Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«м≥ст ≥нвестиц≥йноњ ≥ експлуатац≥йноњ фази проекту
3.1 ѕон€тт€ життЇвого циклу проекту.

∆иттЇвий цикл проекту - це пер≥од часу в≥д початку проекту до його завершенн€.

” л≥тератур≥, €ку присв€чено проектному анал≥зу, в основному вважаЇтьс€, що початок проекту характеризуЇтьс€ моментом зд≥йсненн€ перших витрат за проектом. « де€кими уточненн€ми можна дати наступне визначенн€.

ѕочаток проекту Ц це момент зд≥йсненн€ перших вкладень ресурс≥в незалежно в≥д њх форми (ф≥нансових, матер≥альних, трудових, часу) п≥сл€ того, €к було сформовано мету проекту. “обто, це момент формуванн€ ≥дењ проекту або проект≥в, €к≥ можуть привести до дос€гненн€ мет.

—л≥д в≥др≥зн€ти точку початку проекту в≥д початку розрахункового пер≥оду.

ѕочаток розрахункового пер≥оду Ц це момент зд≥йсненн€ перших ≥нвестиц≥й, що враховуютьс€ при оц≥нц≥ ефективност≥ проекту. –≥к зд≥йсненн€ перших ≥нвестиц≥й називаЇтьс€ нульовим ≥ позначаЇтьс€ t=0. Ѕудь-€кий ≥нший момент в проект≥ визначають пром≥жком часу в≥д початку розрахункового пер≥оду (наприклад, t=2 означаЇ, що дата в≥дстоњть в≥д початку розрахункового пер≥оду на 2 роки).

«авершенн€ проекту Ц це момент отриманн€ останньоњ вигоди за проектом.

«авершенн€проекту може залежати в≥д зак≥нченн€ терм≥ну д≥њ контракт≥в м≥ж учасниками проекту, життЇвого циклу продукту проекту, зак≥нченн€ терм≥ну служби основного устаткуванн€.

Ѕудь-€кий проект в процес≥ свого життЇвого циклу повинен пройти певну сукупн≥сть ступен≥в розвитку. ∆иттЇвий цикл проекту под≥л€Їтьс€ на фази, фазиЧ на стад≥њ, стад≥њЧна етапи. ѕерех≥д до чергового етапу супроводжуЇтьс€ отриманн€м додатковоњ ≥нформац≥њ ≥ формулюванн€м основних висновк≥в щодо доц≥льност≥ ≥ напр€м≥в розвитку проекту.

–озд≥ленн€ життЇвого циклу проекту на окрем≥ фази, стад≥њ ≥ етапи Ї суб'Їктивним ≥ залежить в≥д особливостей конкретного проекту ≥ уподобань команди проекту. Ќайб≥льш поширеною Ї точка зору, що життЇвий цикл включаЇ три основн≥ фази: перед≥нвестиц≥йну, на €к≥й формуЇтьс€ концепц≥€ проекту ≥ проводитьс€ анал≥з його доц≥льност≥, ≥нвестиц≥йну, таку, що характеризуЇтьс€ початком ≥нвестиц≥й ≥ буд≥вництвом (у широкому сенс≥ цього слова) ≥ експлуатац≥йну. “акого розд≥ленн€ життЇвого циклу проекту на фази дотримуЇтьс€ UNIDO.

Ќе дивл€чись на суб'Їктивн≥сть життЇвих цикл≥в р≥зних проект≥в, б≥льшост≥ з них властив≥ наступн≥ характерн≥ риси.

1. ƒл€ початку проекту характерна в≥дносно невелика к≥льк≥сть витрат ≥ незначна чисельн≥сть зад≥€ного персоналу, €ка зб≥льшуЇтьс€ в процес≥ розвитку проекту по стад≥€х життЇвого циклу, ≥ дос€гаЇ максимуму на ≥нвестиц≥йн≥й фаз≥. Ќа завершуючих стад≥€х проекту в≥дбуваЇтьс€ р≥зке зниженн€ р≥вн€ зад≥€них ресурс≥в.

2. Ќевизначен≥сть ≥ ризики, що виникають на початку проекту, мають дл€ проекту найб≥льш≥ насл≥дки. ”певнен≥сть в завершенн≥ проекту, €к правило, зб≥льшуЇтьс€ по ходу виконанн€ проекту.

3. «датн≥сть учасник≥в проекту вплинути на к≥нцев≥ характеристики продукту проекту ≥ остаточну варт≥сть проекту максимальн≥ на початку проекту ≥ зменшуютьс€ по ходу виконанн€ проекту.

3.2 «м≥ст перед≥нвестиц≥йноњ фази проекту.

ѕ≥д час перед≥нвестиц≥йноњ фазиформуютьс€ ц≥л≥, результати проекту ≥ шл€хи њх дос€гненн€ - концепц≥€ проекту, зд≥йснюЇтьс€ зб≥р даних, виробл€ютьс€ проектн≥ альтернативи, њх попередн€ оц≥нка, а також анал≥з проекту, висновки ≥ приймаЇтьс€ р≥шенн€ про ≥нвестуванн€.

«а першу стад≥ю перед≥нвестиц≥йноњ фази можна вважати ≥дентиф≥кац≥ю Ц стад≥ю, на €к≥й зд≥йснюЇтьс€ визначенн€ ц≥лей, завдань, результат≥в проекту, орган≥зац≥€ пошуку ≥нвестиц≥йних можливостей, зб≥р початкових даних.

¬раховуючи те, що одн≥Їю з ознак проекту Ї його ц≥леспр€мован≥сть, за перший етап ≥дентиф≥кац≥њ можна вважати формулюванн€ ц≥лей проекту, того результату, заради €кого започатковуЇтьс€ проект.

÷≥л≥ проекту мають бути:

І вим≥рними, тобто мета повинна м≥стити в соб≥ критер≥й або спос≥б вим≥рюванн€;

І дос€жними - щоб мотивувати учасник≥в проекту на пошук засоб≥в дос€гненн€ мети;

І конкретними - щоб вс≥ учасники проекту розум≥ли чого хоче дос€гти замовник;

І визначеними в час≥;

І привабливими дл€ вс≥х учасник≥в проекту.

ѕ≥сл€ визначенн€ ц≥лей ≥ завдань проекту необх≥дно визначити обмеженн€ проекту - терм≥ни початку ≥ завершенн€ проекту ≥/або його повну тривал≥сть, просторов≥ обмеженн€ проекту, к≥льк≥сть ф≥нансових ресурс≥в, ступ≥нь в≥дпов≥дальност≥ менеджера за проект.

Ќаступним етапом дл€ формуванн€ альтернатив проекту ≥ оц≥нки ≥нвестиц≥йних можливостей проводитьс€ анал≥з чинник≥в макро- ≥ м≥кросередовища, внутр≥шнього середовища, зб≥р ≥нформац≥њ.

Ќа п≥дстав≥ даних анал≥зу проводитьс€ анал≥з низки альтернатив, њх попередн≥й в≥дб≥р за неповними ≥ укрупненими початковими даними.

Ќаступна стад≥€ перед≥нвестиц≥йноњ фази Ц п≥дготовка проекту. “ут можна вид≥лити дек≥лька етап≥в Ц попередню оц≥нку ≥ додатков≥ досл≥дженн€. ѕопередн€ оц≥нка - це оц≥нка техн≥ко-економ≥чноњ ≥ ф≥нансовоњ прийн€тност≥ проекту. ƒодатков≥ досл≥дженн€ включають докладний анал≥з ринку, ≥нфраструктури, ресурс≥в, технолог≥њ, еколог≥чну зд≥йсненн≥сть. ѕ≥сл€ зак≥нченн€ ц≥Їњ стад≥њ проводитьс€ ранжируванн€ альтернативних проект≥в ≥ в≥дб≥р вар≥ант≥в дл€ подальшоњ розробки.

ѕ≥сл€ зак≥нченн€ стад≥њ ≥дентиф≥кац≥њ доц≥льною буде п≥дготовка документа з викладом концепц≥њ проекту на чотирьох-п'€ти стор≥нках, в €кому характеризуютьс€ основн≥ елементи проекту, поставлен≥ ним ц≥л≥, в≥рог≥дн≥ ризики, альтернативн≥ сценар≥њ реал≥зац≥њ проекту.

якщо проект ф≥нансуЇтьс€ зовн≥шн≥м ≥нвестором, може бути потр≥бним ≥нвестиц≥йний меморандум, €кий доц≥льно скласти до початку стад≥њ розробки. ÷ей документ описуЇ ≥нвестиц≥йну пропозиц≥ю. ” нього включаютьс€ докладн≥ в≥домост≥ про замовника; опис продукту проекту; галуз≥, ринку ≥ конкуренц≥њ; управл≥нського ≥ виробничого персоналу; операц≥њ п≥дприЇмства; ф≥нансова ≥стор≥€; стратег≥чний план; чинники ризик≥в ≥ стратег≥€ зниженн€ ризик≥в; прогноз ф≥нансового стану; потреба у ф≥нансуванн≥. ƒан≥ навод€тьс€ без зайвоњ детал≥зац≥њ ≥ з можливим осв≥тленн€м дек≥лькох ≥нвестиц≥йних сценар≥њв. ќск≥льки потенц≥йн≥ ≥нвестори можуть мати р≥зний ступ≥нь компетентност≥, меморандум маЇ бути прийн€тний дл€ р≥зних ≥нвестор≥в. ѕ≥сл€ схваленн€ потенц≥йним ≥нвестором цього меморандуму, в≥дбуваЇтьс€ розробка проекту з урахуванн€м зауважень ≥ побажань ≥нвестора.

Ќа стад≥њ розробки проводитьс€ розрахунок вигод ≥ витрат проекту на п≥дстав≥ ≥нформац≥њ про характер проектованого виробництва, склад продукц≥њ, особливост≥ технолог≥чного процесу, характер споживаних ресурс≥в, систему реал≥зац≥њ продукц≥њ; даних маркетингового, ≥нституц≥йного, соц≥ального, еколог≥чного, техн≥чного, ф≥нансового, економ≥чного анал≥з≥в; надаЇтьс€ характеристика зд≥йснюваних ≥нвестиц≥й ≥ њх розпод≥лу в час≥; проводитьс€ анал≥з ефективност≥ проекту.

ќц≥нка витрат виконуЇтьс€ таким чином:

І п≥дготовка за€вок по специф≥кац≥€х в≥дпов≥дно до к≥лькост≥ ≥ ц≥н на одиницю устаткуванн€. ÷е найб≥льш точний, але ≥ найб≥льш дорогий ≥ трудом≥сткий метод;

І використанн€ ц≥н з≥ схожих проект≥в дл€ розрахунку витрат, заснованих на специф≥кац≥€х ≥ рахунках на устаткуванн€;

І використанн€ параметр≥в одиничних витрат, що вивод€тьс€ з пор≥вн€нних проект≥в, що д≥ють, вим≥рюваних, наприклад, у витратах на куб≥чний метр замкнутого простору або квадратний метр площ≥ обТЇкту, що зводитьс€;

І оц≥нка загальних витрат на групи устаткуванн€ або функц≥ональн≥ частини проекту, заснована на витратах пор≥вн€нних проект≥в, що д≥ють. ¬ цьому випадку ступ≥нь точност≥ зменшуЇтьс€, а в≥рог≥дн≥сть упущенн€ ≥стотних частин проекту зростаЇ.

ќц≥нки ≥нвестиц≥йних витрат, заснован≥ на параметрах витрат ≥ на загальних сумах, сл≥д коректувати враховуючи:

І щор≥чн≥ темпи ≥нфл€ц≥њ, зм≥ни курс≥в валют;

І в≥дм≥нност≥ в м≥сцевих умовах, наприклад, в кл≥мат≥, що може вимагати додаткових витрат на кондиц≥онуванн€ пов≥тр€;

І р≥зн≥ закони ≥ норми, наприклад щодо безпеки;

І доступн≥сть буд≥вельного майданчика;

І можлив≥ помилки ≥з-за браку над≥йних даних ≥ ≥з-за неточностей в розробц≥ попереднього проекту, в методолог≥њ, р≥зн≥ непередбачен≥ обставини ≥ так дал≥

÷€ стад≥€ може зайн€ти в≥д дек≥лькох м≥с€ц≥в до дек≥лькох рок≥в. ѕ≥сл€ зак≥нченн€ ц≥Їњ стад≥њ надаЇтьс€ рекомендац≥€ щодо вибору найефективн≥шого проекту.

Ќа стад≥њ експертизи зд≥йснюЇтьс€ перев≥рка результат≥в, отриманих на попередн≥х стад≥€х, з'€совуЇтьс€, наск≥льки точна ≥ достов≥рна информа≠ци€. ≈кспертиза може бути зовн≥шньою ≥ внутр≥шньою. ѕри проведенн≥ внутр≥шньоњ експертизи, вона проводитьс€ силами експерт≥в п≥дприЇмства. «овн≥шн€ експертиза зд≥йснюЇтьс€ проектно-конструкторскими бюро, консалтинговими агентствами ≥ так дал≥ ” тому випадку, коли проект ф≥нансуЇтьс€ замовником, в≥н сам вир≥шуЇ проводити зовн≥шню або внутр≥шню експертизу. ј €кщо проект ф≥нансуЇтьс€ зовн≥шн≥ми ≥нвесторами, то швидше за все, вони напол€гатимуть на проведенн≥ зовн≥шньоњ експертизи.

Ќа стад≥њ детального проектуванн€ проводитьс€ розробка плану проекту, проектноњ документац≥њ ≥ п≥дготовка його до реал≥зац≥њ.

Ќа ц≥й стад≥њ проводитьс€ розробка б≥знес-плану проекту, техн≥ко-економ≥чного обірунтуванн€ проекту, ≥нвестиц≥йного меморандуму, зд≥йснюЇтьс€ декомпозиц≥€ проекту, складаЇтьс€ календарний план ≥ граф≥ки роб≥т, кошторис ≥ бюджет.

3.3 «м≥ст ≥нвестиц≥йноњ ≥ експлуатац≥йноњ фази проекту.

Ќа ≥нвестиц≥йн≥й фаз≥ зд≥йснюЇтьс€ основна частина ≥нвестиц≥й ≥, до зак≥нченн€ фази, отримують готовий до експлуатац≥њ об'Їкт.

ѕершою стад≥Їю ≥нвестиц≥йноњ фази Ї орган≥зац≥€ торг≥в за проектом. ѕерш за все, готуЇтьс€ тендерна документац≥€, в €к≥й вказуютьс€ вимоги до необх≥дних за проектом роб≥т, послуг, сировини, матер≥ал≥в, що комплектують, устаткуванню ≥ так дал≥ ѕот≥м даЇтьс€ оголошенн€ про торги, у раз≥ проведенн€ закритих торг≥в претендентам розсилаютьс€ за€вки, ≥ зд≥йснюЇтьс€ оц≥нка пропозиц≥њ ≥ висновок контракт≥в.

Ќа наступн≥й стад≥њ можливе проведенн€ проектних досл≥дно-конструкторських роб≥т, складанн€ граф≥ка буд≥вництва.

ѕо зак≥нченню п≥дготовчих роб≥т проводитьс€ буд≥вництво (там, де це необх≥дно), переобладнанн€ прим≥щень, установка ≥ наладка устаткуванн€ ≥ так дал≥, тобто п≥дготовка об'Їкту проекту до експлуатац≥њ.

ѕаралельно ≥з стад≥Їю буд≥вництва може бути орган≥зована реал≥зац≥€ наступних стад≥й Ц наб≥р ≥ навчанн€ персоналу, ≥ виробничий маркетинг. ѕ≥д виробничим маркетингом розум≥Їтьс€ визначенн€ готовност≥ ринку до по€ви продукту проекту. Ѕезумовно, ≥ готовн≥сть ринку, ≥ ≥нструменти збутовоњ пол≥тики, ≥ методи просуванн€, ≥ рекламн≥ заходи мають бути оц≥нен≥ ≥ прорахован≥ ще на перед≥нвестиц≥йн≥й фаз≥. Ќа дан≥й стад≥њ оц≥нюютьс€ зм≥ни, €к≥ могли в≥дбутис€ на ринку.

Ќа стику ≥нвестиц≥йноњ фази ≥ експлуатац≥йноњ фази знаходитьс€ введенн€ об'Їкту в експлуатац≥ю. ѕот≥м сл≥дуЇ стад≥€ виведенн€ об'Їкту на проектну потужн≥сть, в процес≥ €коњ зд≥йснюютьс€ контроль за ходом роб≥т, орган≥зац≥€ матер≥ально-техн≥чного постачанн€, оптим≥зац≥€ витрат. ≤, власне, експлуатац≥€ об'Їкту проекту. ¬ процес≥ експлуатац≥њ в≥дбуваЇтьс€ в≥дстежуванн€ зм≥н в зовн≥шньому середовищ≥ проекту, проведенн€ коректувальних д≥й, €кщо в них виникне необх≥дн≥сть, ремонт устаткуванн€, ≥нновац≥њ. «авершуючою стад≥Їю проектного циклу Ї завершальна оц≥нка проекту, в €к≥й даЇтьс€ об'Їктивна оц≥нка проектноњ д≥€льност≥, робл€тьс€ висновки про допущен≥ помилки ≥ привод€тьс€ способи нейтрал≥зац≥њ под≥бних помилок в майбутньому.  рупн≥ п≥дприЇмства, а також п≥дприЇмства, дл€ €ких управл≥нн€ проектами Ї спец≥ал≥зац≥Їю, створюють, так зван≥, Ђбанки проект≥вї. ” цих структурованих сховищах ≥нформац≥њ м≥ст€тьс€ дан≥, €к≥ в майбутньому допоможуть рац≥ональн≥ше провести анал≥з под≥бних проект≥в.

 онтрольн≥ питанн€

1. ≤нвестиц≥йний цикл.

2. ѕеред≥нвестиц≥йна фаза.

3. «м≥ст перед≥нвестиц≥йних досл≥джень.

4. ¬имоги до даних дл€ проведенн€ перед≥нвестиц≥йних досл≥джень.

5. “ехн≥ко-економ≥чне обірунтуванн€ ≥нвестиц≥йних проект≥в.

6. Ѕ≥знес-план ≥нвестиц≥йного проекту.

7. ≤нвестиц≥йна фаза.

8. ≈ксплуатац≥йна фаза.

ѕитанн€ дл€ самоконтролю знань.

1. ∆иттЇвий цикл проекту Ц це Е

ј. пром≥жок часу в≥д початку ≥нвестиц≥й до введенн€ об'Їкту в експлуатац≥ю.

Ѕ. пром≥жок часу в≥д початку ≥нвестиц≥й до отриманн€ першого доходу.

¬. пром≥жок часу в≥д моменту зд≥йсненн€ перших вкладень ресурс≥в п≥сл€ того, €к була сформована мета проекту, до моменту отриманн€ останн≥х вигод за проектом.

√. пром≥жок часу в≥д моменту зд≥йсненн€ перших вкладень ресурс≥в п≥сл€ того, €к було сформовано мету проекту, до моменту отриманн€ перших вигод за проектом.

2. ѕочаток розрахункового пер≥оду Ц це Е

ј. момент зд≥йсненн€ перших ≥нвестиц≥й, що враховуютьс€ при оц≥нц≥ ефективност≥ проекту.

Ѕ. момент формуванн€ ≥дењ проекту.

¬. момент отриманн€ першоњ вигоди за проектом.

√. момент укладенн€ контракту.

3. «г≥дно методики UNIDO вид≥л€ють наступн≥ фази життЇвого циклу проекту:

ј. перед≥нвестиц≥йну, ≥нвестиц≥йну, експлуатац≥йну.

Ѕ. ≥нвестиц≥йну, передексплуатац≥йну, експлуатац≥йну.

¬. перед≥нвестиц≥йну, ≥нвестиц≥йну, операц≥йну.

√. перед≥нвестиц≥йну, ф≥нансову, операц≥йну.

4. Ќайвищий ступ≥нь ризику ≥ невизначеност≥ характерний дл€ Е

ј. перед≥нвестиц≥йноњ фази.

Ѕ. ≥нвестиц≥йноњ фази.

¬. передексплуатац≥йноњ фази.

√. експлуатац≥йноњ фази

ƒ. операц≥йноњ фази.

≈. ф≥нансовоњ фази.

5. ќц≥нка ефективност≥ проекту зд≥йснюЇтьс€ на стад≥њ Е

ј. ≥дентиф≥кац≥њ.

Ѕ. експертизи.

√. п≥дготовки проекту.

ƒ. б≥знес-плануванн€.

6. ѕ≥дб≥р ≥ навчанн€ персоналу зд≥йснюютьс€ на Е

ј. перед≥нвестиц≥йн≥й фаз≥.

Ѕ. ≥нвестиц≥йн≥й фаз≥.

¬. передексплуатац≥йн≥й фаз≥.

√. експлуатац≥йн≥й фаз≥

ƒ. операц≥йн≥й фаз≥.

≈. ф≥нансов≥й фаз≥.

«авданн€ дл€ самост≥йноњ роботи: скласти блок-схему проектного циклу.

–екомендована тематика реферат≥в.

1. «аруб≥жна практика розд≥ленн€ процес≥в при реал≥зац≥њ проекту.

2. ”правл≥нн€ процесом реал≥зац≥њ проект≥в.

3. –озробка концепц≥њ проекту €к перша фаза проектуванн€. ѕрогнози, обірунтуванн€, орган≥зац≥€ опрацьовуванн€.

4. ‘ормуванн€ ≥нвестиц≥йноњ стратег≥њ ≥ пол≥тики п≥дприЇмства.

“ематика науково-досл≥дноњ роботи студент≥в, що рекомендуЇтьс€.

1. Investor Relations €к складова механ≥зму залученн€ ≥нвестиц≥й.

2.  ритер≥њ оц≥нки ≥нвестиц≥йноњ привабливост≥ торговельноњ компан≥њ.


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 755 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

1209 - | 1201 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.034 с.