. ѕ–»–ќƒј ¬Ћ≤“ ” (13 год.)
Ћ≥то та його ознаки. Ћ≥тн≥ м≥с€ц≥. ѕлануванн€ спостережень за природою вл≥тку. Ќежива природа ≥ погода. ∆ива природа вл≥тку. –ослини вл≥тку. –ослини л≥су. –ослини лук≥в та водойм. Ћ≥карськ≥ рослини. ќтруйн≥ рослини. “варини вл≥тку. Ћ≥сов≥ тварини. “варини лук≥в та водойм. ∆итт€ пр≥сних водойм вл≥тку. «береженн€ природи. „ервона книга ”крањни. –ослини з „ервоноњ книги ”крањни. “варини з „ервоноњ книги ”крањни. ”загальненн€ систематичних спостережень за —онцем. —он€чний годинник. ≈кскурс≥€: Ј —постереженн€ за природою вл≥тку. Ќавчальн≥ проекти: І  нига скарг природи. І Ћ≥сова аптека. ”чень/ учениц€: маЇ у€вленн€ про л≥тн≥ €вища в нежив≥й природ≥, особливост≥ житт€ рослин ≥ тварин вл≥тку, сон€чний годинник;   знаЇ назви л≥тн≥х м≥с€ц≥в та њх ознаки, рослин л≥с≥в, лук≥в та водойм, л≥карських та отруйних рослин, тварин л≥с≥в, лук≥в та водойм, рослин ≥ тварин ≥з „ервоноњ книги ”крањни та рослин Ц символ≥в ”крањни; розум≥Ї вплив —онц€ на зм≥ни в нежив≥й ≥ жив≥й природ≥, €к≥ в≥дбуваютьс€ впродовж року; ум≥Ї узагальнювати знанн€, отриман≥ п≥д час систематичних спостережень за полудневим положенн€м —онц€ та €вищами неживоњ й живоњ природи застосовуЇ знанн€ та практичн≥ навички способ≥в збереженн€ природи та повед≥нки серед природи, ≥нформац≥ю, отриману в процес≥ виконанн€ навчальних проект≥в.

 лас

(68 годин, 2 години на тиждень)

«м≥ст навчального матер≥алу ƒержавн≥ вимоги до р≥вн€ загальноосв≥тньоњ п≥дготовки учн≥в
¬—“”ѕ (1 год.)
¬ступ.–≥зноман≥тн≥сть природи. ¬ивченн€ природи людиною   ”чень/учениц€: маЇ у€вленн€ про р≥зноман≥тн≥сть неживоњ ≥ живоњ природи; знаЇ методи досл≥дженн€ природи
–ќ«ƒ≤Ћ ≤. ¬ќƒј (9 годин)
¬плив —онц€ на природу. ¬ода в природ≥. —в≥товий океан, його частини. ¬ластивост≥ води. “ри стани води. «находженн€ води на «емл≥ у трьох станах. “емпература плавленн€ льоду та кип≥нн€ води. ¬ода Ц розчинник. –озчинн≥ та нерозчинн≥ речовини. ѕр≥сна та морська вода. –озпод≥л запас≥в пр≥сноњ води на «емл≥. ¬икористанн€ води людиною. ќхорона води. ѕрактичн≥ завданн€. І ƒосл≥дженн€ розчинност≥ речовин, що використовуютьс€ у побут≥. І ќпр≥сненн€ води. Ќавчальний проект. І ¬ода Ц руйн≥вник, чи вода Ц р€т≥вник?     ”чень/учениц€: маЇ у€вленн€ про розпод≥л води на «емл≥; розчинн≥ та нерозчинн≥ речовини; опр≥сненн€ морськоњ води; незам≥нну роль води дл€ природи ≥ дл€ житт€ людини, а також руйн≥вну д≥ю водноњ стих≥њ;   знаЇ про вплив —онц€ на природу «емл≥ й стани води; три стани води, температуру плавленн€ льоду та кип≥нн€ води; розум≥Ї, €к властивост≥ води визначають ≥снуванн€ житт€ на «емл≥; обмежен≥сть запас≥в пр≥сноњ питноњ води на наш≥й планет≥; важлив≥сть вивченн€ властивостей води ≥ њњ економного використанн€ дл€ практичних потреб людини; ум≥Ї проводити досл≥ди, що демонструють властивост≥ води; застосовуЇ на практиц≥ знанн€ про розчинн≥ та нерозчинн≥ у вод≥ речовин й ≥нш≥ властивост≥ води; в побут≥ дотримуЇтьс€ правил ощадливого використанн€ пр≥сноњ води.  
–ќ«ƒ≤Ћ ≤≤. ѕќ¬≤“–я (5 годин)
ѕов≥тр€, його склад та властивост≥. –озширенн€ пов≥тр€ при нагр≥ванн≥, теплопров≥дн≥сть ≥ пружн≥сть. Ќагр≥ванн€ та охолодженн€ пов≥тр€ над сушею та водною поверхнею. –ух пов≥тр€. ¬иникненн€ в≥тру. ¬плив в≥тру на природу «емл≥. ќхорона пов≥тр€ в≥д забрудненн€.   ѕрактичн≥ завданн€. Ј ¬и€вленн€ властивостей пов≥тр€. Ј ¬становленн€ джерел забрудненн€ пов≥тр€     ”чень/учениц€: маЇ у€вленн€ про склад ≥ властивост≥ пов≥тр€ та його вплив на природу «емл≥; джерела забрудненн€ пов≥тр€;   знаЇ про розширенн€ пов≥тр€ при нагр≥ванн≥, теплопров≥дн≥сть ≥ пружн≥сть, особливост≥ нагр≥ванн€ та охолодженн€ пов≥тр€ над сушею та водною поверхнею; розум≥Ї значенн€ кисню дл€ житт€; причини виникненн€ в≥тру та його вплив на природу «емл≥; важлив≥сть вивченн€ властивостей пов≥тр€ дл€ практичних потреб; ум≥Ї досл≥джувативластивост≥ пов≥тр€; встановлювати джерела забрудненн€ пов≥тр€ в своЇму довк≥лл≥; застосовуЇ на практиц≥ знанн€ про склад ≥ властивост≥ пов≥тр€, його охорону в≥д забрудненн€
–ќ«ƒ≤Ћ ≤≤≤ √≤–—№ ≤ ѕќ–ќƒ». •–”Ќ“» (9 годин)
ѕон€тт€ про г≥рськ≥ породи, њх р≥зноман≥тн≥сть.  орисн≥ копалини, способи њх видобуванн€. ¬иди корисних копалин. ¬икористанн€ корисних копалин у господарськ≥й д≥€льност≥ людини. «наченн€ корисних копалин в житт≥ людини. —клад ірунту. –одюч≥сть Ц основна властив≥сть ірунту. –оль живих орган≥зм≥в в утворенн≥ ірунту з г≥рських пор≥д. «наченн€ ≥ охорона ірунт≥в. ѕрактичн≥ завданн€. Ј ќзнайомленн€ з колекц≥Їю корисних копалин. Ј ¬и€вленн€ складу ірунту. Ќавчальний проект. І  орисн≥ копалини р≥дного краю.   ”чень/учениц€: маЇ у€вленн€ про г≥рськ≥ породи, корисн≥ копалини та способи њх видобуванн€; утворенн€ ірунту ≥з г≥рських пор≥д;   знаЇ назви найпоширен≥ших г≥рських пор≥д та корисних копалин р≥дного краю, њх властивост≥ ≥ використанн€; склад ≥ властивост≥ ірунту; розум≥Ї значенн€ г≥рських пор≥д та корисних копалин у господарськ≥й д≥€льност≥ людини; родюч≥сть ірунту €к його основну властив≥сть; роль живих орган≥зм≥в в утворенн≥ ірунту; ум≥Ї в≥др≥зн€ти г≥рськ≥ породи ≥ корисн≥ копалини р≥дного краю; досл≥джувати склад ≥властивост≥ ірунту; застосовуЇ на практиц≥ знанн€ про шл€хи покращенн€ родючост≥ ірунту; необх≥дн≥сть економного й бережного ставленн€ до корисних копалин ≥ ірунт≥в у своњй м≥сцевост≥
–ќ«ƒ≤Ћ ≤V —ќЌ÷≈ ƒ∆≈–≈Ћќ ≈Ќ≈–√≤ѓ Ќј «≈ћЋ≤ (5 годин)
ѕон€тт€ про енерг≥ю. —он€чна енерг≥€ та њњ перетворенн€ в ≥нш≥ види енерг≥њ. ¬плив енерг≥њ —онц€ на природу «емл≥. —онце, в≥тер ≥ вода Ц невичерпн≥ джерела енерг≥њ. ¬икористанн€ енерг≥њ —онц€, в≥тру та рухомоњ води людиною. ѕон€тт€ про збереженн€ тепла та електроенерг≥њ у побут≥.   Ќавчальний проект. ≈кономне використанн€ тепла ≥ св≥тла у побут≥ ”чень/учениц€: маЇ у€вленн€ про енерг≥ю, њњ види, невичерпн≥ джерела енерг≥њ;   знаЇ дл€ чого потр≥бна енерг≥€, €к њњ економити в побут≥; €к зменшити втрати тепла ≥ електроенерг≥њ у власн≥й осел≥; розум≥Ї, €кий вплив зд≥йснюЇ енерг≥€ —онц€ на природу «емл≥; ум≥Ї розр≥зн€ти р≥зн≥ види енерг≥њ, встановлювати, €к≥ з нихневичерпн≥; застосовуЇ знанн€ про переваги використанн€ невичерпноњ енерг≥њ —онц€, в≥тру та рухомоњ води дл€ охорони природи; збереженн€ тепла та електроенерг≥њ у побут≥.
–ќ«ƒ≤Ћ V. ∆»¬≤ ќ–√јЌ≤«ћ» “ј —≈–≈ƒќ¬»ўј ѓ’Ќ№ќ√ќ ≤—Ќ”¬јЌЌя (27 години)
–ослини - жив≥ орган≥зми. –≥зноман≥тн≥сть рослин.  в≥тков≥ рослини. ’войн≥ рослини. –озмноженн€ кв≥ткових рослин. ”мови розвитку рослин. ѕристосуванн€ рослин до р≥зних умов ≥снуванн€ (св≥тло, тепло, вода, родюч≥сть ірунту). –≥зноман≥тн≥сть культурних рослин. «наченн€ рослин дл€ природи. ¬плив тварин на природу «емл≥. –≥зноман≥тн≥сть тварин.  омахи. –иби. «емноводн≥ ≥ плазуни. ѕтахи. «в≥р≥ (ссавц≥). ѕод≥л тварин за способом живленн€ (рослиноњдн≥, твариноњдн≥, всењдн≥ тварини). Ћанцюги живленн€. –озмноженн€ ≥ розвиток тварин (комах, риб, земноводних, плазун≥в, птах≥в, зв≥р≥в). ѕ≥клуванн€ тварин про потомство. —в≥йськ≥ тварини. ѕоходженн€ св≥йських тварин в≥д диких. ѕристосуванн€ тварин до житт€ в р≥зних умовах. √риби Ц жив≥ орган≥зми. Ѕудова гриб≥в. «наченн€ гриб≥в дл€ природи. √риби њст≥вн≥ та отруйн≥. Ѕактер≥њ. «наченн€ бактер≥й дл€ природи ≥ житт€ людини. ќхорона рослинного ≥ тваринного св≥ту. „ервона книга ”крањни. «апов≥дн≥ територ≥њ р≥дного краю. ƒержавн≥ запов≥дники. Ѕотан≥чн≥ сади. ≈кскурс≥€.ќзнайомленн€ з р≥зноман≥тн≥стю рослинного ≥ тваринного св≥ту р≥дного краю. ѕрактичн≥ завданн€. І¬становленн€ умов, необх≥дних дл€ розвитку рослин. Іќзнайомленн€ з гербарними зразками кв≥ткових рослин. Ќавчальн≥ проекти. І Ўкола Ц кв≥тник (висаджуванн€ к≥мнатних рослин ≥ догл€д за ними) ”чень/учениц€: маЇ у€вленн€ про рослини, тварин, гриби ≥ бактер≥њ €к жив≥ орган≥зми; ланцюги живленн€; гербар≥њ рослин; запов≥дн≥ територ≥њ р≥дного краю; розмноженн€ тварин ≥ п≥клуванн€ њх про своЇ потомство;   знаЇ про р≥зноман≥тн≥сть рослин тварин у природ≥; р≥зн≥ групи тварин; походженн€ культурних рослин ≥ св≥йських тварин;пристосуванн€ рослин ≥ тварин до р≥зних умов ≥снуванн€; способи розмноженн€ кв≥ткових рослин; „ервону книгу ”крањни; розум≥Ї значенн€ ≥ вплив рослин, тварин, гриб≥в ≥ бактер≥й на житт€ природи ≥ людини; роль державних запов≥дник≥в ≥ ботан≥чних сад≥в у справ≥ охорони природи; под≥л тварин за способом живленн€; свою роль в охорон≥ природи р≥дного краю; ум≥Ї в≥др≥зн€ти кв≥тков≥ й хвойн≥ рослини, њхн≥ органи, розмножувати к≥мнатн≥ рослини, встановлювати умови, необх≥дн≥ дл€ розвитку рослин; розр≥зн€ти њст≥вн≥ та отруйн≥ гриби, культурн≥ рослини ≥ св≥йських тварин своЇњ м≥сцевост≥; застосовуЇ знанн€ про рослин, тварин, гриби ≥ бактер≥њ в р≥зноман≥тних життЇвих ситуац≥€х, на практиц≥ вт≥люЇ правила повед≥нки у природ≥
–ќ«ƒ≤Ћ V≤. Ћёƒ»Ќј “ј ѓѓ ќ–√јЌ≤«ћ (12 годин)
ќрган≥зм людини. —истеми орган≥в т≥ла людини та њхнЇ значенн€ дл€ житт€ людини. ќпорно-рухова система. “равна система. ’арчуванн€. ѕравила здорового харчуванн€. ƒихальна система.  ровоносна система. «наченн€ кров≥ в орган≥зм≥ людини. Ўк≥ра. «наченн€ шк≥ри дл€ орган≥зму людини та њњ г≥г≥Їна. ќргани чутт€. √≥г≥Їна орган≥в чутт€. «апоб≥ганн€ виникненн€ захворювань. «доровий спос≥б житт€. ѕрактичне завданн€ Ј —кладанн€ рац≥ону здорового харчуванн€. ”чень/учениц€: маЇ у€вленн€ про орган≥зм людини €к Їдине ц≥ле, окрем≥ органи, системи орган≥в;   знаЇ будову ≥ функц≥њ основних систем орган≥в в орган≥зм≥ людини (опорно-руховоњ, травленн€, диханн€, кровооб≥гу, шк≥ри, орган≥в чутт€); значенн€ дл€ орган≥зму людини поживних речовин рослинного ≥ тваринного походженн€; розум≥Ї залежн≥сть м≥ж будовою, функц≥€ми орган≥в та систем орган≥в у т≥л≥ людини; ум≥Ї п≥клуватис€ про стан свого здоровТ€; застосовуЇ правила здорового харчуванн€; запоб≥гаЇ виникненню захворювань орган≥в т≥ла людини

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 914 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тремитесь не к успеху, а к ценност€м, которые он дает © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

1995 - | 1920 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.