Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћодуль III. ѕ—»’ќЋќ√ќ-ѕ≈ƒј√ќѕ„Ќј  ќ–≈ ÷≤я
¬≤ƒ’»Ћ≈Ќ№ ” ѕќ¬≈ƒ≤Ќ÷≤ ƒ≤“≈… 180

1 ѕон€тт€ про дев≥антну повед≥нку 182

2 —оц≥ально-психолог≥чна характеристика вид≥в дев≥антно≥
повед≥нки 185

2 1 ’арактеристика делшквентноњ повед≥нки 185

2 2 ’арактеристика адиктивноњ (залежноњ) повед≥нки 190

2 3 ’арактеристика суњцидноњ повед≥нки 197

3 Ѕ≥олог≥чн≥, соц≥альн≥ та психолог≥чн≥ детерм≥нанти в≥дхилень

у повед≥нц≥ 201

4 ѕсихолог≥чна характеристика важковиховуваност≥ €к основи
формуванн€ дев≥ац≥й 211

5 ѕсихолого-педагог≥чна корекц≥€ дев≥антно≥ повед≥нки школ€р≥в

у навчально-виховному процес≥ 219

5 1 ѕревенц≥€ дев≥антно≥ повед≥нки 220

5 2 ѕсихолого-педагог≥чна ≥нтервенц≥€ дев≥антно≥ повед≥нки 229

Ѕ≤ЅЋ≤ќ√–ј‘≤„Ќ»… —ѕ»—ќ  242

ќ—Ќќ¬Ќј ¬» ќ–»—“јЌј Ћ≤“≈–ј“”–ј 242

–≈ ќћ≈Ќƒќ¬јЌј Ћ≤“≈–ј“”–ј 245

ƒќƒј“ » 249
ƒодаток ≥ “иполог≥€ вад психоф≥зичного розвитку за

Ќ я —емаго, ћ ћ —емаго 249

ƒодаток 2 ќпитувальник ѕ≈–≈¬ј√» “ј “–”ƒЌќў≤ 250

ѕ–≈ƒћ≈“Ќ»… ѕќ ј∆„»  261

≤ћ≈ЌЌ»… ѕќ ј∆„»  263


ѕ≈–≈ƒћќ¬ј

Ќа сучасному етап≥ в≥дкрилис€ нов≥ перспективи у систем≥ корекц≥йноњ осв≥ти, пов'€зан≥ з переосмисленн€м ставленн€ до орган≥зац≥њ навчанн€ ≥ вихованн€ д≥тей з особливост€ми пси≠хоф≥зичного розвитку. ¬лада, педагог≥ка, перес≥чн≥ громад€ни прагнуть наблизитись до розум≥нн€ труднощ≥в, з €кими зустр≥≠чаютьс€ ц≥ особи; активно дискутують з приводу переваг спец≥≠альноњ чи ≥нтегрованоњ осв≥ти; намагаютьс€ створити певн≥ умови дл€ њхнього житт€ (пандуси, сурдопереклад тощо); впроваджу≠ють заруб≥жний досв≥д. ѕрактика Ївропейських крањн, —Ўј,  анади св≥дчить, що д≥ти з особливост€ми психоф≥зичного роз≠витку можуть одержувати осв≥ту не лише у спец≥альних, в≥д≠окремлених в≥д загальноњ осв≥ти закладах, а й у загальноосв≥т≠н≥х школах за моделлю ≥нтегрованоњ чи ≥нклюзивноњ осв≥ти, €ка передбачаЇ наданн€ €к≥сних осв≥тн≥х послуг д≥т€м незалежно в≥д р≥вн€ њхнього розвитку.

«апровадженн€ сучасних моделей орган≥зац≥њ навчанн€, вихованн€ ≥ реаб≥л≥тац≥њ д≥тей з особливост€ми психоф≥зичного розвитку потребуЇ не лише спец≥альноњ орган≥зац≥њ матер≥аль≠ного середовища, а й п≥дготовки психолого-педагог≥чного пер≠соналу загальноосв≥тн≥х заклад≥в, оск≥льки ефективн≥сть ≥нте≠грованого та ≥нклюзивного навчанн€ залежить в≥д правильного психолого-педагог≥чного супроводу цих д≥тей, €кий забезпечу≠ють €к вчител≥-дефектологи, так ≥ педагоги та психологи загаль≠ноосв≥тн≥х заклад≥в.

« час≥в зародженн€ теор≥ю навчанн€ ≥ вихованн€ д≥тей з ва≠дами психоф≥зичного розвитку називали дефектолог≥Їю. ¬ остан≠н≥ роки внасл≥док актив≥зац≥њ м≥жнародних зв'€зк≥в, гуман≥зац≥њ осв≥ти все част≥ше використовуютьс€ терм≥ни Ђкорекц≥йна пе≠дагог≥каї, Ђспец≥альна педагог≥каї, Ђспец≥альна психолог≥€ї. –озв'€занн€ проблем корекц≥йноњ педагог≥ки можливе на раз≥ у т≥сному взаЇмозв'€зку ≥з загальною педагог≥кою та психолог≥Їю. «окрема, такими проблемами Ї раннЇ ви€вленн€ та д≥агностика в≥дхилень у розвитку д≥тей, правильне тлумаченн€ труднощ≥в у навчанн≥, адекватна психолого-педагог≥чна допомога.

Ќаказом ћќЌ ”крањни за ’∞ 691 в≥д 02 12.2005 р Ђѕро створенн€ умов щодо забезпеченн€ права на осв≥ту ос≥б з ≥нва-


ѕередмова

л≥дн≥стюї передбачено включенн€ у навчальн≥ плани дисципл≥ни Ђќснови корекц≥йноњ педагог≥киї у вищих навчальних закла≠дах III-IV р≥вн€ акредитац≥њ, €к≥ готують фах≥вц≥в за напр€мом Ђѕедагог≥чна осв≥таї. ќкр≥м того, навчальними планами спец≥а≠л≥зац≥й Ђѕочаткова осв≥таї, Ђƒошк≥льна осв≥таї, Ђѕрактична психолог≥€ї передбачено навчальну дисципл≥ну Ђќснови дефек≠толог≥њї, зм≥ст €коњ по сут≥ Ї тотожним. Ќа забезпеченн€ цих дисципл≥н ≥ спр€мовано цей навчальний пос≥бник. …ого метою с ознайомленн€ майбутн≥х педагог≥в ≥ психолог≥в ≥з корекц≥йною педагог≥кою €к наукою; д≥тьми ≥з порушенн€ми психоф≥зичного розвитку €к суб'Їктом корекц≥йноњ осв≥ти; загальною характе≠ристикою сучасноњ системи осв≥тньо-корекц≥йних послуг; ≥з зм≥с≠том ≥ процедурою в≥дбору д≥тей у спец≥альн≥ заклади, прийомами психолого-педагог≥чноњ допомоги д≥т€м, що потребують корекц≥њ психоф≥зичного розвитку.

Ќавчальний пос≥бник в≥дпов≥даЇ навчальн≥й програм≥ дис≠ципл≥ни Ђќснови корекц≥йноњ педагог≥киї, укладен≥й доктором педагог≥чних наук, професором, д≥йсним членом ЌјѕЌ ”крањни ¬. ћ. —иньовим ( ињв, 2006 p.).

” навчальному пос≥бнику розкрито питанн€ корекц≥йноњ осв≥ти д≥тей з р≥зними порушенн€ми у психоф≥зичному розви≠тку, психолого-педагог≥чноњ допомоги д≥т€м з вадами емоц≥йно-вольовоњ сфери. ќкремий розд≥л присв€чено психолого-педа-гог≥чн≥й корекц≥њ в≥дхилень у повед≥нц≥ д≥тей.

” пос≥бнику подано розроблен≥ авторами методичн≥ реко≠мендац≥њ щодо ≥ндив≥дуального навчанн€ д≥тей з порушенн€ми психоф≥зичного розвитку €к форми орган≥зац≥њ корекц≥йно-педа-гог≥чного процесу та особливостей ≥ндив≥дуального п≥дходу до д≥тей з порушенн€ми психоф≥зичного розвитку в умовах ≥нтегро≠ваноњ та ≥нклюзивноњ осв≥ти. ƒо кожноњ теми подаютьс€ запитан≠н€ дл€ контролю знань студент≥в.

ћетодолог≥чною основою пос≥бника стали науков≥ досл≥≠дженн€ багатьох в≥домих вчених, зокрема, таких €к: ¬. ≤. Ѕон≠дар Ћ. — ¬иготський, —. ƒ. «абрамна, ≤. √. ™ременко, Ќ. ћ. Ќазарова, ћ. —. ѕевзнер, Ѕ. ѕ. ѕузанов, ¬. ћ. —иньов, Ќ. ћ. —тадненко, Ћ. ћ. Ўип≥цина та ≥н. Ќавчальний пос≥бник Ї результатом опрацюванн€ великоњ к≥лькост≥ л≥тературних дже≠рел, наведених у списку використаноњ та рекомендованоњ л≥тера≠тури, та власного досв≥ду автор≥в. —под≥ваЇмось, що саме таке поЇднанн€ теоретичного та практичного матер≥алу спри€тиме не лише засвоЇнню теоретичних основ корекц≥йноњ педагог≥ки, а й формуванню певних практичних вм≥нь.


Ќавчальний пос≥бник може бугп використаний не лише гг\ дентамп при вивченн≥ основ корекц≥йно≥ педагог≥ки, а ≥≥ вчител€≠ми, психологами у процес≥ психолого-педагопчного сунроводч д≥тей з вадами психоф≥зичного розвитку в умовах загальноосв≥т≠н≥х заклад≥в.

Ќаголосимо, що матер≥ал цього пос≥бника забезпечуЇ лише основами корекц≥йно≥ педагог≥ки, ор≥ЇнтуЇ исихолого-педаго г≥чний персонал загальноосв≥тн≥х заклад≥в на т≥сну сп≥впрацю з фах≥вц€ми-дефектологами.

Ќавчальний пос≥бник п≥дготовлено колективом автор≥в, ко≠жен з €ких Ї досв≥дченим викладачем ¬Ќ« та практичним до≠сл≥дником у певн≥й галуз≥ корекц≥йно≥ педагог≥ки та спец≥альноњ психолог≥њ.

јвтори: —. ѕ. ћиронова: передмова; модуль ≤; 2.1, 2 3 3; 2.4.4, 2.5.4, 2.6; ќ. ¬. √аврилов- 2.2; 2.3; 2 4; 2.5 1, 2.5 2, 2 5 3; ћ. ѕ. ћатвеева: 2.7; модуль III.


Ќј¬„јЋ№Ќј ѕ–ќ√–јћј ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ»

Ђќ—Ќќ¬»  ќ–≈ ÷≤…Ќќѓ ѕ≈ƒј√ќ√≤ »ї

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 564 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—туденческа€ общага - это место, где мен€ научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. ј майонез - это вообще десерт. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2157 - | 2068 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.