Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 орпорац≥€ €к тип орган≥зац≥њ п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥
 

Ќайб≥льш розвинутою формою господарських товариств Ї акц≥онерне товариство, головним атрибутом в €кому служить акц≥€. јкц≥€ - ц≥нний пап≥р без встановленого терм≥ну об≥гу, €кий св≥дчить про пайову участь у статутному фонд≥ товариства; п≥дтверджуЇ членство в ньому ≥ право на участь в управл≥нн≥ ним; даЇ учаснику товариства право на одержанн€ частки прибутку у вигл€д≥ див≥денду та участь у розпод≥л≥ майна за л≥кв≥дац≥њ товариства. јкц≥онерне товариство маЇ св≥й статутний фонд, м≥н≥мальний розм≥р €кого складаЇ 1200 м≥н. зароб≥тноњ платн≥.

≤деальний вар≥ант контрольного пакету акц≥й -51%. якщо акц≥онер≥в багато до достатньо мати 30 % в≥д суми вс≥х акц≥й. јкц≥онерн≥ товариства бувають двох вид≥в: в≥дкритого типу, акц≥й €кого розповсюджуютьс€ через в≥дкриту передплату та куп≥влю-продаж на фондових б≥ржах; закритого типу, акц≥њ котрого можуть розповсюджуватис€ лише м≥ж його засновниками.

 орпорац≥€ - найдосконал≥ша форма орган≥зац≥њ п≥дприЇмств, що ≥снуЇ переважно у вигл€д≥ в≥дкритого акц≥онерного товариства, засновники €кого формують акц≥онерний кап≥тал шл€хом об'Їднанн€ власних ресурс≥в через механ≥зм випуску ≥ продажу ц≥нних папер≥в (передус≥м акц≥й), а сп≥ввласники несуть обмежену в≥дпов≥дальн≥сть.

«г≥дно з чинним законодавством корпорац≥€ - це догов≥рне об'Їднанн€, створене на основ≥ поЇднанн€ виробничих, наукових та комерц≥йних ≥нтерес≥в, з делегуванн€м окремих повноважень централ≥зованого регулюванн€ д≥€льност≥ кожного з учасник≥в.

«асновниками акц≥онерного товариства можуть бути ф≥зичн≥ та юридичн≥ (п≥дприЇмства) особи. јкц≥онерний кап≥тал (власн≥сть), €кий формуЇтьс€ при цьому, складаЇтьс€ ≥з загальноњ вартост≥ вилущених ≥ проданих акц≥й. «асновники товариства отримують засновницький прибуток, €кий становить р≥зницю м≥ж сумою, отриманою в≥д продажу акц≥й, та обс€гом вкладених ресурс≥в.

ќсновними позитивними сторонами корпорац≥й Ї:

o можлив≥сть зб≥льшити джерела ф≥нансуванн€ дл€ розширенн€ виробництва (за рахунок продажу ц≥нних папер≥в), а отже, отримати б≥льший прибуток, частина €кого (нерозпод≥лений прибуток) йде на розширенн€ обс€г≥в виробництва;

o кращий (пор≥вн€но з партнерствами) доступ до кредит≥в банк≥в;

o внасл≥док наведених переваг отриманн€ можливост≥ впроваджувати передов≥ дос€гненн€ науки ≥ техн≥ки у виробництво, що зумовлюЇ зростанн€ продуктивност≥ прац≥ й зниженн€ соб≥вартост≥ товар≥в ≥ послуг;

o обмежена в≥дпов≥дальн≥сть акц≥онер≥в за зобов'€занн€ корпорац≥њ, а отже в≥дсутн≥сть в≥дпов≥дальност≥ власним майном;

o залученн€ до управл≥нн€ виробництвом профес≥йних управл€ючих (менеджер≥в), що спри€Ї вдосконаленню процесу виробленн€ управл≥нських р≥шень;

o зд≥йсненн€ внутр≥корпорац≥йного плануванн€ на поточний та в≥ддалений пер≥од (5-10 рок≥в), комплексне вивченн€ ринку, формуванн€ потреб споживач≥в тощо ≥ завд€ки цьому отриманн€ переваги над конкурентами.

ќсновними недол≥ками корпорац≥й Ї:

o значне знец≥ненн€ акц≥й корпорац≥й п≥д час пог≥ршенн€ економ≥чноњ кон'юнктури, внасл≥док чого др≥бн≥ акц≥онери можуть втратити њх;

o недосконалий механ≥зм оподаткуванн€ в окремих крањнах (так, в ”крањн≥ оподатковуютьс€ ≥ прибуток корпорац≥й, ≥ доходи на акц≥њ, що особливо несправедливо дл€ др≥бних акц≥онер≥в);

o перетворенн€ др≥бних акц≥онер≥в, внасл≥док њх великоњ чисельност≥, на формальних власник≥в, неспроможних впливати на виб≥р кер≥вництва, розпод≥л прибутк≥в тощо у б≥льшост≥ крупних корпорац≥й ≥ прийн€тт€ управл≥нських р≥шень на основ≥ к≥лькост≥ акц≥й;

o внасл≥док зосередженн€ контрольного пакета акц≥й у руках небагатьох акц≥онер≥в встановленн€ њх контролю над заощадженн€ми б≥льшост≥ др≥бних акц≥онер≥в.

 орпорац≥њ Ї найадекватн≥шою формою орган≥зац≥њ крупних та середн≥х п≥дприЇмств.

јкц≥онерне товариство - товариство, €ке маЇ статутний фонд, под≥лений на визначену к≥льк≥сть акц≥й р≥вноњ ном≥нальноњ вартост≥, ≥ несе в≥дпов≥дальн≥сть за зобов'€занн€ми т≥льки майном товариства. јкц≥онери несуть в≥дпов≥дальн≥сть за зобов'€занн€ми товариства т≥льки в межах належних њм акц≥й. —татутний фонд акц≥онерного товариства становить загальну ном≥нальну варт≥сть випущених ним акц≥й ≥ не може бути меншим за суму, екв≥валентну 1250 м≥н≥мальним зароб≥тним платам. ѕри цьому величину м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ платн≥ визначають за ставкою, що д≥€ла на момент створенн€ акц≥онерного товариства.

јкц≥онерн≥ товариства можуть бути в≥дкритими або закритими. јкц≥њ в≥дкритого акц≥онерного товариства можуть розповсюджуватис€ через в≥дкриту п≥дписку та куп≥влю-продаж на б≥ржах, тим часом €к акц≥њ закритого акц≥онерного товариства розпод≥л€ютьс€ м≥ж його засновниками й не можуть розповсюджуватис€ через п≥дписку, купуватис€ й продаватис€ на б≥рж≥.

јкц≥онерне товариство (з економ≥чного погл€ду) - п≥дприЇмство, об'Їднанн€ к≥лькох ф≥зичних або юридичних ос≥б (тобто п≥дприЇмств), €к≥ формують св≥й кап≥тал шл€хом випуску ≥ продажу ц≥нних папер≥в, передус≥м акц≥й, з метою отриманн€ прибутку.

јкц≥онерне товариство (з правового погл€ду) - орган≥зац≥йно-правова форма функц≥онуванн€ та розвитку п≥дприЇмств, компан≥й, що базуЇтьс€ на статутному фонд≥, под≥леному на визначену к≥льк≥сть акц≥й однаковоњ ном≥нальноњ вартост≥, учасники €коњ несуть в≥дпов≥дальн≥сть за зобов'€занн€ми т≥льки майном п≥дприЇмства.

якщо у в≥дкритому акц≥онерному товариств≥ акц≥њ розповсюджуютьс€ шл€хом в≥дкритоњ п≥дписки та в≥дкритоњ куп≥вл≥ продажу (€к правило, на б≥ржах), то у закритому акц≥онерному товариств≥ - у форм≥ закритоњ п≥дписки, шл€хом розпод≥лу м≥ж засновниками ≥ не можуть розповсюджуватис€ шл€хом в≥дкритоњ п≥дписки, купуватис€ та продаватис€ на б≥ржах.

 орпорац≥€ (акц≥онерне товариство) Ї зараз дом≥нуючою формою п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥. њњ власниками вважаютьс€ акц≥онери, що мають обмежену в≥дпов≥дальн≥сть у розм≥р≥ свого внеску до акц≥онерного кап≥талу корпорац≥њ. ¬есь прибуток корпорац≥њ належить њњ акц≥онерам. ¬иокремлюють дв≥ його частини. ќдна частина розпод≥л€Їтьс€ серед акц≥онер≥в у вигл€д≥ див≥денд≥в, друга - це нерозпод≥лений прибуток, що використовуЇтьс€ на ре≥нвестуванн€. ‘ункц≥њ власност≥ та контролю под≥лен≥ м≥ж акц≥онерами (власниками акц≥й) ≥ менеджерами.

ѕереваги корпорац≥њ (акц≥онерного товариства)

ѕо-перше, корпорац≥€ Ї найефективн≥шою формою орган≥зац≥њ п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ з огл€ду на реальну можлив≥сть залученн€ необх≥дних ≥нвестиц≥й. —аме через ринок ц≥нних папер≥в (фондову б≥ржу) вона може об'Їднувати р≥зн≥ за розм≥рами кап≥тали великоњ к≥лькост≥ ф≥зичних ≥ юридичних ос≥б дл€ ф≥нансуванн€ сучасних напр€м≥в науково-техн≥чного й орган≥зац≥йного прогресу, нарощуванн€ виробничого потенц≥алу.

ѕо-друге, потужн≥й корпорац≥њ значно прост≥ше пост≥йно зб≥льшувати обс€ги виробництва або послуг. ÷е даЇ добру можлив≥сть отримувати прибуток, що пост≥йно зростаЇ.

ѕо-третЇ, кожний акц≥онер €к сп≥ввласник корпорац≥њ несе лише обмежену в≥дпов≥дальн≥сть (за банкрутства ф≥рми в≥н втрачаЇ т≥льки варт≥сть своњх акц≥й). ¬ажливо й те, що окрема особа може зменшити св≥й власний ф≥нансовий ризик, €кщо купуватиме акц≥њ к≥лькох корпорац≥й.  редитори можуть пред'€вити претенз≥њ лише корпорац≥њ €к юридичн≥й особ≥, а не окремим акц≥онерам €к ф≥зичним особам.

ѕо-четверте, корпорац≥€ - це орган≥зац≥йно-правове утворенн€, €ке може функц≥онувати дуже тривалий пер≥од (пост≥йно), що створюЇ необмежен≥ можливост≥ дл€ перспективного розвитку.

Ќедол≥ки корпоративноњ форми орган≥зац≥њ п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥

1. ћають м≥сце певн≥ розб≥жност≥ м≥ж функц≥€ми власност≥ й контролю, що негативно впливаЇ на необх≥дну гнучк≥сть оператора та контролю може призвести до виникненн€ соц≥альних суперечностей (конфл≥кт≥в) м≥ж менеджерами ≥ акц≥онерами корпорац≥њ.

2.  орпорац≥€ сплачуЇ б≥льш≥ податки в розрахунку на одиницю отримуваного прибутку, н≥ж ≥нш≥ орган≥зац≥йн≥ форми б≥знесу. јдже оподаткуванню п≥дл€гаЇ спочатку отриманий корпорац≥Їю прибуток, а пот≥м - див≥денди акц≥онер≥в, тобто фактично Ї проблема подв≥йного оподаткуванн€.

3. ” корпоративн≥й форм≥ б≥знесу ≥снують потенц≥йн≥ можливост≥ дл€ зловживань посадових ос≥б. Ќаприклад, кер≥вництво корпорац≥њ може орган≥зувати ем≥с≥ю акц≥й дл€ покритт€ збитк≥в, спричинених безгосподарн≥стю певних структурних ланок.

2. –еорган≥зац≥€ акц≥онерних товариств. «аснуванн€ корпорац≥й.

–еорган≥зац≥€ Ч один з ефективних способ≥в оптим≥зац≥њ п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥. –езультатом реорган≥зац≥њ ј“ Ї або його розд≥ленн€ на дек≥лька товариств, або об'Їднанн€ з ≥ншим товариством, що в будь-€кому випадку означаЇ припиненн€ ј“. ¬≥дпов≥дно до «” Ђѕро акц≥онерн≥ товаристваї, Ђјкц≥онерне товариство припин€Їтьс€ в результат≥ переданн€ всього свого майна, прав та обов'€зк≥в ≥ншим п≥дприЇмницьким товариствам - правонаступникам (шл€хом злитт€, приЇднанн€, под≥лу, перетворенн€) або в результат≥ л≥кв≥дац≥њї.

—т. 80 «” Ђѕро акц≥онерн≥ товаристваї виокремлюЇ так≥ форми реорган≥зац≥њ ј“, €к: злитт€, приЇднанн€, под≥л, вид≥л та перетворенн€.

¬ теор≥њ корпоративного управл≥нн€ ≥нод≥ вид≥л€ють так≥ 3 типи реорган≥зац≥њ:

1) ≈кспанс≥ю (expansion - розширенн€), €ка включаЇ в себе злитт€, консол≥дац≥ю, створенн€ сп≥льного п≥дприЇмства чи придбанн€;

2) —тисненн€ (contraction - стисненн€, скороченн€), €ке включаЇ розпродаж, Ђв≥дгалужуванн€ї, вид≥ленн€ кап≥талу, в≥дмову в≥д прав на активи ≥ л≥кв≥дац≥ю;

3) ѕеретворенн€, пов'€зан≥ з правом власност≥ ≥ контролем (ownership and control), що включаЇ ринок корпоративного контролю, програми зворотноњ куп≥вл≥ акц≥й, перетворенн€ ф≥рми в приватну.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 787 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

∆изнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © ƒжон Ћеннон
==> читать все изречени€...

2063 - | 1869 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.