Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«наченн€ рослин у житт≥ людини
∆итт€ людини т≥сно пов'€зане з навколиш≠ньою природою. ÷ей зв'€зок ≥снуЇ з часу виникненн€ лю≠дини. ∆итт€ на «емл≥ стало б неможливим, €кби не було безперервного процесу фотосинтезу, що в≥дбуваЇтьс€ в зелених рослинах. –ослинн≥сть Ч основний стаб≥л≥затор вуглецево-кисненого балансу пов≥тр€ного басейну. ўор≥чно з атмосфери внасл≥док фотосинтетичноњ д≥€льност≥ зелен≥ рослини засвоюють 160Ч170 млрд т вуглекислого газу ≥ вид≥л€ють близько 460 млрд т кисню. Ѕудучи найб≥льш важливим компонентом живоњ природи, рослини забезпечують нормальний б≥олог≥чний кругооб≥г речовин у б≥осфер≥, збагачують пов≥тр€ киснем ≥ накопичують орган≥чн≥ речовини, необх≥дн≥ дл€ житт€ людини ≥ тварин.

–ослинн≥сть планети Ч важливий компонент б≥огеоце≠нозу, €кий справл€Ї великий вплив на ≥нш≥ його компоненти. ¬≥н надзвичайно динам≥чний, пост≥йно зм≥нюЇтьс€ в час≥ ≥ простор≥. –ослини спри€ють формуванню ірунтового покриву, впливають на х≥м≥чний склад грунту ≥ його родюч≥сть. –ослинн≥ угрупованн€ мають ірунтозахисне, во≠доохоронне, пов≥троочисне, кл≥маторегулююче, сан≥тарно-г≥г≥ен≥чне та культурно-естетичне значенн€.

–ослинний покрив в≥д≥граЇ величезну роль у ірунтоут≠воренн≥. –ослинн≥сть Ї основним джерелом орган≥чних речовин, €к≥ надход€ть у грунт ≥ перетворюютьс€ за участю м≥кроорган≥зм≥в ≥ тварин у гумус Ч важливий показник родючост≥ грунту.

–ослинний покрив зм≥нюЇ добовий ≥ р≥чний х≥д темпера≠тури, утримуЇ вологу у грунт≥, впливаЇ на повер≠хневий ≥ внутр≥шньогрунтовий стоки, на випаровуванн€ вологи, опади ≥ в≥дпов≥дно д≥Ї на водний баланс суш≥ в ц≥лому. ¬она регулюЇ ≥нтенсивн≥сть сн≥готаненн€, спри€Ї всмоктуванню талих вод, пол≥пшуЇ водний режим, а також режим м≥нерального живленн€ грунт≥в. Ћ≥сова рослинн≥сть знижуЇ р≥вень ірунтових вод ≥ спри€Ї б≥льш р≥вном≥рному розпод≥лу стоку, знижуЇ ероз≥ю грунт≥в.

Ќа природну рослинн≥сть припадаЇ 60Ч80% очисних можливостей б≥осфери. –ослини здатн≥ поглинати ≥ засвою≠вати р≥зн≥ гази та пил, чим очищають атмосферне пов≥тр€. ” м≥стах концентрац≥€ вуглекислого та ≥нших шк≥дливих газ≥в у пов≥тр≥ в 3Ч10 раз≥в ≥ б≥льше вища, н≥ж у л≥с≥. –ослинн≥ орган≥зми вид≥л€ють ф≥тонциди Ч летк≥ речовини, здатн≥ вби≠вати хвороботворн≥ бактер≥њ. як показала авар≥€ на „орнобильськ≥й ј≈—, велика також роль рослин в очищенн≥ пов≥тр€ в≥д рад≥оактивних речовин. Ќаприклад, трав'€ниста рослинн≥сть вбираЇ в себе ус≥ рад≥оактивн≥ опади

«елен≥ насадженн€ значно знижують р≥вень вуличного шуму за рахунок поглинанн€ листками звуковоњ енерг≥њ. Ѕлагод≥йно впливаЇ на здоровТ€ людини ≥ зелений кол≥р рослин Ц в≥н менше втомлюЇ оч≥, знижуЇ зорове напруженн€, д≥Ї заспок≥йливо на нервову систему. —при€тливо д≥Ї на орган≥зм людини приЇмний запах кв≥т≥в л≥су, парк≥ сад≥в, а також шелест лист€. ¬ажливу роль в≥д≥граЇ естетичний та психолог≥чний вплив рослин на людину.

ѕроте найважлив≥ша роль зелених рослин Ч у створенн≥ продукт≥в харчуванн€ дл€ людини, корм≥в дл€ тварин. Ѕагато вид≥в рослин людина використовуЇ €к сировину дл€ промисловост≥. ” господарськ≥й д≥€льност≥ людини важливу роль в≥д≥грають продукти рослинного походженн€ (корисн≥ копалини) Ч кам'€не та буре вуг≥лл€, горюч≥ сланц≥, торф, нафта, сапропель.

” процес≥ фотосинтезу в атмосферу вид≥л€Їтьс€ кисень, а поглинаЇтьс€ вуглекислий газ. “аким чи≠ном, зелен≥ рослини забезпечують житт€ на «емл≥, в≥д≥граючи на н≥й, за словами  .ј. “им≥р€зЇва, роль косм≥чного фактора. “ак, за сон€чний день 1 га л≥су вид≥л€Ї до 200 кг кисню, поглинаючи при цьому 220-280 кг вуглекислого газу, а за р≥к 0,3 га л≥су даЇ в се≠редньому р≥чну потребу в кисн≥ одн≥Їњ людини (близь≠ко 400 кг), 1 га л≥су за р≥к поглинаЇ до 20 тонн вугле≠кислого газу.

„астина вид≥леного рослинами кисню перетво≠рюЇтьс€ на озон, €кий екрануЇ «емлю в≥д жорсткого ультраф≥олетового опром≥ненн€. –ослинн≥сть зд≥йснюЇ великий вплив на кл≥мат, водойми (ре≠гулюЇ ст≥к ≥ випаровуванн€), тваринний св≥т та ≥нш≥ елементи б≥осфери, з €кими вона т≥сно взаЇмопов'€зана.

—еред величезноњ к≥лькост≥ рослин у природ≥ вид≥л€ютьс€ два основн≥ типи - деревна ≥ трав'€на рослинн≥сть. ƒеревна рослинн≥сть використовуЇтьс€ в л≥совому господарств≥ ≥ л≥сов≥й промисловост≥. ѕриродна трав'€ниста рослинн≥сть (луки ≥ пасо≠вища) - важлива кормова база тваринництва. ѕриродн≥ кормов≥ уг≥дд€ займають приблизно 20% площ≥ суш≥, тобто б≥льш €к « млрд. га, або вдвоЇ б≥льше, н≥ж р≥лл€. ¬исокопродуктивн≥ луки ≥ пасовища можуть давати 20-30 ц/га с≥на.

–ослини утворюють угрупованн€, €к≥ Ї середовищем ≥сну≠ванн€ тварин та ≥нших орган≥зм≥в.

як природний ресурс на першому м≥сц≥ стоњть л≥сова рос≠линн≥сть, що Ї основною ≥ найб≥льш давньою за походженн€м природною рослинн≥стю на «емл≥.

Ћ≥с - глобальний акумул€тор живоњ речовини, €кий впливаЇ на р≥вень кисневого ≥ вуглецевого балансу. Ќайб≥льш≥ л≥сист≥ рег≥они св≥ту Ђвиробл€ютьї близько 50% кисню, €кий надхо≠дить в атмосферу.

ќтже значенн€ рослинност≥ в житт≥ людини дуже велике. –ос≠линн≥сть формуЇ середовище, необх≥дне дл€ житт€ людини ≥ розве≠дених нею орган≥зм≥в, Ї невичерпним (при розумному використанн≥ й охорон≥) джерелом р≥зноман≥тних харчових продукт≥в, техн≥чноњ ≥ л≥карськоњ сировини, буд≥вельних матер≥ал≥в. –ослини - основ≠ний корм дл€ домашн≥х тварин, використовуютьс€ людиною в р≥зно≠ман≥тних технолог≥чних процесах. –ослини беруть участь в утво≠ренн≥ корисних копалин, ірунт≥в, захищають ірунти в≥д руйнуван≠н€ потоками води ≥ в≥тром, в≥д засипанн€ п≥ском.

ƒл€ людства особливо важлив≥ незам≥нн≥ водоохоронн≥, водорегулююч≥, протиероз≥йн≥, сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чн≥ та ≥нш≥ корисн≥ функц≥њ л≥с≥в.

Ћ≥си в≥д≥грають важливу роль у п≥дтриманн≥ п≥дірунтового, ≥нф≥льтрац≥йного стоку на певному р≥вн≥. «≥ зб≥льшенн€м л≥систост≥ басейн≥в р≥чок на 10% њхн≥й водний ст≥к п≥двищуЇтьс€ на 10-15 мм за р≥к, що значно пол≥пшуЇ енергетичний потенц≥ал р≥чок. Ћ≥си забезпечують розпод≥л атмосферноњ вологи, м≥сцеве випаровуванн€ ≥ ст≥к та його характер.

Ћ≥с послаблюЇ процеси водноњ ероз≥њ ірунту ≥ запоб≥гаЇ забруд≠ненню р≥чок та ≥нших водойм. «авд€ки ф≥льтр≥вн≥й здатност≥ л≥совоњ п≥дстилки ≥ л≥сового ірунту каламутн≥сть води зменшуЇтьс€ на 60-90%. Ћ≥сосмуги завширшки 10 м поглинають 45-55% розчине≠ного у вод≥ ам≥ачного азоту, 73-93% - фосфору, 2,8-4,7% - н≥трат≠ного азоту. Ћ≥сосмуга значно пол≥пшуЇ бактер≥олог≥чн≥ властивост≥ води, зменшуючи к≥льк≥сть бактер≥й у вод≥ б≥льш €к у 20 раз≥в.

ћехан≥зм захисноњ д≥њ л≥сонасаджень пол€гаЇ в регулюванн≥ поверхневого польового стоку ≥ переведенн≥ його в ірунтовий з наступним поглинанн€м забруднюючих речовин землею ≥ рослин≠н≥стю та залученн€м њх до природного кругооб≥гу речовин, деток≠сикац≥њ шк≥дливих х≥м≥чних сполук п≥д впливом м≥кроорган≥зм≥в.

Ћ≥си виконують важливу функц≥ю закр≥пленн€ ≥ охорони ірунт≥в. ¬они запоб≥гають змиванню ≥ розмиванню ірунту, збер≥≠гають ≥ пол≥пшують його властивост≥, закр≥плюють рухом≥ п≥ски, зупин€ють утворенн€ €р≥в. –озвинут≥ коренев≥ системи дерев винос€ть на поверхню з глибоких шар≥в ірунту м≥неральн≥ по≠живн≥ речовини, €к≥ спри€ють п≥дтриманню ≥ п≥двищенню ро≠дючост≥ земель. Ќа схилах л≥сонасадженн€ поглинають р≥дк≥ ≥ затримують тверд≥ стоки з розташованих вище д≥л€нок.

” г≥рськ≥й м≥сцевост≥ л≥си виконують протизсувну функц≥ю.

” степов≥й зон≥ л≥си затримують поверхневий ст≥к, зменшують швидк≥сть в≥тру в приземному шар≥ ≥ затримують випаровуванн€ ірунтовоњ вологи, обер≥гають пол€ в≥д посухи ≥ пилових бурь.

Ћ≥си виконують також сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чн≥ та оздоровч≥ функц≥њ. “ривале перебуванн€ в л≥с≥ спри€Ї п≥двищенню активност≥ дихальних процес≥в, позитивному зб≥льшенню б≥острум≥в мозку, п≥двищенню вм≥сту кисню в кров≥ людини. ¬≥дпочинок у л≥с≥ - це запорука здоров'€, зн€тт€ ф≥зичноњ й емоц≥йноњ стомленост≥, в≥дновленн€ творчих сил ≥, безумовно, зниженн€ захворюваност≥. –ослинн≥сть Ї джерелом естетичноњ насолоди, пол≥пшенн€ психо≠лог≥чного стану. ѕриЇмн≥ звуки л≥су - пташиний сп≥в, шелест лист€, його св≥тло-т≥ньова гама та пахощ≥ кв≥т≥в позитивно впливають на емоц≥йний настр≥й людини. Ћ≥куванн€ в курорт≠них л≥сах показане дл€ хворих на туберкульоз, бронх≥альну астму, серцево-судинн≥ захворюванн€, катар верхн≥х дихальних шл€х≥в, вегетативну дистон≥ю, хворих з порушенн€ми обм≥ну речовин.

Ѕули проведен≥ ц≥кав≥ досл≥дженн€ з метою ви€вленн€ впливу на псих≥ку людини арх≥тектон≥ки (форми) крон дерев. ¬и€вило≠с€, що дерева з п≥рам≥дальними, кулепод≥бними ≥ спр€мованими вгору кронами п≥двищують активн≥сть нервовоњ системи, овальн≥, плакуч≥ ≥ зонтиков≥ крони д≥ють заспок≥йливо.

–ослини л≥су абсорбують забруднююч≥ пов≥тр€ шк≥длив≥ гази, уловлюють пил, сажу, рад≥оактивн≥ та ≥нш≥ частки, що викидаютьс€ в пов≥тр€ промисловими об'Їктами, транспортом. ќсобливо ефек≠тивн≥ в цьому в≥дношенн≥ р≥знов≥ков≥ зм≥шан≥ насадженн€; вони уловлюють з пов≥тр€ до 70% часток пилу, €к≥ пот≥м з дощем ос≥да≠ють на землю. «авд€ки величезн≥й площ≥ лист€ (5-15 га на одному гектар≥ л≥су) запилен≥сть пов≥тр€ знижуЇтьс€ в середньому на 42%; 1 га тополиного насадженн€ (близько 400 дерев) збираЇ за сезон до 340 кг пилу, хвойн≥ ж породи ф≥льтрують пов≥тр€ ц≥лор≥чно. Ћ≥сов≥ насадженн€ поглинають шум м≥ста, п≥двищують у 5-7 раз≥в ≥ б≥льше ≥он≥зац≥ю пов≥тр€, що спри€тливо д≥Ї на здоров'€ людини. ѕлоща зелених насаджень ус≥х вид≥в у межах територ≥й м≥ст та ≥нших населених пункт≥в складаЇ в ”крањн≥ близько 550 тис. га.

Ќегативний вплив рослинност≥ досить незначний. ƒе€к≥ види диких рослин зростають €к бур'€ни на культивованих земл€х ≥ пасовищах. ¬ окремих м≥сц€х доводитьс€ вести боротьбу ≥з за≠ростанн€м водойм, канал≥в. ≤нод≥ масовий розвиток водноњ рос≠линност≥ викликаЇ по€ву л≥тн≥х замор≥в риби.

¬≥дом≥ й де€к≥ ≥нш≥ випадки негативного впливу рослин на людину, наприклад, отруйних рослин. ѕилок рослин може бути алергеном.

« сивоњ давнини люди навчилис€ використовувати рослини €к л≥карську сировину, що не втратило свого значенн€ й донин≥.

–ослинн≥ ресурси планети колосальн≥ ≥ можуть забезпечити ≥снуванн€ великоњ к≥лькост≥ людей та ≥нших живих орган≥зм≥в, €кщо њх використовувати рац≥онально ≥ вживати заход≥в щодо њх охорони ≥ в≥дтворенн€.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1764 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„то разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Ќаполеон ’илл
==> читать все изречени€...

2270 - | 2078 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.