Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќр≥Їнтована с≥тка розпод≥лу навчальних годин за темами програмового матер≥алу
є пор. «м≥ст навчального матер≥алу  ≥льк≥сть годин
  ’удожн≥й образ у граф≥ц≥, живопис≥ та скульптур≥  
  ’удожн≥й образ у декоративно-прикладному мистецтв≥ та арх≥тектур≥  
  ќбрази природи, тварин, людей у мистецтв≥  
  ќбраз р≥дного краю у мистецтв≥  
  –езерв  
  ”сього  

 

 

«м≥ст навчального матер≥алу ƒержавн≥ вимоги щодо р≥вн€ загальноосв≥тньоњ п≥дготовки учн≥в —пр€мован≥сть корекц≥йно-розвивальноњ роботи та оч≥куван≥ результати
1. 2. 3.
’удожн≥й образ у граф≥ц≥, живопис≥ та скульптур≥ Ј ѕочатков≥ у€вленн€ про художн≥й образ в р≥зних видах образотворчого мистецтва. Ј –озширенн€ у€влень про засоби художньоњ виразност≥ в граф≥ц≥. —творенн€ художнього образу за допомогою л≥н≥й, штрих≥в, крапок, пл€м. Ј ќзнайомленн€ з основами вибору граф≥чноњ техн≥ки дл€ створенн€ виразного художнього образу. Ј –озширенн€ у€влень про кол≥р €к зас≥б виразност≥ живопису. —творенн€ засобами кольору певного за характером образу. Ј ќзнайомленн€ з основами вибору живописноњ техн≥ки дл€ створенн€ художнього образу. Ј ‘орма, кол≥р, декор у створенн≥ певних за характером образ≥в. Ј –озширенн€ у€влень про скульптуру, њњ види. ќсобливост≥ створенн€ художнього образу в обТЇм≥. Ј Ќезвичайн≥ матер≥али художника-скульптора. —творенн€ казкового образу з природних матер≥ал≥в.   ќр≥Їнтовн≥ тематичн≥ завданн€ (на виб≥р): У—погади про л≥тоФ, Ућогутн≥ сосниФ, Уѕриродн≥ стих≥њФ, У„ервона калинаФ, Уѕодарунок осен≥Ф, У ольоров≥ ѕори рокуФ, У—ин≥й туманФ, Ућелод≥€ осен≥Ф, У≈кзотичний птахФ, У орабликФ, Ућешканц≥ казкового л≥суФ, У¬еселий л≥совикФ (≥ндив≥дуальна, групова та колективна форми роботи) тощо.   ћатер≥али та техн≥ка виконанн€ (на виб≥р): - ол≥вц≥, фломастери, ручки, гуаш, акварель, пап≥р б≥лий та кольоровий, картон, глина, пластил≥н, солоне т≥сто, природн≥ матер≥али тощо; - граф≥чн≥, живописн≥ та зм≥шан≥ техн≥ки, гратограф≥€, малюнок гумкою, монотип≥€, л≥пленн€, конструюванн€ з природних матер≥ал≥в.   ”чень (учениц€): ви€вл€Ї (образотворчими та мовленнЇвими засобами, м≥м≥кою): - емоц≥йно-особист≥сне ставленн€до твор≥в р≥зних вид≥в образотворчого мистецтва; - ≥нтерес до образотворчоњ д≥€льност≥; наводить приклади твор≥в образотворчого мистецтва; висловлюЇ оц≥нне судженн€ за зм≥стом певного твору; анал≥зуЇ та пор≥внюЇ: - власн≥ почутт€ п≥д час сприйманн€ твор≥в образотворчого мистецтва; - основн≥ ознаки граф≥ки, живопису, скульптури (на конкретних прикладах); - на елементарному р≥вн≥ особливост≥ характеру й настрою художнього образу; по€снюЇ(за допомогою вчител€) лог≥чн≥ звТ€зки м≥ж зображеними €вищами й обТЇктами, усв≥домлюЇ суттЇву залежн≥сть м≥ж ними; маЇ у€вленн€ про: - художн≥й образ в р≥зних видах образотворчого мистецтва; - основн≥ засоби виразност≥ граф≥ки, живопису, скульптури; - види скульптури (кругла, рельЇф); ум≥Ї: - у певн≥й посл≥довност≥ створювати зображенн€, попередньо плануючи свою роботу; - на елементарному р≥вн≥ створювати художн≥й образ на площин≥ та в обТЇм≥ за допомогою р≥зних посильних техн≥к, ≥нструмент≥в та матер≥ал≥в; - зм≥шувати фарби на пал≥тр≥, дос€гаючи необх≥дних в≥дт≥нк≥в кольору; дотримуЇтьс€ правил техн≥ки безпеки при робот≥ з р≥зними художн≥ми матер≥алами та ≥нструментами. —енсомоторний розвиток вчити: - насл≥дувати д≥њ вчител€; - в≥льно регулювати рухи пальц≥в ≥ кист≥ руки в≥дпов≥дно художньо-творчих завдань; розвивати: - ц≥л≥сн≥сть, виб≥рков≥сть, осмислен≥сть та узагальнен≥сть сприйманн€; - здатн≥сть до побудови асоц≥ативних аналог≥й м≥ж образами д≥йсност≥ та пластичними, граф≥чними й живописними образами њх в≥дтворенн€; - граф≥чно-техн≥чн≥ навички в робот≥ з р≥зними художн≥ми матер≥алами та художн≥ми техн≥ками. ѕ≥знавальний розвиток вчити: - висловлювати найпрост≥ш≥ оц≥нн≥ судженн€ про зм≥ст та основн≥ виразн≥ засоби живописних, граф≥чних ≥ скульптурних твор≥в (на конкретних прикладах); - анал≥зувати особливост≥ характеру й настрою певного художнього образу; - пор≥внювати м≥ж собою основн≥ ознаки граф≥ки, живопису, скульптури (на конкретних прикладах); розвивати: - елементи творчоњ у€ви ≥ фантаз≥њ; - зм≥стовий, операц≥йно-орган≥зац≥йний, емоц≥йно-мотивац≥йний компоненти мисленнЇвоњ д≥€льност≥ в процес≥ сприйманн€, оц≥нки та в≥дтворенн€ художнього образу. ћовленнЇвий розвиток вчити коментувати власн≥ враженн€ ≥ д≥њ в процес≥ сприйманн€, оц≥нки та в≥дтворенн€ художнього образу; розвивати: - плануючу, супроводжуючу та регулюючу функц≥њ мовленн€ в процес≥ виконанн€ художньо-творчих роб≥т; - звТ€зне усне мовленн€. ќсобист≥сно-естетичний розвиток розвивати: - естетичне ставленн€ до твор≥в р≥зних вид≥в образотворчого мистецтва; - здатн≥сть до вираженн€ в художньо-творчих роботах власного ставленн€ до оточуючого св≥ту; - навички груповоњ та колективноњ роботи .
’удожн≥й образ у декоративно-прикладному мистецтв≥, арх≥тектур≥ та дизайн≥ Ј ќзнайомленн€ з особливост€ми реал≥стичноњ й декоративноњ манери зображенн€. ѕочатков≥ у€вленн€ про декоративний образ (на приклад≥ твор≥в народних майстр≥в ќп≥шн≥,  осова,  иЇва, ¬≥нниц≥ тощо). Ј ќзнайомленн€ з украњнським народним мистецтвом петрик≥вського розпису. Ј –озширенн€ у€влень про витинанку €к вид украњнського народного декоративного мистецтва. Ј –озширенн€ у€влень про арх≥тектуру €к буд≥вельне мистецтво. —творенн€ образу казкового будинку. Ј ”веденн€ пон€тт€ У≥нтерТЇрФ. ѕочаткове освоЇнн€ зображенн€ предмет≥в у закритому простор≥ з урахуванн€м меж≥ зламу (п≥длога - ст≥на). Ј —творенн€ художнього образу в техн≥ках паперопластики, ор≥гам≥. Ј ≈лементарне ознайомленн€ з≥ шрифтом. ѕочаткове освоЇнн€ прийом≥в уведенн€ сл≥в та чисел у декоративну композиц≥ю.   ќр≥Їнтовн≥ тематичн≥ завданн€ (на виб≥р): У—в≥т народноњ ≥грашкиФ, У азкова кв≥тка ѕетрик≥вкиФ, У¬азонова композиц≥€Ф, У„ар≥вний палацФ, УЅудинок дл€ казкового персонажаФ, У” сел€нськ≥й хат≥Ф, У√одинник казкового геро€Ф, У¬еселий л≥хтарикФ, УЌезвичайний транспортФ, У—в€ткова лист≥вкаФ тощо.   ћатер≥али та техн≥ка виконанн€ (на виб≥р): - гуаш, акварель, фломастери, ручки, маркери, пап≥р б≥лий, кольоровий, картон, глина, пластил≥н, солоне т≥сто тощо; - апл≥кац≥€, л≥пленн€, конструюванн€, ор≥гам≥, паперопластика, граф≥чн≥, живописн≥ та зм≥шан≥ техн≥ки.   ”чень (учениц€): ви€вл€Ї (образотворчими та мовленнЇвими засобами, м≥м≥кою): емоц≥йно-особист≥сне ставленн€до твор≥в р≥зних вид≥в образотворчого мистецтва; розп≥знаЇ (за допомогою вчител€): - твори декоративно-ужиткового мистецтва; - предмети з р≥зним орнаментом та призначенн€м; - де€к≥ символи в украњнських творах декоративно-ужиткового мистецтва; - художн≥ зразки арх≥тектури; - елементи шрифтових композиц≥й; пор≥внюЇ (за допомогою вчител€): - декоративн≥ композиц≥њ, кол≥р ≥ поЇднанн€ з формою предмет≥в; - види орнамент≥в та њх особливост≥ в р≥зних техн≥ках; - елементи виразност≥художнього образу у декоративно-прикладному мистецтв≥ та арх≥тектур≥ (на конкретних прикладах); маЇ елементарне у€вленн€ про: - основн≥ особливост≥ петрик≥вського розпису; - -значенн€ форми та декору у творах декоративно-ужиткового мистецтва; - залежн≥сть форми буд≥вл≥ в≥д призначенн€; - ≥нтерТЇр €к внутр≥шню частину прим≥щенн€; - прийоми написанн€ букв (чисел) пензлем (паличкою, пальцем); ум≥Ї(на елементарному р≥вн≥): - створювати декоративну форму (на площин≥ та в обТЇм≥); - дотримуватис€ посл≥довност≥ в процес≥ виконанн€ декоративноњ композиц≥њ; - в≥дтворювати просторову композиц≥ю малюнка; - створювати певний за характером образ ≥з нескладних обТЇмних геометричних форм з подальшим оздобленн€м додатковими декоративними елементами; - використовувати прийоми стил≥зац≥њ в процес≥ переробки реальних форм у декоративн≥, прийоми виконанн€ елементарних шрифтових роб≥т; дотримуЇтьс€ правил техн≥ки безпеки при робот≥ з р≥зними художн≥ми матер≥алами та ≥нструментами . —енсомоторний розвиток вчити: - насл≥дувати д≥њ вчител€; - в≥льно регулювати рухи пальц≥в ≥ кист≥ руки в≥дпов≥дно художньо-творчих завдань; розвивати: - ц≥л≥сн≥сть, виб≥рков≥сть, осмислен≥сть та узагальнен≥сть сприйманн€ на основ≥ спостережень за виразн≥стю образ≥в у декоративно-прикладному мистецтв≥, арх≥тектур≥, ≥нтер'Їрному дизайн≥; - чуттЇвий сенсомоторний досв≥д; - граф≥чно-техн≥чн≥ навички. ѕ≥знавальний розвиток вчити: - встановлювати под≥бн≥сть ≥ в≥дм≥нн≥сть м≥ж предметами декоративно-ужиткового мистецтва на основ≥ пор≥вн€нн€ орнаменту та призначенн€; - описувати художн≥ зразки арх≥тектури за суттЇвими ознаками (на конкретних прикладах); - пор≥внювати основн≥ ознаки декоративно-прикладного мистецтва, арх≥тектури (на конкретних прикладах); розвивати: - емоц≥йно-образну пам'€ть; - елементи творчоњ у€ви ≥ фантаз≥њ; - зм≥стовий, операц≥йно-орган≥зац≥йний, емоц≥йно-мотивац≥йний компоненти мисленнЇвоњ д≥€льност≥ в процес≥ сприйманн€, оц≥нки та в≥дтворенн€ художнього образу. ћовленнЇвий розвиток вчити коментувати власн≥ враженн€ ≥ д≥њ в процес≥ сприйманн€, оц≥нки та в≥дтворенн€ художнього образу; розвивати: - плануючу, супроводжуючу та регулюючу функц≥њ мовленн€ в процес≥ виконанн€ художньо-творчих роб≥т; - звТ€зне усне мовленн€. ќсобист≥сно-естетичний розвиток розвивати: - естетичне ставленн€ до твор≥в р≥зних вид≥в образотворчого мистецтва; - емоц≥йну чуйн≥сть ≥ культуру сприйманн€ профес≥йного та народного образотворчого мистецтва; виховувати повагу до традиц≥й украњнського народу.
ќбрази природи, тварин, людей у мистецтв≥ Ј ‘антастичн≥ та реал≥стичн≥ образи в мистецтв≥. —творенн€ фантастичного образу. Ј «асоби створенн€ художнього образу у пейзаж≥. ¬иб≥р формату, положенн€ аркуша, використанн€ елементарних засоб≥в в≥дтворенн€ глибини простору. Ј ќзнайомленн€ з основами вибору засоб≥в передаванн€ глибини простору за допомогою кольору та тону. Ј –озширенн€ у€влень про кол≥р €к зас≥б вираженн€ настрою у пейзаж≥. Ј  азков≥ зв≥р≥ та ≥стоти у творах образотворчого мистецтва. —творенн€ виразного фантастичного образу. Ј ќзнайомленн€ з особливост€ми зображенн€ образ≥в фантастичних ≥стот у творах народних художник≥в. Ј ќбрази тварин у творах художник≥в-ан≥мал≥ст≥в. «ображенн€ ф≥гури тварини (на площин≥ чи в обТЇм≥) ≥з передаванн€м складових частин њњ будови. Ј ќбрази людей у портретному жанр≥. ‘ормуванн€ композиц≥йних навичок створенн€ казкового портретного образу. Ј –озширенн€ у€влень про будову людського обличч€, пропорц≥њ ф≥гури. «ображенн€ людини з передаванн€м складових частин та пропорц≥й ф≥гури.   ќр≥Їнтовн≥ тематичн≥ завданн€ (на виб≥р): УЌев≥дома планетаФ, У«ах≥д сонц€Ф, Ућорськ≥ фантаз≥њФ, У—в€то весн€ноњ природиФ, У„удо-ёдоФ, У‘антастична ≥стотаФ, Уѕташка щаст€Ф, У“варини Ц символи рокуФ, Ућ≥й чотирилапий другФ, Уѕортрет казкового геро€Ф, У∆≥ночий казковий персонажФ (≥ндив≥дуальна, групова та колективна форми роботи) тощо.   ћатер≥али та техн≥ка виконанн€ (на виб≥р): - гуаш, акварель, восков≥ крейди, ол≥вц≥, фломастери, пап≥р б≥лий, кольоровий, картон, пластил≥н, глина, солоне т≥сто тощо; - пл€мограф≥€, гратограф≥€, апл≥кац≥€, л≥пленн€, граф≥чн≥, живописн≥ та зм≥шан≥ техн≥ки.   ”чень (учениц€): висловлюЇ власне емоц≥йно-особист≥сне ставленн€ до мистецьких твор≥в, розпов≥даЇ, що сподобалось ≥ чому; анал≥зуЇ й пор≥внюЇ(на елементарному р≥вн≥ та за допомогою вчител€): - колорит ≥ створений художником настр≥й пейзажного твору; - тематичний зм≥ст пейзажних твор≥в, портрет≥в та ан≥мал≥стичних картин; маЇ елементарне у€вленн€ про: - основн≥ засоби передаванн€ глибини простору за допомогою кольору та тону; - основн≥ засоби створенн€ виразного портретного образу; називаЇ та класиф≥куЇ: - основн≥ види образотворчого мистецтва; - твори живопису за тематичним зм≥стом (пейзаж, натюрморт, портрет, побутовий, казковий жанр); знаЇ: - основн≥ пропорц≥њ тварин, людськоњ постат≥; - основн≥ художн≥ засоби, техн≥ки та матер≥али в р≥зних видах образотворчого мистецтва; описуЇ зм≥ст майбутньоњ композиц≥њ, њњ настр≥й; ум≥Ї (на елементарному р≥вн≥): - створювати певний за характером образ з памТ€т≥, за у€вою, фантаз≥Їю; - у процес≥ зображенн€ пейзажу передавати елементарн≥ €вища л≥н≥йноњ та пов≥тр€ноњ перспективи (л≥н≥ю горизонту, передн≥й, задн≥й плани, зменшенн€ розм≥р≥в однакових предмет≥в залежно в≥д њх в≥ддаленн€ в≥д ока спостер≥гача); - в≥дтворювати характерн≥ особливост≥ будови ф≥гури людини ≥ тварин; - зображувати природн≥ форми у статиц≥ та динам≥ц≥; дотримуЇтьс€ правил культури роботи художн≥ми матер≥алами та ≥нструментами. —енсомоторний розвиток вчити: - насл≥дувати д≥њ вчител€; - в≥льно регулювати рухи пальц≥в ≥ кист≥ руки в≥дпов≥дно художньо-творчих завдань; розвивати: - ц≥л≥сн≥сть, виб≥рков≥сть, осмислен≥сть, узагальнен≥сть сприйманн€ на основ≥ спостережень за про€вами краси у природ≥, за виразн≥стю форм ≥ рух≥в тварин та людини; - сенсомоторну координац≥ю; - граф≥чно-техн≥чн≥ навички. ѕ≥знавальний розвиток вчити: - висловлювати найпрост≥ш≥ судженн€ про художн≥й образ твор≥в образотворчого мистецтва (на конкретних прикладах); - називати основн≥ художн≥ засоби, техн≥ки та матер≥али в р≥зних видах образотворчого мистецтва; - класиф≥кувати за характерними ознаками основн≥ види образотворчого мистецтва та твори живопису за тематичним зм≥стом; - встановлювати лог≥чну залежн≥сть м≥ж колоритом та настроЇм мистецького твору; розвивати: - п≥знавальний ≥нтерес в процес≥ сприйманн€, оц≥нки та в≥дтворенн€ на площин≥ чи в обТЇм≥ виразного художнього образу; - елементи творчоњ у€ви ≥ фантаз≥њ; - прийоми розумовоњ д≥€льност≥ на ірунт≥ вид≥ленн€ та узагальненн€ ≥стотних ознак природних форм ≥ €вищ, тварин ≥ людей у статиц≥ та динам≥ц≥, встановленн€ причинно-насл≥дкових зв'€зк≥в, абстрагуванн€ суттЇвих ознак в≥д несуттЇвих. ћовленнЇвий розвиток вчити коментувати власн≥ враженн€ ≥ д≥њ в процес≥ сприйманн€, оц≥нки та в≥дтворенн€ виразного художнього образу; розвивати звТ€зне усне мовленн€ шл€хом розширенн€ та уточненн€ активного словника характеристиками образ≥в природи, тварин, людей тощо. ќсобист≥сно-естетичний розвиток розвивати: - естетичне ставленн€ до твор≥в р≥зних вид≥в образотворчого мистецтва; - художн≥ ≥нтереси та елементи творчоњ активност≥; - навички сп≥впрац≥ з однол≥тками.
ќбраз р≥дного краю у мистецтв≥ Ј –озширенн€ у€влень про види образотворчого мистецтва. ќзнайомленн€ з художн≥ми традиц≥€ми р≥дного краю. Ј ќзнайомленн€ з особливост€ми природного середовища р≥дного м≥ста (села). «ображенн€ природи р≥дного краю на площин≥. Ј ќзнайомленн€ з особливост€ми арх≥тектури р≥дного м≥ста (села). ¬ажлив≥сть збереженн€ памТ€ток арх≥тектури. Ј «вТ€зок арх≥тектури з природним середовищем. ѕочатков≥ у€вленн€ про ландшафтну арх≥тектуру (дизайн). ¬ид≥ленн€ головного п≥д час створенн€ пейзажу, виб≥р кольор≥в та художньоњ техн≥ки. Ј ќзнайомленн€ з особливост€ми роботи художника-дизайнера. ‘ормуванн€ у€влень про мал≥ арх≥тектурн≥ форми (л≥хтар≥, фонтани, лави тощо). Ј ќзнайомленн€ з основами ковальського та лихварського мистецтва, розмањтт€м форм металевих вироб≥в. ‘ормуванн€ навичок створювати ажурн≥ витинанки (за зразком). Ј ѕочатков≥ у€вленн€ про оформленн€ в≥трин €к один з р≥зновид≥в прикладного мистецтва. ѕрийоми групуванн€ предмет≥в р≥зних за розм≥ром та кольором. Ј —творенн€ св€ткового настрою у тематичн≥й композиц≥њ.   ќр≥Їнтовн≥ тематичн≥ завданн€ (на виб≥р): У”крањнський рушничокФ, Ућ≥й р≥дний крайФ, УЌеначе писанка селоФ, УѕамТ€тки арх≥тектуриФ, УCадки цв≥тутьФ, У„ар≥вн≥ л≥хтар≥Ф,,,¬еселий фонтанФ, Ућо€ школаФ У¬улиц€ р≥дного м≥ста (села)Ф, ФCв€ткове м≥стоФ, У”крањна Ц мо€ Ѕатьк≥вщинаФ (групова та колективна форми роботи) тощо.   ћатер≥али та техн≥ка виконанн€ (на виб≥р): - гуаш, акварель, пастель, восков≥ крейди, фломастери, маркери, ручки, пап≥р б≥лий, кольоровий, картон тощо; - апл≥кац≥€, конструюванн€, витинанка, паперопластика, граф≥чн≥, живописн≥ та зм≥шан≥ техн≥ки. ”чень (учениц€): ви€вл€Ї (образотворчими та мовленнЇвими засобами, м≥м≥кою): емоц≥йне ставленн€до краси р≥дного м≥ста, села; наводить приклади твор≥в р≥зних вид≥в образотворчого мистецтва; пор≥внюЇ (за допомогою вчител€): - основн≥ виражальн≥ засоби, техн≥ки та матер≥али в р≥зних видах образотворчого мистецтва; - колорит ≥ створений настр≥й твор≥в образотворчого мистецтва; анал≥зуЇ(п≥д кер≥вництвом вчител€) своњ роботи й роботи ≥нших учн≥в, мотивуЇ судженн€ лог≥чними аргументами; маЇ елементарне у€вленн€ про: - значенн€ образотворчого мистецтва у житт≥ людей; - взаЇмозвТ€зок образотворчого мистецтва з ≥ншими видами мистецтва; - художн≥ традиц≥њ р≥дного краю; - важлив≥сть збереженн€ памТ€ток арх≥тектури, ≥стор≥њ, культури; - д≥€льн≥сть художника-дизайнера; ум≥Ї: - вербально передавати зм≥ст твор≥в образотворчого мистецтва; - в зображенн≥ посильно вт≥лювати ≥дењ власного задуму; - ор≥Їнтуватис€ в завданн≥, визначати етапи виконанн€ художньо-образотворчих завдань на площин≥ та в обТЇму, контролювати власн≥ практичн≥ д≥њ; - застосовувати найпрост≥ш≥ пон€тт€ ≥ терм≥ни у процес≥ анал≥зу та оц≥нюванн€ художн≥х твор≥в; дотримуЇтьс€ правил г≥г≥Їни та техн≥ки безпеки п≥д час виконанн€ художньо-образотворчих завдань; волод≥Ї: - навичками рац≥ональноњ орган≥зац≥њ робочого м≥сц€; - елементарними навичками роботи в колектив≥.   —енсомоторний розвиток вчити: - насл≥дувати д≥њ вчител€; - в≥льно регулювати рухи пальц≥в ≥ кист≥ руки в≥дпов≥дно художньо-творчих завдань; розвивати: - ц≥л≥сн≥сть, виб≥рков≥сть, осмислен≥сть та узагальнен≥сть сприйманн€ на основ≥ спостережень за виразн≥стю образ≥в р≥дного краю у мистецтв≥; - в≥дчутт€ залежност≥ елемент≥в зображенн€, повТ€заних м≥ж собою формою, ритм≥чн≥стю, в≥дпов≥дним кол≥рним р≥шенн€м тощо. - моторно-рухову сферу. ѕ≥знавальний розвиток вчити: - висловлювати найпрост≥ш≥ судженн€ про красу та художн≥ традиц≥њ р≥дного краю (на конкретних прикладах); - називати основн≥ художн≥ засоби, техн≥ки та матер≥али в р≥зних видах образотворчого мистецтва; - визначати етапи виконанн€ художньо-образотворчих завдань, контролювати власн≥ практичн≥ д≥њ; розвивати: - образну пам'€ть; - прийоми розумовоњ д≥€льност≥ на ірунт≥ вид≥ленн€ та узагальненн€ ≥стотних ознак природних та арх≥тектурних форм, встановленн€ лог≥чних зв'€зк≥в, абстрагуванн€ суттЇвих ознак в≥д несуттЇвих. ћовленнЇвий розвиток вчити коментувати власн≥ враженн€ ≥ д≥њ в процес≥ сприйманн€, оц≥нки та в≥дтворенн€ певного образу р≥дного краю; розвивати звТ€зне усне мовленн€ шл€хом розширенн€ та уточненн€ активного словника характеристиками образу р≥дного краю в р≥зних видах мистецтва. ќсобист≥сно-естетичний розвиток розвивати: - естетичне ставленн€ до краси р≥дного м≥ста, села; - елементи творчоњ активност≥; виховувати: - повагу до художн≥х традиц≥й р≥дного краю; - бережливе ставленн€ до памТ€ток украњнськоњ культури; - в≥лчутт€ гордост≥ та в≥дпов≥дальност≥ за свою Ѕатьк≥вщину.

 

ќр≥Їнтовний перел≥к твор≥в образотворчого мистецтва,

рекомендованих дл€ сприйманн€ учн€ми

√раф≥ка: Ѕейхун —. (У ≥ньФ); Ѕоччон≥ ”. (УЋебед≥Ф); Ѕрак ∆. (У√олуби в польот≥Ф); ѕ≥касо ѕ. (У¬аза з кв≥тамиФ, У—туд≥€ скульптораФ); —пакал Ћ. (У÷ирков≥ фургониФ); —паццапан Ћ. (У ≥нь, що скачеФ); Ѕ≥л≥б≥н ≤. (≥люстрац≥њ до У азки про цар€ —ултанаФ); ¬атаг≥н ¬. (У–исьФ); √н≥здовський я. (УЅукФ, У ≥тФ, У‘лам≥нгоФ, УѕапоротьФ); ƒерегус ћ. (У¬≥терФ); ∆ук ћ. (У’ризантемиФ);  ас≥€н ¬. (УƒереваФ);  овальчук ¬. (≥люстрац≥њ до дит€чих книжечок);  онончук —. (Уƒерево кричитьФ);  ульчицька ќ. (У¬ерби взимкуФ, УяблунькиФ, УЅур€ над јдр≥атичним моремФ, Ућ≥с€ць на вод≥Ф; У√уцульська забаваФ, У¬≥вц≥Ф, У¬од€н≥ л≥л≥њФ); ЋебЇдЇв ¬. (У∆ирафаФ); Ћевицький Ћ. (У«амр≥€наФ); Ќарбут √. (≥люстрац≥њ до У”крањнськоњ абеткиФ та ≥н.); ’ейл≥к ќ. (У«олот≥ воротаФ, Ујндр≥њвська вулиц€Ф); Ўевченко “. (У’ата батьк≥в у с.  ирил≥вкаФ) та ≥н.

∆ивопис: ƒега ≈. (У“анц≥вниц≥Ф, УЅалеринаФ); Ћеже ‘. (УЅуд≥вельникиФ); ћалевич  . (У∆ниц€Ф); ћоне  . (У¬раженн€. —х≥д сонц€Ф); ѕ≥касо ѕ. (У’лопчик ≥з собакоюФ, Уƒ≥вчинка на кул≥Ф); —езан ѕ. (УЌатюрмортФ, УѕТЇро ≥ јрлЇк≥нФ); јйвазовський ≤. (У–анокФ, УЅур€Ф, У рижан≥ гориФ); јндрущенко ћ. (У—в€тий ћиколайФ); Ѕойчук “. (УЅ≥л€ €блун≥Ф); Ѕокшай …. (У в≥туч≥ €блун≥Ф); ¬аснецов ¬. (У≤ван ÷аревич на с≥рому вовкуФ, У илим-л≥такФ, УЅогатир≥Ф, У“ри цар≥вни п≥дземного царстваФ); √ординський —. (УћузикиФ); ƒейнека ќ. (УЌа п≥вдн≥Ф, УЋижникиФ); ƒемцю ћ. (У„овниФ); ƒобровольський ƒ. (Ућорозний ранокФ, Уѕечерська Ћавра. «имовий ранокФ); ≈рдел≥ ј. (Ућолодиц€Ф, Ућукачевський замокФ);  овжун ѕ. (УЌатюрмортФ);  озак ≈. (УярмарокФ);  останд≥  . (УЅузокФ);  равченко ќ. (Уќс≥ньФ);  ул≥шенко ё. (У¬еснаФ, У в≥тучий садФ, Ућаки в  арпатахФ),  ульчицька ќ. (УƒубФ, У¬ об≥ймах сн≥гуФ, У¬ерби п≥сл€ дощуФ, УјвтопортретФ, У√уцулка ѕаран€Ф, У—он€шникиФ, УћакиФ, У√уцульське вес≥лл€Ф, У” св€тоФ);  урилас ќ. (УЌа √уцульщин≥Ф); Ћевицький ћ. (УЅики при заход≥ сонц€Ф); Ћев≥тан ≤. (У«олота ос≥ньФ, У¬есна. ¬елика водаФ, УЅерезовий гайФ); ћарчук ≤. (Уƒо сонц€ ос≥нь нахилиласьФ); ћашков ≤. (Уќвоч≥ ≥ фруктиФ, У√арбузФ), ћурашко ќ. (Уƒ≥вчина в червоному капелюс≥Ф); ѕатик ¬. (У оровайФ); ѕриймаченко ћ. (сер≥њ роб≥т Уƒивн≥ зв≥р≥Ф та У в≥тиФ); –илов ј. (У” голубому простор≥Ф); “руш ≤. (У—осна над моремФ); Ўишк≥н ≤. (У—еред долини р≥вноњФ, УЌа ѕ≥вноч≥ дик≥йФ, У орабельний гайФ); Ўишко —. (У—он€шникиФ, Уѕрол≥скиФ); Ўовкуненко ќ. (Уѕов≥нь.  онча-«аспаФ); яблонська “. (У–анокФ, У«имовий день в —еднев≥Ф, Ућолода мат≥рФ) та ≥н.

—кульптура: Ѕрак ∆. (У∆уравлепод≥бна птахаФ); ¬атаг≥н ¬. (скульптурн≥ зображенн€ тварин); ƒзиндра ћ. (УћузикантиФ), ™ф≥мов ≤. (У ≥шкаФ); ћанцу ∆. (Уƒ≥вчина, що стоњтьФ);  рук √. УЅандуристФ; Ќестеренко ≤. Уёр≥й «м≥ЇборецьФ (рельЇф); Ћиповка ≤. (Уќл≥мп≥йський вогоньФ); ќ.ѕ≥нчук (УѕереможецьФ) та ≥н.

ƒекоративно-прикладне мистецтво: украњнськ≥ рег≥ональн≥ писанки, килими, рушники, вишивки, народний од€г та ≥грашка, приклади петрик≥вського розпису; народна картина У озак ћамайФ; Ѕахматюк ќ. (керам≥чн≥ вироби); Ѕ≥лас ћ. (УЋебед≥ материнстваФ, У„отири пори рокуФ Ц ткацтво); Ѕ≥локур  . (У в≥ти за тиномФ, У—н≥данокФ, УЅогдан≥вськ≥ €блукаФ); Ѕ≥лоус ’. (витинанки);  ульчицька ќ. (замальовки народного од€гу та його елемент≥в, килими, проекти виб≥йки та декоративних шпалер); ѕата “. (Уѕтах на калин≥Ф, Уѕтахи у кв≥тахФ); ѕриймаченко ћ. (Уѕава на хмелюФ, У—он€шник житт€Ф); —колоздра ≤. (У„умацький шл€хФ, У¬есн€нкиФ, У√уцульське мистецтвоФ, У”крањнський гопакФ Ц розпис на скл≥); —обачко-Ўостак √. (народний розпис); ’ома ѕ. (Уѕ≥вникФ, У√орлиц€Ф, Ућамин≥ кв≥тиФ); Ўкр≥бл€к ё. (художнЇ дерево); та ≥н.

јрх≥тектура: замки, собори й палаци ”крањни; реконструкц≥€ «олотих вор≥т у  иЇв≥; веж≥ Ћуцького та ќстрозького замк≥в; дзв≥ниц≥ собор≥в ”крањни; музењ народноњ арх≥тектури ≥ побуту; народне житло у р≥зних ≥сторико-етнограф≥чних районах ”крањни; Ѕудинок з химерами в  иЇв≥; Ѕеклем≥шева ≤. (У амТ€нець-ѕод≥льська фортец€Ф), ¬лам≥нк ћ. (Ујрх≥тектурний пейзажФ); ƒровн€к Ќ. (Ућ≥сто  риниц€Ф, Ујвтопортрет на фон≥ церквиФ);  ульчицька ќ. (УƒеревТ€н≥ церквиФ); —в≥тославський —. (У¬≥тр€кФ); —ельський –. (У—елище –ибачеФ); ѕ.Ћевченко (У¬≥тр€чокФ, У”крањнське селоФ) та ≥н.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 597 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © јристотель
==> читать все изречени€...

2009 - | 1980 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.02 с.