Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


станом на к≥нець року) тис. грн
√рупа ¬ид оборотних актив≥в –оки √рупа ¬ид зобовʼ€зань ≥ забезпечень –оки Ќадлишок (+) або нестача (-) плат≥жних засоб≥в (ј-ѕ)
  2012.              
ј         ѕ              
ј1 ¬исоко- л≥кв≥дн≥       ѕ1 Ќайб≥льш- терм≥нов≥       -697 -741 -978
ј2 —ередньо-л≥кв≥дн≥       ѕ2  оротко-строков≥ -     +1288 +1371 +1342
ј3 Ќизько-л≥кв≥дн≥       ѕ3 ƒовго-строков≥ - - - +4952 +7737 +9245
  ”сього         ”сього       +5543 +8367 +9609

«а даними таблиц≥ у базовому роц≥ нестача високол≥кв≥дних оборотних актив≥в дл€ покритт€ найб≥льш терм≥нових зобовʼ€зань становила 697 тис. грн, а у зв≥тному роц≥ ц€ сума зросла до 978 тис. грн. «а середньо ≥ низькол≥кв≥дними оборотними активами спостер≥гаЇтьс€ надлишок плат≥жних засоб≥в ≥з тенденц≥Їю до зб≥льшенн€. ” ц≥лому за оборотними активами надлишок плат≥жних засоб≥в дл€ покритт€ поточних зобовʼ€зань зб≥льшивс€ на 1242 тис. грн, або 14,9 %. “аким чином, баланс не Ї абсолютно л≥кв≥дним у звʼ€зку з нестачею високол≥кв≥дних оборотних актив≥в, але в ц≥лому динам≥ка л≥кв≥дност≥ балансу Ї позитивною.

ƒл€ комплексноњ оц≥нки динам≥ки л≥кв≥дност≥ балансу в ц≥лому визначимо загальний показник л≥кв≥дност≥ («ѕЋ) за формулою:

«ѕЋ = , (1.1)

де ј ≥ ѕ ‒ п≥дсумки в≥дпов≥дних груп актив≥в ≥ пасив≥в;

‒ частка в≥дпов≥дних груп актив≥в ≥ пасив≥в у њх загальному п≥дсумку, %:

, (1.2)

, (1.3)

ќтже, за даними табл. 1.5 необх≥дно визначити частку в≥дпов≥дних груп актив≥в ≥ пасив≥в у њх загальному п≥дсумку, а пот≥м за формулою 1.1 проведемо розрахунок значень загального показника л≥кв≥дност≥ станом на к≥нець трьох рок≥в. «б≥льшенн€ «ѕЋ буде св≥дчити про позитивну динам≥ку л≥кв≥дност≥ балансу, ≥ навпаки.

Ѕазовий р≥к:

 

«в≥тний р≥к:

 

«б≥льшенн€ загального показника л≥кв≥дност≥ з 4,992 у базовому роц≥ до 8,052 у зв≥тному п≥дтверджуЇ висновок про позитивну динам≥ку р≥вн€ л≥кв≥дност≥ балансу в ц≥лому.

ѕ≥д л≥кв≥дн≥стю п≥дприЇмства розум≥ють його здатн≥сть сплатити своњ короткостроков≥ зобовʼ€занн€. Ћ≥кв≥дним вважають п≥дприЇмство, €ке здатне виконати своњ короткостроков≥ зобовʼ€занн€, реал≥зовуючи поточн≥ активи. Ћ≥кв≥дн≥сть водночас характеризуЇ платоспроможн≥сть п≥дприЇмства в межах часу, €кий визначають поточн≥ зобовʼ€занн€.

“аблиц€ 1.6

ѕоказники оц≥нюванн€ л≥кв≥дност≥ та платоспроможност≥ ƒѕƒ√ Ђ—тепнеї (станом на к≥нець року)

ѕоказник 2011 р. 2012 р. 2013 р ¬≥дхиленн€ (+, -)
 оеф≥ц≥Їнт абсолютноњ л≥кв≥дност≥ 0,145 0,041 0,050 -0,095
 оеф≥ц≥Їнт швидкоњ л≥кв≥дност≥ 1,697 1,853 1,440 -0,297
 оеф≥ц≥Їнт загальноњ л≥кв≥дност≥ 7,627 11,741 10,300 +2,673
 оеф≥ц≥Їнт платоспроможност≥ 0,145 0,042 0,050 -0,095
 оеф≥ц≥Їнт поточноњ л≥кв≥дност≥ 2,185 11,744 10,300 +8,115
 оеф≥ц≥Їнт покритт€ запас≥в 1,160 1,182 1,150 -0,01

 

«а даними таблиц≥ 1.6 значенн€ коеф≥ц≥Їнта абсолютноњ л≥кв≥дност≥ зб≥льшивс€ з 0,14 до 0,05. ÷е означаЇ, що р≥вень покритт€ поточних зобовʼ€зань високол≥кв≥дними оборотними активами в базовому роц≥ становив 14,5 %, а у зв≥тному зб≥льшивс€ до 5,0 %. ѕор≥вн€нн€ цього показника з нормативним значенн€м (0,2, або 20 %) св≥дчить про недостатню грошову платоспроможн≥сть п≥дприЇмства.

‘актичн≥ значенн€ коеф≥ц≥Їнта швидкоњ л≥кв≥дност≥ зменшивс€ на 1,697 перевищуюЇ нормативн≥ значенн€ (в≥дпов≥дно 0,7), що св≥дчить про негативну динам≥ку розрахунковоњ та майновоњ платоспроможност≥ п≥дприЇмства.

—еред допом≥жних в≥дносних показник≥в оц≥нюванн€ л≥кв≥дност≥ та платоспроможност≥ п≥дприЇмства коеф≥ц≥Їнт платоспроможност≥ станом на к≥нець базового року не в≥дпов≥дав нормативному значенню (10,30 проти 0,1), що п≥дтверджуЇ попередн≥й висновок про недостатню забезпечен≥сть грошовими коштами.

“аблиц€ 1.7

¬≥дносн≥ показники оц≥нюванн€ ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ ƒѕƒ√ Ђ—тепнеї (станом на к≥нець року)

ѕоказник 2011 р. 2012 р. 2013 р. ¬≥дхиленн€ (+,-)
ј        
ѕоказники структури джерел формуванн€ кап≥талу
 оеф≥ц≥Їнт ф≥нансовоњ автоном≥њ 0,982 0,984 0,979 -0,003
 оеф≥ц≥Їнт концентрац≥њ позикового кап≥талу 0,017 0,016 0,021 +0,004
 оеф≥ц≥Їнт ф≥нансового ризику 0,018 0,015 0,020 +0,002
 оеф≥ц≥Їнт ф≥нансовоњ стаб≥льност≥ 57,1 63,2 48,0 -9,1
 оеф≥ц≥Їнт поточних зобовʼ€зань ≥ забезпечень       -
 оеф≥ц≥Їнт страхуванн€ б≥знесу 0,045 0,053 0,064 +0,019
 оеф≥ц≥Їнт страхуванн€ власного кап≥талу 0,046 0,054 0,070 +0,024
 оеф≥ц≥Їнт страхуванн€ зареЇстрованого кап≥талу 0,199 0,242 0,296 +0,097
ѕоказники стану оборотних актив≥в
 оеф≥ц≥Їнт маневреност≥ власного кап≥талу 0,116 0,169 0,193 +0,077
 оеф≥ц≥Їнт забезпеченост≥ оборотних актив≥в власними коштами 0,078 0,914 0,902 +0,824
 оеф≥ц≥Їнт забезпеченост≥ запас≥в власними оборотними коштами 1,11 1,081 1,042 -0,068
 оеф≥ц≥Їнт маневреност≥ власних оборотних кошт≥в 0,022 0,004 0,005 -0,017
ѕоказники стану основного кап≥талу
 оеф≥ц≥Їнт майна виробничого призначенн€ 0,358 0,421 0,428 +0,07
 оеф≥ц≥Їнт реальноњ вартост≥ основних засоб≥в 0,264 0,233 0,209 -0,055
 оеф≥ц≥Їнт нагромадженн€ амортизац≥њ 0,201 0,185 0,202 +0,001
 оеф≥ц≥Їнт сп≥вв≥дношенн€ оборотних ≥ необоротних актив≥в 0,151 0,224 0,266 +0,115

–езультати виконаних розрахунк≥в св≥дчать про стаб≥льний р≥вень ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ п≥дприЇмства так €к показники зм≥нилис€ не суттЇво. “ак, значенн€ коеф≥ц≥Їнта автоном≥њ св≥дчить про те, що на к≥нець зв≥тного року частка кап≥талу у валют≥ балансу становить 97,9 %. ÷е на 0,3 в≥дсоткового пункту менше пор≥вн€но з базовим роком.  оеф≥ц≥Їнт концентрац≥њ позикового кап≥талу зб≥льшивс€ з 0,017 до0,021 ≥ св≥дчить про високий р≥вень ф≥нансовоњ залежност≥ п≥дприЇмства в≥д кредитор≥в.

«а коеф≥ц≥Їнтом ф≥нансового ризику в базовому роц≥ на 1 грн власного кап≥талу припадало 1,8 коп. позикового кап≥талу, а у зв≥тному ‒ 2,0 коп. ѕростежуЇтьс€ зростанн€ в динам≥ц≥ коеф≥ц≥Їнт≥в страховоњ стаб≥льност≥. “ак, на к≥нець зв≥тного року в розрахунку на 1 грн в≥дпов≥дно валюти балансу, власного кап≥талу та пайового кап≥талу припадаЇ близько 0,06, 0,07 ≥ 0,29 грн резервного кап≥талу.

 оеф≥ц≥Їнт маневреност≥ власного кап≥талу зб≥льшивс€ з,119 у базовому роц≥ до 0,193 у зв≥тному, що в≥дпов≥даЇ нормативному значенню (˃ 0,1).

Ќа к≥нець зв≥тного року фактичний р≥вень коеф≥ц≥Їнт≥в забезпеченост≥ оборотних актив≥в власними коштами та забезпеченост≥ запас≥в власними оборотними коштами перевищують нормативне значенн€, перший з них у 9,0 раз≥в, а другий ‒ в≥дпов≥дно в 1,0 раз. ¬ структур≥ оборотних актив≥в власн≥ ф≥нансов≥ ресурси становл€ть 90,2 %, а на 1 грн запас≥в припадаЇ близько 1,04 грн власних оборотних кошт≥в.

«наченн€ коеф≥ц≥Їнта маневреност≥ власних оборотних кошт≥в показуЇ, що на к≥нець базового року серед власних оборотних актив≥в, грошов≥ кошти становили 0,022 %. ” зв≥тному роц≥ цей показник зб≥льшивс€ до 0,5 %. ќтже, п≥дприЇмство маЇ недостатн≥й р≥вень ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ щодо забезпеченост≥ високол≥кв≥дними оборотними активами.

 оеф≥ц≥Їнт майна виробничого призначенн€ зб≥льшивс€ з 0,358 до 0,428, тому з погл€ду забезпеченост≥ активами основноњ виробничо-господарськоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмство збер≥гаЇ в≥дносну ф≥нансову ст≥йк≥сть з де€ким пог≥ршенн€м.  оеф≥ц≥Їнт реальноњ вартост≥ основних засоб≥в зменшивс€ з 0,264 до 0,209 що показуЇ негативну динам≥ку зростанн€ частки основних засоб≥в у валют≥ балансу.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1717 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2274 - | 1943 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.