Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћетодичн≥ поради студентам ≥ викладачам щодо рейтинговоњ системи оц≥нки знань ≥ самост≥йноњ роботи майбутн≥х вчител≥в
ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки ”крањни

∆итомирський державний

”н≥верситет ≥мен≥ ≤вана ‘ранка

 

ћ. ¬. Ћ≈¬ ≤¬—№ »…

≤—“ќ–≤я

ѕ≈ƒј√ќ√≤ »

∆итомир - 2004


”ƒ  371.04.

ЅЅ . 74.03.

Ћ 36

 

 

–екомендовано ћ≥н≥стерством осв≥ти ≥ науки ”крањни

€к навчально-методичний пос≥бник дл€ студент≥в вищих педагог≥чних навчальних заклад≥в (лист є 1/11-2730 в≥д 3 липн€ 2003 р.)

 

–ецензенти:

доктор педагог≥чних наук, професор Ћ.¬.јртемова;

доктор педагог≥чних наук, професор ј.¬.≤ванченко;

доктор педагог≥чних наук, професор ј.….—иротенко

Ћевк≥вський ћ. ¬.

Ћ 36
≤стор≥€ педагог≥ки: Ќавч.-метод. пос≥бник. ¬ид. 2-е, доп. Ц ∆итомир: ∆ƒ”, 2004. Ц 199 с.

ISBN 966-7603-74-1

 

ћатер≥али пос≥бника вм≥щують набутки з ≥стор≥њ осв≥ти й вихованн€ з позиц≥й соц≥окультурного п≥дходу у в≥дпов≥дност≥ з програмою У ≤стор≥€ педагог≥ки Ф дл€ вуз≥в. ¬раховуючи специф≥ку оц≥нюванн€ п≥знавальноњ д≥€льност≥ студент≥в-заочник≥в розроблена система модул≥в з варт≥сною оц≥нкою вс≥х вид≥в д≥€льност≥ студент≥в (практичних, проблемних ≥ творчих завдань та тест≥в дл€ самоконтролю). “акож подана система контрольних завдань дл€ студент≥в дистанц≥йноњ форми навчанн€.

јдресуЇтьс€ студентам-заочникам педагог≥чних ¬Ќ«≥в та викладачам педагог≥чних осв≥тн≥х установ.

 

 

”ƒ  371.04.

ЅЅ . 74.03.

 

 

ISBN 966-7603-74-1   © Ћевк≥вський ћ. ¬., 2004  

 

¬—“”ѕ

” ƒержавн≥й нац≥ональн≥й програм≥ У ќсв≥та Ф (”крањна ’’≤ ст.), Ќац≥ональн≥й доктрин≥ розвитку осв≥ти в ”крањн≥ у ’’≤ ст. достатньо окреслен≥ п≥дходи до завдань та зм≥сту осв≥ти, зокрема й осв≥ти вищоњ, на сучасному етап≥ нац≥онального духовного в≥дродженн€ в ”крањн≥, з тим, щоб наша осв≥тн€ галузь у недалекому майбутньому змогла ≥нтегруватис€ у св≥товий осв≥тн≥й прост≥р, а також забезпечувала реал≥зац≥ю у навчальному процес≥ найсучасн≥ших (нов≥тн≥х) технолог≥й.

«азначимо, що за останн≥ роки в ≥сторико-педагог≥чн≥й науц≥ в ”крањн≥ з¢€вилос€ чимало нових наробок щодо становленн€ й розвитку нац≥ональноњ системи осв≥ти й вихованн€. “акож до наукового об≥гу введено ц≥лу пле€ду €скравих, талановитих, ран≥ше замовчуваних (з в≥домих на те причин) ≥мен, серед €ких ч≥льне м≥сце пос≥дають постат≥ √.¬ащенка, Ѕ.√р≥нченка, ћ.√рушевського, ≤.ќг≥Їнка, —.–усовоњ, —.—маль-—тоцького, я.–€ппо, я.„еп≥ги та ≥н., котр≥ заклали п≥двалини нац≥ональноњ осв≥тньоњ системи.

–азом з тим, у зв¢€зку з≥ зм≥ною соц≥альних ор≥Їнтац≥й та ц≥нностей, в умовах сьогоденн€, нового перегл€ду потребуЇ творча спадщина багатьох заруб≥жних ≥ в≥тчизн€них педагог≥в, передовс≥м без ≥деолог≥чних нашарувань, упередженост≥ ≥ так званого класового п≥дходу до вихованн€. ÷е стосуЇтьс€ перш за все творчого доробку ƒж.ƒьюњ, —.‘рене, ћ.ћонтессор≥, √.—ковороди, “.Ўевченка, ≤.‘ранка, ј.ћакаренка, ¬.—ухомлинського та ≥н.

” процес≥ п≥дготовки навчально-методичного пос≥бника автор дотримувавс€ соц≥окультурного та д≥€льн≥сного п≥дход≥в до навчанн€ й вихованн€ студент≥в, а також намагавс€ добирати зм≥ст ≥ засоби з тим, щоб актив≥зувати самост≥йн≥сть майбутн≥х вчител≥в в оволод≥нн≥ ≥сторико-педагог≥чними знанн€ми в њх ≥сторичн≥й ретроспектив≥.

Ќавчально-метдичний пос≥бник написаний зг≥дно з програмою У ≤стор≥€ педагог≥ки Ф, рекомендованою ћ≥н≥стерством осв≥ти ≥ науки ”крањни дл€ педагог≥чних вуз≥в, ≥ в≥ддзеркалюЇ основн≥ етапи розвитку заруб≥жноњ та в≥тчизн€ноњ навчально-виховних систем, педагог≥чних концепц≥й. јвтор намагавс€ розкрити студентам-заочникам процес становленн€ осв≥ти та вихованн€ €к складних соц≥альних €вищ з притаманними њм суперечност€ми, динам≥змом, посл≥довн≥стю ≥ наступн≥стю

ѕо-новому, на наш погл€д, розроблена система практичних завдань дл€ самост≥йноњ п≥знавальноњ д≥€льност≥ студент≥в, котра спр€мована насамперед на розвиток ≥нтересу до ≥сторико-педагог≥чних знань, що врешт≥-решт поступово стимулюватиме утвердженн€ критичност≥ њхнього педагог≥чного мисленн€ ≥ спри€тиме формуванню у майбутн≥х вчител≥в у подальшому педагог≥чноњ культури. “акож подана система контрольних завдань дл€ студент≥в дистанц≥йноњ форми навчанн€.

ѕос≥бник ≥люструЇтьс€ структурно-лог≥чними схемами, побудованими за алгоритмом, розробленим ј.ј.—бруЇвою ≥ ћ.ё.–ис≥ною.

—истема модул≥в ≥ варт≥сна оц≥нка вид≥в д≥€льност≥ розрблена викладачами кафедри педагог≥ки (проф.Ћевк≥вський ћ.¬.; доц. јнтонова ќ.™. ≥ ст.викладач ќсадча «.ј.).

ѕропонован≥ матер≥али адресуютьс€ студентам-заочникам ≥ викладачам педагог≥чних ≥нститут≥в й ун≥верситет≥в ”крањни. ѕрактичн≥ завданн€, тестов≥ контрольн≥ запитанн€ можуть використовуватис€ при вивченн≥ курсу У ѕедагог≥ка Ф студентами педагог≥чних вуз≥в.

ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ ѕќ–јƒ» —“”ƒ≈Ќ“јћ ≤ ¬» Ћјƒј„јћ щодо –≈…“»Ќ√ќ¬оњ —»—“≈ћи ќ÷≤Ќ » «ЌјЌ№ ≤ —јћќ—“≤…Ќќѓ –ќЅќ“» ћј…Ѕ”“Ќ≤’ ¬„»“≈Ћ≤¬

” звТ€зку з обмеженою к≥льк≥стю лекц≥йних годин студенти-заочники опрацьовують матер≥ал курсу в основному самост≥йно. ѕри цьому вивченн€ тем, передбачених програмою, варто розпочинати з поглибленого ознайомленн€ з текстами у пос≥бнику. Ѕ≥льш≥сть питань, передбачених програмою, поглиблено вивчаютьс€ студентами за навчальними пос≥бниками, котр≥ рекомендуютьс€ у списку л≥тератури до конкретних тем.

ƒоречно в≥дзначити, що п≥сл€ першого поглибленого знайомства з текстом (за нашим пос≥бником), варто повернутис€ до ключових сл≥в ≥ терм≥н≥в (окреслених на початку теми) ≥ спробувати продумати власне њх усв≥домленн€.

” раз≥ опрацюванн€ рекомендованоњ л≥тератури та першоджерел (обовТ€зков≥ з них дл€ опрацюванн€ Ц подан≥ у додатку ј), сл≥д, насамперед, спробувати осмислити систему проблемних запитань та запитань дл€ самоперев≥рки з теми.

«а власним бажанн€м майбутн≥ вчител≥ можуть писати реферати з конкретноњ теми та виконувати групу творчих завдань. –езультати њх виконанн€ студенти обовТ€зково пов≥домл€ють на сем≥нарських зан€тт€х, п≥д час поточних консультац≥й чи консультац≥й до семестрового екзамену.

” зв€зку з запровадженн€м модульн-рейтинговоњ системи вивченн€ курсу "≤стор≥€ педагог≥ки" доц≥льно зазначити, що, метою впровадженн€ рейтинговоњ системи оц≥нки знань ≥ самост≥йноњ роботи студент≥в Ї п≥двищенн€ €кост≥ навчанн€, посиленн€ його мотивац≥њ шл€хом стимулюванн€ активноњ, систематичноњ роботи студент≥в прот€гом усього семестру та створенн€ умов дл€ про€ву кожноњ особистост≥, а також заради п≥двищенн€ об'Їктивност≥ оц≥нки п≥дсумк≥в навчальноњ д≥€льност≥ студент≥в.

–ейтингова система базуЇтьс€ на таких основних засадах:

1. Ќавчальний рейтинг студента визначаЇтьс€ з ус≥х опанованих ним дисципл≥н ≥ вид≥в роб≥т, €к≥ передбачен≥ навчальним планом.

2. ƒл€ зручност≥ п≥драхунк≥в ус≥ навчальн≥ дисципл≥ни й види роб≥т, з €ких у семестр≥ передбачена п≥дсумкова форма контролю (екзамен), оц≥нюютьс€ в 100 бал≥в за семестр. ÷е максимальна сума бал≥в за вс≥ види навчальних та ≥ндив≥дуальних зан€ть, самост≥йноњ роботи, практик та контрольних заход≥в з даноњ дисципл≥ни чи виду роб≥т.

3. ќц≥нка в 100 бал≥в складаЇтьс€ з двох основних оц≥ночних блок≥в ≥ розпод≥л€Їтьс€ в певних пропорц≥€х м≥ж собою:

I блок Ц бали за активну участь у зан€тт€х ≥ за самост≥йну роботу (вивченн€ й конспектуванн€ першоджерел, освоЇнн€ тем ≥ розд≥л≥в, курсових ≥ контрольних роб≥т та ≥н.) прот€гом семестру;

II блок Ц бали за контрольн≥ п≥дсумков≥ зр≥зи (екзамен).

4. ѕропорц≥њ ≥ максимум оц≥ночних бал≥в за кожний з обов'€зкових вид≥в роб≥т з окремоњ дисципл≥ни встановлюють кафедри ≥ через викладача довод€ть до студент≥в на початку семестру. ѕри цьому частка екзамену у визначенн≥ рейтингу складаЇ 40 %.

—тудент, €кий набрав в сум≥ 61 бал, оц≥нюЇтьс€ в ц≥лому на "задов≥льно". ќц≥нка "задов≥льно" ставитьс€ також, €кщо студент набрав в сум≥ в≥д 61 до 74 бал≥в, "добре" Ц 75-90 бал≥в, "в≥дм≥нно" Ц 91-100 бал≥в.

5. 3 "≤стор≥њ педагог≥ки" викладач≥ кафедри можуть встановлювати суму бал≥в за результати поточного та пром≥жного контролю прот€гом семестру, що даЇ право автоматичного отриманн€ екзаменац≥йноњ оц≥нки без складанн€ екзамену.

6. ≤ндив≥дуальний рейтинг студента з "≤стор≥њ педагог≥ки" встановлюЇтьс€ за результатами поточного, пром≥жного та п≥дсумкового контролю ≥ виражаЇтьс€ в балах.

7. ¬икладач≥ кафедри можуть встановлювати заохочувальн≥ бали за активну участь в обговоренн≥ матер≥алу, творче виконанн€ завдань, за додаткову ≥ндив≥дуальну роботу, €ка спри€Ї поглибленому вивченню курсу (публ≥кац≥њ, виступи на наукових конференц≥€х, участь в ол≥мп≥адах тощо), а також вилучати певну к≥льк≥сть бал≥в за пропуски навчальних зан€ть, несвоЇчасне виконанн€ завдань ≥ таке ≥нше. јле при додатковому нарахуванн≥ бал≥в њхн€ загальна сума не повинна перевищувати 80 бал≥в.

8. «агальний навчальний рейтинг студента визначаЇтьс€ за семестр ком≥с≥Їю деканату в склад≥ декана (заступника) та представника кафедри педагог≥ки €к зважений показник його рейтингу з "≤стор≥њ педагог≥ки" у звТ€зку з екзаменом (на стац≥онарних в≥дд≥ленн€х за 5Ц6 семестр; а на заочному Ц у 7-8 семестрах).

–ейтинг з "≤стор≥њ педагог≥ки" враховуЇтьс€ деканатами ≥ представниками кафедри педагог≥ки при визначенн≥ загального зваженого рейтингу студента.

«важений загальний рейтинг студента за семестр (–) визначаЇтьс€ формулою: P = (к1P1+...+кnPn)/n, де –1,..., –n означають к≥льк≥сть зал≥кових бал≥в з дисципл≥н, опанованих студентом за семестр, n Ц к≥льк≥сть навчальних дисципл≥н,  n Ц коеф≥ц≥Їнт зваженост≥. к = 1, €кщо на навчальну дисципл≥ну в≥дведено 100 годин. ќск≥льки на вивченн€ курсу "≤стор≥ю педагог≥ки" в≥дведено 48 годин, то ка = 48/100.

9. ќстаточний рейтинг випускника визначаЇтьс€ €к середнЇ арифметичне ус≥х попередн≥х семестрових рейтинг≥в.

10. ѕ≥сл€ визначенн€ загального навчального рейтингу кожного студента за певний пер≥од ком≥с≥€ деканату з представниками кафедри педагог≥ки проводить ранжуванн€ студент≥в ≥ оголошуЇ результати.

11. ѕри перезарахуванн≥ навчальних дисципл≥н студентам, €к≥ мають вищу осв≥ту або вчилис€ в ≥нших вищих закладах осв≥ти, ком≥с≥€ виставл€Ї в≥дпов≥дну оц≥нку за складений ≥спит або диференц≥йований зал≥к ≥ визначаЇ бал на р≥вн≥ нижчоњ вилки перев≥дноњ шкали.

12. ѕ≥сл€ ранжуванн€ випускник≥в за остаточним рейтингом за весь пер≥од навчанн€ в додатку до диплома робитьс€ запис про рейтинг у вигл€д≥ простого дробу, де знаменник вказуЇ на к≥льк≥сть випускник≥в факультету, а чисельник Ц м≥сце, €ке займаЇ серед них власник диплому!

13. —туденти з високим рейтингом мають переважне право на призначенн€ ≥менних стипенд≥й, надбавок до стипенд≥й, отриманн€ грант≥в, ≥нших винагород, перех≥д до навчанн€ за ≥ндив≥дуальним планом, вињзд на стажуванн€ за кордон, направленн€ в маг≥стратуру й асп≥рантуру, моральн≥ заохоченн€; випускники - на першочергове спри€нн€ в працевлаштуванн≥, укладенн€ виг≥дних контракт≥в тощо.

ћетодичн≥ поради модеф≥кован≥ на основ≥ матер≥ал≥в р≥шенн€ вченоњ ради ∆итомирського державного педагог≥чного ун≥верситету ≥мен≥ ≤вана ‘ранка (протокол є 11 в≥д 26.05.2003 р.).

ќтже, можна лише побажати майбутн≥м вчител€м ц≥леспр€мованост≥ й наснаги, терп≥нн€, сили вол≥ в оволод≥нн≥ надбанн€ми в≥тчизн€ноњ й св≥товоњ педагог≥чноњ культури. ”сп≥х≥в ус≥м ¬ам у ц≥й студ≥йн≥й справ≥.

¬»ƒ» –ќЅќ“» —“”ƒ≈Ќ“≤¬, я ≤ ѕ≤ƒЋя√јё“№ ќ÷≤Ќё¬јЌЌё

“еоретичний блок

1. ¬≥дв≥дуванн€ лекц≥й Ц 0,1 б.

2. ¬еденн€ конспекту лекц≥й Ц 0,2 б.

3. ”часть у проведенн≥ лекц≥њ на р≥вн≥ в≥дпов≥дей на проблемн≥ запитанн€ Ц 0,2 б.

4. ”часть у проведенн≥ лекц≥њ на р≥вн≥ виконанн€ ≥ндив≥дуального завданн€ досл≥дницького характеру Ц 0,2 б.

ѕрактичний блок

1. ¬≥дв≥дуванн€ практичних зан€ть Ц 0,25 б.

2. ¬еденн€ зошита дл€ практичних зан€ть Ц 0,25 б.

3. ”часть у д≥лов≥й гр≥:

І п≥дготовка та проведенн€ опитуванн€ студент≥в групи Ц 0,25 б.;

І п≥дготовка та застосуванн€ наочност≥ (портрети педагог≥в, малюнки, фото тощо) Ц 0,2 б.;

І розробка та застосуванн€ лог≥чноњ схеми Ц 0,25 б.;

І на€вн≥сть проблемних запитань Ц 0,2 б.

4. ”часть у проведенн≥ зан€тт€ на р≥вн≥ в≥дпов≥дей на запитанн€ Ц 0,2 б.

5. ѕ≥дготовка ≥ндив≥дуальних завдань практичного характеру Ц 0,25 б.

—амост≥на робота

1. ¬ивченн€ обов'€зкових твор≥в класик≥в педагог≥ки Ц 10,0 б.

2. ¬еденн€ конспект≥в першоджерел Ц 10,0 б.

3. ѕ≥дготовка творчих роб≥т реферативного характеру Ц 5,0 б.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 484 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—лабые люди всю жизнь стараютс€ быть не хуже других. —ильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Ѕорис јкунин
==> читать все изречени€...

2022 - | 1963 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.022 с.